Helse og velferd

I Helse og velferd prioriteres investeringer for å øke antall heldøgnsplasser, både sykehjem og omsorgsboliger. For å dekke behovet for nye sykehjemsplasser skal det bygges nye sykehjemsplasser på Lunde og Rovik (se tiltak H1 og H2). I henhold til boligsosial handlingsplan investeres det i ulike typer boliger til grupper som har vanskelig for å skaffe egen bolig. Det kjøpes både brukte og nye boliger samt at det bygges småhus.

Bystyret vedtok i økonomiplan 2017-2020 at flere sykehjemsplasser skal fremskaffes ved utvidelse av eksisterende sykehjem. Lunde bo- og aktivitetssenter og Rovik bo- og aktivitetssenter ble utpekt for etablering av nye plasser. Det ble i økonomiplanen lagt inn en bestilling på til sammen 60 sykehjemsplasser, jevnt fordelt på Lunde bo- og aktivitetssenter og Rovik bo- og aktivitetssenter. Foreløpige skisser antyder at det kan være rom for flere enn 30 nye sykehjemsplasser på Lundeområdet. Fordelingen av antall plasser mellom de to lokasjonene, samt tilhørende kostnadskalkyler, bør derfor vurderes i forbindelse med mulighetsstudiene.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2020 2021 2022 2023
Sykehjemstjenester
Plasser med heldøgnsbemanning 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall plasser 1. januar 2019 503 503 503 503 503 503
Oppstart Lura etter oppussing   14 14 14 14 14
Omplassering av unge funksjonshemmede Lunde       14 14
Nye sykehjemsplasser Lunde           30
Sum disponible plasser per 31.12 per år 503 517 517 517 531 561

Sandnes kommunes dekningsgrad i prosent av eldre over 80 år

22,8 % 22,6 % 21,8 % 21,1 % 20,6 % 20,6 %

Prognosen viser en sterk økning i antall over 80 år i årene framover.

økning i eldre

 

H1

Nye sykehjemsplasser Lunde 104500 750 2100 26600 71250 3800

Status IK: Forventet byggestart i 2020 og forventet ferdigstillelse i 2022.

Det anbefales at det ses nærmere på muligheten for nye sykehjemsplasser ved Lunde bo- og aktivitetssenter som i dag har 45 sykehjemsplasser og 14 plasser for unge med funksjonshemminger. Arbeid med mulighetsstudie, mobilitetsplan og regulering startet opp høsten 2019. Mulighetsstudien er en gjennomgang av hvordan utvidelse av byggene på Lundeområdet kan gjennomføres på en best mulig måte. Her ses det på mulig utvidelse av Lunde bo- og aktivitetssenter med minimum 30 plasser, utvidelse med 1 parallell på Sørbø skole og framtidig utvidelse/tilpasning til forsterket avdeling på Lundehaugen ungdomsskole. Haugen 25 er foreløpig ikke igangsatt i påvente av avklaring av eventuelt framtidig behov for utvidelse. For å gjennomføre studiene har det først vært en avklaring med tjenesteområdene på framtidig behov, og gjennom rammeavtaler på arkitekttjenester er det foretatt avrop for å se på hvordan framtidige behov kan løses. Mulighetsstudiene er et viktig grunnlag og del av selve reguleringsplanarbeidet. Utgifter til mulighetsstudie er inkludert i totalkalkylen.

Det er avsatt nytt areal i kommuneplan 2019-2035 for utvidelse av sykehjem på både Lunde og Rovik, og disse to må sees i sammenheng. 30 nye sykehjemsplasser på Lunde bo- og aktivitetssenter kan ferdigstilles i 2022. Dette forutsetter imidlertid at det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan i påvente av ny reguleringsplan for Lundeområdet. Økning i kalkyle fra kr 95 millioner i økonomiplan 2019-2022 skyldes i hovedsak prisendring. Det er usikkerhet knyttet til tomtekostnader i og med at reguleringsarbeidet ikke er ferdigstilt og at en dermed for eksempel ikke vet hvilke rekkefølgekrav som stilles. Arbeid med mulighetsstudie, mobilitetsplan og regulering pågår høsten 2019.
H1 Husbankens tilskudd sykehjemsplasser Lunde -57475       -57475  
Husbanken gir investeringstilskudd til sykehjemsplasser med inntil 55 prosent av kostnadene begrenset oppad til kr 2 086 000 per plass. Forventet tilskudd fra Husbanken på kr 57,5 millioner.
H2 Nye sykehjemsplasser Rovik 104500 500 500 2000   38000

Status: Forventet byggestart i 2023 og forventet ferdigstillelse i 2024.

