Eiendom

Innen eiendomsområdet er det prioritert investeringer innen miljø- og Enøk-området. Satsing på energibesparende tiltak vil på sikt føre til reduserte kostnader i driften.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2020 2021 2022 2023
E1 Miljøtiltak, kommunale bygg     3300 3300 3300 3300

Status: Rullering - årsbevilgning.

Rullerende årsbevilgning til miljøtiltak gir kommunen muligheten til å arbeide med konkrete tiltak for bruk av stasjonær energibruk. Det vil også redusere klimautslipp slik at kommunen vil få en mer miljøvennlig profil/drift av byggporteføljen. Tiltak skal knyttes opp mot gjeldende miljøplan for Sandnes kommune. 

Bygg Beskrivelse 2020 2021 2022 2023
Austrått Boas Etablering av vannbårent oppvarmingssystem i en del av bygget for å ivareta varme fra solfangere og utnyttelse av energi fra Iglemyr energisentral bedre. Samkjøring av anleggene på Austrått boas og Høyland skole for optimalisering av energibruken fra energisentralen.   3300      
Lundehaugen skole  Konvertering til mer miljøvennlig varmeløsning. Eksisterende ovner må skiftes ut.   3300    
Div bygg Konvertering til solenergi     3300 3300
  SUM 3300 3300 3300 3000
E2 ITV-anlegg (kameraovervåking)     1000 1000 1000 1000

Status: Rullering - årsbevilgning.

Overvåkningsutstyr bidrar til å forebygge og redusere omfanget av hærverk. Dersom arbeidet med å komplettere overvåkningsanlegg på skolene skal fortsette, må det settes av en årlig bevilgning på kr 1 million til formålet. Prioritering av tiltak skjer på grunnlag av en risikovurdering.

Bygg Beskrivelse 2020 2021 2022 2023
Aspervika skole Installasjon ITV-anlegg 400      
Kleivane barnehage Installasjon ITV-anlegg 600      
Prioriteres etter risiko   1000 1000 1000
  SUM 1000 1000 1000 1000
E3 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering     7500 5000 5000 5000

Status: Rullering - årsbevilgning.

 Det er behov for oppgradering av tekniske innretninger og ventilasjonsanlegg i flere av kommunens bygg. For å bedre innemiljøet er det også i flere bygg behov for ny/oppgradert solavskjerming. 

Bygg Beskrivelse  2020 2021 2022 2023
Lurahammeren  Oppgradering av ventilasjon og varmesystem 1000      
Høle skole Diverse oppgradering. Søker om Enova-tilskudd 3200      
Buggeland Diverse oppgradering varmeløsning. 800      
Ikke prioritert Diverse oppgradering   5000 5000 5000
  Videreført fra 2.perioderapport 2019 2500      
  SUM 7500 5000 5000 5000
E4 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer     300 300 300 300

Status: Rullering - årsbevilgning.

Eiendomsavdelingen har et eget teknisk nett som er levert og driftet av IT avdelingen. Nettet benyttes til kommunikasjon/ overføring av datatrafikk, kameraovervåking, adgangskontroll og SD-anlegg som er avhengig av denne transportveien. Prosjektet dekker nyinvesteringer av utradert utstyr for kommunikasjon og oppgradering av teknisk nett for å sikre at kommunen ikke har sikkerhetshull. Oppgraderingen skjer når IT oppgraderer sine system og hvilke bygg, som gjelder alle eiendomsavdelingen har teknisk utstyr på, avtales årlig sammen med IT for å unngå sikkerhetshull. Det avsettes kr 300 000 årlig.
E5 Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring     1500 1500 1500 1500

Status: Rullering - årsbevilgning.

Det er behov for elektronisk ytre skallsikring da det mistes nøkler og må skiftes på låsesylindre. For effektiv drift og administrering foreslås det avsatt midler for oppgraderinger i utvalgte formålsbygg. For barnehager vil en nå benytte elektroniske nøkler med tilgangsstyring.

Bygg Beskrivelse 2020 2021 2022 2023
Lurahallen   500      
Trones Etablering adgangskontroll anlegg 500      
Høyland Etablering adgangskontroll anlegg   500    
Riska u. skole Etablering adgangskontroll anlegg   500    
Kyrkjevollen Etablering adgangskontroll anlegg   500    
Aspervika Etablering adgangskontroll anlegg     500  
Sandved skole Etablering adgangskontroll anlegg     500  
KinoKino/Kulturhuset Etablering adgangskontroll anlegg     500  
Div barnehager  Overgang til elektroniske nøkler med tilgangsstyring.  250      
Sikring av patcherom   250      
Ikke prioritert         1500
  SUM 1500 1500 1500 1500
E6 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg     600 600 600 600

Status: Rullering - årsbevilgning.

Lovverket for prosjektering av varmeanlegg har vært i endring. Kommunen er ansvarlig for egen risikovurdering og sikring av store varmeanlegg. Kostnad for oppgraderinger er for å ivareta sikkerhet for leietakere og sikker drift samt levering av varme for byggene. 
E7 Universell utforming     2000 2000 5000 5000

Status: Rullering - årsbevilgning.

