Byutvikling og teknisk

NR TILTAKSTEKST 2020 2021 2022 2023
  Byutvikling og teknisk        
T1 Økt kapasitet innenfor forvaltning innenfor park, idrett og vei  1400 2400 2400 2400
Kapasiteten må økes på feltene vei og trafikksikkerhet, idrett og friluftsliv, park og gravplass. Enhetene er ikke bemannet i tilstrekkelig grad til å håndtere lovverk, publikum og politiske bestillinger. Bemanningen på forvaltningen har tilnærmet stått stille de siste 20 år og det har dermed pågått en betydelig effektivisering disse årene. En har nå nådd et punkt hvor det ikke lenger er forsvarlig bemanning for å håndtere flere anlegg (omtrent en dobling innen alle felt), en rekke nye lover som naturmangfoldloven, hundeloven og lov mot fremmede arter, samt økte krav fra innbyggere og politikere. Det er viktig å levere på politiske bestillinger, alt fra igangsetting av tiltak til beslutningsgrunnlag. Samtidig er det viktig å kunne gi gode svar til våre innbyggere som har ønsker, spørsmål og klager. Dette dreier seg om rundt 4000 faglige henvendelser årlig i kanaler som Meld Feil, Facebook, epost og telefoner. Dette er tall utenom de henvendelser servicekontoret mottar.
T2 PhD prosjektstilling -325 -700 -700 -700
Ustabile grunnforhold kan få konsekvenser for en rekke planer for infrastruktur og utnyttelse av det aktuelle området. Prosjektet vil vurdere klimatilpasninger og sikkerhetsvurderinger av områder med ustabile grunnforhold. Dette vil gi god informasjon for utarbeidelse av reguleringsplaner, planer for infrastruktur og utbygging av infrastruktur i disse områdene. Sandnes kommune har derfor inngått et samarbeid med universitetet i Stavanger. Det ble startet opp et Ph.d.-prosjekt september 2017 som varer i tre år med støtte fra Forskningsrådet. Tittelen på prosjektet er «Klimatilpasninger og sikkerhetsvurderinger av områder med ustabile grunnforhold - Case studie Sandnes kommune». Prosjektet avsluttes med en doktorgradsavhandling i 2020 og budsjettet foreslås redusert som følge av at prosjektet avsluttes.
T3 Utnulling selvkostbudsjett Forsand  -550 -550 -550 -550
Selvkostbudsjettet innen byggesak, plan og geodata er budsjettert med subsidiering på kr 550 000 i Forsand. Rådmannen foreslår at budsjettet justeres i samsvar med selvkost.
T4 Videreføring av tidligere innsparinger -470 -470 -470 -470
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2017-2020, tiltak T4, på kr 990 000 fra 2020, hvorav halvparten er innarbeidet i basisbudsjettet for 2020. Deler av innsparingen kan løses ved digitalisering, se tiltak T5.
T5 Gevinster ved digitalisering -30 -30 -30 -30
Foreløpig identifiserte mulige gevinster ved digitalisering og automatisering innenfor Byutvikling og teknisk omfatter i første omgang årlige besparelser på kr 200 000 med muligheter for ytterligere besparelser når aktuelle tiltak er kartlagt, testet ut og verifisert. Innenfor drift er vedlikehold av parker og fotballbaner, gravplasstildeling og tømming av sandfangkummer identifisert som områder for besparelser.
T6 Generell innsparing byutvikling og teknisk  -1460 -2190 -2190 -2190
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer finner rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger på kr 1,5 millioner i 2020, økende til kr 2,2 millioner fra 2021. Innsparingen håndteres ved å redusere budsjettrammene på enkelte virksomheter i byutvikling og teknisk. Fordelingen mellom områdene vil bli videre utredet i 2020 og fordelt etter hvor innsparingsmuligheter er størst jamfør digitalisering og andre effektiviseringstiltak.
