Oppvekst skoler

Skolebehovsplan 2020 – 2023 viser til Befolkningsframskriving for Sandnes 2019 - 2035 som legger til grunn en moderat forventet befolkningsvekst fram mot 2035.

Bystyret vedtok i bsak 42/15 at ledig skolekapasitet må utnyttes og at skolene må ta i bruk organisatoriske løsninger. I tillegg kan det være nødvendig å gi elever plass på en annen skole enn den som ligger nærmest hjemmet. I bsak 119/15 vedtok bystyret at samlet skolekapasitet i utgangspunktet skal utnyttes før det foretas utvidelser og/eller nybygg av skoler. I forslag til investeringsbudsjett er det tatt hensyn til dette.

I forhold til vedtatt investeringsbudsjett i økonomiplan 2019 – 2022 foreslås nå

  • Ombygging og utvidelse til B28 ved Sandved skole
  • Mulighetsstudie for sentrumsskolene Trones, Stangeland og Smeaheia
  • Planleggingsmidler for en vurdering av kapasitetsutfordringer i bydel Riska
  • Varslingsanlegg; to-veis taleanlegg til internkommunikasjon på skolene

 

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2020 2021 2022 2023
S1 Bogafjell ungdomsskole, U18-skole (18 klasser og 504 elever) 268000 166000 98000 4000    

 Status K2:(SEKF sak 105-18) Bygging pågår. Forventet ferdigstilt august 2020.

Ny ungdomsskole på Bogafjell for 18 klasser vil bidra til å løse behovet for kapasitetsøkning på ungdomstrinnet sør i kommunen. Skolen vil ta elever fra barneskolene Bogafjell og Buggeland. Byggeprosessen pågår og skolen ferdigstilles til skolestart i 2020.

S2 Altona skole og ressurssenter - flytte til Soma skole 24300 12000 12300      
Altona skole og ressurssenter flytter inn i gamle Soma skole senest til skolestart i 2020. Dette vil gi en god løsning for skolen som svarer til behovene som er skissert, samtidig som vedlikeholdsetterslep angitt i tilstandskartlegging blir lukket og foreslåtte tiltak til universell utforming blir ivaretatt. Rådmannen har også vurdert leie av lokaler til Altona, men konkludert med at den beste og rimeligste løsningen er å flytte til gamle Soma skole. Kostnadene er beregnet til å utgjøre kr 24,3 millioner.

Før Altona skole og ressurssenter flytter inn vil 7. trinn ved Sandved skole benytte Soma skoles lokaler. Dette med bakgrunn i forsinkelser i byggeprosjektet ved Skeiane ungdomsskole der 7. trinn ved Sandved skole etter planen skulle vært fra skolestart 2019. 7. trinn ved Sandved skole vil følgelig benytte Soma skole første halvår av skoleåret 2019/2020, og som følge av dette vil byggeprosjektet ved Soma skole bli utført i to byggetrinn.
S3

Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 150 elever)

132800 3223 48777 77800 3000  

Status: K0. Planlagt byggestart Q1 2020. Forventet ferdigstilt august 2021.

K0 lagt frem i SEKF sak 127-18. Det er satt av midler til rehabilitering og utvidelse av skolen. Skolebehovsplan 2020 – 2023 viser at prognosen over elevtall på Malmheim skole vil ligge på mellom 100 og 120 elever. Den nye skolen bygges med klasserom med plass til 28 elever. Skolen har i dag ikke tilfredsstillende personalrom og arbeidsrom for de ansatte.

Kalkyle økt med kr 20,8 millioner i 2021 etter vedtak i ksak110/19.

S4 Nybygg og utvidelse Sviland skule 182000 23000 74500 80500 4000  

Status K2 (SEKF sak 094-19) / bsak 119/19: Planlagt byggestart 2019. Forventet ferdigstilt august 2021.

Skolebehovsplan 2020 – 2023 viser at Sviland skule vil få økning i elevtallet i årene som kommer. Skolen vil få et stabilt elevtall på i underkant av 150 elever. Skolen har i dag en lite hensiktsmessig romløsning så selv om skolen samlet sett kan ta 160 elever, vil ikke skolen kunne ta imot 22 elever hvert år. Til det har skolen for mange små klasserom. Skolen har heller ikke tilfredsstillende personalrom og arbeidsrom for de ansatte.

