Finansiering av investeringene

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST 2020 2021 2022 2023
I1 1100799 Startlån 240000 240000 240000 240000
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Lånerammen for startlånordningen ble i økonomiplan 2014-2017 økt til kr 175 millioner. I saken Informasjon om startlånsordningen og behov for økt ramme for startlån i 2019 (bsak 103/19) ble lånerammen vedtatt økt med kr 70 millioner for 2019. Det ble i saken også meldt om behov for kr 240 millioner i låneramme for 2020. Rådmannen har innarbeidet økningen.
I2 1100799 Avdragsinntekter startlån -160000 -170000 -180000 -190000
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Låntakerne betaler avdrag på startlånene i tråd med nedbetalingsplanen. Disse avdragene bokføres som avdragsinntekter for kommunen.
I3 9000099 Avdragsutgifter startlån 160000 170000 180000 190000
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. I tråd med de innbetalte avdragene i tiltak I2 betaler kommunen avdrag på lånene til Husbanken.
I4 9000099 Bruk av startlån -240000 -240000 -240000 -240000
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Utlånene finansieres av innlånte midler fra Husbanken.  I saken Informasjon om startlånsordningen og behov for økt ramme for startlån i 2019 (bsak 103/19) ble lånerammen vedtatt økt med kr 70 millioner for 2019. Det ble i saken også meldt om behov for kr 240 millioner i låneramme for 2020. Rådmannen har innarbeidet økningen.
I5 9000099 Avdrag på utlån Lyse og tomteselskapet -23863 -23863 -23863 -23863

Ansvarlig lån til Sandnes tomteselskap KF og Lyse AS er omtalt i avsnitt om andre inntekter. Avdragene på de ansvarlige lånene føres etter gjeldende regler i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med følgende avdrag i perioden:

AVDRAG PÅ ANSVARLIGE LÅN

2020

2021

2022

2023

Sandnes tomteselskap KF

4 333

4 333

4 333

4 333

Lyse AS

19 530

19 530

19 530

19 530

Totalt

23 863

23 863

23 863

23 863

I6 9000199 Momskompensasjon på investeringer -164661 -155601 -99298 -74538
Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon.
I7 9000199 Bruk av lån (til egne investeringer) -780757 -816535 -497428 -364180
Investeringer som ikke finansieres av tilskudd som er budsjettert på prosjektene eller andre inntekter (tiltak I1-I8), må lånefinansieres. Det legges i perioden opp til høy lånefinansiering som omtalt i kapitlet om økonomiske rammebetingelser. Utvikling i lånegjeld er omtalt i avsnitt om utvikling i lånegjeld.
I8 9000199 Overføring fra drift -117056 -39193 -36345 -31438
Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 117,1 millioner i 2020.
TOTAL SUM FINANSIERING -1086337 -1035192 -656934 -494019
Publisert: 18.10.2017 12:44
Sist endret: 09.01.2020 13:56