Sentrale inntekter og utgifter

NR TILTAKSTEKST 2020 2021 2022 2023
I1 Formue- og inntektsskatt -2667000 -2732000 -2772000 -2811000
Det budsjetteres med kr 2 667 millioner i formues- og inntektsskatt i 2020. Fra 1. januar 2020 vil om lag 163 innbyggere fra Kolabygda tilhøre Strand kommune etter vedtatt grensejustering. Nye Sandnes kommune vil motta formue- og inntektsskatt fra disse personene i 2020, men grensejusteringen medfører at skatteanslaget reduseres med kr 5,1 millioner årlig fra og med 2021. Se mer informasjon i avsnitt om de frie inntektene.
Naturressursskatt er en særskatt for kraftselskap med hjemmel i skatteloven § 18-2. Naturressursskatten utgjør til sammen 1,3 øre per kWh, hvorav 1,1 øre per kWh til kommunen og 0,2 øre per kWh til fylkeskommunen. Den kommunevise fordelingen av naturressursskatten bygger på den kommunevise andelen av kraftformuen og på gjennomsnittlig kraftproduksjon i skatteåret og de 6 tidligere årene. I sak til fellesnemnda 7. mai 2019 «Etablering av kraftkontor på Forsand» (sak 10/19) ble naturressursskatten anslått til å utgjøre kr 19,5 millioner i 2020. 
I2 Statlige rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning -1824000 -1850000 -1889000 -1923000
Rammetilskuddet budsjetteres med kr 1 824 millioner i 2020, og er basert på statsbudsjettforslaget og på prognose for inntektsutjevning i tråd med skatteanslaget (tiltak I1) for planperioden. Fra 1. januar 2020 vil om lag 163 innbyggere fra Kolabygda tilhøre Strand kommune etter vedtatt grensejustering. Nye Sandnes kommune trekkes kr 4 millioner i rammetilskuddet fra og med 2020 for disse personene. Se mer informasjon i avsnitt om de frie inntektene.
I3 Eiendomsskatt  -52000 -54000 -56000 -57000

Rådmannen foreslår at det innføres eiendomsskatt etter eigedomsskattelova § 3 c) «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum» for Nye Sandnes. Nærmere spesifisert vil det si at denne skatten videreføres i Forsand og innføres for «gamle» Sandnes.

Rådmannen foreslår at skatt på næring etter overgangsregel til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 fjernes fra og med 1. januar 2020.

Forsand har i dag en skattesats på 7 promille, og i sak til fellesnemnda 7. mai 2019 «Etablering av kraftkontor på Forsand» (sak 10/19) ble eiendomsskatten fra Forsand kommune anslått til å utgjøre kr 50 millioner i 2020.

Det anslås at eiendomsskatt fra kraftnettet i «gamle» Sandnes kommune vil kunne utgjøre kr 2 millioner i 2020 og gradvis stige til kr 7 millioner i 2023. For ytterligere informasjon om eiendomsskatten henvises det til eget avsnitt .

