Sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter

NR TILTAKSTEKST 2020 2021 2022 2023
  Rådmannens staber        
F1 Kontrollutvalget, økning - Nye Sandnes 434 434 434 434
Vedtatt budsjett 2019 for Forsand kontrollutvalg er på kr 828 600. I Sandnes kommune er budsjettet kr 3 498 500. Rammen for kontrollutvalget i nye Sandnes dannes på grunnlag av disse samlet, som i 2019 utgjør totalt kr 4 327 100. Samordnet budsjettforslag for 2020 for ny kommune ble godkjent i sak 32/19 Kontrollutvalget i Sandnes kommune. Rammen foreslås økt til kr 4 761 100 i 2020. Kontrollutvalget innstiller direkte til bystyret om sitt budsjettforslag for 4 årsperioden.  Rådmannen har innarbeidet den samlede økningen for nye Sandnes med kr 434 000 i samsvar med innstillingen. 
F2 Tilskudd til Greater Stavanger -420 -420 -420 -420
Gjeldende partnerskapsavtale går ut 31.12.2019. Inneværende periode betales kr 35 per innbygger, en økning fra kr 30 i forrige periode. For Sandnes utgjorde det kr 420 000 i økning på årsbasis.
F3 Greater Stavanger AS, tjenestekjøp fra 2020, Nye Sandnes 495 495 495 495
By-/kommunestyrene i Sandnes og Forsand og Fellesnemnda nye Sandnes har vedtatt å inngå ny partnerskapsavtale med Greater Stavanger AS om kjøp av basistjenester knyttet til næringsutvikling. Avtalen er ikke tidsbestemt. For tjenestekjøpet betaler nye Sandnes kr 35 per innbygger. Framover følger av avtalen at årlig beløp justeres basert på deflator og innbyggertall.  For nye Sandnes er det innarbeidet økning i tilskuddet med kr 495 000 for 2020. 
F4 Generell innsparing Rådmannens staber -160 -240 -240 -240
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer finner rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger på kr 160 000 fra 2020, økende til kr 240 000 fra 2021. Rådmannens staber omfatter rådmannens budsjett og kommuneadvokatens kontor. Store deler av budsjettet er lønn og faste utgifter knyttet til lisenser, kontingenter samt årlig krav om faglig oppdatering for kommuneadvokatene. Å inkludere ytterligere kutt i rammen for erkjentlighet som budsjetteres her anser ikke rådmannen som tilrådelig.  For å oppnå effektiviseringskravene vil det måtte arbeides videre med digitalisering og forenkling, men det må også gjøres en detaljert gjennomgang av budsjettet for å foreta kutt i gjenstående poster der det er mulig. Bruk av disposisjons fond kan bli nødvendig i 2020 for å nå kravet om kutt i 2021 da det tar tid å hente ut virkninger av innsparinger.
  Kommunen felles        
F5 Forskning og utvikling 1000 1500 2000 2500
Kommunen tilrettelegger for en opptrappingsplan for forskning og utvikling med et 10 års perspektiv. Målsettingen er at minst 1 prosent av kommunens totalbudsjett brukes på FoU innen 10 år. For 2020 avsettes 1 promille av kommunens bruttobudsjett til FoU, og det vil bli synliggjort hva midlene brukes til hvert år. 
F6 Lønnsreserven 100000 100000 100000 100000
Budsjettrammen til lønnsreserven justeres i 2020. Lønnsreserven fastsettes ut fra anslag på lønnsveksten i statsbudsjettet for 2020 og helårsvirkning av kjente oppgjør i 2019. Det er tatt høyde for en lønnsvekst på 3,6 prosent i 2020. Det er videreført kr 73,8 millioner i basisbudsjettet og rådmannen foreslår at lønnsreserven styrkes med kr 100 millioner, slik at total lønnsreserve er på kr 173,8 millioner.
F7 Reberegning pensjon -15000 -15000 -15000 -15000
Pensjonsberegningen har blitt oppdatert etter aktuarberegninger fra KLP, og prognosen viser at pensjonsområdet kan reduseres med kr 15 millioner. Netto pensjonskostnad går ned ettersom implementering av nye regler reduserer forpliktelsen som i sin tur reduserer rentekostnaden. Rentegarantipremien er redusert til om lag en tredjedel av hva den er for inneværende år. Administrasjonssatsene i premien er også redusert. De senere årene har pensjonskassen styrket administrasjonsreserven og bygget denne opp til å utgjøre 3 prosent av premiereserven. Fra 2020 går en nå over til å vedlikeholde denne, i stedet for å bygge den videre opp. Dette medfører at satsen er tatt ned.