Det anbefales at det ses nærmere på muligheten for nye sykehjemsplasser ved Rovik bo- og aktivitetssenter hvor det er 70 plasser og 12 serviceboliger i dag.  Antall plasser på Rovik bør sees i sammenheng med antall plasser innenfor Lundeområdet. Dersom det kan etableres flere enn 30 nye plasser på Lundeområdet, kan utbygging av antall plasser på Rovik reduseres tilsvarende. Regulering og mulighetsstudiet bør allikevel tilrettelegge for maksimal utnyttelse også på Rovik, slik at eksisterende eiendommer tillates utnyttet best mulig fram mot 2030. Økning i kalkyle fra kr 95 millioner i økonomiplan 2019-2022 skyldes prisendring. Det er usikkerhet knyttet til tomtekostnader. Arbeid med mulighetsstudie, mobilitetsplan og regulering startes opp høsten 2019.
H2 Husbankens tilskudd sykehjemsplasser Rovik -57475          
Husbanken gir investeringstilskudd til sykehjemsplasser med inntil 55 prosent av kostnadene begrenset oppad til kr 2 086 000 per plass. Forventet tilskudd fra Husbanken på kr 57,5 millioner.
H3 Ombygging av første etasje på Åse BOAS 23000 18000 5000      

Status: K0, forventet ferdigstillelse i 2020.

Det er avsatt midler til endringer i forhold til bruk av bygningsmassen på Åse etter at produksjonskjøkkenet har flyttet ut. Da med tanke på å utvide tilbudet for dagavdelingen, utbedre forholdene/utvide kapasiteten til vaskeriet og tilrettelegge for fysioterapeutene. Garderobene må også oppgraderes slik at ansatte får mulighet til å dusje. Bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overført fra 2019 etter vedtak i 2. perioderapport 2019.
H4 Planlegging nytt bo- og aktivitetssenter       1000    

Status: IK.

For å møte framtidig behov for nytt bo- og aktivitetssenter settes det av kr 1 million til planlegging i 2021.
H5 Adgangskontroll medisinrom på bo- og aktivitetssentre 1500   1500      

Status: Forventet gjennomført i 2020.

Flere bo- og aktivitetssentre har meldt behov for adgangskontroll. Spesielt gjelder dette til medisinrom. Tiltaket omfatter 9 bo- og aktivitetssentre med 3 medisinrom på hvert bo- og aktivitetssenter. Det vil bli installert adgangskontroll med kort-tilgang.
H6 Reservestrøm bo- og aktivitetssentre 7000 4000 3000      

Status: Prosjekt igangsatt i 2019 og forventes ferdigstilt i 2020.

Flere av bo- og aktivitetssentrene mangler nødstrøm. I en krisesituasjon skal bo- og aktivitetssentrene både ta imot pasienter fra sykehus og andre som trenger husly i tillegg til de faste pasientene. Det er derfor viktig at det er elektrisitet tilgjengelig.

Bo- og aktivitetssentrene som mangler reservestrøm er Rovik bo- og aktivitetssenter, Austrått bo- og aktivitetssenter, Lunde bo- og aktivitetssenter, Lura bo- og aktivitetssenter, og Byhagen bo- og aktivitetssenter (Byhagen bo- og aktivitetssenter har mulighet for å koble til et innleid aggregat om slikt er tilgjengelig på kort varsel). Riska bo- og aktivitetssenter har reservestrøm til den nyeste delen, men ikke til den eldste. Estimert kostnad til kr 1 million per anlegg, totalt kr 7 millioner.
H7 Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre 7200 1800 1800 1800 1800  

Status: Prosjekt igangsatt i 2019 og forventes ferdigstilt i 2020.

Flere bo- og aktivitetssenter har utdaterte sykesignalanlegg som det er vanskelig å få tak i deler til når noe blir ødelagt. Moderne sykesignalanlegg gir i tillegg nye muligheter til å bruke ulike sensorer og tilgangsstyring for pasientene. Det er behov for utskifting på Lunde, Austrått, Rovik og Lura bo- og aktivitetssenter. Hvert av anleggene koster kr 1,8 millioner og det planlegges å skifte ut ett anlegg i året.
H7 Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre, tilskudd -3960 -990 -990 -990 -990  
Det forutsettes at husbanken gir tilskudd tilsvarende 55 prosent av kostnadene. Dette er et investeringstilskudd som gis til ulike tiltak knyttet til velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse.
H8 Rehabilitering omsorgsbygg     10000 10000 10000 10000

Status: Årlig bevilgning.

