Kommunens fellesområde

Ruten byrom og oppføring av nytt offentlig parkeringsanlegg med ca 260 plasser på kvartalet S1 i Havneparken ferdigstilles i perioden. I takt med at utbyggerne av Rådhusmarka og det gamle rådhuset utvikler sine eiendommer opparbeides infrastruktur i Telthusveien. I Havneparken skal privat aktør utvikle nabokvartalet til S1 og det er inngått leieavtale her for lokaler til Sandnes Læringssenter, Flerspråklig barn og unge og Flyktningenheten, hvor innflytting ventes 1.halvår 2021. Opparbeidelsen av øvrige kvartaler i Havneparken skjer i privat regi. Langs kaifronten skal den permanente havnepromenaden legges, og for å sikre allmennheten tilgangen til sjø i området har rådmannen prioritert midler til en midlertidig promenade. Sammen med forprosjekt om Storånaparken fra indre Vågen til Skeiane stasjon vil dette legge grunnlaget for gjennomføring av plangrepet i sentrumsplanen om en sammenhengende grønn akse med knytning til Sandvedparken.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2020 2021 2022 2023
F1 Ruten - byrom, teknisk plan og utomhusplan 165000 58219 48281 43500 15000  
Områdereguleringsplanen for Ruten ble godkjent i bsak 63/17. Bystyret vedtok i bsak 52/16 kostnadsoverslag K0 og framdriftsplan for Ruten – offentlig byrom og kalkyle på kr 195 millioner inkludert mva. Etter justert bevilgning i ØP 2018-2021 ble kostnadsoverslag K1 for Ruten byrom godkjent i bsak 18/18 på kr 163,9 millioner. Prosjektet er igangsatt med byggetrinn 1 Rådhusplassen som ferdigstilles i 2020 og byggetrinn 2 Byparken som ferdigstilles i 2021. Byggetrinn 3 som gjelder Olav V`s plass bygges samtidig med bussveien og framdrift er ikke kjent. 
F2 Sentrum parkeringsanlegg A8, 258 plasser 163400 4000 34000 115400 10000  

Status: IK og detaljreguleringsplan på høring. Byggestart i juni 2020, ferdigstilles i april 2021.

Byggetrinn 1 omfatter grunnarbeider for hele kvartalet inkludert minimum 10 000 m² næringsbebyggelse i byggetrinn 2 og ferdig parkeringsanlegg inkludert sykkelparkering samt råbygg til forretningslokale og sykkelverksted i 1. etasje. Totalt 9 725 m² i byggetrinn 1.

Parkeringsanlegget med om lag 258 parkeringsplasser, har vel 225 offentlige plasser til erstatning for plassene på Ruten. Parkeringsplasser i henhold til plankrav for næringsarealene med om lag 32 plasser bygges i dette første trinnet. Plassene eies av kommunen og skal være offentlig tilgjengelige jf. bystyrets vedtak. Plankrav om sykkelparkeringsplasser er inkludert.

Kalkylen inkluderer refusjonsbidrag til Sandnes Indre Havn (SIAS) med kr 22,5 millioner og parkeringsteknisk utstyr med kr 6,4 millioner. Grunnarbeid/bæring og konstruksjon for klargjøring av framtidige næringslokaler i de øverste etasjene på minimum 10 000 m² utgjør om lag kr 30 millioner jf. estimater utfra erfaringstall fra sammenlignbare prosjekter. Kalkylen er i hovedsak utarbeidet av ekstern konsulent, Epcon, og eventuelle rekkefølgekrav og nettstasjon er ikke medtatt.

Rådmannen har innarbeidet en reduksjon på 5 prosent i kalkylen for selve parkeringsanlegget inkludert parkeringsteknisk utstyr. Hensyntatt dette og fratrukket SIAS refusjon, tilrettelegging for næringsarealene i bygget og mva utgjør estimatet for selve parkeringsanlegget inkludert sykkelparkeringen kr 77,5 millioner, det vil si kr 300 160 per plass.
F2 Innredning sykkelverksted, parkeringsanlegg 3800     3800    
Status: IK og detaljreguleringsplan på høring. Byggestart i juni 2020, ferdigstilles i april 2021.