Aktuarberegningene viser stor økning i premieavviket fra 2019 til 2020. For å utjevne premieavviket foreslår rådmannen å bruke kr 100 millioner av premiefondet i Sandnes kommunale pensjonskasse. Per 31. desember 2018 utgjorde premiefondet hos Sandnes kommunale pensjonskasse kr 282,4 millioner. Bruk av premiefond medfører lavere amortisering av tidligere års premieavvik fra 2021 og årene framover. Ved beregning av refusjon ressurskrevende brukere må en på ressursbruken trekke fra bruk av premiefond fra Sandnes kommunale pensjonskasse. Ved bruk av kr 100 millioner av premiefondet i 2020, antas det at kommunen vil få inn kr 10 millioner mindre i refusjon ressurskrevende i 2020, jamfør tiltak H9.
F8 Driftsutgifter p-anlegg på S1 med 258 plasser i 2021, jamfør ØP 2018-2021, tiltak F15    1400 2100 2100
I gjeldende økonomiplan er det lagt til grunn et nytt parkeringsanlegg i kvartalet S1 i Havneparken med 209 plasser. Prosjektet er nå detaljregulert. Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn av utvalg for byutvikling 21.8.2019. Parkeringsanlegget viser 258 plasser, hvorav 226 er offentlige. De øvrige 32 plassene er plankrav knyttet til de framtidige næringsarealene. Disse plassene har bystyret i Sandnes vedtatt at skal være offentlig tilgjengelige plasser. Parkeringsanlegget utgjør første byggetrinn og all parkering må bygges ut samlet i trinn 1. Med byggestart vår/sommer 2020 er parkeringsanlegget ventet ferdigstilt i løpet av våren 2021. Årlige driftsutgifter av anlegget eksklusiv internhusleie er estimert til kr 2,1 millioner.
F9 Driftsinntekter p-anlegg på S1 med 258 plasser i 2021, 5 års innkjøring, (jamfør ØP 2018-2021 tiltak F15   -687 -1300 -2000
Erfaringer fra drift av parkeringsanlegg viser at et nytt anlegg har om lag 5 års innkjøring. Rådmannen har lagt dette og gjeldende parkeringsavgifter til grunn i estimering av inntektene fra driften av nytt parkeringsanlegg jamfør driftstiltak F8. Det er først etter innkjøringsperioden på 4-5 år at det kan forventes en parkeringsdrift i anlegget som har en tilnærmet balanse.  
F10 Regionale idrettshaller, rekalkulert tilskudd, jamfør ØP 2018-2021, tiltak F8 og F9 3150 2650 2530 2300
Representantskapene i Sørmarka Flerbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen IKS behandlet den 20. august 2019 styrenes forslag til økonomiplaner 2020-2023. Rådmennene i eierkommunene har på dette grunnlaget, samarbeidet om forslagene til endelige tilskuddsnivå til selskapene i perioden. 

Mottatt budsjettforslag fra Sørmarka Flerbrukshall IKS viser tilskuddsnivå på kr 35,5 millioner i 2020, med reduksjon til kr 32,2 millioner i 2023. I 2020 utgjør tilskuddet til Sørmarka Arena kr 20,8 millioner og kr 14,7 millioner til nye Sola Arena som ventes fullført våren 2020. Kapitalkostnader for lån i anleggene utgjør 21,9 millioner av totalt tilskudd. Det høye nivået følger av nytt langsiktig lån til Sola Arena fra 2020.

Rådmennene tilrår et samlet tilskudd til selskapet på kr 33 millioner i 2020, og årlig reduksjon til kr 31,7 millioner i 2023. For Sandnes utgjør det kr 10,3 millioner i 2020 og kr 9,9 millioner i 2023. I forslaget er rentekostnader reberegnet, avdrag på lån i Sola Arena lagt inn med halvårs effekt i 2020 og økte utgifter til energi og vedlikehold hensyntatt. Det er fortsatt er betydelig usikkerhet knyttet til driftsbudsjettet for nyanlegget Sola Arena. Vurderingene lagt frem i Bsak 72/18 står derfor fast. Det tilligger styrets ansvar å sikre en kostnadseffektiv drift, betryggende finansforvaltning og risikostyring innenfor tilskuddsrammen eierkommunene yter.   

Budsjettforslaget fra Multihallen og Storhallen IKS viser samlet tilskuddsnivå på kr 13,9 millioner i 2020, økende til kr 14,4 millioner i 2023. Av totalt tilskudd i 2020 utgjør kr 7,5 millioner kapitalkostnader på lånene for Sandneshallen og Randaberg Arena.

