Investeringsbudsjett

Investeringsnivået i planperioden summerer seg til kr 3,8 milliarder kroner. Det satses på utvikling av sentrum med bypark på Ruten, nytt parkeringshus, opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde og parkdrag langs Storåna. Det foreslås å bygge et flytende svømmebasseng som skal ligge i sentrumshavna. Utbyggingen i Havneparken vil strekke seg noen år frem i tid, og havnepromenaden vil bli etappevis utbygget etter hvert som byggene føres opp. For å gjøre området attraktivt i utbyggingsperioden, legges det opp til en midlertidig havnepromenade allerede fra 2020. Hanatrappene vil bli oppgradert og det settes av midler til utkikkspunkt og trimpark. Det er en stor satsing på skole i planperioden og nytt i den foreliggende økonomiplanen er forslag om å bygge ut Sandved skole til en B28 skole. Midler til en mulighetsstudie for de resterende sentrumsskolene i 2021 og 2022 er også lagt inn. Bogafjell ungdomsskole ferdigstilles i 2020, og Malmheim skole, Sviland skole og Kleivane skole ferdigstilles i 2021. Innen helse og velferd prioriteres investeringer for å øke antall heldøgnsplasser i form av sykehjem og omsorgsboliger. Det skal også investeres i ulike typer boliger til grupper som har vanskelig for å skaffe egen bolig. I økonomiplan 2018-2021 anbefalte rådmannen å redusere investeringsnivået. Det legges opp til en reduksjon på 5 prosent på noen større investeringsprosjekter og noen prosjekter foreslås skjøvet ut i tid.

Investeringstiltak i excel-format finnes i vedlegg til økonomiplan 2020-2023.

 

Oppsummering økonomiplan 2020-2023

Investeringsbudsjettet består av både skattefinansierte og avgiftsfinansierte investeringer. Investeringer innenfor vann, avløp og renovasjon (VAR) er avgiftsfinansiert.

Investeringstiltakene kan i hovedsak deles i to typer investeringer:

 • Årlige bevilgninger/rulleringer er av en slik karakter at tiltakene kan ha pågått i flere år forut for økonomiplanen og de kan være planlagt å pågå lenger enn økonomiplanperioden. Bevilgede midler disponeres og prioriteres enten av et utvalg eller av ledelsen i angjeldende resultatenhet.
 • Periodiske bevilgninger er prioriterte midler til bestemte og avgrensede prosjekt med oppstart og ferdigstillelsestidspunkt. Prosjektene vil normalt være avsluttet innenfor økonomiplanperioden, eller være påbegynt med en planlagt avslutning fram i tid. De periodiske bevilgningene er framtredende i byggeprosjekter, samt innenfor park, idrett, vei og vann- og avløp.

Investeringsnivået i planperioden summerer seg til kr 3,846 milliarder som er tilsvarende beløp som i forrige planperiode. Men av investeringsnivået på kr 3,846 milliarder er kr 397,5 millioner videreførte midler fra 2019 som et resultat av at investeringsprosjekter utsettes. Dette er beskrevet i 1. perioderapport og 2. perioderapport for 2019. I økonomiplan 2018-2021 anbefalte rådmannen at investeringsnivået må reduseres, og som vist i tabellen under vil investeringsnivået reduseres fra kr 1,284 milliarder i 2020 til kr 597 millioner i 2023.

  2020 2021 2022 2023
Brutto investeringsbudsjett 1284493 1192430 772812 597024

Det er en stor satsing på skole i planperioden. Skolebehovsplanen 2020-2023 viser at kommunen har en utfordring i forhold til hvordan behovet for elevplasser skal løses på barnetrinnet ved sentrumsnære skoler. Som følge av dette har rådmannen funnet rom til å bevilge kr 258,4 millioner til en ombygging og utvidelse av Sandved skole til en B28 skole. Det vil også utføres en mulighetsstudie for de resterende sentrumsskolene i 2021 og 2022. I tillegg vil Bogafjell ungdomsskole ferdigstilles i 2020, og Malmheim skole, Sviland skole og Kleivane skole ferdigstilles i 2021.

Innen helse og velferd prioriteres investeringer for å øke antall heldøgnsplasser, både sykehjem og omsorgsboliger. I henhold til boligsosial handlingsplan investeres det i ulike typer boliger til grupper som har vanskelig for å skaffe egen bolig. For å dekke dette behovet blir det både kjøpt brukte og nye boliger samt bygget småhus.