Byggetrinn 1 omfatter grunnarbeider for hele kvartalet inkludert minimum 10 000 m² næringsbebyggelse i byggetrinn 2 og ferdig parkeringsanlegg inkludert sykkelparkering samt råbygg til forretningslokale og sykkelverksted i 1. etasje. Totalt 9 725 m² i byggetrinn 1.

Parkeringsanlegget med om lag 258 parkeringsplasser, har vel 225 offentlige plasser til erstatning for plassene på Ruten. Parkeringsplasser i henhold til plankrav for næringsarealene med om lag 32 plasser bygges i dette første trinnet. Plassene eies av kommunen og skal være offentlig tilgjengelige jf. bystyrets vedtak. Plankrav om sykkelparkeringsplasser er inkludert.

Kalkylen inkluderer refusjonsbidrag til Sandnes Indre Havn (SIAS) med kr 22,5 millioner og parkeringsteknisk utstyr med kr 6,4 millioner. Grunnarbeid/bæring og konstruksjon for klargjøring av framtidige næringslokaler i de øverste etasjene på minimum 10 000 m² utgjør om lag kr 30 millioner jf. estimater utfra erfaringstall fra sammenlignbare prosjekter. Kalkylen er i hovedsak utarbeidet av ekstern konsulent, Epcon, og eventuelle rekkefølgekrav og nettstasjon er ikke medtatt.

Rådmannen har innarbeidet en reduksjon på 5 prosent i kalkylen for selve parkeringsanlegget inkludert parkeringsteknisk utstyr. Hensyntatt dette og fratrukket SIAS refusjon, tilrettelegging for næringsarealene i bygget og mva utgjør estimatet for selve parkeringsanlegget inkludert sykkelparkeringen kr 77,5 millioner, det vil si kr 300 160 per plass.
F2 Innredning forretningsareal, parkeringsanlegg 13200     13200    
Status: IK og detaljreguleringsplan på høring. Byggestart i juni 2020, ferdigstilles i april 2021

Byggetrinn 1 omfatter grunnarbeider for hele kvartalet inkludert minimum 10 000 m2 næringsbebyggelse i byggetrinn 2 og ferdig parkeringsanlegg inkludert sykkelparkering samt råbygg til forretningslokale og sykkelverksted i 1. etasje. Totalt 9 725 m2 i byggetrinn 1.

Parkeringsanlegget med om lag 258 parkeringsplasser, har vel 225 offentlige plasser til erstatning for plassene på Ruten. Parkeringsplasser i henhold til plankrav for næringsarealene med om lag 32 plasser bygges i dette første trinnet. Plassene eies av kommunen og skal være offentlig tilgjengelige jf. bystyrets vedtak. Plankrav om sykkelparkeringsplasser er inkludert.

Kalkylen inkluderer refusjonsbidrag til Sandnes Indre Havn (SIAS) med kr 22,5 millioner og parkeringsteknisk utstyr med kr 6,4 millioner. Grunnarbeid/bæring og konstruksjon for klargjøring av framtidige næringslokaler i de øverste etasjene på minimum 10 000 m2 utgjør om lag kr 30 millioner jf. estimater utfra erfaringstall fra sammenlignbare prosjekter. Kalkylen er i hovedsak utarbeidet av ekstern konsulent, Epcon, og eventuelle rekkefølgekrav og nettstasjon er ikke medtatt.