Det er stort behov for oppgradering av omsorgsbygg med tanke på tekniske anlegg og overflater. Tiltak er prioritert og beløp fastsatt basert på foreliggende tilstandsanalyser.

Bygg  Beskrivelse  2020  2021  2022 2023
Serviceleiligheter  Rehabilitering innvendig og utvendig  2500 2500 2500 2500
Lura Boas  Rehabilitering innvendig og utvendig  1000    4000 3500
Austrått Boas  Serviceleiligheter – Innvendig og utvendig oppgradering   500 2000    
Riska Boas  Rehabilitering innvendig og utvendig  2500       
Trones Boas  Rehabilitering innvendig og utvendig  2700 3200    
Rovik Boas  Rehabilitering innvendig og utvendig  800 2700 3500  
ÅSE Boas Rehabilitering innvendig og utvendig       4000
   SUM 10000 10000 10000 10000
H9 Branntekniske tiltak helsebygg 28000 5614 11386 6000 5000  

Status: IK Forventet ferdigstilt 2022.

Det er en økning i bevilgning på kr 11 millioner fra økonomiplan 2019-2022. Dette er med bakgrunn i at det er flere pleietrengende pasienter enn tidligere som er vanskelige å evakuere ved brann. Brannvesenet gir føringer om å enten sprinkle leilighetene eller å øke bemanningen. Sprinkling anses å gi lavere kostnad enn å øke bemanning på fast basis. Økningen gjelder sprinkling av Lunde bo- og aktivitetssenter serviceleiligheter og Trones bo- og aktivitetssenter serviceleiligheter. Det er søkt støtte fra Husbanken til sprinkling.

Bygg Beskrivelse 2020 2021 2022 2023
Åse BOAS Brannteknisk vurdering utført 2018, strakstiltak 2019 og nødvendige tiltak 2020. Komplett oppgradering med sprinkler, branndører osv. (er samkjørt med H3 Ombygging 1.etasje Åse Boas). 5500      
Lunde BOAS Serviceleiligheter Brannteknisk kartlegging pågår og skal være ferdig m/prisestimat i juni. Må sannsynligvis sprinkles.   3000 5000  
Trones BOAS Serviceleiligheter Brannteknisk kartlegging / prisestimat bestilt. Usikkert om rapport blir ferdig i løpet av juni. Må sannsynligvis sprinkles.   3000    
  Videreført fra 2.perioderapport 2019 5886      
SUM   11386 6000 5000 0
 
Enhet for funksjonshemmede (EFF)

Boliger

Boliger for personer med nedsatt funksjonsevne 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall boliger per 1. januar 2019   172 172 172 172 172
L13 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, antall etter flytting fra Åsveien       3 3 3
L14 Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 14 plasser omplasseres fra Lunde         -5 -5
L17 Foreldreinitiativ 3         10 10
Sum alle boliger per 31.12 172 172 172 175 180 180
Økt behov pga befolkningsvekst   2 2 2 2 2
Korrigert behov etter nye bygg   2 2 -1 -3 2
Personer på venteliste per 31.12 35 37 39 38 35 37
H10 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien 46300 5900 24600 14800 1000  

Status: K0 (SEKF sak 017-19): Påbegynt i 2019 og planlagt ferdigstilt i 2021.

Avlastningsboligen i Olsokveien ble fraflyttet i 2018. Reguleringsplan er godkjent og rammetillatelse er gitt. Eksisterende bygningsmasse vil bli revet og erstattet med et nybygg for 8 boenheter, fellesrom og personalbase.
H10 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien. Tilskudd -13656     -13656    
Husbanken har innvilget søknad om investeringstilskudd på kr 1 707 000 per bolig begrenset oppad til 45% av anleggskostnadene. 
H11 Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 9 plasser 83600 1700 6850 26600 46550 1900

Status: IK Planlagt påbegynt i 2021 og ferdigstilt i 2022.