I4 Konsesjonskraft -30000 -30000 -30000 -30000
Eiere av større vannkraftverk plikter å levere en andel av kraften som produseres til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen. Denne konsesjonskraften skal leveres til en pris som loven foreskriver. Som sluttprodukt ender konsesjonskraften ut i strømmarkedet via en innleid megler.
Konsesjonskraft til vertskommunen er hjemlet i vassdragsreguleringsloven § 22. Ordningen har som formål at vertskommunen skal få ta del i verdiskapningen som følge av kraftutbygging. «Gamle» Forsand kommune har konsesjonskraftrettigheter fordelt på fire konsesjoner på til sammen 111 GWh. Årlig forbruk i «gamle» Forsand lå på om lag 40 GWh. Det vil si at om lag 70 GWh har gått til fylkeskommunen. Når Forsand-forbruket fra og med 2020 blir slått sammen med Sandnes-forbruket, vil hele konsesjonskraftretten bli fullt utnyttet av vertskommunen. Det anslås at konsesjonskraften utgjør kr 30 millioner i 2020.
I5 Konsesjonsavgift -10300 -10300 -10300 -10300
Ved konsesjoner gitt etter vassdragsreguleringsloven plikter kraftverkseierne å betale en årlig avgift til staten og til de berørte kommunene. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) beregner mengde konsesjonsavgifter og fordelingen mellom de berørte kommunene. Avgiftssatsen indeksjusteres hvert femte år av NVE. I sak til fellesnemnda 7. mai 2019 «Etablering av kraftkontor på Forsand» (sak 10/19) ble konsesjonsavgiften anslått til å utgjøre om lag kr 10,3 millioner i 2020.
Avgiften avhenger av kraftgrunnlaget som er en teoretisk beregning av effekten som kraftverket kan gi, og beregnes uavhengig av kraftverkets faktiske produksjonskapasitet. Kraftgrunnlaget regnes i naturhestekrefter (nat.hk.), og blir beregnet ut fra regulert vannføring og fallhøyde. Avgiftsatsen settes normalt til 24 kr per nat.hk til kommuner og 8 kr til staten i nye konsesjoner, men varierer betydelig i tidligere gitte konsesjoner. Avgiftssatsene er normalt gjenstand for jevnlige justeringer.
I6 Konsesjonsavgift  avsettes kraftfond 10300 10300 10300 10300
Konsesjonsavgiftene på kr 10,3 millioner skal avsettes til et bundet fond for næringsutvikling (kraftfond). Fondet skal ha særskilte retningslinjer for bruken, samt et politisk valgt fondsstyre som forvalter midlene.
I7 Reformstøtte del 2, engangsutbetaling ved kommunesammenslåing -32400      
Når kommunesammenslåingen trer i kraft vil den nye kommunen få utbetalt reformstøtte og motta inndelingstilskudd i inntektssystemet. Reformstøtten er et engangstilskudd, og tilskuddet er differensiert etter innbyggertallet i den nye kommunen. Reformstøtten utbetales på tidspunktet for sammenslåing, og blir gitt uten ytterligere søknad fra kommunene. For Nye Sandnes kommune utgjør dette kr 32,4 millioner i 2020.
I8 Rentekompensasjon sykehjem, omsorgsboliger og skolebygg   -12800 -12000 -11200 -10500
Staten gir kompensasjonstilskudd for renter og avdrag i forbindelse med eldre- og psykiatriplanen og rentekompensasjon for skolebygg. Renteforutsetningene som er lagt til grunn er vist i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Lånesaldo til investeringsutgiftene til disse formålene er vist i avsnitt om utvikling i lånegjeld.
I9 Integreringstilskudd flyktninger -73500 -59400 -48700 -46300
Kommunene får integreringstilskudd over fem år for hver flyktning og person med opphold på humanitært grunnlag som kommunen bosetter. Tilskuddet skal bidra til godt og raskt bosettings- og integreringsarbeid. Regjeringen foreslår at tilskuddssatsen økes til kr 808 100 for enslige voksne og kr 758 100 for barn og andre voksne fra 2020. Rådmannen budsjetterer med bosetting av 60 flyktninger og 10 familiegjenforeninger per år. I tillegg kommer tilskudd for tidligere bosatte flyktninger.
I10/P7 Renteutgifter ordinære lån 120000 134912 143045 145076
Det budsjetteres med kr 120 millioner i renteutgifter på ordinære lån i 2020 og beløpet stiger til kr 145 millioner i 2023. Dette skyldes i all hovedsak økt lånegjeld i planperioden. Renteforutsetningene som er lagt til grunn finnes i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Lånesaldo framgår av avsnitt om utvikling i lånegjeld. Avdragstiden er 30 år. 
I11/P8 Avdrag ordinære lån 271000 296858 318074 332124

Det budsjetteres med kr 271 millioner i avdrag på ordinære lån i 2020 og beløpet stiger til kr 332 millioner i 2023. Dette skyldes den økende lånegjelden. Lånesaldo framgår av avsnitt om utvikling i lånegjeld. Avdragstiden er 30 år. 

