Byutvikling og teknisk

Det er en rekke investeringsprosjekter under tjenesteområdet byutvikling og teknisk. Austrått svømmehall er under bygging med planlagt ferdigstillelse høsten 2020. Oppgradering av Giskehallen 1 og svømmehallen planlegges utført i planperioden. Det ligger i planperioden inne mindre trafikksikkerhetsprosjekter og oppgradering av slitte veianlegg. Det er i planperioden også avsatt midler til å tilrettelegge bedre for syklister, inkludert bysykkelordning for at stadig flere skal velge sykkelen som framkomstmiddel. I tillegg satses det videre på nødvendig tilrettelegging for enkelt friluftsliv. Dette samsvarer også godt med kommunens satsing innenfor friluftsrelatert reiseliv.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2020 2021 2022 2023
Trafikksikring/tilrettelegging
T1 Trafikksikring - egne prosjekter samt FTU midler     4102 500 500 500
Bevilgningen omfatter egenandel som kommunen yter i forbindelse med trafikksikringstiltak hvor fylkeskommunen kan yte tilskudd i forbindelse med sikring av skolevei. Trafikksikkerhetsprosjekter søknadsbehandles ved fylkets trafikksikkerhetsutvalg i konkurranse med andre kommuner i Rogaland. Forslag til prioritering fremmes ved rullering av trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram i egen sak hver høst. Det som nå planlegges, i tråd med behov og plan, er å sette opp intensivbelysning på utsatte fotgjengerfelt på skoleveier, samt andre mindre tilretteleggingstiltak. Tiltaket er slått sammen med Trafikksikring – samarbeidsprosjekter med Rogaland Fylkeskommune. 
T2 Trafikksikring på eksisterende veinett (strakstiltak)     1000 1000 1000 1000
Det foreligger behov for å få utført en rekke trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veinett. Konkret omhandler dette fartsdempende tiltak, krysningstiltak og skilting. Midlene planlegges brukt til ny pålagt skilting etter vedtak og ny oppmerking for å bedre sikkerheten for syklende og gående, som kan utløse fylkeskommunale og statlige midler. Prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker (UTS). 
T3 Trafikksikring - tiltak prioritert i Trafikksikkerhetsplan   1000 1000      
Ved behandling av økonomiplan 2017-2020 ble kr 1 million årlig fra 2017 til 2020 lagt inn av de folkevalgte. Midlene benyttes til trafikksikkerhetstiltak som er prioritert i handlingsprogrammet til trafikksikkerhetsplanen. Dette er i stor grad intensivbelysning. Her fokuserer en på de overgangene i bydelene som er skoleveier. Intensivbelysning har god dokumentert effekt som trafikksikkerhetstiltak, og er veldig positivt mottatt av publikum. Tre bydeler er ferdigstilt. 
T4 Etablering av fortau langs Figgenveien 20000 1000 19000      
Det er i økonomiplanen for 2019-2022 vedtatt å etablere fortau på rundt 800 meter langs Figgenveien med en bevilgning på kr 20 millioner. Det foreligger en godkjent reguleringsplan fra 2019, og prosjektet er i reguleringssaken kostnadsberegnet på K1-nivå til kr 40 millioner, inkludert administrativt påslag og risikopåslag ved K1. Beregningen er gjort med utgangspunkt i en K1-kalkyle med entreprenørkostnader på i overkant av kr 20 millioner.
Anlegget er under prosjektering, og kr 4 millioner av bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i andre perioderapport 2019. Kostnadsreduserende tiltak for å redusere totalkostnadene fra kr 40 millioner vil bli vurdert i prosjekteringsfasen. 
T5 Utvidelse av Solaveien 1500 500 1000      
Det er et krav om å utvide Solaveien i forbindelse med etablering av ny Østerhus arena da bussene ikke kan passere hverandre. Dette bidrar til å forbedre trafikksikkerheten, og til at bussenes frekvens og tidsplan kan holdes. Det kreves dispensasjon fra kravet om regulering, og dette arbeidet pågår. Bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2019.
T6 Etablering av pendlerparkering på Ganddal stasjon 2000   2000      
Tiltaket gjelder etablering av parkering ved Ganddal togstasjon for togpendlere og er lagt inn i ny kommuneplan. Tiltaket er ikke konkretisert, og gir kun en indikasjon på hva kostnadene vil bli. Det har per september 2019 ikke vært mulig å få til en avtale med Bane Nor. 
T7 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer     1000 1000 1000 1000
Kommunen gjennomfører årlig lovpålagt tilsyn av kommunens broer, og midlene benyttes der det avdekkes forhold som kan medføre fare for liv og helse. Dette er eksempelvis behov for nye rekkverk og forbedringer i konstruksjoner. Prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker, og større mangler på broer og kaier føres opp som egne prosjekter i økonomiplanen.