På Lunde bo- og aktivitetssenter er det i dag et bofellesskap for unge med fysiske funksjonshemminger. Bofellesskapet ble opprinnelig bygget med tanke på eldre, men ble tatt i bruk for yngre med fysiske funksjonsnedsettelser. Det fungerer dårlig for denne gruppen både med tanke på utforming og beliggenhet så det ønskes derfor en mer sentral tomt. Flytter bofellesskapet kan arealet benyttes som sykehjem/bofellesskap for eldre, og inngå i studien om påbygg/ombygg/rivning som foreslås på Lunde bo- og aktivitetssenter.

Bofellesskapet skal flyttes til nytt bygg i Skeianegata i Sandnes sentrum og reguleringsplanprosessen pågår. Det er usikkerhet knyttet til rekkefølgekravene i planprosessen og sentrumsbidrag for kjøp av tomten. Prosjektet og romprogrammet har blitt endret i forbindelse med reguleringsplanprosessen. Økning i kalkyle fra kr 62 millioner i økonomiplan 2019-2022 skyldes økte kvadratmeter kostnader samt noe økt areal. Det er usikkerhet knyttet til tomtekostnader.
H11 Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 9 plasser - tilskudd -15363       -15363  
Det er sendt forespørsel til Husbanken om investeringstilskudd på kr 1 707 000 per bolig begrenset oppad til 45 prosent av anleggskostnadene. Husbanken har gitt positiv tilbakemelding på forespørselen.
H12 Foreldreinitiativ 3, 9 boenheter+4 til boligsos 63175 1500   21300 38475 1900

Status: IK Planlagt påbegynt i 2021 og ferdigstilt i 2022.

Bystyret ba rådmannen starte prosessen med et nytt foreldreinitiativ under økonomiplanbehandlingen 2018.  Aktuell tomt for Foreldreinitiativet 3 er på HUP1 på Sørbø Hove som er regulert til bolig/tjenesteyting. Prosjektet bygges med parkeringsanlegg i lukket p-kjeller. Tomtekostnaden inkludert krav om lukket p-kjeller gjør at Sandnes kommune må ta en større del av investeringsutgiftene for at dette skal være mulig å realisere. Prosjektet kan inneholde et botiltak til foreldreinitiativet med 9 boenheter, fellesareal og personalbase. I tillegg planlegges det fire boliger for salg til boligsosial-formål. Økning i kalkyle fra kr 45 millioner i økonomiplan 2019-2022 skyldes økte m² kostnader samt arealøkning med 4 boenheter for salg. Prosjektet var kalkulert på tomt med overflateparkering. På HUP1 er det krav om parkering i lukket p-kjeller. Det er også store rekkefølgekrav innenfor planområdet. Tomten blir kjøpt av Sandnes Tomteselskap.
H12 Foreldreinitiativ 3 - salgssum fra beboere -14400         -14400
Leilighetene i Foreldreinitiativet 3 skal selges til beboerne, tilsvarende som for Foreldreinitiativet 1 og 2. Det er budsjettert med salgsinntekter i 2023.
H12 Foreldreinitiativ 3 - salg av 4 leil til boligsosial -10000         -10000
Estimert inntekt i størrelsesorden kr 2,4-2,5 millioner per leilighet, men estimatet er usikkert.
H12 Foreldreinitiativ 3 - Husbankfinansiering -17763         -17763
Tiltaket kan gi investeringstilskudd fra Husbanken på kr 17,8 millioner.
H13 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 6 plasser 44080 3000     22800 18280

Status: IK, Planlagt påbegynt i 2022 og forventet ferdigstillelse i 2023.

Kommunen kjøper i dag tjenester til flere personer med store adferdsutfordringer. Disse står ikke på venteliste til ordinær kommunal omsorgsbolig med heldøgnstjenester da de krever høyere bemanningsgrad.

I økonomiplan 2019-2022 er det beskrevet i tiltaket et behov for et tilrettelagt bygg for denne målgruppen bestående av to hus med to leiligheter i hvert samt et mindre personalrom, totalt om lag 130-140 kvm per hus. Det er også behov for en bygning som skal romme personalfunksjoner/kontor/garderober/hybel samt et verkstedbygg/garasje. I kommuneplanen er det avsatt et område på Bråstein til tiltaket. Tomten skal ha plass til et ekstra bygg.

Per nå kjøpes det tiltak til 5-6 personer i målgruppen fra private aktører som tiltaket skal erstatte. Det er derfor behov for å endre dette tiltaket til å gjelde 6 leiligheter allerede fra oppstart slik at kommunen ikke likevel må beholde en eller flere i privat regi videre.