I følge diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, samt plan- og bygningsloven, skal Norge være universelt utformet innen 2030, og målet skal nås med stor satsing på universell utforming innenfor viktige samfunnsområder. Tilstandsanalysene utført i 2018 avdekker et behov for universell utforming i størrelsesorden kr 98 millioner. Tatt hensyn til tilstandsanalyser på bygg som enda ikke utført, kan en røft estimere et etterslep i størrelsesorden kr 150 millioner. Det foreslås en økning i rullerende midler i perioden 2022-2023 til kr 5 millioner årlig.
E8 Nedgravde avfallscontainere     1000 1000 1000 1000

Status: Rullering - årsbevilgning.

På grunn av brannfare må avfallscontainere sikres, og det har hittil vært gjort ved bygging av avfallsskur, men for nye anlegg tilrådes nedgravde søppelcontainere. Økning i midler fra kr 850 000 årlig til kr 1 million årlig med bakgrunn i prisøkning, samt at det blir satt ned en ekstra container noen steder.

Bygg 2020 2021 2022 2023
Høyland ungdomsskole 500      
Varatun Gård 500      
Prioriteres på bakgrunn av risiko   1000 1000 1000
SUM 1000 1000 1000 1000
E9 Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg     950 950 950 950
Eiendomsavdelingen har behov for å avløse eldre serverløsninger som ikke kan supporteres av IT-avdelingen slik at datasikkerheten opprettholdes. Det oppgraderes da til felles servere for SD-anleggene slik at en kan spare oppgraderingskostander i framtiden, samt minske driftskostnadene på disse. 
E10 Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg 17641 15875 1766      
Det har de siste årene blitt tilkoblet fjernvarme på blant annet Giskehallen, Giske ungdomsskole, Lura bo- og aktivitetssenter, Smeaheia skole, stadionanlegg og Trones bo- og aktivitetssenter. Det er i andre perioderapport 2019 videreført kr 1,766 millioner med bakgrunn i at prosjektene i Langgata 72/76 skal kobles til fjernvarme.
E11 Regulering kommunale eiendommer     5000 1500 1500  

Tiltaket gjelder mulighetsstudier og regulering av kommunale eiendommer. Eiendommene må reguleres eller utredes til eget bruk eller salg. 

Bygg Beskrivelse Overført fra 2. periode-rapport 2019 til 2020 2020 2021 2022
Vagleleiren Det er flere ønsker fra brukere/leietakere i Vagleleiren om nye tiltak. For å få en helhetlig plan for området vil det være nødvendig med en helhetlig plan for leiren. Mange forhold må utredes i reguleringen (grunnforhold, forurensing, flomsoner, adkomst mv). Planlagt oppstart i 2019. 500 2000    
Gamle Figgjo Skole Ny bruk vil kreve ny regulering. Planlagt oppstart i 2019 er utsatt da skolebehovsplan foreslår at skolen brukes som fast avlastningsskole. Dersom det besluttes at skolen skal brukes som avlastningsskole, er det ikke behov for regulering. 1000 500    
Vatne Skole Ny bruk av eiendommen vil kreve regulering. Planlagt oppstart i 2020. 1 500    
Vatneleiren Behov for regulering jfr. gjennomført mulighetsstudie. Kommunale behov som kan løses i leiren inklusiv en gjennomgang av fremtidig behov for teknisk. Planlagt oppstart av regulering i 2021.     1500 1500
Riskatun   2 000 1 000    
  SUM 3 500 5 000 1 500 1 500
E12 Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella     2000 2000 2000 2000

Status: Rullering - årsbevilgning.

Det settes av midler til tiltak for automatisering og oppgradering av dusjanleggene på skoler, idrettshaller og bo- og aktivitetssenter for å sikre seg bedre mot oppblomstring av legionella i kommunens dusjanlegg. Det foreslås at det avsettes investeringsmidler for installasjon av 3-4 slike anlegg i året i planperioden.