Det er behov for tiltak kalkulert til kr 1 million per år i perioden 2020-2023, økt fra kr 500 000 i økonomiplan 2019-2022. Årsaken til behov for økning er at nå er også alle gang- og sykkelbroer, en ny kai og andre konstruksjoner, til sammen 31 stykk, lagt inn i kontrollregimet i tråd med gjeldende lovverk. Det er påkrevd av sikkerhetsmessige hensyn å ha systematisk oppfølging av disse. Forsand kommer i tillegg og er ikke tatt med her.
T8 Rehabilitering av Figvedveien bru 6000     6000    
Broen ligger i fareklasse 4 og det er skader på bærende elementer. Det anbefales full rehabilitering med nytt dekke over vernede brufundament. Rekkverk er vernet og må rehabiliteres og plasseres ut på samme sted. Tiltaket bør ses i sammenheng med fortau Figgenveien. 
T9 Utskiftning av Bråstein bru 10500       10500  
Nødvendig skifte av kjøreelementer på bru 1 og 2 ved Bråstein stasjon. Nå er det leid en midlertidig bro, men leie over tid vil ikke være lønnsomt og det anbefales å bygge opp broen.
T10 Nyanlegg gatelys     1600 1600 1600 1600
Gatelysnettet eldes og behovet for utskifting av armaturer og stolper er stort. Det er også nødvendig med etablering av belysning nye steder som følge av utbygginger og endring i behov for å ivareta sikkerheten. Utskifting av gatelys gjøres av økonomiske hensyn hovedsakelig i forbindelse med øvrige gravearbeider og samkjøres i hovedsak med vann- og avløpsanlegg, fjernvarme og Statens Vegvesen. I 2020 planlegges nytt lysanlegg i området Lunden og flere områder i sentrum sammen med annet anleggsarbeid.   
T11 Utskifting av utrangerte gatelys 30000 27244 2756      
EU-direktivet, Økodesigndirektivet, forbyr fra og med 2015 distribusjon av høyintensive utladningslamper (hql), samt lyskilder tilpasset disse armaturene. Slike armaturer og tilhørende lyskilder forbys av miljøhensyn ettersom de inneholder kvikksølv. Sandnes kommune hadde per 1. januar 2016 om lag 5 500 slike armaturer i gatelysnettet som må skiftes ut i løpet av en 4 års periode. Bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2019. 
T12 Oppgraderinger av vei, gang-og sykkelvei og fortau     7000 7000 7000 7000
Kommunen har på grunn av sin utstrekning et omfattende kommunalt veinett, og standarden er flere steder i økende forfall. Det kreves oppgraderinger for å hindre at veiens grunnstamme tar skade, og krever større tiltak med ny oppbygging. Prosjektet omhandler mindre tiltak for å hindre et ytterligere forfall og holde veikapitalen best mulig. For oversikt over status og prioriteringsliste henvises det til Utvalg for tekniske saker, sak 26/18. Det fremmes ny prioriteringsliste for UTS i 2020.
T13 Sykkelveinett - Oppgraderinger og utvidelser     2500 1750 1750 1750
Sykkel er et viktig transportmiddel som fremmer folkehelsen og bidrar til et bedre bymiljø med mindre støy og forurensing. Det kreves en utbygging av sykkelveinettet i regionen dersom en skal tilrettelegge for at stadig flere velger sykkelen som transportmiddel. Egen prioritering fremmes i forbindelse med Trafikksikkerhetsplanen i desember 2019 som følger bystyrets vedtatte sykkelplan.
T14 Pumptrack i Gamlaverket parken og Sandvedparken 2000 500 1500      
En pumptrack er et moderne aktivitetsanlegg med asfaltert underlag hvor en kan bruke både sykkel, skateboard og sparkesykkel. Det kan brukes av mange samtidig, og det krever ikke store ferdigheter for å kunne ha det gøy. En kan plassere slike aktivitetsanlegg på grusbaner og i parker/grøntanlegg, der hvor det ligger til rette for det. Bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2019. Tiltaket ses i sammenheng med tiltak T29.
T15 Tilpassning av kryss i  Melsheiveien til Blinktrase 400   400      
Det er en målsetting at Blink Classic-rennet skal gå gjennom Melsheia og Sandnes Arena. Traseen må da justeres i området der den krysser ny vei til Skaret for å få til en slakere kurvatur og akseptabel sikkerhet for løperne under løpet. Her planlegges det å videreføre en liten forbindelse gjennom krysset og ut på gamle Melsheivei som skal bli ny gang- og sykkelsti. Forbindelsen skal holdes stengt med bom når den ikke er i bruk til arrangementer.
T16 Veivisningsskilting og trafikkregulering av sykkelveier i Sandnes øst og Sandnes sør 5000   3000 2000    
Dette er oppfølging av tiltak i sykkelplanen, hvor fase 1 veivisning og trafikkregulering i Sandnes vest er ferdigstilt, og det pågår arbeid med Sandnes øst og sør. Disse planlegges ferdigstilt i 2020. Midlene kan også benyttes til andre tiltak listet i handlingsplanen for sykkel som for eksempel kartfesting, sykkelstativ mv. vedtatt i bsak 51/18. 