Rådmennene tilrår forslaget om tilskudd på kr 13,9 millioner i 2020, i samsvarer med gjeldende økonomiplan. Tilskuddsnivået foreslås videreført uendret i planperioden. Sandnes kommune sin andel utgjør årlig kr 4,3 millioner. Det er styrets ansvar å prioritere innenfor rammen, og skape handlingsrom gjennom omstilling. Finansiering av nye investeringer må løses innenfor rammen.    
F11 Inntekter for støttetjenester til selvkostområdene, jamfør ØP 2018-2021, tiltak F12 -399 -399 -399 -399
Kommunens støttetjenester, slik som regnskaps-, budsjett-, service-, arkiv-, IT- og advokattjenester med mer ytes også til selvkostområdene. Økte utgifter i støttetjenestene skal dekkes inn gjennom tilsvarende økte inntekter i tråd med regelverket for selvkosttjenester. 
F12 Inntekter for støttetjenester til selvkostområdene, jamfør ØP 2018-2021, tiltak F12 399 399 399 399
Reversering av tiltak F6 forventede økte inntekter fra selvkostområde etter revisjon av fordelingsnøkler 22 august 2019.
F13 Merutgifter interne budtjenester, jamfør ØP 2018-2021, tiltak F20 -520 -520 -520  
I økonomiplan 2018-2021, driftstiltak F20 ble det lagt inn styrking av interne budtjenester i Sandnes. Økende grad av fulldigitaliserte prosesser med brukere/innbyggere jamfør DIGI-Rogaland og utsending av ekstern post via digitale kanaler, medfører at behovet for interne budtjenester og utgående post på papir reduseres. Rådmannen har videre lagt til grunn at samlokalisering av flere enheter i det nye rådhuset også reduserer behovet for budtjenester. Gevinsten tas i første omgang med kr 520 000 i reduksjon fra 2020. Før reduksjon er budsjettet til budtjenester på kr 702 000. Rådmannen viderefører tiltaket. Grunnet endret behov i ny kommune er det innarbeidet en liten økning, se nytt tiltak F14 på kr 50 000 de 2 første årene.
F14 Intern budtjeneste - økning på grunn av ny kommune 50 50    
Intern budtjeneste mellom tjenestestedene i ny kommune vil til en viss grad fortsatt måtte skje ved ombringetjenester. Målsetningen er på sikt at all dokumenthåndtering skjer digitalt i ny kommune. Rådmannen har innarbeidet en økning på kr 50 000 i 2020 og 2021 til formålet.
F15 Regulering KS-kontingent, Nye Sandnes 320 320 320 320
Kommunens utgifter til KS-kontingent øker årlig. Det settes av midler til å dekke den økte kontingenten i økonomiplanen. I tillegg betales OU kontingent jamfør B-rundskriv B/2-2019. Total avsetning i 2019 for Sandnes kommune utgjør kr 6,7 millioner og Forsand kr 275 000.
F16 Tilskudd til andre trossamfunn 2000 2000 2000 2000
Tilskuddet til andre trossamfunn beregnes basert på sum overføringer kommunen har til Den Norske Kirke, fratrukket gravferdsutgifter. I 2018 ble det utbetalt kr 6,1 millioner til totalt 11 567 medlemmer. Det utgjør om lag 23 prosent av antallet medlemmer i Den norske kirke som hadde 50 500 medlemmer i Sandnes. Per august 2019 har dette medlemstallet gått ned med 1 139 medlemmer. Rådmannen har innarbeidet et samlet tilskudd i 2020 på kr 6,539 millioner, en økning på kr 2 millioner som forventes å fange oppe endringene i medlemsmassen. Eventuelle justeringer jamfør faktiske medlemstall må foretas i perioderapporter i 2020.
F17 Interkommunalt arkiv Rogaland IKS, økt driftstilskudd og depotleie, Nye Sandnes 240 240 240 240
Dokumentsenteret i Sandnes kommune koordinerer arbeidet med avlevering av arkivverdig materiale fra Sandnes og Forsand til Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS. Avleveringen er både et lovkrav og en konsekvens av digitalisering av dokumenthåndtering i ny kommune. Depotleie hos IKA øker fra 2020 på grunn av økt antall hyllemeter for magasinering. Dette sammen med justert fordelingsnøkkel for tilskuddet i selskapet som følge av at Finnøy og Rennesøy trer ut som deltakere, medfører en total økning i tilskuddet på kr 140 000 for nye Sandnes fra 1.1.2020.

Tre kommunale foretak er vedtatt avviklet og virksomhetene fortsetter i linjen. Disse tre foretakene sine arkiv inkludert fagsystemer skal jamfør arkivlov avsluttes og avleveres.
Det legges inn kr 100 000 i økt depotleie for å håndtere disse avleveringene i 2020. Merutgiftene finansieres ved disponering av ubrukte reformstøtte midler.
F18 Rogaland brann og redning IKS, Nye Sandnes tilskudd 3700 3700 6300 6300

Styret har lagt fram et budsjettforslag til representantskapet med en økning i tilskuddet fra eierkommunene på kr 26,4 millioner (9,5 prosent) og totalt tilskudd i 2020 på kr 302,2 millioner.

I økningen inngår lønnsoppgjør og justering for underbudsjetterte renholdsutgifter i hovedstasjonen. Nytt regelverk for feiing og boligtilsyn er innført og det inkluderer nå også hytter. For å tilpasse oppgaver og ressurser til nye krav pågår omstillingsarbeid, arbeid med ny risikomodell med videre. Denne tjenesten er selvkostfinansiert og med oppgave- og utgiftsveksten ventes fondet å brukes opp i 2019. Styret foreslår derfor samlet økning på kr 8,5 millioner til feiing og boligtilsyn.

