Oppvekst skole

NR TILTAKSTEKST 2020 2021 2022 2023
  Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter        
S1 Lærernorm 10000 10000 10000 10000
Stortinget har vedtatt en norm for lærertetthet i ordinær opplæring på skolenivå. Lærernormen pålegger skolene å bruke et visst antall lærerstillinger i ordinær undervisning. Skolene kan ikke lenger fritt overføre midler fra ordinær opplæring til spesialundervisning dersom det er behov for det. Samlet sett begrenser lærernormen skolenes handlingsrom og øker skolenes ressursbehov. Prognoser for skoleåret 2019-2020, tilsier at det er behov for ytterligere 14 årsverk for å innfri lærernormen i Sandnesskolen. Dette vil utgjøre en kostnad på om lag kr 10 millioner. Målet for skoleåret 2019-2020, er at det maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn, og 20 elever per lærer på 5. til 10. trinn. Lærernormen har i tillegg gjort det nødvendig å revidere dagens tildelingsmodell i Sandnesskolen. Oppvekst skole har utarbeidet en egen sak der det orienteres om endringene i modellen. 
S2 Midler til tidlig innsats inn i rammetilskuddet 20000 20000 20000 20000
Sandnes kommune mottok kr 19,6 millioner i 2018 og kr 19,9 millioner i 2019 i øremerkede statlige tilskudd til tidlig innsats i skolen. I 2020 innlemmes kr 13,4 millioner i rammetilskuddet til Sandnes. Midlene er fordelt til kommunen etter en særskilt fordeling som tar hensyn til kommunens behov for lærerårsverk i 2020. Fra 2021 vil midlene bli fordelt etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet. Rådmannen foreslår å videreføre midlene på tilsvarende nivå som i 2019.
S3 Spesialundervisning 15700 15700 15700 15700
Omfanget av spesialundervisning og tilhørende ressursbehov har økt de siste årene i Sandnesskolen. Tall hentet fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI), viser at 680 elever av totalt 10 155 elever hadde rett på spesialundervisning i 2018. Dette er en økning på 1 prosent sammenlignet med 2017. Barneskolene i Sandnes kommune hadde et merforbruk knyttet til spesialundervisning på kr 9,2 millioner våren 2019. Ungdomsskolene melder også om økende ressursbehov.

Det er flere årsaker til økte kostnader knyttet til spesialundervisning i Sandnesskolen. Flere elever enn tidligere har blitt henvist til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), fått sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning. En større andel elever har alvorlige adferdsvansker og problemadferd. Stadig flere elever har mer sammensatte og omfattende hjelpebehov, som krever full oppfølging og oppdekking i hele skoletilbudet. Lærernormen har i tillegg begrenset skolenes mulighet til å overføre midler fra ordinær opplæring til spesialundervisning ved behov. 

Kommunaldirektør for Oppvekst skole er i dialog med skolene om hvilke tiltak som må til for å redusere spesialundervisningen. Skolenes ressursgruppe, inkludert PPT, er sentrale i arbeidet med å avdekke utfordringene tidlig. I løpet av våren 2020 skal det foretas en kartlegging av den enkelte skoles praksis knyttet til ordinær opplæring og spesialundervisning. Tett tverrfaglig samarbeid med alle tjenester som utgjør støtteapparatet rundt den enkelte elev, er avgjørende for å lykkes. Sandnesskolen tildeles kr 15,7 millioner til spesialundervisning i 2020.
S4 Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) 1900 1900 1900 1900
Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) gir tjenester til alle minoritetsspråklige barn som har rett til særskilt språkopplæring etter Opplæringslovens §2.8 og Friskolelova §3.5. Dette gjelder både flyktningbarn, barn av familiegjenforente og barn av arbeidsinnvandrere. I årsbudsjettet til FBU for 2019, er det lagt inn en forventning om tilskudd fra staten på kr 1,9 millioner. Tilskuddet er knyttet til grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøkere. Ettersom alle mottakssentrene i Sandnes kommune er lagt ned, bortfaller denne refusjonen. 

