Kultur og næring

De største investeringene for området er rehabilitering, og nytt tautrekk og lysanlegg, i Sandnes kulturhus. I tillegg er det planlagt oppgraderinger og bygningsmessige utbedringer på KinoKino.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2020 2021 2022 2023
K1 Sandnes  kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr     300 300 300 300
Status: Årlig bevilgning
Sandnes kunst og kulturhus KF har i sin økonomiplan meldt om behov for kr 300 000 hvert år til oppgradering av sceneteknisk utstyr i Sandnes kulturhus. Kulturhuset har mye gammelt og utdatert teknisk utstyr, noe har ikke blitt skiftet ut siden huset var nytt i år 2000. Med en aktivitet på rundt 170 arrangementer årlig er det stor slitasje på utstyret. For å kunne avvikle arrangement, og ikke minst drive utleie i stor konkurranse med andre, kreves det høy standard på utstyret. 
K2 Sandnes kulturhus - rehabilitering 26000 1000 25000      
Status IK: Gjennomføres i 2020
Tilstandsanalyse utført av eiendomsavdelingen har avdekket, isolert for konsekvensgrad og tilstandsgrad 2 og 3, avvik på over kr 26 millioner. Tiltaket er under prosjektering og det forventes framlegging av K0 høsten 2019 med påfølgende byggestart i 2020. Tiltaket vil gi kr 3 millioner i spillemidler.
K2 Sandnes kulturhus - rehabilitering (tilskudd) -3000     -3000    
Status IK: Gjennomføres i 2020
Tilstandsanalyse utført av eiendomsavdelingen har avdekket, isolert for konsekvensgrad og tilstandsgrad 2 og 3, avvik på over kr 26 millioner. Tiltaket er under prosjektering og det forventes framlegging av K0 høsten 2019 med påfølgende byggestart i 2020. Tiltaket vil gi kr 3 millioner i spillemidler.
K3 Sandnes kulturhus - nytt tautrekk og lysanlegg 21300 1000 20300      
Status IK: Gjennomføres i 2020
Tautrekkingsanlegget er manuelt, og ikke lengre lovlig uten årlige kontroller, så å fjerne dagens manuelle håndtering er også et sikkerhetstiltak. Videre vil behovet for en eller flere teknikere som i dag kan være opp til 10 timer per produksjonsdag reduseres. Dette gjør kulturhuset mer attraktivt for noen tilreisende produksjoner, som sparer disse utgiftene, og dermed kan flere forestillinger bli lønnsomme å sette opp.
Lysanlegg i bygget har vesentlige avvik jamfør tilstandsanalysen. Anlegget tilfredsstiller ikke dagens krav og utstyr leies inn, noe som er en kostbar løsning. Begge anleggene er fra byggets åpning. Tiltak gjennomføres samtidig med eiendomsavdelingen sin rehabilitering av kulturhuset. En må stenge ned mens arbeidet utføres, derfor vil det fortrinnsvis bli gjennomføring i juni-august for å unngå tap av inntekter.
K4 Foajé Sandnes kulturhus, oppgradering 3750   3750      
Status IK: Gjennomføres i 2020
Kulturhusets foajé har ikke blitt pusset opp siden bygget ble ferdigstilt i 1999, og har et stort behov for oppgradering til dagens standard. Det er ønskelig med et serveringstilbudet til publikum på kveldstid, og en enkel caféservering på dagtid. Dette som et ledd i kulturhusets strategi om økt aktivitet i foajéområdet både på dag- og kveldstid. Det er utformet et behovsnotat som oversendes byggeier til bruk i dialog med restauranteier. Foreløpig estimert kostnad for oppgradering beløper seg til kr 3,75 millioner.
K5 KinoKino, bygningsmessige utbedringer  2000 400 1600      
Status: K0 (SEKF sak 030-19). Utstyrsheis: Forventet byggestart og ferdigstillelse i 2020
Den eksisterende heisen i bygget dekker bare tilgang til noen av de aktuelle salene og er samtidig for liten for store kolli som større paller, piano, store kasser med kunst og sceneelementer. Når heisen er på plass, vil det bli overkommelig å arrangere større arrangement på huset. Forprosjekt er igangsatt, men med bakgrunn i forsinkelser i prosjektet er det videreført kr 1,6 millioner til 2020 i 2. perioderapport 2019.
K6 KinoKino Sal 1, oppgradering inkl. sikkerhetstiltak 11000   11000      
Status IK: Gjennomføres i 2020
Våren 2019 ble det midlertidige gulvet i Sal 1 på KinoKino vurdert til å være i så dårlig stand at umiddelbare rivningstiltak måtte iverksettes, i hovedsak av sikkerhetsmessige årsaker. Styret vedtok som følge av dette å videreutvikle salen til en konsertsal tilrettelagt for rytmiske aktører. Dette for å fylle et etterlengtet behov både hos foretaket selv, regionens musikkaktører og hos publikum. Rivningsarbeidet ble utført ved omprioritering av egne driftsmidler, og det legges opp til at nødvendig grunnarbeid utføres høsten 2019 og at den tekniske oppgraderingen skjer vinteren 2020. Foreløpig ferdigstillelsesdato er 15. februar 2020.
Det påpekes ellers at salene på kulturhuset stenges i perioden mai til oktober 2020. Det blir dermed særlig viktig å ferdigstille Sal 1 på KinoKino i løpet av vinteren 2020, slik at så mye som mulig av aktiviteten kan opprettholdes mens kulturhuset oppgraderes. Tiltaket estimeres til en totalkostnad på kr 11 millioner. Det søkes tilskudd fra relevante tilskuddsordninger for akustisk forprosjektrapport, akustiske tiltak, sceneinstallasjoner og fremføringsutstyr. Det vil også søkes midler fra private sponsorer, men det er ikke mulig å si noe om beløp på nåværende tidspunkt. 
K7 KinoKino og Stasjon K,  rehabilitering 2000 1000 1000      
Status IK: Påbegynt i 2019 og ferdigstilles i 2020
Tilstandsanalyse foretatt av SEKF har avdekket totalt behov for rehabilitering på kr 16,5 millioner for KinoKino og Stasjon K. Det ble bevilget kr 2 millioner i 2019, men med bakgrunn i forsinkelser i prosjektet er det videreført kr 1 million til 2020 i 2. perioderapport 2019.
K8 Avsetning til utsmykning     2053 1900 1087 752
I bsak 75/13 (link) ble det vedtatt nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom. Det skal settes av minimum 0,2 prosent og inntil 0,5 prosent av totalt brutto investeringsbudsjett for byggeprosjekter, parkanlegg og andre skattefinansierte anleggsprosjekter i offentlige rom, til kunst. I forslaget til økonomiplan 2020-2023 er det lagt inn 0,2 prosent. 
K9 Branntekniske tiltak i kulturbygg 4900 1387 3513      
Det har vært utført branntilsyn ved Varatun Gård og blitt avdekket forhold av varierende alvorlighetsgrad. Midler vil bli brukt til å lukke avdekkede avvik ved branntilsynet. Ifølge brannteknisk rådgiver bør manglene utbedres i løpet av 2020. 
K10 Rehabilitering kulturbygg     3000 1500 1500 1500