110-sentralen er en statlig regulert oppgave, som Haugalandet nå er del av. Styret foreslår derav økning i tilskuddet på kr 1,09 millioner i 2020. Fordelt husleie foreslås økt med kr 3,4 millioner i 2020, som hovedsakelig er leien til SASIRO. Fra 2022 har styret innarbeidet ytterligere økt husleie på kr 10,7 millioner da to nye stasjoner i Stavanger tas i bruk jamfør vedtatt brannstasjonsstruktur. Styrets forslag til investeringsbudsjett er kr 80,6 millioner i perioden. Det betyr om lag kr 17 millioner i økte avskrivninger i driftsbudsjettet for 2020.    

Rådmennene i eierkommunene har samarbeidet om forslaget og tilrår samlet økning i tilskuddet på kr 17,06 millioner (5,82 prosent) i 2020, og i tillegg kr 10,7 millioner i 2022 i økt husleie for nye stasjoner. Arbeidet med reviderte avtaler for SASIRO ventes ferdig ved årsskiftet. Leien på kr 3 millioner må inntil endelig beslutning foreligger, finansieres av selskapets opptjente egenkapital. Øvrige endringer i husleie og drift av 110-sentralen inngår i tilskuddet. Vekst i tilskuddet som følger av endringer i feiervesen og boligtilsyn må tas over tid og sees i sammenheng med investeringene. Innenfor samlet tilskuddsøkning som rådmennene tilrår, kan feiing og boligtilsyn styrkes med kr 3,8 millioner i 2020 og opp til kr 5,6 millioner i perioden. Selskapet kan selv øke sitt økonomiske handlingsrom med en mer trinnvis gjennomføring av investeringene. Endelige prioriteringer av rammen tilligger styret å foreta. 

Hensyntatt endret eierbrøk øker tilskuddet for Sandnes eksklusive feiing, med kr 3,7 millioner i 2020 og kr 6,3 millioner i 2022. Tilskuddet fra Forsand reduseres i 2020 med kr 108 000.

På nyåret 2020 fremmes fellessak om tilpasninger i feiertjenesten grunnet lovendringer. Avgiftsstruktur inkludert hytter inngår i dette.
F19 Jærmuseet, magasinplass for samlingen på Altona i nytt magasin på Vitengarden tilskudd 700      
I Sandnes kommunes lokaler på Altona står gjenstandssamling som Jærmuseet forvalter. Bygget skal rives når bussveien i Strandgata bygges. Jærmuseet har et større magasin på Vitengarden under oppføring, der det er plass til samlingen. I tillegg kan magasineringen på Vitenfabrikken reorganiseres, ekstern innleie avvikles og i stedet samles i det nye magasinet. Frigjort plass i Vitenfabrikken kan gi rom for kommunens kunstsamling slik at den kommer inn i magasintilpassede lokaler. Jærmuseet har beregnet at leie i 10 år av plass i nytt magasin utgjør om lag kr 1,5 millioner. I tillegg kommer flytting. Etter utløpet av 10 årsperioden driftes magasinet uten ytterligere vederlag. All virksomhet i bygget på Altona må avvikles før riving. Flyttingen av samlingen er ventet fullført i 2020.
F20 Salg av ruten- utbyggingsareal videre oppfølgning 1500 1000    
Bystyret vedtok i bsak 61/19 at det skal arbeides videre med planavklaring om Ruten, blant annet bussoppstillingsplassene. Videre skal trafikksikkerhetstiltak følges opp for å få i stand mer kortsiktige utbedringer av kollektivknutepunktet. Kommunen må følge opp overfor Jernbanedirektoratet for å få til oppgradering av Sandnes stasjon.