Rådmannen har innarbeidet en reduksjon på 5 prosent i kalkylen for selve parkeringsanlegget inkludert parkeringsteknisk utstyr. Hensyntatt dette og fratrukket SIAS refusjon, tilrettelegging for næringsarealene i bygget og mva utgjør estimatet for selve parkeringsanlegget inkludert sykkelparkeringen kr 77,5 millioner, det vil si kr 300 160 per plass.
F2 Finansiering nytt parkeringshus -61000   -22970 -38030    
Frikjøp parkering er i 2019 kr 331 089. Med disponering av kr 61 millioner fra bundet fond frikjøp parkering, finansieres 184 plasser av innbetalte frikjøpsmidler. Resterende 41 offentlige plasser må finansieres ordinært, som skattefinansiert investering.
De 32 parkeringsplassene som utløses av plankrav til næringsarealene utgjør vel kr 10,4 millioner eks mva og må tilsvarende finansieres som del av de skattefinansierte investeringene. Av disse er vel kr 1,2 millioner knyttet til næringsarealet som tilrettelegges i 1. etasje i det første byggetrinnet sammen med parkeringsanlegget. Det er ikke fastsatt når realisering av kommunens næringsarealer i 3. – 5. etasje kan ventes å skje, men parkeringskravet må løses nå. Plassene gjøres uavhengig av dette, offentlig tilgjengelige.
F3 Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav 43400 1000 27000 12600 2800  
Av vedtatt områdeplan for Skeiane følger rekkefølgebestemmelser knyttet til ekstern infrastruktur og anlegg. I salgsavtalene for kommunens eiendommer vest for Jærveien har selger ansvaret for gjennomføring. Samlet kalkyle utarbeidet av Sandnes tomteselskap KF er kr 43,4 millioner, hvorav ny overvannsledning (OV800) i Jærveien utgjør kr 5,043 millioner. Framdriften i arbeidene samordnes med kjøpernes framdrift for utbyggingsprosjektene.Oppgradering Telthusveien (kr 11,559 millioner), prosesjonsvei mellom gravlundene (kr 12,547 millioner) og nytt lager for gravlundsdriften (kr 2,772 millioner) er tiltak som må gjennomføres i første del av planperioden. Nytt ventilkammer og flytting/riving av Rådhusmarka barnehage utgjør kr 6,612 millioner og er tiltak som kan utføres mot slutten. Tilsvarende gjelder ny vannledning (kr 4,897 millioner) i Skogsbakken.