FBU har imidlertid samlet sett opplevd en økning i antall barn og unge som har rett til særskilt språkopplæring. Dette gjelder blant annet en økende andel barn og unge av arbeidsinnvandrere og familiegjenforente flyktninger, samt barn og unge i friskoler. Friskolene belastes FBU. Fra og med 1. januar 2020, vil FBU i tillegg dekke utgifter til minoritetsspråklige elever i tidligere Forsand kommune. FBU må derfor opprettholde samme bemanning og tilbud som tidligere, og sørge for at elevenes rettigheter til særskilt språkopplæring ivaretas også for kommende år.
S5 Altona skole og ressurssenter 1100 1100 1100 1100
Det har vært en økning i antall elever som har behov for alternativ opplæring i kommunen. Altona skole og ressurssenter er Sandnes kommunes kompetansesenter for utvikling av læringsmiljø og tilpasset opplæring. Altona utvider derfor sitt opplæringstilbud for å kunne ivareta elevenes faglige og sosiale rettigheter. Dette gir behov for 3 nye stillinger. Stillingene utgjør en kostnad på om lag kr 2,1 millioner.

Altona tilbyr tjenester til alle grunnskolene i Sandnes kommune. På grunn av økning i antall elever med behov for alternativ opplæring, har kommunen i tillegg betalt for eksterne opplæringstilbud. Disse sentrene har ikke lenger kapasitet til å ta imot flere elever fra Sandnesskolen som har behov for alternativ opplæring. Ved at kommunen øker kapasiteten internt på Altona skole og ressurssenter, forventes det en årlig utgiftsreduksjon på kr 1 million knyttet til slike private tjenester. 
S6 Elevtallsvekst i tråd med prognoser 4700 11500 16400 21100

Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 175 elever per 1. september 2019. Tilsvarende tall i 2018 var 10 140 elever. I økonomiplanen for perioden 2019-2022 er det lagt til grunn en forventning om 10 290 elever ved skolestart. Det tilsvarer et avvik på -115 elever.

Skolene kompenseres for vekst i elevtallet etter tildelingsmodellen. Etter elevtellingen 1. september, er høstjusteringen for elevtallsveksten 2019 beregnet til om lag kr 2,5 millioner. Helårseffekten av høstjusteringen 2019 er lagt inn i budsjettet for 2020.

Hovedgrunnlaget for høstjusteringen er endringen i antall klasser ved skolestart. Det tas utgangspunkt i et delingstall på 28 elever per klasse på barnetrinnet og på ungdomstrinnet. Skolene får tildelt midler basert på hvor mange klasser de må opprette totalt for skoleåret.

Det er stor usikkerhet knyttet til framtidige endringer i antall klasser for hver enkelt skole. Prognoser for elevtallsveksten høsten 2020 og utover perioden, bygger på forventet befolkningsvekst og et beløp per elev på kr 49 700. Tiltak vil reberegnes ved nytt skoleår når faktisk antall elever og klasser foreligger.

Tabellen nedenfor viser forventet barnetall i Sandnes kommune i aldersgruppen 6 til 15 år for årene 2020-2023. Tallene bygger på prognoser for befolkningsutviklingen i kommunen per 28. juni 2019.