I12 Renteinntekter av bankinnskudd  -33300 -33400 -32900 -32900
Det budsjetteres med kr 33,3 millioner i renteinntekter fra bankinnskudd i 2020. Renteforutsetningene som er lagt til grunn finnes i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig ordinært bankinnskudd på kr 1,3 milliarder. 
I13 Utbytte aksjer/grunnfond -4500 -4500 -4500 -4500
Forsand kommune har plasseringer i enkeltaksjer og egenkapitalbevis som utbetaler utbytter. Det forutsettes utbytter i størrelsesordenen kr 4,5 millioner, tilsvarende tidligere års budsjetter. 
I14 Renteinntekter startlån  -37700 -40200 -41600 -43300
Startlån er et av Sandnes kommunes virkemidler for å bidra til at det blir mulig for flere å skaffe seg egen bolig. Kommunen låner årlig inn fra Husbanken. Renteinntektene på startlånene utgjør kr 37,7 millioner i 2020 og stiger til kr 43,3 millioner i 2023. Det er lagt inn tilsvarende renteutgifter i forbindelse med startlånene. 
I15 Renteutgifter startlån 37700 40200 41600 43300
Startlån er et av Sandnes kommunes virkemidler for å bidra til at det blir mulig for flere å skaffe seg egen bolig. Midlene lånes inn fra Husbanken og gis ut som startlån til personer som ellers ikke ville klart å skaffe seg egen bolig. Renteutgiftene på startlånene er tilsvarende renteinntektene som er omtalt i tiltak I14.
I16 Renter ansvarlig lån Lyse AS -14600 -13800 -12900 -12200
Det ansvarlige lånet som Lyse energi AS betaler renter og avdrag på til eierkommunene utgjorde for Sandnes opprinnelig kr 585,9 millioner med en avdragstid på 30 år. Årlige avdrag føres etter gjeldende regnskapsregler i investeringsregnskapet. Renten på det ansvarlige lånet er fastsatt til 3 måneders Nibor med et tillegg på 2 prosentpoeng. Se omtale av renteforutsetningene i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Fra og med 2020 er det forutsatt at Lyse AS kompenserer aksjonærene for reduksjonen i renteinntekter som følger av nedbetalingen på hovedstol (bsak 64/19). Kompensasjonen som tillegges årlig utbytte vil framgå av konsernstyrets tilrådning om utbytte. 
I17 Aksjeutbytte Lyse AS  -117200 -123000 -127000 -129000
Sandnes kommune sin eierandel i Lyse AS er 19,53 prosent. Forventing om utbyttenivået i denne planperioden er av eierkommunene lagt med grunnlag i selskapet og eiernes felles utredningsarbeid om mulige nye kapital og/eller finansielle instrumenter mellom Lyse AS og aksjonærene (bsak 64/19), forventet resultatutvikling jf. Styrets melding til eierne 2019 og strategi Bedriftsforsamlingen. I 2019 ble det utdelt et utbytte til eierne på kr 550 millioner. Sandnes kommunes andel var kr 107,4 millioner. Totalt utbytte forventes å øke med kr 50 millioner i 2020, med kr 30 millioner i 2021, 20 millioner i 2022 og kr 10 millioner i 2023. Samlet forventet utbytte i 2023 utgjør da kr 660 millioner og Sandnes kommunes andel av dette utgjør kr 129 millioner. 
I18 Aksjeutbytte Odeon kino Stavanger/Sandnes AS  -1220 -1220 -1220 -1220
Det er i tråd med eierstrategien, resultatutvikling siste 5 år og dialog mellom eierne lagt til grunn forventet utbytte på kr 7 millioner fra Odeon kino Stavanger/Sandnes AS i 2020. Sandnes sin andel utgjør kr 1,220 millioner årlig.
I19 Aksjeutbytte  Renovasjonen IKS -1000 -1000 -1000 -1000
Det er i tråd med eierstrategien, resultatutvikling og dialog mellom eierne en forventning om utbytte på kr 2 millioner årlig i perioden. Sandnes sin andel utgjør kr 1 million.
I20 Ekstraordinært uttak av opptjent egenkapital fra Sandnes tomteselskap KF -2300      