I økonomiplan 2020-2023 er det noen prosjekter som har fått utarbeidet nye, oppdaterte kostnadskalkyler i forhold til økonomiplan 2019-2022. Dette er både grunnet K2kostnadsoverslag etter anbudskonkurranse i løpet av året og nye kalkyler i forbindelse med økonomiplanarbeid, og gir en total kostnadsøkning på kr 217 millioner. Tabellen under viser de endrede totalkalkylene fra økonomiplan 2019-2022 til økonomiplan 2020-2023.

Endrede totalkalkyler fra økonomiplan 2019-2022

Tiltak ØP 19-22 ØP 20-23 Endring % endring
Altona skole og ressurssenter - flytte til Soma skole 21000 24300 3300 16 %
Nybygg og utvidelse Sviland skule 167000 182000 15000 9 %
Sviland skule - liten idrettshall 35000 41000 6000 17 %
Nye sykehjemsplasser Lunde 95000 104500 9500 10 %
Nye sykehjemsplasser Lunde, tilskudd -52250 -57475 -5225 10 %
Nye sykehjemsplasser Rovik 95000 104500 9500 10 %
Nye sykehjemsplasser Rovik, tilskudd -52250 -57475 -5225 10 %
Branntekniske tiltak helsebygg 17000 28000 11000 65 %
Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 9 plasser 62000 83600 21600 35 %
Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 9 plasser, tilskudd -14580 -15363 -783 5 %
Foreldreinitiativ 3, 9 boenheter 45000 63175 18175 40 %
Foreldreinitiativ 3 - salgssum fra beboere -13500 -14400 -900 7 %
Foreldreinitiativ 3 - salg av 4 leil til boligsosial   -10000 -10000  
Foreldreinitiativ 3 - Husbankfinansiering -16610 -17763 -1153 7 %
Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter 84000 135850 51850 62 %
Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter, tilskudd -46200 -78650 -32450 41 %
Bofellesskap for personer med psykisk lidelse 51000 48450 -2550 -5 %
Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, tilskudd -19440 -15363 4077 -21 %
Ombygging av boligrigg på Soma 7300 7500 200 3 %
Neste bolig for personer med psykisk lidelse 49500 47025 -2475 -5 %
Neste bolig for personer med psykisk lidelse, tilskudd -16610 -17070 -460 3 %
Boliger for vanskeligstilte, tun på ubestemt tomt 14800 14060 -740 -5 %
Boliger for vanskeligstilte, tilskudd -11000 -3564 7436 -68 %
Langgata 76 rehabilitering 12700 15250 2550 20 %
Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet 12700 12065 -635 -5 %
Innløsing av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken 800 1600 800 100 %
Utvidelse av Høyland kirkegård 32000 30400 -1600 -5 %
Utvidelse og opparbeidelse av gravsteder på Soma gravlund 31500 29925 -1575 -5 %
Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund 21000 19950 -1050 -5 %
Rehabilitering Riskahallen (spillemidler) -20300 -18097 2203 -11 %
Austrått svømmehall 262000 277500 15500 6 %
Austrått svømmehall (spillemidler) -43900 -49735 -5835 13 %
Giskehallen, rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1 107812 104975 -2837 -3 %
Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner 600 1200 600 100 %
Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 33000 36000 3000 9 %
Omlegging hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata 30000 39000 9000 30 %
Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet 6700 13700 7000 104 %
Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse 1000 5000 4000 400 %
Optimalisering av vannforsyning Hommersåk 12000 16000 4000 33 %
Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet 3000 6000 3000 100 %
Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten 13000 21000 8000 62 %
Etablering VA ledninger Usken 5500 5181 -319 -6 %
Sentrum parkeringsanlegg A8, 260 plasser 105105 163400 58295 55 %
Finansiering nytt parkeringshus -58000 -61000 -3000 5 %
Inntekt fra salg av gamle brannstasjon -70000 -50000 20000 -29 %
Valg 2019, 2021 og 2023 - Nytt datautstyr 600 1200 600 100 %

 

5 prosents reduksjon av bevilgning på utvalgte tiltak

Grunnet kommunens utfordrende økonomiske situasjon ser rådmannen seg nødt til å redusere kalkyler/bevilgninger med 5 prosent på noen større investeringsprosjekter som ikke er igangsatt. Reduksjonen gjelder for disse tiltakene.