T17 Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melshei 12350   950 11400    
Det er et krevende terreng i området, noe som befordrer etablering av allerede regulert G/S vei. Det er i tillegg en trafikkfarlig strekning som brukes av mange myke trafikanter. Kalkylen legger opp til at en kan grave ned vann og avløp opp til SI hytta. Dette vil være økonomisk gunstig å gjøre samtidig, og være et viktig miljøtiltak for anlegget. Det vises til vedtak i bsak 68/19.
Friluft/folkehelse
T18/P6 Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet  8065 700 1250 1250 4865  
Prosjektet omhandler etablering av turvei rundt Frøylandsvatnet på Riska som er et naturrikt og mye brukt turområde. Gjennomføring av dette prosjektet vil derfor utvide turmulighetene i området betraktelig. Det er et mindre strekk med turvei i dag, men for videre tilrettelegging kreves avtaler med private grunneiere. Tiltaket er prioritert i Aktive Sandnes.
Framdriftsplan ble vedtatt i bsak 52/18 og K2 for regulering i UTS sak 24/19. Regulering igangsatt, og det og prosjektering vil fortsette i 2020 og 2021. Så fremt avtaler om arealer kan inngås, vil byggearbeidene gjennomføres i 2022.
T18 Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet  (spillemidler) -2700         -2700
Spillemidler er beregnet til kr 2,7 millioner.
T19 Oppgradering og sammenkobling av turveinettet     1000 1000 1000 1000
Gode turmuligheter i nærområdene er viktig for daglig mosjon i det fri og er et viktig folkehelsetiltak. Prosjektet vil innebære utbedring av mindre karakter og sammenkobling av turveinettet rundt i kommunen slik at innbyggerne vil få et økt tilbud. Utvidelser og bedring av stier vil åpne for at flere brukergrupper, som eldre og de med funksjonsnedsettelser, lettere får tilgang til en større del av turveinettet. Tiltaket vil bedre standarden og redusere framtidig vedlikehold. Endelig prioritering av områder gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker. 
T20 Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder     1100 600 600 600
Tiltaket gjelder opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Bruken av friluftsområdene øker, og det er viktig med trygge installasjoner, og tilstrekkelig skilting og merking. Midlene benyttes også til ny gjerding der kommunen har gjerdeplikt, men tørre gjerdinger fremmes som egne prosjekter. Tiltakene vil kunne utløse betydelige fylkeskommunale og/eller statlige midler.
Planlagte vedtatte tiltak i perioden er nytt fiskekart, samt fullføring av merkeprosjektet og utskifting av falleferdige gapahuker. Det har de senere år vært store skader på turveinettet i kommunen grunnet mye regn. Turveier med mye skader etter nedbør og dårlig drenering fungerer ikke etter intensjonen, spesielt ikke for rullestolbrukere, barnevogner og eldre. Endelig prioritering gjøres i bsak Handlingsprogram Aktive Sandnes hver høst. Kr 500 000 av bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2019.
T21 Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka 8500   2500 2000 2000 2000
Jf Aktive Sandnes kapittel 11 punkt 11 hvor det heter at Sandnes kommune aktivt skal arbeide for å sikre nøkkeleiendommer i Sandnesmarka til friluftsformål som kan være en egenandel til den statlige sikringsordningen. Dette vil støtte opp om kommunens reiselivsstrategi. For øyeblikket er grunneiere på flere aktuelle områder interessert i å selge til kommunen. Det henvises til Bsak 76/19 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Sandnes og bsak181/17 Hovedrevisjon av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv «Aktive Sandnes». Bevilgningen gjelder egenandel/forskuttering og det søkes statlige midler til sikring hvor en kan få 50% - 100% dekket.
T22 Sjøhuset i Bergevik 500   500      
Sjøhuset i Bergevik på Forsand representerer den gamle sjøkulturen og trenger opprusting av bygget samt erstatning av eldre utstilling fra 1996.Er behov for lyssetting, skjerm, utstyr og plansjer/info. I bruksavtale fra 1995 har kommunen bruksrett til sjøhuset i 40 år, og denne legger til grunn en plikt om vedlikehold som i dag er forsømt.
Parker og grøntanlegg
T23 Oppgradering av kommunale lekeplasser     3000 3000 3000 3000
I forvaltningsrapporten fra Rogaland revisjon IKS fremlagt i bsak 9/15 bemerkes det behov for utbedringer på lekeplasser i kommunen. Prosjektet er omfattende, og det vil årlig være behov for store oppgraderinger og utskifting av utstyr på kommunale lekeplasser. Mange av kommunens 193 lekeplasser har behov for oppgradering eller utskifting, og prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker.
I økonomiplan 2020-2023 foreslås beløpet økt fra kr 1 million til kr 3 millioner per år. Etterslepet på kommunale lekeplasser er stort, og potten må økes for å kunne oppgradere mer enn en lekeplass per år. Oppgradering av kvartalslekeplasser er kostnadskrevende og koster om lag kr 1 million per stykk, og da er det ikke voldsomme tiltak som er lagt inn.