Forventet barnetall per 1. januar 2021 2022 2023 2024
Prognose barnetall 6-15 år 11028 11111 11241 11299
Elevtallsprognose lagt til grunn i økonomiplanen 2020-2023 2020 2021 2022 2023
Skolestart august. Elevtall 96 % av barnetall 10586 10667 10792 10847
S7 Korrigering av prognoser, elevtallsvekst -2400 -2400 -2400 -2400
Elevtallsveksten for 2019 var lavere enn forventningene som ble lagt til grunn i økonomiplanen for 2019-2022. Prognosene tilsa et antall på 10 290 elever, mens den offisielle tellingen per 1. september, viste et antall på 10 175 elever i Sandnesskolen. Det er et avvik på -115 elever. Avviket utgjør om lag kr 2,4 millioner på årsbasis.
S8 Ressurser til spesialundervisning  700 2000 2900 3600
Ressurser til spesialundervisning er estimert til å utgjøre om lag kr 8 800 per elev på barnetrinnet og om lag kr 11 100 per elev på ungdomstrinnet. Prognoser for høsten 2019 og utviklingen videre er basert på forventet økning i antall elever med behov for spesialundervisning.
S9 Korrigering av prognoser, spesialundervisning -500 -500 -500 -500
Elevtallsveksten for 2019 var lavere enn det som ble lagt til grunn i økonomiplanen for 2019-2022. Avviket på – 115 elever utgjør om lag kr 500 000 på årsbasis.
S10 Bogafjell ungdomsskole, læremiddelpakke 3000 1500    
Ny ungdomsskole med plass til 18 klasser og 504 elever skal stå ferdig i 2020. Det settes av totalt kr 4,5 millioner i læremiddelpakke til Bogafjell ungdomsskole. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek. 
S11 Sviland skole, læremiddelpakke   216    
Sviland skole utvides til en fullverdig barneskole med plass til 7 klasser og 196 elever. Skolen skal stå ferdig i 2021 og det er behov for tildeling av læremiddelpakke underveis i prosessen. Sviland skole tildeles totalt kr 216 000 som følge av utvidelse av skolen og økt elevantall. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek. 
S12 Malmheim skole, læremiddelpakke   150    
Malmheim skole utvides med 25 elevplasser. Skolen er forventet ferdigstilt i august 2021. Det settes av totalt kr 150 000 i læremiddelpakke som følge av utvidelse av skolen og økt elevantall. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek.
S13 Kleivane skole, læremiddelpakke   1500 852 852
Kleivane skole med plass til 392 elever skal stå ferdig ved skolestart i august i 2021. Det settes av totalt kr 3,2 millioner i læremiddelpakke til skolen. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek.
S14 Bogafjell ungdomsskole, ny skole 1700      
Ny ungdomsskole med plass til 18 klasser og 504 elever skal stå ferdig til skolestart i 2020. Rådmannen har bevilget ekstra midler til å dekke tilsettinger og administrativ organisering i perioden. Rektor er tilsatt fra og med 1. desember 2019. Administrasjonskonsulent og avdelingsledere har oppstart våren 2020. Det settes av totalt kr 1,7 millioner til Bogafjell ungdomsskole til å dekke administrative kostnader.
S15 Figgjo skole - nytt ungdomstrinn 300 300 300 300
Nye Figgjo skole er ferdigstilt og etablert med et eget ungdomstrinn. Utvidelse av skolen og et økt elevantall har gitt behov for å øke den administrative ressursen. Figgjo barne- og ungdomsskole tildeles derfor kr 300 000 til å dekke administrative kostnader.
S16 Videreføring av tidligere innsparinger -5000 -5000 -5000 -5000
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplanen for 2017-2020, tiltak S9. Innsparingene var på kr 2,4 millioner i 2019, og øker til kr 5 millioner fra 2020. Innsparingen håndteres i 2020 som en reduksjon i budsjettrammen til skolene. Deler av innsparingskravet realiseres som følge av gevinster ved digitalisering. Anskaffelse av nye digitale løsninger i Sandnesskolen, som innkjøp av Chromebooks, anslås å medføre en årlig gevinst på om lag kr 2,6 millioner.
S17 Generell innsparing oppvekst skole -10290 -15440 -15440 -15440
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer finner rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger på kr 10,3 millioner i 2020, økende til kr 15,4 millioner fra 2021.

Med fjorårets innsparinger vil oppvekst skole ha innsparingskrav pålydende kr 15,3 millioner i 2020, og økende til kr 20,4 millioner i 2021. Det vil for skoleområdet bli svært krevende å løse innsparingskravet etter innføring av ny lærernorm og et økende antall elever med rett til spesialundervisning.

Konsekvensene ved en slik innsparing vil være at kvaliteten i skoletilbudet i Sandnesskolen svekkes. Kostnadsdriveren i skolen er lønnskostnader og innsparingen vil dermed føre til færre ansatte som ikke er del av ny lærernorm. Oppvekst skole har i 2019 ikke klart å innfri ny lærernorm og elevers rett til spesialundervisning gjennom tildelt budsjettramme.
S18 Internhusleie, renholds- og energikostnader, skoler 14800 38900 60400 60400

Internhusleier for byggeprosjekter som videreføres fra gjeldende økonomiplan, inkludert helårseffekt for bygg som ble ferdigstilte og tatt i bruk i 2019.