  Park og gravlund        
T7 Drift og vedlikehold ved overtakelse av nye sentrumsparker, grøntområder og byrom 500 1500 2000 2000
I 2018 overtok Sandnes kommune 180 dekar nye grønt-, park- og lekeområder i bydelene samt noen kilometer vei, fortau, sykkel og kaianlegg. Kommunen overtar store arealer også i 2019, men dette er det ikke en endelig oversikt på per september 2019. Tilførsel av driftsmidler er nødvendig for å kunne opprettholde en god vedlikeholdsstandard på nye, flotte anlegg.
  Vei og trafikksikkerhet        
T8 Innsparing LED gatelys -250 -250 -250 -250
Innføring av lysarmatur med LED-lamper vil gi redusert energiforbruk og reduserte utgifter til strøm. Reduksjonen vil øke gjennom perioden etter hvert som andelen gatelys med LED-armatur øker.
T9 Sykkelkoordinator: treårig prosjektstilling for å styrke satsing på sykkel     -800 -800
Satsingen startet opp i januar 2019, og det er gjennomført en rekke «motivasjonstiltak» som for eksempel dytt kampanje for alle ansatte i Sandnes kommune, sykle til jobben aksjon, nytt liv i sykkelbylogoen, Facebook sykkelbyen Sandnes og remerking av sykkelruter Sandnes vest, øst og sør pågår. I 2020 og 2021 vil en gjennomføre en rekke tiltak jamfør vedtatt sykkelplan. Målet er å øke sykkelandelen fra 5 prosent til 10 prosent.
T10 Leie av midlertidig bro ved Bråstein 450 450    
Leiekontrakt med Statens Vegvesen er inngått med leiepris på kr 37 408 per måned. Det planlegges å bygge ny bro med oppstart og ferdigstillelse i 2022 jamfør tiltak T9 i investeringsbudsjettet.
T11 Leie av midlertidig bro ved Bråstein, bruk av fond -450 -450    
Leiekontrakt med Statens Vegvesen er inngått med leiepris på kr 37 408 per måned. Det planlegges å bygge ny bro med oppstart i 2022.
T12 Parkeringsautomater, bruk av fond -1000      
Sandnes Parkering har eldre parkeringsautomater og disse skal innen 1. januar 2021 være universelt utformet som medfører at de må være hinderfri og ha tilstrekkelig adkomstareal, god generell brukbarhet på betjenings- og lesepanel, samt hensiktsmessig betjeningshøyde. Flere automater mangler også mulighet for å betale avgiften ved bruk av betalingskort.
Tiltaket gjelder også ladestolper da det ifølge forskrift skal tilbys lademulighet på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser. Da Sandnes sentrum er under ombygging er det vanskelig å se hvor mange ladepunkter det er behov for i Sandnes sentrum. Kostnadene er usikre da det kommer an på hvor langt kabel må trekkes fra der strømmen tas ut og til det punktet der er ønskelig at lading skal være mulig. Tiltaket skal finansieres med Sandnes Parkering sitt fond som hentes ned i driften for så å overføres til investeringsbudsjettet.
  Idrett og friluftsliv        
T13 Driftskostnader for basseng i havna 1900 3800 3800 3800
Det er beregnet driftskostnader for blant annet strøm, vannrensing, renovasjon, vask, vakthold og vedlikehold. En har tatt høyde for helårsdrift for publikum, men det er ikke beregnet skolesvømming. Dersom dette skal inn, må bortfall av inntekter kompenseres.
T14 Driftsinntekter for basseng i havna -800 -1600 -1600 -1600
Det er estimert om lag 38 000 besøkende årlig. Dette er et anslag basert på tall fra øvrig publikumsbading i Sandnes. Priser holdes som i dag; barn kr 30, honnør kr 35 og voksne kr 55.
T15 Folkepulsen - tilskuddordning -275 -275 -275 -275
Politisk vedtatt i 2019, innbakes i opprinnelig prosjekt.