T24 Forbedringer av parker og grøntanlegg     400 400 400 400
Tiltaket gjelder forbedringer og opparbeidelse av mindre tiltak i parker, grøntanlegg og friområder. Det har de senere år vært store skader på turveinettet i kommunen grunnet mye regn. Turveier med mye skader etter nedbør og dårlig drenering fungerer ikke etter intensjonen, spesielt ikke for rullestolbrukere, barnevogner og eldre. En rekke steder bør dreneringsrør skiftes ut med større dimensjon, og grøfter og profil på turveien økes. Størrelsen på bevilgningen muliggjør mindre tiltak i parker og grøntområder som for eksempel Sandvedparken, Stokkalandvatnet og Rundeskogen. Midlene benyttes også til helt nødvendig utskifting av defekte benker, skilt og lys. Endelig prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker.
T25 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna     300 300 300 300
Det er utarbeidet en tiltaksplan for å ta vare på og videreutvikle parkdraget langs Storåna, fra Ganddal til Vågen som ble vedtatt i Utvalg for tekniske saker 22.03.2017. Parkdraget er komplisert og mange hensyn må tas. Å investere i oppfølgingen av denne planen vil ha betydning for folkehelse, hverdagsglede, flora, fauna, vannkvalitet og myke trafikanters framkommelighet i Sandnes sitt viktigste parkdrag. Pågående tiltak er skilting, beplantninger, utbedring av stier og nye benker, i henhold til vedtatt handlingsprogram for parkdraget som behandles årlig av UTS.
T26 Innkjøp av robotgressklippere     800 800 800 800
Robotgressklippere forenkler driftsoppgaver/rutiner i parker, på gravlunder, på kommunens uteområder til offentlige bygg og på idrettsplasser med mål om å opprettholde en god standard. Kostnad per ferdig installert robotgressklipper er omtrent kr 40 000 for standardklipper og omtrent kr 100 000 for en klipper for fotballbane. Det vil si 12-13 standardklippere for kr 500 000. Hver standardklipper vil generelt kunne dekke plenareal på mellom 3 000 og 5 000 kvm, og en stor klipper dekker en hel fotballbane. Robotklipperne vil være permanent plassert på ett sted. Dette tiltaket er svært besparende for kommunen, og ressursene som bespares benyttes til nødvendig drift og vedlikehold i kommunens områder for uteanlegg, park, grønt, idrett og gravplasser. Rådmannen tilrår å øke de årlige bevilgningene fra kr 600 000 til kr 800 000.
T27 Innløsing av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken 1600 800 800      
Innløsning av areal langs Storånavassdraget, som i KP 2019-2035 er omdisponert til offentlig grøntstruktur eller regulert til grøntstruktur i eksisterende plan, i tråd med i forvaltningsplan for Storånaparkdraget. Dette tiltaket er viktig for å forbedre koblingene i parkdraget samt tilrettelegge bedre i flomsonene. Forhandlinger pågår.
T28/P5 Bystrand Luravika     747      
Luravika bystrand fase 2 er ferdigstilt med nye sikkerhetssoner og badebrygger samt ny sand, men det viser seg at sanden ikke vil ligge. Prosjektet har som mål å finne en løsning som gjør at sanden på stranden blir liggende hele året. Konsulentrapport er mottatt, og ny sak med forslag til permanente tiltak forberedes høst 2019.
Bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2019.
T29 Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde 2700   2000 700    
Gamlaverket leke- og aktivitetsområde skal fungere som offentlig friområde for beboere i området. Arealet er svært nedslitt og lite aktivitetsvennlig slik det fremstår nå. Årsaken til det er at området har blitt brukt som riggplass en rekke år. Oppgradering av parken planlegges med ulike aktivitetsmuligheter blant annet en pumptrack, og i den forbindelse må speiderhuset rives. Prosjektet er under detaljprosjektering, og det er signalisert et tilskudd på kr 500 000 fra Sparebankstiftelsen så framt kriteriene om anleggstype og kommunal delfinansiering oppfylles.
T30 Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av plan 2013114 Åsedalen boligpark 12350       12350  
Langs det regulerte området Åsedalen boligpark er det lagt inn parkdrag langs Storåna som nå er en lite utviklet og smal del av Storånaparkdraget. Vedtatt i bystyret 13.05.2019 at det søkes innarbeidet kr 13 millioner som et bidrag til gjennomføring av gjennomgående parkdrag langs Storåna i planområdet 2013114, i økonomiplan 2020 – 2023. Det er behov for midler som en del av kommunens bidrag for å sikre en sammenhengende realisering av parkdraget. Forhandling om utbyggingsstruktur og utbyggingsavtale pågår.