Jf. status i framdriften for utbyggingsprosjektene per dags dato ventes at tiltakene i Telthusveien og Jærveien utføres i 2020, og i 2021 og 2022 opparbeides prosesjonsveien og nytt lager for gravlunden. Resterende arbeider er knyttet til framdrift på opparbeidelse av ny barnehagetomt innen planområdet, tiltak som ventes utført etter 2023.
Detaljreguleringsplanen for Rådhusmarka ble ved 2.gangsbehandling i utvalg for byutvikling den 25.09.2019 vedtatt sendt tilbake for ytterligere bearbeidelse. Det er uavklart om og eventuelt hvilken betydning dette får for framdriften samlet.
F3 Tilskudd infrastruktur ihht kjøpekontrakt -8000       -8000  
Det følger av salgsavtalene at en av aktørene yter et tilskudd på kr 8 millioner til opparbeidelsen av infrastruktur i Skeiane/rådhuset. Inntekten er innarbeidet i 2022 med grunnlag i foreliggende framdriftsplan for rekkefølgekravene.
F4 Nytt rådhus, kvartalet A4, salg av gamle rådhus -50750 -45000 -5750      
I bsak 188/12 (link) ble det vedtatt at kommunal bygningsmasse i Skeianeområdet, etter områderegulering, skal selges. Bystyret godkjente i bsak 202/17 avtalen om salg av den eksisterende rådhuseiendommen. I samsvar med kontrakten ble overtakelsen gjort i mai 2019. Basis salgssum er kr 45 millioner og inntekten er budsjettert i 2019. Innen 27 måneder fra signering har kjøper forpliktet seg til å ha oppnådd igangsettingstillatelse for nybygg i sør på eiendommen, det vil si årsskiftet 2019/2020. Planstart av detaljreguleringsplan ble varslet i juli 2018. Rådmannen har innarbeidet kr 5,75 millioner i 2020 jamfør avtalen med minimum 5 500 m² utleieareal i nybygget. Tillater godkjent reguleringsplan høyere utnyttelse og hele bygget leies ut samlet er avtalefestet ramme for tillegg på inntil kr 17,5 millioner. Siste oppgjørsdato er 1.juni 2024. Detaljreguleringsplanen ligger til 2. gangsbehandling i bystyret 14.10.2019. Planforslaget viser tillatt 7 200 m² i nybygg med tillegg av parkeringsareal. Eventuelle justeringer kan først foretas i 2020, da med grunnlag i vedtatt plan og igangsettingstillatelse samt avtalens vilkår om utleie.
F5 Overføring fra Sandnes tomteselskap KF, salg av rådhusmarka     -25000 -25000    
Sandnes tomteselskap KF har på oppdrag fra bystyret gjennomført områderegulering av Skeianeområdet. Rådhusmarka er solgt til utbyggingsformål. 1. deloppgjør for salget, beregnet til kr 25 millioner, skjer ved overtakelse og den er knyttet til utbyggers igangsettingstillatelse, seneste frist er 27 måneder fra signert avtale, det vil si i 2020. 2. deloppgjør skjer 18 måneder etter oppgjør 1, det vil si i 2021, mens de to siste oppgjørene påregnes i 2023 og 2024 (totalt kr 15 millioner). Det er i tillegg budsjettert med og foretatt et konsernbidrag på kr 15 millioner fra Sandnes tomteselskap KF i 2018 i forbindelse med salget slik at totaloppgjøret i perioden 2018-2024 blir kr 80 millioner. Reguleringsplanarbeidet er styrende for framdriften. Inntektsoverføringen fra foretaket til bykassen skjer med fradrag for påløpte utgifter til regulering og salgsprosess., Detaljplan ble 2.gangsbehandlet av utvalg for byutvikling 25.09.2019, og vedtok å sende saken tilbake for ytterligere bearbeidelse. Det er ikke avklart pr dagsdato om 2. gangsbehandlingen i bystyret kan skje i 2019, eller om det må bli på nyåret 2020. Rådmannen vil derfor måtte gjøre en ny vurdering i perioderapporten av inntektsforutsetningen 2020 utfra fornyet fremdrift i utbyggingsprosjektet.
F6 Salg av eiendommer Haakon 7s gate -65000   -40000 -25000    
Eiendommene i Haakon VIIs gate ventes lagt ut for salg når reguleringsplan for gatetunet er avklart. Detaljreguleringsplan skal være samordnet med revidert KDP sentrum og ble således førstegangsbehandlet av utvalg for byutvikling 12.06.2019 og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Salgsforberedende arbeid igangsettes i høst, og legges ut når resultater etter høring av planen foreligger. Inkludert salg av Jærveien 34 har rådmannen videreført det reberegnede salgsprosjektet slik det ble gjort til gjeldende økonomiplan i samarbeid med Sandnes tomteselskap KF. Samlet nettoinntekt fra salget av de tre eiendommene er om lag kr 65 millioner. Det er innarbeidet kr 40 millioner i 2020 og kr 25 millioner i 2021. Endelig overtakelsestidspunkt fra kjøpere er bestemmende for når oppgjør kan finne sted.   
F7 Offentlige arealer    24600 33500 15000 10000 10000
Utvikling av arealer til offentlige formål med byggeklar tomtegrunn må gjennomføres i god tid før selve byggeprosjektet starter. Kommunen har inngått avtaler om erverv der også riving av påstående bygg inngår for eksempel i Havneparken. Videre er det i planperioden behov for å komme i gang med erverv og forarbeider knyttet til de fremtidige utvidelser av blant annet eksisterende skoler og bo- og aktivitetssentre jamfør bystyrets vedtatte strategi, fullføre samarbeidet om Norestraen sør, gjennomføre tiltak om gatetun i Haakon VIIs gate før salg og utvikling av eiendommene mv. jamfør plankrav. Detaljregulering av gatetunet fastsetter ansvarsforholdene mellom aktørene. Vedtatt parkeringsstrategi for sentrum i henhold til KDP sentrum utløser behov for oppstart av avtaleforhandlinger i denne planperioden.