Bygg 2020 2021 2022 2023
Høyland ungdomsskole 750      
Rovik boas 750      
Vagleleiren 500      
Ikke prioritert   2000 2000 2000
SUM 2000 2000 2000 2000
E13 Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking 3000 700 1300 1000    
Som følge av gjennomgang av FDV dokumentasjon og branntilsyn er det avdekket behov for å oppgradere eksisterende brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og merking. Ved en del rehabiliteringer, endringer og påbygg er ikke den helhetlige systematikken ivaretatt i enkelte bygg. For å best ivareta personellsikkerhet og myndighetskrav må dokumentasjon og nevnte tekniske anlegg være korrekte. Kr 300 000 av bevilgning i 2020 er videreført etter vedtak i 2. perioderapport 2019.
E14 Solskjerming skoler     1000 1000 1000 1000
For å bedre inneklimaet i flere skoler installeres det solskjerming på flere bygg for å hindre innstråling i klasserom. Bieffekt av dette er at klasserommene får bedre løsninger med hensyn til undervisning og tilpasning av lysforholdene for den nye digitale undervisningen i Sandnes skolene.  
E15 Asfaltering og merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager      700 700 400  
Det er et stort behov for en del asfaltering og remerking av parkeringsplasser på skoler og barnehager. Dette for å sikre bedre adkomst til byggene og mer oversiktlige trafikksituasjoner. 
E16 Garderobeanlegg Vagleleiren 19000   19000      
HMS-avvik. Arbeidstilsynet har gitt pålegg om å utbedre garderobefasiliteter for SASIRO. Garderobefasiliteter for brann- og røykdykkere avviker fra forskriftskrav med tanke på blant annet å hindre partikkelspredning. Det mangler i tillegg HC-toaletter og gode vaskerifasiliteter med tilhørende rent lager. Det forutsettes at investeringskostnader dekkes inn av leieinntekter fra ekstern leietaker. Bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres fra 2019 etter vedtak i 2. perioderapport 2019.
E17 Radontiltak i bygg med for høye Bq-verdier     1500 1500 1500 1500
Dette er et lovpålagt tiltak. Kravet er hjemlet i Byggeteknisk forskrift § 13-5 at alle rom som har varlig opphold ikke skal ha årsmiddelverdi høyere enn 200bq og at en er pålagt å gjøre tiltak når grensen overstiger 100 bq. Dette må Sandnes kommune som huseier dokumentere. Midlene benyttes til lovpålagte tiltak som må gjennomføres i byggene når verdiene for Radon er for høye, og det er en 5 års frekvens på målingene. Det er et stort behov for tiltak etter årets målinger siden disse kan kun gjøres i vintermånedene, og neste vinter gjennomføres nye målinger og disse vil da avdekke behov for nye tiltak i annen bygningskategori. Ved for høye verdier kan vi bli pålagt å stenge bygg/deler av bygget.

For å gjennomføre tiltakene der en finner høye verdier må det settes av en årlig bevilgning på kr 1,5 millioner til formålet. Tiltakene kommer etter målinger utført vinter 2018/2019. Det er i ØP 2019-2022 satt av totalt kr 6 millioner til radon-tiltak som i hovedsak innebærer kartlegging. I 2019 er det gjennomført en stor kartlegging der resultater fra laboratoriet avventes før tiltak prioriteres. Det er utført saneringstiltak på Høle barnehage og Aspervika skole. Per september 2019 er det bestilt arbeider på Riska bo- og aktivitetssenter, Varatun Gård og Trones skole.
E18 Digitalisering og organisering av Brann og FDV-Dokumentasjon for formålsbygg     3000 1500 1500  
For å ivareta Sandnes kommune sine verdier og bidra til fornøyde brukere, er eiendomsavdelingen helt avhengige av enkel og presis tilgang til informasjon om byggene. Sandnes kommune har digitalisert sine arkiver og nå må eksisterende FDV dokumentasjon/arkiv også digitaliseres. Digitaliseringen vil føre til enklere og mer presist informasjonsuttak, spesielt for driftspersonell. Det blir mye større tilgjengelighet av informasjon på tvers av kommunens enheter, bedre grunnlag for å identifisere feilkilder, samt tettere oppfølging av aktiviteter og avvik som følge av digitaliseringen.

All brann- og FDV-dokumentasjon som er utarbeidet skal holdes ajour og være i overensstemmelse med byggverket. Det er et etterslep på tilgjengeliggjøring av dette ovenfor brukerne og driftspersonell i tillegg til store mangler i dokumentasjonen som er hjemlet i byggeteknisk forskrift. For å være ajour i byggene er det viktig å starte arbeidet med digitalisering av dette, slik at det kan dokumenteres at en drifter og følger opp byggene i henhold til forskriftskrav i TEK 17. I forbindelse med sammenslåing av to kommuner er dette særdeles viktig å få på plass for å sikre at myndighetskravene følges opp, og for å få et godt samarbeid eiendomsfaglig i den nye kommunen. Dokumentasjonen er av betydning for å sikre at byggverket brukes i samsvar med tillatelser og ferdigattest. Dokumentasjonen vil ha betydning for senere endringer i bruksforutsetninger eller fysisk utførelse, det vil si utvikling av byggverket.

Mangel på effektiv tilgang til dokumentasjon koster i gjennomsnitt kr 21/m²/år. (ref. NIST rapport GCR 04-867) For kun formålsbygg i Sandnes Kommune utgjør dette over kr 4,7 millioner per år. Ett bygg på 20 000m² vil tape kr 12,6 millioner over 30 år, på grunn av:

• Tid brukt på å lete opp informasjon
• Reparasjoner i stedet for vedlikehold
• At garanti/reklamasjonsavtaler ikke benyttes
• At energi ikke styres intelligent
TOTALSUM EIENDOM 51641 17075 56916 24850 26550 23150
Publisert: 18.10.2017 12:23
Sist endret: 24.10.2019 13:23