Gravplasser
T31 Oppgradering av gravplasser     1575 1000 1000 1000
Det er til sammen ni gravplasser i kommunen som dekker et stort areal. Det er årlig behov for mindre investeringstiltak for å holde gravplasser verdige og mest mulig innbydende, men midlene som har vært avsatt de senere år har ikke vært tilstrekkelige til å ta større oppgraderinger. Det er behov for omfattende dreneringstiltak både på Høyland kirkegård og Soma gravlund. Det er også en rekke trær som er fjernet, og som bør erstattes med nye. I tillegg bør utgåtte buskfelt erstattes, og gangveier med heller bør legges på nytt der det er blitt betydelige setningsskader. Prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker. Kr 575 000 av bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2019. 
T32 Utarbeidelse av bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund og andre gravplasser 2600 100 1000 1000 500  
Utarbeidelse av bevaringsplanen er vedtatt i UTS sak 26/19 – K2. Prosjektet er igangsatt, hovedsakelig i egen regi foreløpig. Midlene benyttes til registrering av gravplassenes særegenhet relatert til miljø, beliggenhet, historie, bestanddeler, samt mulig restaurering og tiltak i bevaringsplanen. Tiltaket forventes å frigjøre en del areal til nye graver. 
T33 Utvidelse av Høyland kirkegård 28850   300 1000 1425 14250
Høyland kirkegård utvides i Au37 for å gi plass til flere graver og for å opprettholde lovpålagt gravkapasitet i Sandnes kommune. Tiltaket omfatter planlegging og prosjektering, samt gjennomføring av utvidelse av Høyland kirkegård. I henhold til lov om gravplass, kremasjon og gravferd § 2, heter det at kommunen til enhver tid skal ha ledige graver til minst 3 prosent av befolkningen. I bystyrets vedtatte gravplassmelding heter det at i Sandnes skal det være ledige graver til minst 5 prosent av befolkningen. Det er god kapasitet på Høle, Sviland og Riska, men på Høyland passerte kommunen 3 prosent kravet i 2017. På Soma nås 3 prosent grensen i 2021. Prognosen er gjennomgått, og det er høyere dødelighet enn gravplassmeldingen skisserer, slik at det er viktig å komme i gang med utvidelsene. Det er betydelige utfordringer knyttet til flomsone, adkomst og Lyse sine strømledninger i området. Omregulering foreslås igangsatt i 2020, hvor nytt areal er tatt med. I forhold til økonomiplan 2019-2022 er tiltaket forskjøvet med 3 år.
T34 Utvidelse og opparbeidelse av gravsteder på Soma gravlund 26925 1000 13700 12225    
Opparbeidelse av gravfelt på Soma gravlund i tråd med arealbehov meldt opp i gravplassmeldingen, slik at lovpålagt gravkapasitet i Sandnes kommune kan bli opprettholdt. I henhold til lov om gravplass, kremasjon og gravferd § 2, heter det at kommunen til enhver tid skal ha ledige graver til minst 3 prosent av befolkningen. I bystyrets vedtatte gravplassmelding heter det at i Sandnes skal det være ledige graver til minst 5 prosent av befolkningen. På Soma nås 3 prosentgrensen i 2021. Prognosen er gjennomgått, og det er høyere dødelighet enn gravplassmeldingen skisserer, slik at det er viktig å komme i gang med utvidelsene Det er igangsatt prosjektering, og denne forventes ferdigstilt tidlig i 2020. Bygging ferdigstilles i 2021. Kr 500 000 av bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2019.
T35 Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund 16500       1350 6600
 I henhold til lov om gravplass, kremasjon og gravferd § 2, heter det at kommunen til enhver tid skal ha ledige graver til minst 3 prosent av befolkningen. Høyland gravlund gikk under dette kravet i 2017. Det opparbeides urnelund på Høyland kirkegård. Tiltaket omfatter planlegging av urnelund i Au 39 i tråd med gravplassmeldingen for Sandnes kommune. Tiltaket øker urnegravtilbudet, og vil på sikt kunne øke kremasjonsandelen i Sandnes kommune. I forhold til økonomiplan 2019-2022 er tiltaket forskjøvet med 3 år.
T36 Utviding og opparbeiding av areal til gravplass 3000     3000    
Området nedenfor eksisterende gravplass er i gjeldende kommuneplan skrevet inn som utvidelse av gravplassen. Området er skissert i reguleringsplan, planid 11122013, på Forsand. Denne reguleringsplanen er ikke endelig godkjent da en venter på arkeologiske utgravinger der hvor utvidelsen skal komme (ref. KFU).
P1 Redusert kostnad gravlunder     -2150 -2400 -550 -2900
Idrett
T37 Rehabilitering av Sandnes idrettspark, Giskehallen (spillemidler) -20784 -12351 -8433      
I henhold til gjeldende regelverk er det beregnet at prosjektet vil utløse omtrent kr 20,8 millioner i spillemidler. Det antas at siste del av tilskuddet blir utbetalt i 2020.
T38 Rehabilitering av Riskahallen (spillemidler) -18098   -9049 -9049    
Rehabilitering av Riskahallen for kr 85 millioner vil utløse spillemidler på kr 18,1 millioner som er fylkeskommunens godkjente søknadsbeløp. 