Oppgavene som skal gjøres krever ekstern bistand og det må gjennomføres forarbeider nå som kan brukes i framtidig reguleringsplan av utbyggingsarealet, herunder grunn- og miljø undersøkelser. Rådmannen har innarbeidet midler til å gjennomføre oppgavene i 2020 og 2021, slik at mulig planarbeid kan igangsettes i 2022.
F21 Norestraen sør – offentlig formål og bypark 1000 500    
På Norestraen sør deltar kommunen jamfør avtalen om arbeidsfellesskap, i arbeidet med å få fram endelig forslag til områdereguleringsplan. Planforslaget er ventet lagt fram til 1.gangs behandling i 4. kvartal 2019. Kommunen som grunneier har ansvaret for videre oppfølging av arealer til offentlig formål og parken. Dette gjelder grunn- og miljøtekniske forhold, parkens funksjoner og utforminger. I dette arbeidet er det behov for å hente inn ekstern bistand for å få gjennomført nødvendige oppgaver som grunnlag til blant annet utarbeidelse av teknisk plan for byparken, funksjoner og eierløsninger for offentlig formål. Resultatene av arbeidet må også gi nødvendig kalkylegrunnlag for framtidige prioriteringer og gjennomføring i senere økonomiplan. Rådmannen har innarbeidet totalt kr 1,5 millioner fordelt over 2020 og 2021, slik at grunnlaget for prioritering av prosjektene kan foretas i løpet av 2022. Kommunen som grunneier har ansvaret for gjennomføring av sin del av planen, innenfor rammene av områdeplanen og slik at de andre partnerne i arbeidsfellesskapet har mulighet til å realisere sine områder. Grunneierne i planområdet samarbeider, men det er ikke plan om å etablere felles utbyggingsselskap her.
F22 Tilskudds finansiering  49 prosent av, Tunnel Espedal-Frafjord     23000 23000
Fellesnemnda nye Sandnes behandlet i møte 27.08.19 sak om intensjonsavtale for finansiering av tunnel Espedal-Frafjord. Det ble vedtatt å sende saken tilbake for bearbeidelse av kalkylegrunnlaget med grunnlag i forslag til reguleringsplan som er ventet lagt fram i oktober. Saken forventes lagt fram for kommunestyret i nye Sandnes på slutten av 2019. Rådmannen har innarbeidet tilskuddet fra nye Sandnes slik det framgår av saken i Fellesnemnda. Endelig beløp og innretning av forpliktelsen må foretas etter at ny behandling har funnet sted i kommunestyret.
F23 Tilskudds finansiering 49 prosent av, Tunnel Espedal-Frafjord dekkes av fondsmidler     -23000 -23000
Foreløpig kalkyle for tilskuddet til finansiering av tunnelprosjektet er innarbeidet med finansiering ved bruk av generelt disposisjonsfond i nye Sandnes.
F24 KDP-sentrum, Storånaparken og åpning av Åna - reguleringsplan 1500 1000    
Det ble vedtatt av Sandnes bystyre i bsak 128/17 at kommunen skal ta en særskilt rolle i realisering av Storånaparken som er et av rekkefølgetiltakene i KDP-sentrum. I fsak 44/19 ble konsept for åpning av Storåna lagt fram. Av saken framgår det at videre arbeid krever blant annet forstudie som grunnlag for ytterligere prosjektering og kalkulering. Kommunens engasjement krever midler til å få fram nødvendig prosjektet- og planmaterialet for å få fram beslutningsgrunnlag for videre prioriteringer. I samsvar med saken har rådmannen innarbeidet kr 1,5 millioner i 2020 og kr 1,0 millioner i 2021 til arbeidene.
F25 Regulering av parkeringsareal ved Gand og Hana kirker samt grøntområde ved Lura kirke 500      
Formannskapet sluttbehandlet i fsak 18/19 overskjøting av kirkeeiendommer fra Sandnes kommune til kirkesogn i kommunen ved fellesrådet. Av punkt 4 i vedtaket følger at det skal tas opp reguleringsendring av parkeringsarealer ved Gand og Hana kirker, samt grøntområde øst for Lura kirke. Rådmannen har innarbeidet kr 500 000 i 2020 til å gjennomføre arbeidet.
F26 Utvidet åpningstid i varmtvannsbasseng Varatun i sommerperioden 55 55 55 55
I orienteringssak 22/19 til Sandnes formannskap ble det gjort rede for muligheter til at varmtvannsbassenget på Varatun kan utvide åpningstidene for publikum i sommermånedene. Merutgiftene er estimert til kr 55.000. Rådmannen har innarbeidet midlene slik at åpningstiden kan holde noe lengre på sommeren, enn det som ble gjort i 2019. 
F27 Kommunens tilskudd til KDP dobbeltspor Sandnes Nærbø 3000      
