Oppvekst barn og unge

Behovet for investeringer i barnehager i Sandnes kommune bygger på tall fra barnehagebehovsplanen 2020-2023 vedtatt i bsak 79/19 (link) og beregnede befolkningsprognoser. I 2016 hadde kommunen for første gang et overskudd på barnehageplasser. I 2017 åpnet 10 nye avdelinger i Kleivane mens 4 avdelinger i Asperholen ble avviklet. Hana ble avviklet fra august 2018 (8 avdelinger) og Rådhusmarka avvikles i 2019 (6 avdelinger). Selv om det fremdeles vil være noe overkapasitet i kommunen, er det flere av bydelene som har til dels betydelig underkapasitet.

Ganddal peker seg ut som en bydel med spesielt stor underkapasitet. Det er i barnehagebehovsplanen vedtatt at ny kommunal barnehage på Ganddal vurderes med byggestart 2028. Dette innebærer at det må erverves en barnehagetomt. Det ble videre vedtatt at Sandnes kommune sikrer seg tomta på AU05 på Austrått. Dersom barnehageutbyggingen må forseres grunnet befolkningsvekst eller økt dekningsgrad, før Ganddal er klar for utbygging, vurderes en kommunal barnehage på AU05 (Austrått) eller Skogsbakken i sentrum som alternativ. 

Barnehageplasser 2019 2020 2021 2022 2023
0- åringer 1 039 1 042 1 039 1 036 1 034
1-2 åringer 2 204 2 113 2 126 2 128 2 126
3-5 åringer 3 261 3 331 3 291 3 318 3 252
Sum 0-5 år 6 504 6 485 6 456 6 482 6 412
Dekningsgrad 1-5 år 87,80 % 88,40 % 88,30 % 88,40 % 88,30 %
Forventet behov for barnehageplasser (0-5 år) 4 850 4 862 4 835 4 862 4 798
Antall barnehageplasser tilbudt kommunale 2 241 2 253 2 238 2 256 2 202
Antall barnehageplasser tilbudt private 2 609 2 609 2 609 2 609 2 609
Ledig kapasitet kommunale barnehager 134 122 137 119 173

Teoretisk kapasitet i kommunale barnehager er høsten 2019 oppgitt til 2 375 (sum tilbudte plasser og ledig kapasitet) barn fordelt på små barn (0-2 år) og store barn (3-5 år). Kapasiteten er lagt til grunn for hele perioden. Private barnehager sin kapasitet for perioden er tilbudte plasser (plasserte barn) meldt september 2019. 

 

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2020 2021 2022 2023
B1 Utendørsanlegg, barnehager     3500 3000 3000 3000

Status: Årlig bevilgning.
 Tiltak er prioritert og beløp fastsatt basert på foreliggende tilstandsanalyser

Bygg  Beskrivelse   2020  2021 2022 2023
Stangeland Oppgradering utstyr         600
Øygard  Oppgradering utendørsanlegg        800
Porsholen  Oppgradering utendørsanlegg  700       
Brueland  Oppgradering av plattinger og terreng  600       
Div. barnehager  Nytt fallunderlag av gummi 500    500 500
Sandvedhaugen  Oppgradering av terreng, drenering, fallunderlag, utstyr  1 200       
Figgjo Oppgradering utendørsanlegg og bearbeiding av terreng   800    
Varatun,Varatunhagen Oppgradering utendørsanlegg    1600    
Høle  Oppgradering utendørsanlegg    600    
Austrått  Oppgradering utendørsanlegg      1000  
Trones  Utskifting av lekeområde     600  
Riska  Oppgradering utendørsanlegg      900 500
Ganddal  Oppgradering utendørsanlegg        600
  Videreført fra 2.perioderapport 2019 500      
SUM    3500 3000 3000 3000
B2 Rehabilitering barnehager     8000 8000 8000 8000

Status: Årlig bevilgning
Tiltak er prioritert og beløp fastsatt basert på foreliggende tilstandsanalyser.

Bygg  Beskrivelse  2020  2021  2022 2023
Øygard   Oppgradering innvendig og utvendig 500       
Porsholen barnehage  Oppgradering innvendig og utvendig   3500    
Brueland barnehage  Oppgradering utvendig   1500    
Myklaberget  Oppgradering innvendig og utvendig  2500 1000    
Varatun barnehage  Oppgradering innvendig 5000       
Ganddal barnehage  Oppgradering innvendig og utvendig          
Gravarslia barnehage  Oppgradering innvendig og utvendig    2000    
Varatun, Varatunhagen  Oppgradering innvendig og utvendig     3000  
Kleivane barnehage Oppgradering innvendig og utvendig     500  
Ikke prioritert Avventer behovsplan barnehage     4500 8000
Sum   8000 8000 8000 8000
B3 Planlegging Brueland Barnehage, ombygging og utvidelse 1000   1000      
Nye planløsninger med eventuelt påbygg eller ombygging av eksisterende lokaler for å tilfredsstille bruker- og ansattkrav og arbeidsmiljø. Det innarbeides planleggingsmidler til en utredning av alternativer. Kalkyle på hele prosjektet vil kunne gis etter at utredning er gjennomført.  
B4 Branntekniske tiltak, barnehager 3500 3200 300      
Tiltaket gjelder blant annet branntegninger som må ajourføres etter branntekniske utbedringer. 
B5 Kjøp av tomter til barnehageformål 17000       17000  
I samsvar med vedtatt Barnehagebehovsplan har rådmannen innarbeidet kr 17 millioner til kjøp av tomter i planperioden. Vektingen av kommunale og private barnehager følges opp i samsvar med planen. For å ha fremtidig handlingsrom til å løse behovet er det nødvendig at det avsettes midler og gis oppdrag til Sandnes tomteselskap KF om å sette i gang arbeidet med å erverve tomtene. Regulering og bygging avklares nærmere i forhold til utviklingen og behovet for plasser. Dette skjer i samarbeid mellom tjenesteområdet, eiendom og tomteselskapet.
B6 Fallunderlag i gummi i stedet for grus på uteområder 850       850  
Det foreslås å forbedre fallunderlaget, som nå er grus, på barnehagen i Forsand.
B7 Langgata 72 helsestasjon 34105 3652 30453      
Status IK: Planlagt byggestart i 2020 og forventet ferdigstilt sommer 2020
Tiltaket gjelder ombygging, inkludert regulering, av Langgata 72 til helsestasjon som erstatning for helsestasjon i leide lokaler i Holbergsgate 16. Prosjektet organiseres i felles entreprise med Langgata 76, tiltak K11.
B8 Inventar ny helsestasjon 1500   1500      
Det er vedtatt å leie lokaler i Hoveveien 30 og inventar er ikke inkludert i leiekontrakt. Kostnaden for inventar estimeres til om lag kr 1,5 millioner.
TOTALSUM OPPVEKST BARN OG UNGE 57955 6852 44753 11000 28850 11000
Publisert: 17.10.2017 12:14
Sist endret: 21.10.2019 12:18