Det er videre vedtatt at gymnastikkaktivitetene i framtiden skal utøves i en liten flerbrukshall som er planlagt realisert etter at skolebygget er ferdigstilt.

Nybygg er planlagt øst for eksisterende bygningsmasse, så plasseringen gir muligheter for full skoledrift i byggefasen. Gammel bygningsmasse rives etter at nye lokaler er tatt i bruk med unntak av eksisterende gymsal som er planlagt benyttet til byggetrinn 2 med gymnastikkfasiliteter. Trinn 2 er planlagt som tilbygg til de nye lokalene mot vest, etter at eksisterende bygningsmasse er revet. 
S4 Sviland skule - liten idrettshall 41000     12500 27500 1000

Status K2 (SEKF sak 094-19): Planlagt byggestart 2021. Forventet ferdigstilt 2022.

Bygging av nye gymnastikkfasiliteter på 840 m² i tillegg til 500 m² uteareal er planlagt realisert etter at nytt skolebygg er tatt i bruk, og gammel bygningsmasse er revet. I kalkylen er det tatt høyde for etablering av en liten idrettshall som er tilpasset en framtidig utbygging av skolen til en fullverdig B14-skole. Skolens og bydelens behov vil bli dekket i mange år med en slik flerbrukshall. Denne løsningen vil også øke muligheten for å utforme et godt uteanlegg for skolen og nærmiljøet.
S4 Sviland skule - liten idrettshall (spillemidler) -4000         -4000
Etter gjeldende regler er det beregnet at utbygging av hallen vil gi kr 4 millioner i spillemidler. 
S5 Kleivane skole, B14-skole (14 klasser og 392 elever) 247000 48700 70000 122300 6000  

Status K2 (SEKF sak 095-19): Byggestart 2019. Forventet ferdigstilt august 2021.

Ny skole i Kleivane skal stå ferdig til skolestart august 2021. Byggeprogrammet tar utgangspunkt i retningsgivende arealnormer i nytt Funksjons- og arealprogram for grunnskoler i Sandnes kommune 2016. Dette programmet erstatter ”Kvalitetsplan for skoleanlegg i Sandnes kommune”. Skolen bygges som en B14-skole med plass til 14 klasser og 392 elever. Skolen kan starte med elever på 1 – 7 trinn, men elever på 6. og 7.trinn kan også fullføre barnetrinnet ved Iglemyr skole. Dette vil bli avgjort i dialog med foresatte. Skolen vil få 8 – 12 klasser og mellom 165 og 220 elever ved oppstarten i 2021. Klasse- og elevtallet vil gradvis øke. Ved skolestart i 2025 vil skolen ha 14 klasser og mellom 280 og 310 elever.

S5 Kleivane skole, stor flerbrukshall  73000   38000 33000 2000  
I forbindelse med bygging av ny skole i Skaarlia må det tilrettelegges for kroppsøving. Det er valgt å trekke dette arealet ut av byggeprogrammet for skolen og legge det inn i et eget bygg. Ny plan for Aktive Sandnes sier at det som hovedregel skal tilrettelegges for flerbrukshall ved bygging av skoler. Hallen på Kleivane skole foreslås å ha spilleflater på 25*45 meter og tilhørende garderober. 
S5 Kleivane skole, stor flerbrukshall og kunstgressbane (spillemidler) -11500         -11500
Det estimeres at bygging av hallen vil gi kr 10,5 millioner i spillemidler. Det ventes også kr 1 million til kunstgressbane som er en del av prosjektet Kleivane skole. På grunn av store utbetalinger til Austrått svømmehall er det antatt lang ventetid på utbetaling av spillemidler.
S6 Ombygging og utvidelse B28 Sandved planforslag 1 258400 1000 15815 54720 94145 92720

Status IK: Planlagt byggestart i 2021. Forventet ferdigstilt i 2023.