T16 Inntektstap ved stenging av Giskehallen for rehabilitering 500 900 350  
Utgangspunktet er inntektene for hallen i 2018. Disse er konsumprisindeksert for april 2019. For 2020 er tallene fra 1. august, mens for 2021 er tallene for hele året. Tallene for 2022 er til og med april (påske).
T17 Sparte utgifter ved stenging av Giskehallen for rehabilitering -3400 -6600 -2500  
Sparte utgifter for drift av Giskehallen. Utgangspunktet er utgiftene for hallen i 2018. Disse er konsumprisindeksert for april 2019. For 2020 er tallene fra 1. august, mens for 2021 er tallene for hele året. Tallene for 2022 er til og med april (påske).
T18 Tilskudd Sandnes Håndballklubb  350 350 350  
Videreføring av tiltak T17 i økonomiplan 2019-2022. Gjelder leie av Sandneshallen, inklusive ombygginger og investeringer blant annet i lys som er gjort for å kunne spille topphåndball på dispensasjon. Sandnes har ikke anlegg for topphåndball per nå. Dette er en 5-årig avtale går ut 2022.
T19 Midlertidig leie av lokaler til skole- og idrettsbruk 750 1600 500  
Leie av en håndballbane for skole og idrett som erstatning for Giskehallen når den er under rehabilitering i 2020 og 2021. Leie fra mandag til fredag. Fra skolestart 2020 til årsslutt, hele skoleåret 2021, og fram til påske 2022.
T20 Økte tilskudd til friluftsrådene og Rogaland Arboret  349 349 349 349
Det ytes årlig driftstilskudd til Jæren friluftsråd og Ryfylke friluftsråd, samt Rogaland Arboret. Tilskuddsbeløpene fastsettes i tråd med folketall og kommunal deflator.
Økningen fra 2019 til 2020 utgjør totalt kr 349 000, hvorav kr 119 000 er manglende justering i samsvar med avtalene for 2019.
T21 Driftstilskudd til Rogaland arboret 250 250 250 250
Sammenslåingen av Rogaland Arboret og Botanisk hage til en driftsenhet har tatt mer tid enn planlagt grunnet behandling hos alle stifterne. Det legges til grunn en trinnvis opptrapping av tilskuddet til den sammenslåtte enheten. Utfra opptrapping av driftsrammen med kr 1 million i første fase, har rådmannen innarbeidet økning i tilskuddet fra Sandnes kommune med kr 250 000. Revidert modell for videre drift i sammenslått enhet vil rådmannen komme tilbake til i løpet av 2020.
T22 Internhusleie, renholds- og energikostnader, teknisk 6300 15200 19500 19500

 Internhusleie for bygg vedtatt i gjeldende økonomiplan.

Bygg 2020 2021 2022 2023
Austrått svømmehall 4800 11400 11400 11400
Austrått svømmehall 650 1000 1000 1000
Åustrått svømmehall 850 1300 1300 1300
Giskehallen svømmehall og Giskehallen 1 (rehabilitering)   1500 5800 5800
Sum teknisk 6300 15200 19500 19500
  Bydrift - tilsyn        
T23 Utvidet tilsynsvakt på nytt rådhus 400 400 400 400
Bydrift har opprinnelig budsjett for tilsynsvakt to timer i ukedager, fra klokka 15.00 til 17.00. Ved flytting til nytt rådhus har behovet for tilsynsvakt økt, fram til klokka 21.00 i ukedager, i tillegg til fire timer en lørdag i måneden. Bydrift ber derfor om tilført budsjettmidler tilsvarende helårsvirkningen på kr 400 000, for å håndtere økningen i behov.
  Selvkost        
T24 Utnulling selvkostbudsjett Forsand  100 100 100 100
Selvkostbudsjettet for VAR i Forsand er budsjettert med overskudd på kr 100 000. Rådmannen foreslår at budsjettet justeres i samsvar med selvkost. 
  TOTALSUM BYUTVIKLING OG TEKNISK 4239 14184 20634 21934
Publisert: 14.10.2017 15:31
Sist endret: 28.10.2019 15:13