Bygg 2020 2021 2022 2023
Figgjo skole, ferdig april 2019, helårsvirkning 2020 4000 4000 4000 4000
Figgjo skole, ferdig april 2019, helårsvirkning 2020 400 900 900 900
Figgjo skole, ferdig april 2019, helårsvirkning 2020 200 400 400 400
Figgjo skole, ferdig april 2019, reduksj. eksist. skole -400 -700 -700 -700
Figgjo skole, ferdig april 2019, reduksj. eksist. skole -200 -400 -400 -400
Figgjo skole, ferdig april 2019, reduksj. eksist. skole -100 -300 -300 -300
Skeiane ungdomsskole, ferdig april 2019, helårsvirkning 2020 3000 3000 3000 3000
Skeiane ungdomsskole, ferdig april 2019, helårsvirkning 2020 200 200 200 200
Skeiane ungdomsskole, ferdig april 2019, helårsvirkning 2020 100 100 100 100
Ny ungdomsskole Bogafjell 5600 13500 13500 13500
Ny ungdomsskole Bogafjell 900 1800 1800 1800
Ny ungdomsskole Bogafjell 500 900 900 900
Kleivane skole   5800 14000 14000
Kleivane skole   500 1100 1100
Kleivane skole   300 500 500
Kleivane flerbrukshall   1300 3200 3200
Kleivane flerbrukshall   300 600 600
Kleivane flerbrukshall   100 300 300
Nybygg og utvidelse Sviland skule   3700 8900 8900
Nybygg og utvidelse Sviland skule   400 800 800
Nybygg og utvidelse Sviland skule   200 400 400
Nybygg og utvidelse Sviland skule, reduksj. eksist. skole   -200 -400 -400
Nybygg og utvidelse Sviland skule, reduksj. eksist. skole   -300 -600 -600
Nybygg og utvidelse Sviland skule, reduksj. eksist. skole   -200 -400 -400
Sviland skule - gymnastikkfasiliteter     1800 1800
Sviland skule - gymnastikkfasiliteter     100 100
Sviland skule - gymnastikkfasiliteter     100 100
Malmheim skole, utvidelse/modernisering   2400 5800 5800
Malmheim skole, utvidelse/modernisering   200 400 400
Malmheim skole, utvidelse/modernisering   100 200 200
Malmheim skole, utvidelse/modernisering, reduksj. eksist. bygg   -200 -400 -400
Malmheim skole, utvidelse/modernisering, reduksj. eksist. bygg   -300 -500 -500
Malmheim skole, utvidelse/modernisering, reduksj. eksist. bygg   -200 -300 -300
Altona skole og ressurssenter- flytte til Soma skole 500 1200 1200 1200
Altona skole og ressurssenter- flytte til Soma skole 100 100 100 100
Altona skole og ressurssenter- flytte til Soma skole   100 100 100
Sum ordinær gunnskoleopplæring inkl fellesutgifter 14800 38700 60400 60400
S19 Internhusleie, renholds- og energikostnader, skoler   1800 1800 1800

 Internhusleier for nye foreslåtte byggeprosjekter/innleie av lokaler i kommende planperiode.

Bygg 2020 2021 2022 2023
Innleie av nye lokaler i for SLS/FBU/FlyktningenhetenHavneparken (økning fra dagens innleiekostnader)   1800 1800 1800
Sum ordinær gunnskoleopplæring inkl fellesutgifter   1800 1800 1800
P1 Mobbeombud 350 700 700 700
  SFO        
S20 Inntektsmoderasjon SFO 814 1954 1954 1954
Fra høsten 2020 settes det et tak på hvor mye foreldre må betale for skolefritidsordning (SFO) for elever på 1. og 2. trinn. Prisen per plass skal ikke være høyere enn 6 prosent av husstandens inntekt. Dette koster Sandnes kommune om lag kr 814 000 for høsten 2020. Helårseffekten er på om lag kr 1,95 millioner. Rådmannen vil komme tilbake til dette i første perioderapport 2020.
S21 Ressurser til styrking i SFO  90 250 370 450
Skolene tildeles ekstra ressurser til tilrettelegging av SFO-tilbudet for elever med særskilte behov. Tildelingssummen tilsvarer 12,6 prosent av midlene som går til spesialundervisning i ordinær skole. Skolene tilføres om lag kr 90 000 til styrking i SFO i 2020.
S22 Korrigering av prognoser, styrking SFO -60 -60 -60 -60
Elevtallsveksten for 2019 var lavere enn forventningene som ble lagt til grunn i økonomiplanen for 2019-2022. Som følge av korrigering av prognosene, reduseres ressursene til styrking i SFO med om lag kr 60 000 på årsbasis.
S23 SFO, økning i driftsutgifter 3008 3232 3285 3285
For skolefritidsordningen (SFO) gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2019. Resultatet fra beregningen viste at foreldrebetalingen dekker alle utgifter knyttet til SFO. Mer informasjon i vedlegg til økonomiplanen
S24 SFO, økning i gebyrinntekter -3008 -3232 -3285 -3285
For skolefritidsordningen (SFO) gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2019. Resultatet fra beregningen viste at foreldrebetalingen dekker alle utgifter knyttet til SFO. Mer informasjon i vedlegg til økonomiplanen
S25 Utnulling selvkostbudsjett SFO Forsand -319 -319 -319 -319
Skolefritidsordningen (SFO) i Forsand har et budsjett på kr 319 000. Rådmannen foreslår å oppjustere inntektsbudsjettet for å dekke kostnadene, slik at budsjettet tilpasses selvkost.  
  TOTALSUM OPPVEKST SKOLE  56585 85751 110657 116137
Publisert: 14.10.2017 10:56
Sist endret: 04.01.2020 13:14