Sandnes bystyre vedtok i bsak 66/19 at Sandnes kommune skal delta i og yte tilskudd til felles Kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Sandnes-Nærbø. De 6 kommunene langs Jærbanen og Jernbanedirektoratet har framforhandlet en avtale om gjennomføring og finansiering. Kommunene yter hver kr 3 millioner. Planleggingsarbeidet vil strekke seg over flere år. I avtaleforslaget er det ikke satt noen forpliktende dato for ferdigstillelse, men det er tatt inn at siktemålet er å oversende planforslaget til førstegangsbehandling i kommunene ultimo 2022/primo 2023.  Bystyret har vedtatt at tilskuddet skal finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond 2501156. Rådmannen har innarbeidet tilskuddet og finansieringen i samsvar med vedtaket.
F28 Kommunens tilskudd til KDP dobbeltspor Sandnes Nærbø- finansieres ved bruk av fond -3000      
Rådmannen har innarbeidet finansieringene av tilskuddet i samsvar med vedtak gjort i bsak 66/19  med bruk av generelt disposisjonsfond (25701156).
F29 Juridisk bistand - ny kommune 1000 500    
Ny kommune vil ha behov for økte ressurser hos kommuneadvokaten i innkjøringsperioden. Dette gjelder både til håndtering av juridiske spørsmål knyttet til de gamle kommunene og til saker i nye Sandnes. Nødvendig kapasitet, kompetanse og bistand vil også måtte regnes med å hentes eksternt. Rådmannen har innarbeidet økte ressurser med kr 1 million i 2020 og kr 500 000 i 2021. 
F30 Felles kaffe- og vannmaskiner tekjøkken, rådhuset 300 300 300 300
Sandnes kommune har inngått avtale med Select om leveranse, vedlikehold og forbruksvarer til kaffe- og vannmaskiner på alle tekjøkken i nytt rådhus. Bruken av maskinene er felles for alle i bygget, uavhengig av om det er i arbeidssone eller åpen sone. Driftsutgiftene inkludert forbruksvarer er estimert til årlig om lag kr 300 000. Rådmannen har innarbeidet midlene.
F31 Reduserte utgifter Kolabygda -9100 -9100 -9100 -9100
Fra 1. januar 2020 vil om lag 163 innbyggere fra Kolabygda tilhøre Strand kommune etter vedtatt grensejustering. Tjenestetilbudet til disse innbyggerne er kostnadsberegnet til kr 9,1 millioner. Reduksjonen legges på kommunens fellesområde, men rådmannen vil fordele utgiftsreduksjonen ut på tjenesteområdene når det er mer avklart hvilke tjenesteområder som blir berørt.
F32 Gevinster ved digitalisering, jamfør ØP 2018-2021, tiltak F7 -400 -400 -400 -400
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer så rådmannen i Sandnes det nødvendig å innarbeide nye innsparinger på kr 1,3 millioner i 2019, økende til kr 2,6 millioner fra 2020. Kr 300 000 av innsparingen i 2019 og kr 700 000 av innsparingen fra 2020 og utover ble skilt ut og skal tas som gevinster ved digitalisering innenfor kommunens fellesområde. Rådmannen la til grunn i gjeldende økonomiplan at tiltaket realiseres som gevinster ved digitalisering i de kommunale foretakene. Konkretisering gjøres i et samarbeid mellom rådmannen og de daglige lederne for 2019. Fellesnemda vedtok den 27.08.2019 Sandnes bystyre sin innstilling om å avvikle de kommunale foretakene parkering, eiendom og kunst- og kulturhuset og legge virksomhetene inn i linjeorganisasjonen fra 1.1.2020. Arbeidet med effektivisering, forenkling, data- og informasjonsdeling i de tre virksomhetene videreføres.
F33 Generell innsparing Kommunen felles -3760 -5640 -5640 -5640
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer finner rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger på kr 3,8 millioner i 2020, økende til kr 5,6 millioner fra 2021. Rådmannen må komme tilbake til den endelige konkretisering av hvordan innsparingskravet kan løses. Arbeidet må startet tidlig på nyåret og innsparinger som følge av digitalisering og økt elektronisk samhandling vil ha prioritet. Varige innsparinger som følge av organisatoriske endringer vil bli identifisert. Nivået på samtlige eksterne tilskudd vil bli gjennomgått. Endringer i tilskudd til interkommunale samarbeider, selskaper, kirken og andre trossamfunn med flere krever vedtak i kommunestyret.
F34 Generell innsparing Effektiviseringsgevinst Nye Sandnes -3590 -5390    
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer finner rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger på kr 3,6 millioner i 2020, økende til kr 5,4 millioner i 2021. Rådmannen ønsker å se på mulige effektiviseringer og synergier i forbindelse med kommunesammenslåingen. Intern budtjeneste, forsikringer, reberegning av fellesutgifter som inngår i selvkosttjenestene jamfør nytt lov- og regelverk er eksempler arbeid som må gjøres for å kunne hente ut varige kutt i denne størrelsesorden.
F35 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kommune felles -2100 -2100 -2100 -2100