Status: Årlig bevilgning.
Tiltak er prioritert og beløp fastsatt basert på foreliggende tilstandsanalyser.

Bygg Beskrivelse 2020 2021 2022 2023
Thranegården Rehabilitering innvendig og utvendig 500 500 500 500
Skeianetunet eldresenter   Rehabilitering innvendig og utvendig  500   500 500
Varatun gård Rehabilitering innvendig og utvendig inkl brannteknisk tiltak - økt pga merkostnad på tak. 1000 500 250 500
Borkemølla Rehabilitering innvendig og utvendig   500    
Fogdahuset       250  
  Videreført fra 2.perioderapport 2019 1000      
  SUM 3000 1500 1500 1500
K11 Langgata 76 - rehabilitering 15250 2377 12873      
Status K0: Forventet ferdigstilt 2020
Prosjektet omfatter utvendig istandsetting av fasade med nye vinduer og dører, tilbygg med løfteplattform, og istandsetting innvendig. Løfteplattformen gir universell adkomst til 1. og 2. etasje og i tillegg må hele det tekniske anlegget i bygget skiftes ut.
Bygget skal brukes av frivillighetssentralen, og vil sammen med Langgata 72 og 74 framstå som en helhet der kulturmiljøet blir ivaretatt. Prosjektet organiseres i felles entreprise med Langgata 72, tiltak B7.
K12 Friluftsmuseum 350     350    
Status IK: Gjennomføres i 2021
På grunn av at Forsand har lite visningssteder for gjenstander i bygdemuseet vil det lages flere montere som blir plassert både sentrumsnært og på utfartssteder. Eventuelt vil det etableres et mindre «visningsbygg» for utstilling av gjenstander på et sentralt sted i Forsand.
TOTALSUM KULTUR OG NÆRING 83550 7164 84389 1050 2878 2552
Publisert: 17.10.2017 12:59
Sist endret: 23.10.2019 10:52