Erverv i forbindelse med områder i sentrum til offentlige formål og samferdselstiltak inkludert bussveien vil framover aktualiseres. Selve ervervs- og forstudiearbeidene utføres i hovedsak med grunnlag i spesifiserte oppdrag i henhold til overordnede prioriteringer. Utførelsen skjer dels i Sandnes Tomteselskap KF og dels i eiendomsavdelingen, avhengig av arealformål. Rådmannen viderefører avsetningen, inkludert tidligere bevilget som overføres fra 2019 etter vedtak i 2.perioderapport 2019.  
F7 Offentlige arealer, finansiering parkeringsanlegg     -23500      
F8 Inntekt fra salg av gamle brannstasjon -50000   -50000      
I samsvar med delegert myndighet fra bystyret i bsak 8/18 godkjente formannskapet den 23.04.18 avtalen om salg av den gamle brannstasjonseiendommen på Sandved. Den endelige salgssummen avhenger av endelig godkjent detaljreguleringsplan og dens bestemmelser om maksimum tillatt m² BRA. Overtakelsestidspunkt er 14 dager etter godkjent plan. Detaljreguleringsplanen er ventet lagt frem til førstegangsbehandling høsten 2019, mens endelig godkjenning påregnes vinteren 2020. I samsvar med planforslaget er kalkulert netto salgsinntekt nedjustert fra kr 70 millioner til kr 50 millioner.  Rådmannen har på dette grunnlaget innarbeidet netto inntekten (brutto inntekt, fratrukket påløpte utgifter i KFene) med kr 50 millioner i 2020. Det er usikkerhet rundt brutto inntekten da planforslaget ikke er behandlet ennå.
F9 Digital strategi     1300 1300 1300 1300
Digitalisering og automatisering er et viktig virkemiddel for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Sandnes kommunes mål er økt produktivitet, høyere kvalitet og bedre tilgjengelighet gjennom riktig utnyttelse av digitale løsninger. Midlene benyttes til å nå målene i gjeldene digital strategi og for å sikre verdiøkning og effektiv bruk av sentrale løsninger. 
F10 Nettverk - kommune felles 10000 3000 3000 2000 2000  
Det er et stort behov for en kontinuerlig forbedring og utbygging av hele kommunens nettverk for å være klar til å ta i bruk nye digitale løsninger for både kommunens innbyggere og ansatte. I tillegg er det økt behov for kapasitet og utbygging for å kunne ta i bruk velferdsteknologi, og satsing på digitale verktøy for skole og barnehager samt kommunens øvrige enheter. Arbeidet må gå over flere år for å kunne få til en samlet enhetlig og sikker nettverksinfrastruktur for alle enheter i Sandnes kommune.
F11 Kapitaltilskudd til pensjonskasser     20300 22300 25300 27300
Sandnes kommunale pensjonskasse og KLP har behov for årlige innbetalinger av egenkapital i planperioden. Det avsettes kr 18 millioner i 2020, kr 20 millioner i 2021, kr 23 millioner i 2022 og kr 25 millioner i 2023 til Sandnes kommunale pensjonskasse, og årlig avsetning til KLP vil ligge på kr 2,3 millioner. Med det lave rentenivået man ser per i dag, må pensjonskassene ha solide buffere og egenkapital slik at de kan beholde investeringsstrategien i perioder med oppgang og nedgang. Med lavt rentenivå må pensjonskassene søke investeringer som gir høyere forventet avkastning, slik som eiendom og aksjer, og da er det behov for soliditet og egenkapital til å kunne gjøre dette. For lav egenkapital kan også bety problemer med å levere den garanterte avkastningen (3 måneders Nibor pluss 1,6 prosent). Ved gode resultater vil midler kunne tilføres premiefondet som kan brukes til å betale årlig premie for medlemmene. 
F12 Oppgradering dokumenthåndteringssystem     1000 600 600 600
For å ha et effektivt og brukervennlig sak/arkivsystem (dokumenthåndteringssystem) er det avgjørende å følge utviklingsløpene til leverandørene. Kostnader til løpende videreutvikling og oppgradering må regnes med. 
F13 Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem  3000   3000      
Det skal foretas et forprosjekt for å vurdere om rådmannen skal gå videre med nytt sak/arkiv system (dokumenthåndteringssystem) for kommunen. Tanken er å splitte opp sak/arkivsystemet i moduler, noe som er mer framtidsrettet enn dagens løsning hvor alt er samlet i ett system. En oppsplitting vil oppfylle føringene i Sandnes kommunes digitale strategi samt føringer fra nasjonalt hold, og oppsplitting i moduler gjør oss mindre leverandøravhengige. Saksbehandlerne forholder seg til systemer (moduler) som er bedre tilpasset det fagområdet som de arbeider under, noe som igjen letter og effektiviserer hverdagen for disse. I tillegg blir det bedre kvalitet på arkivene og kontroll på dataene.  
F14 Nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter 1000 500 500      
50 nye iPader er kjøpt inn til nye folkevalgte høsten 2019. Det vil bli utskifting av flere i 2020, så resterende investeringsmidler er vedtatt overført til 2020 i 2. perioderapport 2019.
F15 Valg 2019, 2021 og 2023 - Nytt datautstyr 1200 300   450   450
Det er behov for 30 nye PC-er til valglokalene, skannersenteret, forhåndsstemmemottak osv., samt printere. Det er i bruk over 50 PC-er valgdagen, om lag 40 på stemmestedene og 10 i skannersenteret på rådhuset. Skannerne leies. Skolene har ved de siste valgene hatt PC-er de har stilt til disposisjon i valglokalene, men siden det nå er Chromebook som brukes i skolene har de ikke lenger denne muligheten. Dette vil medføre ytterligere økte utgifter framover, ved at det vil være behov for å kjøpe om lag 30 nye PC-er per valg. Det foreslås satt av kr 450 000 i 2021.