T39 Austrått svømmehall 277500 174819 87681 15000    
Status: K2 SEKF 09-18, Bsak 13/18: Startet bygging i 2018. Forventet ferdigstilt august i 2020.
Prosjektet omfatter en svømmehall med 3 basseng; 1 hovedbasseng og 2 varmtvannsbasseng.
Hovedbassenget på 25 meter med 8 baner tilfredsstiller krav til konkurranser. Første varmtvannsbasseng (12,5*8 m) har felles garderober med hovedbassenget. Varmtvannsbasseng 2 (12,5*9,5 m) er tiltenkt helse med egne garderober. Prosjektet inneholder også tribuner for 250 tilskuere, og er ellers dimensjonert for å være et konkurranseanlegg.
Detaljregulering (plan nr 2014140) ble vedtatt i bsak 65/17, og området omfatter svømmehallen, Austråtthallen, tilgrensende baner, parkering og veianlegg. Tomt til ny kirke i Austrått er tatt ut av detaljeringsplanen og følges i stedet opp i revisjon av kommuneplanen. Det er vedtatt driftsform og bruksmodell i egen bsak 55/19. Ansettelse av daglig leder vil pågå høst 2019. I økonomiplan 2020-2023 er det lagt inn kr 1 million til renholdsutstyr.
T39 Austrått svømmehall (spillemidler og programsatsningsmidler) -49735       -10000 -10000
Kulturdepartementet har forhåndsgodkjent søknad om spillemidler og programsatsningsmidler med kr 49,735 millioner.
T40 Rehabilitering av svømmehall og hall 1 i Giskehallen 97000 7000 14850 75150    

Status IK: Oppstart prosjektering i 2018. Byggestart er satt til høsten 2020 i samråd med Park, idrett og vei da svømmehallen ikke kan stenge før Iglemyr svømmehall er åpnet for publikum. Idrettshallen rehabiliteres parallelt med svømmehallen for å korte ned på byggeperiode/ stengetid.
Prosjektet omfatter rehabilitering av idrettshall og svømmehall med tilhørende garderober inkludert tribuner. Med utgangspunkt i tilstandsrapporter fra 2011 og 2014 er følgende arbeider planlagt gjennomført:
Fasaderehabilitering, brannteknisk oppgradering, utskifting av tekniske anlegg inkludert bassengteknisk anlegg, rehabilitering av svømmehall, garderober og idrettshall, kjøkken og foaje, sprinkleranlegg, adgangskontroll og brannalarmanlegg.
Det er påregnet en del saneringsarbeider og det er forventet noe forurensede masser med innhold av PCB og lignende.
Utomhus er nedgravde avfallskontainere og asfaltering av parkeringsplass tatt med.
Giskehallen oppfyller ikke dagens krav til sikkerhetsavstander. For lengde lar det seg ikke gjøre å løse dette, men det er mulighet for å søke dispensasjon. Det er mottatt positive signaler fra håndballforbundet på dette.
På sidene kan kravet til sikkerhetssoner løses ved at dagens tribune rives og erstattes av ny.
Det som skal til av tiltak for å etablere ny tribune, er følgende:
• Rivning av eksisterende tribune
• Forsterkning av bygningskonstruksjon under komprimert tribune
• Bygging av ny tribune
• Ombygging av kiosk og kafeteria grunnet lengdeutvidelse av tribune
• Reetablering av lagerplass som forsvinner grunnet flytting av tribune
Dette er inkludert i kalkylen.
Kalkylen for Giskehallen I er basert på en kvadratmeter-kostnad gjeldende for idrettsbygg. En svømmehall representerer tunge kostnader knyttet til tekniske anlegg og basseng, og det knytter seg derfor usikkerhet til gjeldende kalkyle. Forprosjekt er i gang, og det forventes at en korrekt kalkyle kan utarbeides etter anbudsinnhenting i desember 2019.

 

Kalkyle redusert med kr 4 650 000 i 2021 og kr 3 325 000 i 2022 etter vedtak i ksak83/19

T40 Rehabilitering av svømmehall og hall 1 i Giskehallen (spillemidler) -15000          
Rehabilitering av Giskehallen vil utløse spillemidler på om lag kr 15 millioner i henhold til gjeldende regelverk. Det antas at tilskuddet blir utbetalt etter 2023. 
T41 Rehabilitering idrettsbygg     1000 1000 1000 1000

Status: Årlig bevilgning.
Tiltak er prioritert og beløp fastsatt basert på foreliggende tilstandsanalyser.