Internhusleier for bygg vedtatt i gjeldende økonomiplan, inkludert helårseffekt for bygg tatt i bruk fra 2019. Det gamle rådhuset ble solgt i 2019. Redusert husleie, renhold og energi lagt inn fra 2019, helårsvirkning fra 2020.

Bygg 2020 2021 2022 2023
Nytt rådhus, reduksj. eksist. bygg  -900 -900 -900 -900
Nytt rådhus, reduksj. eksist. bygg  -500 -500 -500 -500
Nytt rådhus, reduksj. eksist. bygg  -700 -700 -700 -700
Sum kommune felles -2100 -2100 -2100 -2100
F36 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kommune felles   4700 7100 7100

Det var ikke lagt inn beregnet internhusleie for nytt sentrum parkeringshus i økonomiplanen 2019-2022.

Bygg 2020 2021 2022 2023
Sentrum parkeringshus   5000 7500 7500
Leieinntekter fra PaaHjul   -300 -400 -400
Sum kommune felles   4700 7100 7100
P6 Kirke Ganddal sokn - Planleggingsmidler 1000      
  Politisk virksomhet        
F37 Kommune- og fylkestingsvalg 2019 og stortingsvalg 2021   1895   2430
Tiltaket omfatter Stortingsvalget i 2021 og kommune- og fylkestingsvalget i 2023. Utgiftene inkluderer blant annet IT- og vaktmestertjenester, utstyr, bemanning kurs- og opplæring av stemmestyrene, sekretærene, valgfunksjonærene og prosjektgruppen. Rådmannen har videreført tiltaket. Økning som følge av ny kommune framgår av tiltak F44.
F38 Økning av valgbudsjettet   400   400
Avviklingen av stortingsvalget i 2017 hadde et merforbruk på kr 170 000. Det var satt av kr 1 790 000 til valget, men regnskapet viste kr 1 961 381 et merforbruk på kr 171 381. I 2019 er det kommunestyrevalg, og her ligger det også an til økning i utgifter sammenlignet med budsjett. Utgifter knyttet til lønn/godtgjørelse i forbindelse med valg har økt de senere årene. Årsaken er innleie av studenter og annet personell i forhåndsstemmemottak og på stemmestedene. Det samme har utgifter knyttet til kjøp av datautstyr, jamfør krav til datautstyret fra valgdirektoratet, og til leie av skannere og oppsett av skannsenter. Nytt datautstyr tas inn under investering. Etter flytting til nytt rådhus er det også utgifter knyttet til lagerplass for valgutstyr. I tillegg har Sandnes etter kommunesammenslåingen fra 01.01.2020 en ekstra krets. Rådmannen tilrår et tillegg på kr 400 000 for inndekning av økte kostnader i 2021 og i 2023.
F39 2023 – avslutningsarrangement for bystyret        300
I 2019 ble det satt av kr 300 000 til avslutningsarrangement for bystyret, et arrangement med 175 inviterte gjester. Rådmannen tilrår det i 2023 blir satt av kr 300.000 til tilsvarende arrangement. 
F40 Folkevalgtopplæring 2023       200
Det ligger inne kr 150 000 til opplæring folkevalgte etter kommunevalget 2019. Det foreslås at dette økes til kr 200 000 i 2023. Rådmannen tilrår økning i opplæringsmidler for folkevalgte.
F41 Studieturer for utvalgene i 2020 700      
Det er behov for at studieturene tas det første året etter kommunevalget, da dette inngår som en del av opplæringen for folkevalgte. Det foreslås lagt inn kr 700 000 for studieturer for de seks faste utvalgene. Rådmannen tilrår at studieturer finansieres av fond på området. 
F42 Studieturer for utvalgene i 2020 finansieres av fond -700      
Studieturen finansieres av disposisjonsfond 25701118- Politisk virksomhet.
F43 Storbykonferanse 2021 i Sandnes   180    
Eldrerådet i Sandnes skal i 2021 arrangere Storbykonferansen i Sandnes. Her deltar representanter fra de 9 største byene i landet, og konferansen går over 2 dager med fullt program. Det legges inn en egenandel fra deltakerne. Rådmannen tilrår kr 180 000 til foredragsholdere, dag pakker, middag med mer.
F44 Møtegodtgjørelse folkevalgte + Sandnes unges bystyre  1815 1815 1815 1815
Revidert reglement for godtgjørelse for folkevalgte er utarbeidet og godkjent av Fellesnemnda. Av saken framgår det at merutgifter er beregnet til kr 670 000 for 2020, før justering av ordfører sin lønn og justering av M-faktor. I tillegg er Eldreråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet lovfestet fra 1. januar 2020. Rådene skal godtgjøres på samme måten som øvrige folkevalgte organ oppnevnt av kommunestyret. Samlet økning som følge av disse endringene utgjør kr 850 000 per år fra og med 2020.