Det er også behov for 30 nye PC-er til valget i 2023, og det foreslås satt av kr 450 000 til dette også i 2023. Dette er for utskifting av de eldste PC-ene, slik at alle stemmestedene har 1 ny PC ved hvert valg, og grunnet krav fra valgdirektoratet om at PC-ene som benyttes til skanningen er nye og ubrukte. 
F16 Utskiftning av stemmeavlukker 2021 400     400    
Sandnes kommune har hatt veldig gamle stemmeavlukker, og det ble i 2017 kjøpt inn 20 nye avlukker som er universelt utformet. Det ble i 2019 kjøpt inn 50 avlukker og i 2021 er det behov for å skifte ut de siste 50 avlukkene.
F17 Nye folkevalgte – nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter 1000         1000
I 2023 er det behov for nytt utstyr for elektroniske møtedokumenter til folkevalgte. 
F18 Ladepunkt El-biler for tjenestebiler 3500   3500      
Det er mange tjenestebiler i tjenesteområdet helse og velferd, de aller fleste i hjemmetjenesten. Ansatte er helt avhengig av bil for å forflytte seg fra bruker til bruker. Det skal inngås ny avtale om leasing av biler i 2020 og det bør anskaffes elektrisk drevne biler. Det er så godt som ingen ladepunkter for el-biler tilgjengelig og det må tilrettelegges for ladepunkter for et økt antall EL-biler.
F19 Inventar i innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten 14250   14250      
I bsak 37/19 ble det vedtatt å inngå ny leieavtale for Sandnes Læringssenter og tiltaket gjelder inventar i innleid bygg. Beløpet er lik den avsetning som legges inn når Sandnes kommune bygger selv og omfatter alt av løst inventar som AV-utstyr, IT-installasjoner og annet inventar som ikke er løst inventar og eller leveres av byggeier i henhold til avtale.
TOTALSUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE 188400 46619 22411 142520 59000 40650
        
Økonomi
NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2020 2021 2022 2023
Ø1 Nytt Business Intelligence (BI) verktøy for Sandnes kommune 100   100      
BI dreier seg om å gjøre om data i en virksomhet til anvendelig kunnskap og deretter konvertere denne kunnskapen til verdi. Målet er å gi ledere lett tilgjengelig og bedre informasjon om budsjett, regnskap, fakturaer, sykefravær, innkjøp og annet. Gevinsten er at ledere og andre vil bruke mindre tid på å hente ut og sette sammen informasjon fra ulike moduler/systemer. Rådmannen vurderer å anskaffe et BI verktøy, og foreslår å sette av kr 100 000 til dette i 2020. 
TOTALSUM ØKONOMI 100 0 100 0 0 0
Publisert: 18.10.2017 12:18
Sist endret: 25.10.2019 13:33