Bygg Beskrivelse 2020 2021 2022 2023
Austråtthallen Rehabilitering av teknisk rom  500 500    
Lurahallen  Dører utbedring samt styring     500  
Varatun Helsebasseng 500 500    
Bogafjell Div oppgraderinger innvendig/utvendig     500  
Ikke prioritert       1000
  SUM 1000 1000 1000 1000
T42 Skifte av kunstgress     3885 2500 2500 2500
Kunstgressbaner har en begrenset levetid før de mister egenskaper som gjør at de er egnet til fotball så forventet levetid på de eldste banene er 10-12 år. Bystyret vedtok i bsak 32/16(link) å skifte kunstgress på følgende baner i prioritert rekkefølge: Hana kunstgressbane, Sandnes kunstgressbane stadion og Lura kunstgressbane. Alle disse er nå ferdigstilte. Utbyggingsmetode, type kunstgress og prioritering gjøres i egen bsak Rullering av handlingsprogrammet Aktive Sandnes. Med tanke på kommunens egne erfaringer, spillegenskaper og miljøhensynet er det anbefalt at nye baner bygges med pad og mer miljøvennlig TPE gummi. Antatt kostnad er kr 4 – 4,5 millioner per bane og kan utløse en tredjedel spillemidler. Det arbeides for fullt med å utvikle kunstgressystemer med tilsvarende spillegenskaper som også er mer miljøvennlige. Kr 1,4 millioner av bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2019.
T43 Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker     1550 450 450 450
Tiltaket gjelder rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Planlagte tiltak omfatter oppgradering av lysanlegg, gjerder, utstyr og drenering. Kr 1,1 millioner av bevilgning i 2020 gjelder flomlys på Sandnes idrettspark og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2019.
T44 Grunnerverv og etablering av idrettsanlegg/kunstgressbaner     9453      
Tiltaket gjelder kommunens avsetning til grunnerverv og etablering av idrettsanlegg og kunstgressbaner i kommunen. K2 for kunstgressbane på Høle forventes vedtatt i løpet av høsten 2019. Det pågår sonderinger i forhold til metoder for bygging på dårlig grunn. En ser på bruk av totalentreprise på prosjektering og grunnarbeider og det planlegges å legge frem en sak om resultatene her høsten 2019. Bevilgningen i 2020 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2019.
T45 Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner 1200 600 600      
Tiltak iverksettes for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner. Miljøverndepartementet har på høring nye krav om å hindre granulat å komme ut i dreneringssystemet eller i naturen. Det er igangsatt montering av rister i sandfangkummene og omfanget antas å være ti baner og i snitt seks kummer på hver bane. Bevilget i økonomiplan 2019-2022, men det er behov for midler også i 2020 da arbeidet ferdigstilles i 2020.
T46 Infrastrukturinvesteringer i forbindelse med etablering av Østerhus Arena 919   919      
Bystyret godkjente i bsak 91/18 endelige avtaler mellom kommunen og Sandnes Ulf Arena knyttet til oppføring av nytt fotballstadion. Det er godkjent refusjonsavtale på kr 3,146 millioner, og midlene er avsatt i årsoppgjørssaken 2017. I tillegg er det godkjent privatrettslig avtale om kostnadsfordeling av infrastrukturtiltak hvor kommunens andel utgjør kr 919 000. 
T47 Rehabilitering av toppdekket til friidrettsbanen på Sandnes stadion (spillemidler) -500         -500
Tiltaket gir mulighet for spillemiddeltildeling på inntil 1/3 av kostnaden relatert til rehabiliteringen av dekket. Estimert til kr 500 000.
T48/P3 Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann 20500   20500      
Tiltaket gjelder et flytende basseng med varmt vann, tilhørende garderobeanlegg samt fasiliteter for båtturister. Sandnes havn KF har foreslått satt av kr 20 millioner i 2020 så avsetningen på kr 30 millioner gjelder kommunens andel. Arbeidet er under planlegging, og det planlegges framlagt en sak så snart løsning og kalkyle er klar. 
T48 Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann (spillemidler) -6000          
Tiltaket løser ut spillemidler på om lag kr 6 millioner som ventes utbetalt etter planperioden.
T49 Etablering av utkikkspunkt på toppen av Hanatrappene 5000 2000 3000      
Det ble bevilget kr 2 millioner til Hanatrappene i 2019 i økonomiplan 2019-2022, men det er også behov for kr 3 millioner i 2020. Prosjektet er tredelt med trapper, trimpark og utkikkspunkt. Tiltaket bygges i regi av Hana IL og delfinansieres av henholdsvis kommune og ekstern.
T50/P7 Utrede ishall, evt. kombinert med dobbel idrettshall/svømmehall     500 500   2000
Det er igangsatt et arbeid for å se på framtidig plassering av idrettsanlegg, herunder også ishall og dobbel idretts/svømmehall, hvor idrettsrådet deltar. Det forventes å fremmes politisk i 2020, og arbeidet skal danne grunnlag for ny kommuneplan.
Diverse
T51 Etablering av havnepromenade nord for rådhuset  1500   1500      
Havneparken er i utvikling, og kaifronten skal bli tilgjengelig for byen. Første etappe av ny havnepromenade er ferdig opparbeidet, og etappe 2 langs «Ovalen» starter høsten 2019. Utbyggingen i Havneparken vil strekke seg mange år fram i tid, og promenaden vil bli etappevis utbygget etter hvert som byggene føres opp.