I forbindelse med konstitueringen av nytt kommunestyre 21.10.2019 for valgperioden 2019-2023 er det vedtatt å utvide formannskapet fra 13 til 15 medlemmer og opprette to nye utvalg. Kommuneplanutvalget (9 medlemmer) og Utvalg for Kultur, Næring og innovasjon (13 medlemmer). Merutgiftene er beregnet jamfør reglement for godtgjørelser er kr 965 000 per år. Rådmannen har innarbeidet den samlede økning på kr 1,815 millioner per år.
F45 Reduserte utgifter ordførerlønn Forsand -1050 -1050 -1050 -1050
Nye Sandnes kommune vil kun ha 1 ordfører. Lønn til ordfører i Forsand kommune foreslås innspart. 
F46 Reduserte utgifter møtegodtgjørelse Forsand -1000 -1000 -1000 -1000
Etter kommunesammenslåingen strykes budsjettert godtgjørelse til folkevalgte i basisbudsjettet for Forsand. Reduserte utgifter foreslås saldert.
F47 0,5 årsverk overføres kraftkontor -400 -400 -400 -400
Kraftkontoret er finansiert med 1 årsverk i basisbudsjettet til Nye Sandnes, på grunn av dette kan det halve årsverket som skal overføres fra politisk sekretær spares inn. 
F48 Generell innsparing Politisk virksomhet -240 -350 -350 -350
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer finner rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger på kr 240 000 i 2020, økende til kr 350 000 fra 2021. Området har primært lønnsbudsjett og lite driftsmidler.  Denne innsparingen vil redusere bidrag til møtevirksomhet og tilskudd. Det vil i løpet av 2020 ses på aktivitet som kan effektiviseres og ha gevinster av kommunens digitaliseringstiltak. Formannskapet behandler forslagene til endelige løsninger på innsparingskravet. Eventuell reduksjon av tilskuddsmidler slik som formannskapets reserverte tilleggsbevilgning må ha vedtak av kommunestyret.
   Eiendom        
F49 KPI-justering, leide bygg 2020 1400 1400 1400 1400
Det er foretatt KPI-justering for innleide bygg med 4 prosent. Beregningen er på kr 1,4 millioner for 2020. 
F50 Internhusleie etter diverse tiltak, rehabilitering, miljøtiltak osv 12400 14900 17800 19500
Gjelder økning i internhusleie som følge av investeringer i bygg som ikke gir arealutvidelse.
F51 Renter ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF reverseres og tekkes ut fra internhusleiene.  -146500 -160400 -176300 -179200
Dette fordi KF-et utgår jamfør vedtak i fellesnemda 27. august 2019.

I forbindelse med etablering av Sandnes eiendomsselskap KF er kommunens bygg overført til foretaket, sammen med et ansvarlig lån tilsvarende bokført verdi av kommunens bygg. Det ansvarlige lånet nulles ut ved tilbakeføring av SEKF til bykassen og renter på ansvarlig lån reverseres. 
F52 Avdrag ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF reverseres og tekkes ut fra internhusleiene.  -158500 -174800 -193100 -199400
Dette fordi KF-et utgår jamfør vedtak i fellesnemda 27. august 2019.

I forbindelse med etablering av Sandnes eiendomsselskap KF er kommunens bygg overført til foretaket, sammen med et ansvarlig lån tilsvarende bokført verdi av kommunens bygg. Det ansvarlige lånet nulles ut ved tilbakeføring av SEKF til bykassen og avdrag på ansvarlig lån reverseres. 
F53 Solgte bygg 2018 og 2019 -800 -800 -800 -800
Redusert internhusleiebudsjett som følge av solgte kommunale boliger.
F54 Renter ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF reverseres og tekkes ut fra husleieinntekter. -5800 -5600 -5400 -5100
Renter ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF reverseres og tekkes ut fra husleieinntekter som mottas fra eksterne leietakere. Dette fordi KF-et utgår jamfør vedtak i fellesnemda 27. august 2019.
F55 Avdrag ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF reverseres og tekkes ut fra husleieinntekter.  -10600 -10600 -10600 -10600
Avdrag ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF reverseres og tekkes ut fra husleieinntekter som mottas fra eksterne leietakere. Dette fordi KF-et utgår jamfør vedtak i fellesnemda 27. august 2019.
F56 Internhusleie, inntekt til eiendom -436089 -484639 -521439 -535117
Internhusleie ligger i budsjettet selv om Sandnes Eiendomsselskap KF nå blir en del av ordinær drift i Sandnes kommune. Internhusleien føres med samme art som inntekt (F56) og utgift (F57). 
F57 Internhusleie, utgiften til virksomhetene 436089 484639 521439 535117
Internhusleie ligger i budsjettet selv om Sandnes Eiendomsselskap KF nå blir en del av ordinær drift i Sandnes kommune. Internhusleien føres med samme art som inntekt (F56) og utgift (F57). Ved årets begynnelse budsjetteres alle inntekter og utgifter på samme art, ansvar og tjeneste. Etterhvert som internhusleien faktureres, fordeles også budsjettet ut på enhetene som bruker byggene. 
F58 Generell innsparing Eiendom -2370 -3550 -3550 -3550
For eiendomsområdet betyr dette nye innsparinger på kr 2,4 million i 2020, økende til kr 3,6 millioner fra 2021 Eiendom har de siste årene redusert sine kostnader til forvaltning og drift for å sikre at mest mulig av midlene allokeres til verdibevarende vedlikehold. De siste årene har vedlikeholdet vært 20 – 50 kr pr m2, mens anbefalt nivå er 170 kr pr m2.

Konsekvensen av innsparings krav og manglende KPI- justering vil medføre at det ikke er rom for å gjennomføre verdibevarende vedlikehold av kommunens bygg i 2020. 
  TOTALSUM SENTRALE STABER, POLITISK VIRKSOMHET OG FELLESUTGIFTER -227751 -256613 -282381 -286161
Publisert: 14.10.2017 16:37
Sist endret: 04.01.2020 13:22