Skolebehovsplanen 2020-2023 viser et behov for nye elevplasser på sentrumsnære skoler. Behovet for nye plasser er størst på Sandved skole og det innarbeides derfor midler til å utvide Sandved skole fra en B25 skole til en B28 skole. Prosjektet innebærer rivning av administrasjonsbygg og oppføring av nybygg. De andre byggene beholdes, og prosjektet inkluderer ikke rehabilitering eller håndtering av vedlikeholdsetterslep for disse byggene. Nytt bygg oppføres i 3 etasjer + underetasje. Arealet i 3. etasje er disponibelt og kan løse avvik i areal- og funksjonsprogrammet, gi plass til flere klasserom med mer. Kravet til uteareal på 25 m2 per elev vil ikke kunne ivaretas. En utvidelse av Sandved skole vil derfor medføre en reduksjon av antall parkeringsplasser til ansatte og høyere kvalitet på skolens uteareal.
S7 Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole 83700       1000  

Status IK:

Gymsalen, bassenget og tilhørende garderobeanlegg ved Høyland ungdomsskole er i dårlig forfatning. Et alternativ kan være å rive gymsal, basseng og tilhørende garderobeanlegg. Det vil da være plass til en ny enkel flerbrukshall med tilhørende garderober og tribune på 2 460 m², og 1 500 m² utendørsareal. Rådmannen har lagt inn midler til planlegging i 2022, men har ikke tatt stilling til om et slikt prosjekt kan iverksettes med kommunens stramme økonomiske rammer. 
S7 Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole (spillemidler) -10500          
Etter gjeldende regler er det beregnet at utbygging av hallen vil gi kr 10,5 millioner i spillemidler. Utbetaling vil komme etter utløp av planperioden.
S8/P2 Mulighetsstudie sentrumsskoler (Trones, Stangeland og Smeaheia) 2000    1000 1000    
Behovene for elevplasser er basert på eksisterende situasjon og befolkningsframskrivinger. Dagens behov og prognoser for elevtall tilsier at det vil være kapasitetsutfordringer i de sentrumsnære bydelene Stangeland, Trones og sentrum. I dag finnes det ikke tomter til skoleformål i dette området utenfor dagens skoler så kapasitetsøkning må derfor komme gjennom utvidelse av eksisterende skoler. Kombinasjonen av små tomter og bygningsmessige svakheter kan løses ved at gamle bygg saneres og erstattes av nye kompakte bygg. Det er innarbeidet midler til en mulighetsstudie for skolene Trones, Stangeland og Smeaheia. 
S9 Vurdering skoler Riska, planleggingsmidler 1000   1000      
Det er planlagt å bygge ny barneskole i Riska bydel og det er avsatt tomt til dette i området kalt Trekanten på Hommersåk. Hommersåk skole har et paviljongbygg fra 2016 og det er gitt tillatelse til at bygget kan stå til 2023. De gamle byggene ved Hommersåk skole har åpenbare bygningsmessige manglerså det må derfor utredes hvilke bygningsmessige tiltak som er nødvendig dersom Hommersåk skole skal brukes etter 2023. Kyrkjevollen skole og Maudland skole har skolebygg som er lite hensiktsmessig i forhold til dagens krav til skolebygg. Det bør utredes hvilke muligheter som foreligger for en oppgradering av skolebyggene til fullverdige B14-skoler.

I et forprosjekt til en ny barneskole i Riska bydel må det avklares om den nye skolen bare skal erstatte dagens Hommersåk skole eller om den også skal erstatte Kyrkjevollen eller Maudland skole. Det innarbeides midler i 2020 for å kunne utrede og anbefale en langsiktig god løsning for skolene i Riska Bydel.  
S10 Branntekniske tiltak skoler 5800 4800 1000      

Status IK: Forventet ferdigstilt 2020.

Det er beregnet behov for totalt kr 5,8 millioner til branntekniske tiltak i skolebygg. Midlene disponeres med bakgrunn i registrerte avvik ifølge branntekniske rapporter, og gjelder lovpålagte tiltak. Grunnet forsinket framdrift i påbegynte prosjekt er kr 1 million videreført fra 2019 i 2.perioderapport 2019.
S11 Varslingsanlegg pilotskoler 5000 2096 2904      
I beredskapssammenheng har sentrale skolemyndigheter anbefalt at alle skoler er utstyrt med toveis talevarslingsanlegg som sikrer kommunikasjon mellom det enkelte klasserom og skolens administrasjon. På den måten kan det varsles om ulike hendelser ut til det enkelte klasserom. Bystyret har bevilget kr 5 millioner til installering av varslingsanlegg. Arbeidet med dette pågår og SEKF har engasjert konsulentfirma som skal bidra til prosjektering og bistand i prosjektgjennomføringen. 2 pilotskoler er plukket ut for installering av varslingsanlegg. Andre skoler får oppgradering av eksisterende telefonanlegg. Etter gjennomføring av pilotering, vil resterende midler brukes til varslingsanlegg ved andre skoler. Bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres fra 2019 etter vedtak i 2. perioderapport 2019.
S12 Varslingsanlegg skoler     2500 2500 2500 2500

Status: Rullerende bevilgning.