Tiltaket forventes å gi innsparing i forhold til kjøp av tjenester. Innsparingsgevinsten vil avhenge av kostnadsnivået til eksternt kjøp og hvilke brukere som får bolig i tiltaket. Tidligere er det beskrevet potensiale for innsparinger på kr 5,5 millioner årlig før internhusleie (omstillingssak juni 2016). Anslaget for innsparing er usikkert og må beregnes på nytt når boligen er ferdig og plasser er tildelt.
H13 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 6 plasser, tilskudd Husbanken -10242         -10242
Husbanken gir investeringstilskudd til omsorgsboliger med inntil 45 prosent av kostnadene begrenset oppad til kr 1 707 000 per plass.
H14 Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter 135850 628   1425 40149 80297

Status: IK Planlagt påbegynt i 2022 og ferdigstilt i 2024.

Vågsgjerd aktivitetssenter er et dagtilbud for voksne med utviklingshemming og/eller autisme. En stor del av brukerne har multifunksjonshemminger. Vågsgjerd aktivitetssenter har per i dag 50 brukere pluss 4-5 tilsynsbrukere og 27 årsverk (35 ansatte). Vågsgjerd aktivitetssenter er lokalisert i leide lokaler i Holbergsgate 19 («Varnerområdet») med leiekontrakt fram til 31.desember 2019, men med opsjon om å forlenge leieforholdet til 2024. Området er under transformasjon og det er behov for å finne nye løsninger for enheten.

Et nytt senter skal dekke både dagens og et økende behov for dagaktivitetsplasser på sikt slik at det planlegges for inntil 80 brukere inkludert tilsynstilbud etter skoletid. Senteret er planlagt lokalisert på AU06 like i nærheten av nytt avlastningssenter, noe som kan gi synergieffekter. Senteret skal inneholde ulike aktivitetstilbud for brukergruppen slik at de opplever variasjon i løpet av dagen samt stimulering av ferdigheter og sanser.
Skaret avlastningssenter har en mindre avdeling med et tilsynstilbud for skoleelever på ungdomstrinnet opp til og med videregående nivå som ikke dekker behovet. Anslagsvis er det inntil 15 elever som trenger et slikt tilbud og dette planlegges lagt til aktivitetssenteret.

Tomten er under regulering og det må avsettes plass til gode uteområder med stier som er framkommelige for rullestoler samt sansehage, gapahuk, lekeapparater og mulighet for en grønnsakshage.

Kalkylen er økt fra kr 84 millioner i forrige økonomiplan til kr 135,9 millioner. Hovedårsaken til økningen er økt bygningsareal på om lag 800 m² og økt tomteareal på om lag 6 000 m². I tillegg er det økning i kostnaden per m² bygningsmasse fra kr 18 000 i 2019 til kr 20 000 i 2020. 
H14 Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter, tilskudd -78650          
Dagsenter til psykisk utviklingshemmede og andre funksjonshemmede kan utløse 55 prosent tilskudd fra Husbanken. 
H15 Planlegging neste bolig for personer med funksjonsnedsettelser 64000       1000  
For å møte framtidig behov for ny bolig for personer med funksjonsnedsettelser settes det av kr 1 million til planlegging i 2022.
H15 Planlegging neste bolig for personer med funksjonsnedsettelser - Husbankfinansiering -16610          
Tiltaket kan gi kr 16,61 millioner i tilskudd.
H16 Planlegging påbygg/ombygging Åsveien 500   500      
I økonomiplan 2019-2022 er det avsatt kr 5 millioner i 2022 til kjøp av boliger i nærheten av Olsokveien(L12). Det foreslås at avsatte midler samt inntekter fra salg av en annen bolig i Olsokveien (brukt av avlastningen) brukes som delfinansiering av oppgradering av de 5 leilighetene i Åsveien som blir ledige når ny bolig i Olsokveien blir ferdig. Tomten kan trolig gi rom for flere boenheter. Åsveien er i dag lite funksjonell for både beboere og ansatte og har et stort behov for oppgradering.

Det legges inn planleggingsmidler i 2020 for utredning av alternativer. Kalkyle på hele prosjektet vil kunne gis etter at utredning er gjennomført (ved neste ØP-arbeid 2021-2024).
H17 Rehablitering boliger med fellesareal for personer med funksjonsnedsettelser     3300 3300 3300 3300

Status: Årlig bevilgning.