Det er ønskelig å gjøre området attraktivt for byens innbyggere slik at kaifronten tas i bruk mens det pågår byggearbeider på kvartalene. Foreslåtte løsning trekkes fra Havnespeilet til plassen foran Scanche Olsen bygget i nord. Den midlertidige promenaden legger til rette for bevegelse og opphold langs kaien, noe som forhåpentligvis gir økt bruk av den sjønære delen av sentrum. Elementer som planlegges i oppholdssonene skal gjenbrukes i permanent møblering, og gressbakken skal fungere som barriere mellom utbyggingsområdene og aktiviteten på promenaden.
P4 Ikke midlertidig havnepromenade  -1500   -1500      
T52 Utskifting av maskiner og utstyr for forbedret drift     400 400 400 400
Bydrift har i dag en del gammelt og slitt utstyr med betydelige vedlikeholdskostnader. Det er behov for å bytte eldre utstyr og legge til rette for nye og forbedrede driftsmetoder.
T53 Byutviklingstiltak     2618      
Kommunen er en viktig partner og medspiller i byutvikling og utvikling av sentrumsområdet. Kommunalt engasjement i oppgradering av offentlige uterom og plasser har prioritet. Utvalg for tekniske saker prioriterer de konkrete tiltak i henhold til årsbevilgning. I tillegg gjennomfører kommunen, jamfør vedtatt endret gjennomføringsstrategi for sentrum, rekkefølgetiltak fastsatt i bestemmelsene i KDP-sentrum. Bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2019. 
T54 GASS-egenandel      10840      
Ferdigstillelse av avtaleforhandlinger for utbyggingsområder jf. reviderte bestemmelser i KDP-sentrum, og som hører til den tidligere ordningen, er tidkrevende.
Det er i 1. perioderapport 2019 overført kr 5,44 millioner til 2020 i forbindelse med avslutningen av arbeidene, og i 2. perioderapport er det overført kr 5,4 millioner. Eventuelle merutgifter som følge av setningssaker Havneparken er uavklart per dags dato og må håndteres i egen sak om nødvendig.
T55 Rundkjøring og diagonal Hoveveien, finansiering -40000   -2000 -6000    
I forbindelse med utvidelse av E39 Kvelluren bro, i regi av Statens Vegvesen, har Sandnes kommune anlagt ny rundkjøring med tilhørende gang- og sykkelvei på Hove, samt diagonal til E39. Det skal etter avtaler ytes bidrag fra utbyggere i området til dette anlegget, men tidspunkt for innbetaling er usikkert. Anleggets totalkostnad er grovkalkulert til kr 65 millioner, der kommunens nettokostnad, inkludert framtidige bidrag, er kr 25 millioner. 
T56 Opparbeidelse av Kydnaveien     1835      
Prosjektet gjelder inntekter og refusjoner som er innbetalt kommunen for videre gjennomføring av tiltak i forbindelse med utbygginger. Dette er forpliktelser som kommunen overtar fra utbygger da det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre tiltaket på det gitte tidspunkt eller av den enkelte utbygger som bærer deler av forpliktelsen. Dette kan eksempelvis være innbetalinger til oppgradering av kommunalteknisk infrastruktur som veier hvor det er hensiktsmessig at kommunen på et senere tidspunkt utfører arbeidet etter bidrag fra flere mindre utbyggere. Bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2019. 
T57 Tiltak ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet 3000 1000 2000      
Tiltak for å fjerne oppdemming av Frøylandsdammen, som følge av at NVE har pålagt grunneier å fjerne oppdemming. Kommunen er forpliktet gjennom vedtak i sak 42/11 i Utvalg for tekniske saker til å bidra i dette arbeidet. Kr 2 millioner av bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2019.
T58 Tiltak for håndtering av økt vannføring i Frøylandsbekken 10000   2000 8000    
Eksisterende kulverter og broer langs Frøylandsbekken må utbedres når oppdemmingen av Frøylandsvatnet fjernes. Utført forprosjekt viser at ingen av kulvertene vil tåle en 200-årsflom etter fjerning av demning i Frøylandsdammen. 
T59 Parkeringsautomater     1000      
Sandnes Parkering har eldre parkeringsautomater og disse skal innen 1. januar 2021 være universelt utformet som medfører at de må være hinderfri og ha tilstrekkelig adkomstareal, god generell brukbarhet på betjenings- og lesepanel, samt hensiktsmessig betjeningshøyde. Flere automater mangler også mulighet for å betale avgiften ved bruk av betalingskort.
Tiltaket gjelder også ladestolper da det ifølge forskrift skal tilbys lademulighet på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser. Da Sandnes sentrum er under ombygging er det vanskelig å se hvor mange ladepunkter det er behov for i Sandnes sentrum. Kostnadene er usikre da det kommer an på hvor langt kabel må trekkes fra der strømmen tas ut og til det punktet der er ønskelig at lading skal være mulig. 
TOTALSUM BYUTVIKLING OG TEKNISK 480617 205912 224929 153126 50615 35950
Publisert: 18.10.2017 11:57
Sist endret: 14.01.2020 10:31