I beredskapssammenheng har sentrale skolemyndigheter anbefalt at alle skoler er utstyrt med toveis talevarslingsanlegg som sikrer kommunikasjon mellom det enkelte klasserom og skolens administrasjon. På den måten kan det varsles om ulike hendelser ut til det enkelte klasserom. Det avsettes kr 2,5 millioner årlig for innstallering av talevarslingsanlegg. Dette vil tilsvare om lag 5 skoler årlig.
S13 Rehabilitering skoler     10000 10000 10000 10000

Status: Rullerende bevilgning.

Tiltak er prioritert og beløp fastsatt basert på foreliggende tilstandsanalyser. 

Bygg Beskrivelse 2020 2021 2022 2023
Aspervika Oppgradering tak, branntekniske anlegg, samt gulv i garderober 1400      
Maudland Oppgradering konstruksjon og branntekniske løsninger 3000      
Lura gymbygg Oppgradering av varmeløsning 200      
Div skoler Oppgradering av SFO kjøkken, smeaheia, Lura, Stangeland og Trones 1000 1000 1000 1000
Austrått Branntetting, oppgradering vinduer, EL-tavler og sanitæranlegg 4000      
Trones Nord og Sør Diverse oppgradering 400      
Skeiane gymbygg Rehabilitering   2000    
Bogafjell skole Oppgradering og utskifting av belysning, skolekjøkken og andre tiltak    2000    
Øygard Innvendig og utvendig oppgradering. Brannteknisk oppgradering   2000    
Lundehaugen  Innvendig og utvendig oppgradering. Brannteknisk oppgradering   3000    
Ikke prioritert     9000 9000
  SUM 10000 10000 10000 10000
S14 Skoler, utendørsanlegg     3000 3000 3000 3000

Status: Rullering - årsbevilgning.

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av lekeutstyr i samsvar med forskrift om sikkerhet på lekeutstyr. Tiltak er prioritert og beløp fastsatt basert på foreliggende tilstandsanalyser. 

Bygg 

Beskrivelse 

2020

2021

2022

2023

Aspervika 

Oppgradering av uteområde

1500

  

 

 

Smeaheia  

Oppgradering av uteområde og lekeutstyr

1500

  

 

 

Austrått  

Oppgradering av uteområde

 

1300

 

 

Riska 

Etablering av Parkouranlegg 

  

  700 

 

 

Kyrkjevollen  

Oppgradering av uteanlegg

  

 

1000 

 

 

Høyland  

Oppgradering av uteanlegg

 

  

 

800

Lurahammaren Ungdomsskole 

Oppgradering av uteanlegg

  

  

500

 

Maudland 

Nytt uteanlegg 

 

 

1500

 

Høle 

Nytt lekeutstyr

  

 

1000

 

Sørbø

Oppgradering av uteanlegg

 

 

 

1000

Øygard

Oppgradering av uteområde  

 

 

 

1200

  

SUM 

3000 

3000 

3000 

3000
S15 Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen     10000 10000 10000 10000
Alle ansatte og elever i Sandnesskolen har hver sin digitale enhet. Disse har, som alt annet digitalt utstyr, en forventet levetid på 3-4 år. For å kunne fortsette med digitale enheter for alle elever og ansatte i Sandnesskolen vil det derfor være behov for å skifte ut en del enheter hvert år. Siden alle elever og ansatte fikk enheter nokså samtidig må vi forvente at mange enheter må skiftes innen et kort tidsrom. Derfor er det å forvente at en god del maskiner må byttes ut i 2020 og at det deretter må byttes ut omtrent 25 prosent av maskinene årlig.
  Totalsum oppvekst skoler 1298000 260819 409596 390520 163145 103720
Publisert: 17.10.2017 09:11
Sist endret: 29.01.2020 12:39