Økonomi

NR TILTAKSTEKST 2020 2021 2022 2023
Ø1 To nye rådgiverstillinger lønn 1300 1300 1300  
Lønn har for tiden 9 hjemler, men har ansatt to ekstra medarbeidere som følge av at virksomheten de siste årene har fått tilført flere og mer komplekse oppgaver. I en overgangsfase, til digitaliseringsprosjekter gir innsparingseffekt, vil det være behov for å fortsette med 11 medarbeidere. Rådmannen vil løse utfordringen ved å finansiere stillingene av ledige fondsmidler og be om overføring av hele mindre forbruket i økonomiavdelingen fra 2019 til 2020.
Når det gjelder nye oppgaver de siste årene i virksomheten kan nevnes:
• Digitaliseringen har foreløpig medført større behov for support og veiledning til brukere/ledere.
GDPR krever større fokus og større nøyaktighet på tilganger og rettigheter til systemer. 
• Lønnskjøring for Forsand (I 2019 har avdelingen en midlertidig ansatt som jobber med Forsand og fakturerer for en 70 prosent stilling for å kjøre lønn for Forsand. Forsand har sirka 720 lønnsmottakere.
• Innføring av A-ordningen(rapportering til statlige myndigheter som krever mer nøyaktige data og mer kontroll).
• Innrapportering jamfør innskjerping av fordelsbeskatning – manuelle rutiner
• Innføring av El-sykkelordning med trekk i lønn.
• Ny beregning av Lørdags og søndagstillegg fra 1. januar 2019 og per i dag finnes ingen systemer som fullt ut digitaliserer dette arbeidet. Arbeidet må delvis gjøres manuelt for alle ansatte i turnus.
• Virksomheten har behov for medarbeidere med høyere kompetanse/utdanning. Risikoen med for lav bemanning er forsinkelser og feil lønnsutbetalinger.
• Rapportering gjennom A-ordningen og tapt refusjon fra Nav.
Ø2 To nye rådgiverstillinger lønn dekkes av fond på området  -1300 -1300 -1300  
Stillingene finansieres av fond på området i en 3 års periode. Denne finansieringen vil avhenge av at økonomiavdelingen får med seg hele sitt mindre forbruk i 2019 på disposisjonsfond til 2020. Dette må behandles av bystyret i sak om årsregnskap og årsrapport for 2019. 
Ø3 Programvareoppgraderinger regnskapsavdelingen  400 400 400 400
Ny programvare og oppgradering av eksisterende systemer i tråd med digitaliseringsstrategien i Sandnes kommune. Oppstartskostnader på kr 214 000 kommer i tillegg og er forutsatt finansiert av fond i 2020. Under følger en oversikt av programmene med tilhørende kostnad;
• FakturaFirewall. Kr 100 000 i oppstart og kr 180 000 i drift. Gir forhåndsdefinisjon av fakturakrav som referansenummer, og utsjekk om forfallsdato er jamfør leverandøravtalen. Gevinsten er en mer standardisert fakturaflyt.
• Innfordring Digitext. Kr 60 000 i oppstart og kr 50 000 i drift. Løsningen medfører at kommunikasjon med skyldnere kan skje via sms. Sikrer at rett mottaker får sms og at det ikke foreligger reservasjoner på telefonnummer.
• Autopay. Kr 30 000 i oppstartskostnader og kr 100 000 i årlig drift. Løsningen gjør at remitteringsfiler fra Visma økonomi og lønnsutebetalingsfiler går til utbetaling uten at de må legges inn manuelt. Gevinsten er spart tid/ressurser.
• Mobil godkjenning av faktura. Kr 24 000 i oppstartskostnad og kr 45 000 i årlig drift. Gevinsten er at de som skal godkjenne fakturaer når de ikke er innlogget på arbeidsstasjonen slipper å logge seg inn på fleksibel arbeidsplass for å godkjenne fakturaer.
• Medlemskap i KS sitt forum for eiendomsskatt kr 35 000.
Ø4 SAS innkjøpsanalyse reversering  -900 -900 -900 -900
Som omtalt i 2. perioderapport 2019 er avtalen med leverandøren av innkjøpsanalysesystem sagt opp da systemet kombinert med en medarbeider til å drifte systemet ikke ga tilstrekkelig gevinst. I tillegg til lisensen foreslås det å fjerne stillingshjemmelen som er knyttet til drift og vedlikehold av systemet. 
Ø5 SAS innkjøpsanalyse reversering av resterende innsparingskrav  900 900 900 900
Innsparingskrav knyttet til stillingshjemmelen og lisensen foreslås i tråd med tiltak Ø4 reversert. 
Ø6 0,5 årsverk overføres kraftkontor -400 -400 -400 -400
Kraftkontoret er finansiert med 1 årsverk i basisbudsjettet til Nye Sandnes. På grunn av dette kan det halve årsverket som skal overføres fra økonomiavdelingen spares inn. 
Ø7 Overføring skatteoppkreving til Skatteetaten -5100 -8800 -8800 -8800
I foreslått nasjonalbudsjett for 2020 skal skatteoppkrever funksjonen overføres til staten fra juni 2020.
Ø8 Innsparing kommunesammenslåing -800 -800 -800 -800
Leder for økonomiavdelingen i Forsand har sluttet og det vil etter kommunesammenslåingen ikke være nødvendig å erstatte denne stillingen. Rådmannen foreslår at stillingen spares inn. 
Ø9 Gevinster ved digitalisering -230 -230 -230 -230
Gevinster ved digitalisering er innarbeidet med kr 230 000 i 2019, økende til kr 460 000 fra 2020. Det er identifisert innsparingsmuligheter i form av spart tid i regnskapsavdelingen. Fram til ytterligere gevinster ved digitalisering kan hentes ut i form av varig reduksjon i årsverk, vil innsparingen løses ved vakante stillinger når det er sykefravær, fødselspermisjoner eller annet.
Ø10 Generell innsparing økonomi -530 -790 -790 -790
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer finner rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger på kr 530 000 fra 2020, og økende til kr 790 000 fra 2021. Det er i tiltak Ø1 forutsatt at stillingene skal finansieres av ledige fondsmidler, men at det da blir nødvendig å be om overføring av hele mindre forbruket i økonomiavdelingen fra 2019 til 2020. En ny reduksjon allerede fra 2020 må løses med reduksjon i bemanningen. Det vil få konsekvenser for kvaliteten og tilbudet økonomiavdelingen yter til virksomhetene i kommunen.  På lengre sikt vil det være mulig å hente ut effektiviseringseffekt som følge av digitaliseringsarbeidet i form av reduksjon i bemanningen. Dette vil primært bli løst ved naturlig avgang.
  TOTALSUM ØKONOMI -6660 -10620 -10620 -10620
Publisert: 14.10.2017 16:31
Sist endret: 25.10.2019 14:45