Behov for oppgradering / rehabilitering av leiligheter og fellesareal beløper seg til om lag kr 33 millioner ref. tilstandsanalyser utført i 2018. Det har ikke blitt utført vedlikehold i denne bygningskategorien, og det er merkbart på byggene og fellesareal i boligene. Det foreslås årlig bevilgning på kr 3,3 millioner over 10 år.
 
Helse- og rehabiliteringstjenester
H18 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 82500 78930 3570      
Bygget er overtatt og prosjektet er i all hovedsak ferdigstilt. Noe sluttarbeider pågår og det er søkt videreført kr 3,57 millioner til 2020 i 2. perioderapport 2019.
H19 Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser.  48450 1500 950 46000    

Status: IK. Planlagt byggearbeid i 2021

Etter at betalingskrav i forhold til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset trer i kraft, er det behov for plasser til å motta disse pasientene i kommunen. Aktuell tomt ligger på B11 på Sørbø/Hove. Reguleringsplanen er førstegangsbehandlet og avventer andregangsbehandling.
H19 Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser, B11 på Sørbø Hove, tilskudd fra Husbanken -15363     -15363    
Det er ikke søkt om tilskudd fra Husbanken så tilskuddet er beregnet ut fra gjeldende satser. Husbanken anbefaler få boenheter i samme tiltak og det er derfor liten risiko for at det ikke gis investeringstilskudd med kr 1 707 000 per bolig dersom en bygger 9 boenheter.
H20 Ombygging av boligrigg på Soma  7500   3250 4250    
Etter at nybygget til rusvernet på Soma er ferdig vil boligriggen (akutten) bli stående tom. Dette er et modulbygg og flyttekostnadene beregnes store. Politisk er det bedt om en vurdering av etterbruk og boligsosial handlingsplan gruppen vurderer at boligriggen kan bygges om til 5 mindre leiligheter som kan leies ut til personer med utfordringer innen rus. Prosjektet omfatter boenheter på om lag 20 m² m/kjøkkenkrok, samt et kontor. Ingen fellesstue eller personalbase.

Det er dialog med Fylkesmannen, og det vil bli søkt dispensasjon i forhold til reguleringsplan. Kostnader til omregulering og dispensasjonssøknader er ikke medtatt i kalkylen.
H21 Neste bolig for personer med psykisk lidelse  47025   1000   10000 36025
For å møte framtidig behov for ny bolig for personer med psykisk lidelse settes det av kr 1 million til planlegging i 2020.
H21 Planlegging neste bolig for personer med psykisk lidelse - Husbankfinansiering -17070          
Tiltaket kan gi tilskudd fra Husbanken på kr 17,07 millioner.
H22 Kjøp av fastlegepraksis, utstyr og inventar 1000   1000      
Sandnes har problemer med å rekruttere fastleger. Unge leger opplever at fastlegearbeidet har for lang arbeidstid og for usikker økonomi til at de vil satse på næringsdrift. De vil ha fastlønn og ordnet arbeidstid. Rådmannen henviser til vedtak i bystyresak 67/19 m å gjøre inntil 2 fastlegehjemler om til fastlønnspraksis. Det forhandles om en pris for kjøp av fastlegepraksis som dekker kjøp av utstyr og inventar samt goodwill. Viser til driftstiltak H17.
 
Sosiale tjenester
H23 Boligsosial handlingsplan. Nye boliger   68000 68000 68000 68000

Status: Årlig bevilgning.

Det er fortsatt stort behov for kommunale boliger for vanskeligstilte. Antall og type boliger må tilpasses behov hos brukerne (som enslige og familier). Det antas at flere kommunale boliger for vanskeligstilte vil redusere kommunens utgifter til midlertidig bolig.

Kommunen eier relativt få kommunale gjennomgangsboliger sammenlignet med kommuner av tilsvarende størrelse. Behovet er stort selv om etterspørselen er redusert siden slutten av 2014. Det er per august 2019 61 på venteliste.

I økonomiplan 2019-2022 er det innlagt midler til anskaffelse av 30 kommunale gjennomgangsboliger per år. I økonomiplan 2020-2023 tilrår rådmannen å redusere den årlige bevilgningen fra kr 78 millioner til kr 68 millioner. Midlene kan også brukes til ombygging av eide bygg til boligsosialformål.