 • Ombygging og utvidelse B28 Sandved skole
 • Langgata 72 helsestasjon
 • Nye sykehjemsplasser Lunde
 • Nye sykehjemsplasser Rovik
 • Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 9 plasser
 • Foreldreinitiativ 3
 • Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer
 • Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter
 • Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser
 • Neste bolig for personer med psykisk lidelse
 • Boliger for vanskeligstilte, tun ubestemt tomt
 • Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melshei
 • Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet
 • Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av plan 2013114 Åsedalen boligpark
 • Utvidelse av Høyland kirkegård
 • Utvidelse og opparbeidelse av gravsteder på Soma gravlund
 • Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund
 • Rehabilitering av svømmehall og hall 1 i Giskehallen
 • Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann
 • Sentrum parkeringsanlegg A8, 258 plasser
 • Inventar i innleid bygg SLS/FBU/flyktningenheten
 • Garderobeanlegg Vagleleiren

 

Rådmannen ser det også som nødvendig å utsette følgende tiltak fra økonomiplan 2019-2022:

 • Bofellesskap Skeianegata for unge funksjonshemmede med 9 plasser, utsatt fra 2021 til 2022
 • Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, utsatt fra 2020 til 2023
 • Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd, utsatt fra 2020 til 2024
 • Bofellesskap psykisk helse, 9 plasser, utsatt fra 2020 til 2021
 • Boliger for vanskeligstilte, tun, utsatt fra 2020 til 2021
 • Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet, utsatt fra 2021 til 2022
 • Utvidelse av Høyland kirkegård, utsatt fra 2021 til 2024
 • Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund, utsatt fra 2021 til 2024

 

I arbeidet med økonomiplan 2020-2023 er det meldt inn en rekke behov for nye investeringstiltak. Investeringstiltakene det er funnet plass til i rådmannens forslag til økonomiplan summerer seg til kr 538 millioner inkludert tilskudd og salgsinntekter i planperioden. Disse tiltakene er vist i tabellen under.

Nye tiltak i økonomiplan 2020-2023

Tiltak Totalkalkyle   2020 2021 2022 2023
Ombygging og utvidelse B28 Sandved planforslag 1 258400 1000 15815 54720 94145 92720
Mulighetsstudie sentrumsskoler (Trones, Stangeland og Smeaheia) 2000     1000 1000  
Vurdering skoler Riska, planleggingsmidler 1000   1000      
Varslingsanlegg skoler     2500 2500 2500 2500
Planlegging Brueland Barnehage, ombygging og utvidelse 1000   1000      
Fallunderlag i gummi i stedet for grus på uteområder 850       850  
Inventar ny helsestasjon 1500   1500      
Planlegging nytt bo- og aktivitetssenter       1000    
Adgangskontroll medisinrom på bo- og aktivitetssentre 1500   1500      
Utskiftning av vinduer i Forsandheimen     500 500    
Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, endret fra 4 til 6 plasser 44080 3000     22800 18280
Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, endret fra 4 til 6 plasser, tilskudd Husbanken -10242         -10242
Påbygg/ombygging Åsveien 500   500      
Rehablitering boliger med fellesareal for personer med funksjonsnedsettelser     3300 3300 3300 3300
Kjøp av fastlegepraksis, utstyr 1000   1000      
Foajé Sandnes kulturhus, oppgradering 3750   3750      
KinoKino Sal 1, oppgradering inkl. sikkerhetstiltak 11000   11000      
Friluftsmuseum 350     350    
Rehabilitering av Figvedveien bru 6000     6000    
Utskiftning av Bråstein bru 10500       10500  
Tilpassning av kryss i  Melsheiveien til Blinktrase 400   400      
Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melshei 12350   950 11400    
Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka 8500   2500 2000 2000 2000
Sjøhuset i Bergevik 500   500      
Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde 2700   2000 700    
Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av plan 2013114 Åsedalen boligpark 12350       12350  
Utviding og opparbeiding av areal til gravplass 3000     3000    
Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann 28500   28500      
Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann (spillemidler) -6000          
Etablering av utkikkspunkt på toppen av Hanatrappene 5000 2000 3000      
Etablering av havnepromenade nord for rådhuset 1500   1500      
BI verktøy 100   100      
Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging osv     5000   5000  
Hovedavløpsledning Dagevik - Myra       7000 8000  
Sanering Espedalsveien - Odinsgate med flere         7000 14000
Omlegging og oppgradering av ledningsnett i forbindelse med etablering av bussveien på Lura           7000
Omlegging kommunale ledninger E39 fra Kvelluren til Ålgård       4000 3000  
Innredning sykkelverksted, parkeringsanlegg 3800     3800    
Innredning forretningsareal, parkeringsanlegg 13200     13200    
Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem 3000   3000      
Utskiftning av stemmeavlukker 2021 400     400    
Nye folkevalgte – nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter 1000         1000
Ladepunkt El-biler for tjenestebiler 3500   3500      
Inventar i innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten 14250   14250      
Radontiltak i bygg med for høye Bq-verdier     1500 1500 1500 1500
Digitalisering og organisering av Brann og FDV-Dokumentasjon for formålsbygg     3000 1500 1500  
Publisert: 18.10.2017 12:51
Sist endret: 23.10.2019 11:37