I vedtatt økonomiplan 2018-2021 ble det fastsatt en ekstraordinær overføring fra Sandnes tomteselskap KF på kr 20 millioner, som utelukkende skal disponeres til medfinansiering av Ruten byrom. Overføringen ble lagt med kr 17,7 millioner i 2019 og kr 2,3 millioner i 2020 jf. Framdriftsplan for Rutenprosjektet. Overføringen er som opprinnelig forutsatt at skjer ved disponering av foretakets allerede oppsparte egenkapital, og er ikke knyttet til regnskapsresultatet 2020. Av eierstrategien til foretaket framgår det at foretaket skal være kommunens foretrukne samarbeidspart og pådriver for utviklingen av nye store strategiske utbyggingsområder og prioriterte offentlige utviklingsprosjekter i bysentrum. Det eierstrategiske grepet er her et konkret økonomisk bidrag til realisering av Ruten byrom. Tiltaket bygger opp om Ruten som regionalt kollektivknutepunkt og sentrum som attraktiv forretningsadresse. Rådmannen har innarbeidet siste del av engangsoverføringen i 2020 på kr 2,3 millioner i samsvar med gjeldende økonomiplan.
I21 Renter ansvarlig lån Sandnes tomteselskap KF -4700 -4600 -4300 -4100
Det ansvarlige lånet som Sandnes tomteselskap KF betaler renter og avdrag på til kommunen utgjorde opprinnelig kr 130 millioner med en avdragstid på 30 år. Årlige avdrag føres etter gjeldende regnskapsregler i investeringsregnskapet. Renten på det ansvarlige lånet er fastsatt til 3 måneders Nibor, med et tillegg på 3 prosentpoeng. Renteforutsetningene er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå.
I22 Overføring fra Sandnes Parkering KF -1100 -1100 -1100 -1100
Det er i gjeldende økonomiplan forutsatt en årlig overføring fra Sandnes parkering KF på kr 1,1 millioner. Rådmannen viderefører overføringen i samsvar med budsjettforslaget for parkeringsvirksomheten jfr styrets forslag av 26. september 2019. Parkeringsvirksomheten vil fra 1. januar 2020 være organisert i tjenesteområdet byutvikling og teknisk. Budsjettforslaget for virksomheten er utarbeidet på ordinær måte og vil konverteres til virksomhetens budsjett i linjeorganisasjonen.
I23/P9 Overføring til investeringsregnskapet 117056 39193 36345 31438
Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 117,1 millioner i 2020. I slutten av perioden reduseres overføringen til kr 31,4 millioner i 2023. 
I24 Bruk av disposisjonsfond -100000 -25000    
Fra 2014 til 2018 har størrelsen på disposisjonsfondene til Nye Sandnes kommune økt fra kr 352 millioner til kr 753 millioner. Disposisjonsfondene tillagt årlig mindreforbruk utgjorde i 2018 13,1 prosent av driftsinntektene, noe som er godt over måltallet på 7 prosent, jfr kapittel om Økonomiske måltall for bærekraftig utvikling.
Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene har i samme periode (2014-2018) økt fra 91,4 prosent til 101,9 prosent på grunn av de senere års høye investeringsnivå. For å dempe økningen i lånegjelden samt rente- og avdragsbelastningen i driftsbudsjettet, foreslår derfor rådmannen å bruke kr 100 millioner av disposisjonsfondene i 2020 og kr 25 millioner i 2021 for å øke overføringen fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet, som igjen medfører lavere låneopptak.
I25 Avskrivinger  244000 257000 270000 273000
Avskrivinger på kommunens anleggsmidler er kalkulert til kr 244 millioner i 2020 og øker til kr 273 millioner i slutten av perioden. 
I26 Motpost avskrivinger  -244000 -257000 -270000 -273000
Motpost avskrivinger er en regnskapsmessig motpost til tiltak I19.
I27 Kalkulatoriske renter og avskrivinger vann -17880 -18199 -18222 -17952
Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Det er forutsatt kalkylerente på 2,37 prosent i planperioden.
I28 Kalkulatoriske renter og avskrivinger avløp -36503 -40099 -42060 -42497
Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Det er forutsatt kalkylerente på 2,37 prosent i planperioden.
I29 Kalkulatoriske renter og avskrivinger renovasjon 712 336 -19 284
Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Det er forutsatt kalkylerente på 2,37 prosent i planperioden.
  SUM SENTRALE INNTEKTER OG FINANSPOSTER -4510085 -4523319 -4548157 -4611347
Publisert: 12.10.2017 14:45
Sist endret: 09.01.2020 14:01