H24 To småhus per år     13233 8400 8400 8400

Status: Årlig bevilgning.

2 småhus på Dybingen er ferdigstilt og overtatt, og bygging av 4 småhus på Brattebø og 2 småhus på Bogafjell pågår.

Småhus som planlegges gjennomført i økonomiplan 2020 – 2023 er Luragata 31 med ferdigstillelse i 2020 og 4 småhus på Stokkastø med ferdigstillelse i 2021. I tillegg er det planlagt boliger på Hommersåk i 2022 og på Gramstad i 2023.

Nye tomter som er avsatt til småhus i kommuneplan er Hesthammar (Ri35) på Hommersåk, Gramstad (Ha18), Foss Eikeland (Ga38), Hana (Ha32), Bogafjell (Bo17), Daleveien (Ha35) og Gramstad (Ha 30), Varatun og Tronsholen (AU29).
H25 Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger, tilskudd fra Husbanken     -19000 -19000 -19000 -19000
Tilskudd til utleiebolig søkes etter kjøp/ferdigstillelse og beregnes på grunnlag av faste satser per kvadratmeter basert på kommunestørrelse hvor det maksimale tilskuddet tilsvarer en boenhet på 80 kvadratmeter. Satsen for Sandnes er 9 900 per kvadratmeter, maksimalt kr 792 000 per bolig. Gjelder tiltak H23 og H24.
H26 Rehabilitering av  kommunale boliger, ca 24 per år     8000 8000 8000 8000

Status: Rullering - årsbevilgning.

Hvert 25. år er det behov for rehabilitering av boligene. Ut fra kommunens boligmasse tilsvarer dette 24 boliger per år. Da adresseliste for kommunale boliger er unntatt offentlighet, er det ikke tatt inn oversikt over aktuelle boliger i dette prosjektet.
H27 Ombygging Skeianegt. 14 7100 600 6500      

Status K0 SEKF sak 89-18: ferdigstillelse i 2020.

Vedtak om ombygging av Skeianegata 14 fra tomannsbolig til fire små leiligheter som er tilpasset behovene for brukere innen rus og psykiatri ble vedtatt i bsak 30/18.
H28 Prestholen, ny personalbase 2600 549 2051      

Status: Påbegynt i 2019 og forventet ferdigstilt i 2020.

I 2. perioderapport 2018 ble det bevilget kr 2,6 millioner til bygging av ny personalbase i Prestholen borettslag. Beboernes fellesareal har blitt brukt som personalbase og av denne grunn har det blitt vedtatt å bygge ny personalbase. Etter planen skulle arbeidet blitt utført i 2019, men på grunn av tidkrevende søknader til arbeidstilsynet og byggesak vil prosjektet ferdigstilles først i 2020. Deler av vedtatt bevilgning forskyves derfor til 2020, vedtatt i 1. og 2. perioderapport 2019.  
H29 Luragata 31, 4 små boenheter 10000 230 9770      
Bystyret vedtok i bsak 89/19 å bygge om boligen i Luragata 31 til 4 leiligheter med 2 rom på omtrent 37 kvadratmeter hver som er robust utformet og skal brukes av vanskeligstilte. Prosjektet skal gjennomføres i 2020.
H30 Brannsikringstiltak i kommunale boliger     705      
I 2. perioderapport 2019 er det overført kr 705 000 til 2020 med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet.
H31 Boliger for vanskeligstilte Tun - Lura nord 14200 7000 1000 6200    
Det planlegges 4 småhus på Stokkastø. Blant annet grunnet krav i plan- og bygningsloven er dette en prosess som har tatt lengre tid enn først antatt og ferdigstilling av tun ventes tidligst i 2021.

Det søkes om dispensasjon fra kravet om detaljregulering. Dersom dette ikke innvilges settes det i gang reguleringsarbeid med tanke på å få godkjent 4 boenheter på eiendommen. 
H31 Boliger for vanskeligstilte Tun - ubestemt tomt 14060 100 1000 12960    
Tomteavklaringer pågår. Tomt er foreslått på Foss Eikeland, ref SEKF sak 097-19.
H31 Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken -3564   -3564      
Tilskudd til utleiebolig søkes etter kjøp eller ferdigstillelse. Satsen beregnes på grunnlag av faste variabler.
TOTALSUM HELSE OG VELFERD 616049 131311 167011 219626 242896 206497
Publisert: 17.10.2017 12:45
Sist endret: 25.10.2019 13:37