Oppvekst barn og unge

NR TILTAKSTEKST 2020 2021 2022 2023
  Barnehagetjenester        
B1 Nye stillinger styrket barnehage 10500 10500 10500 10500

Spesialpedagogisk/tilretteleggings hjelp er regulert gjennom barnehageloven og skal gis når barnet er avhengig av hjelpen for å ha utvikling og læring og skal kunne ta i bruk barnehagetilbudet. I Sandnes kommune har det fra 2011 til 2018 vært jevn økning i antall barn med spesialpedagogisk hjelp/tilrettelegging. Flere barn som tidligere fikk støttetimer gjennom andre ordninger enn spesialpedagogikk får i dag oftere hjelp gjennom spesialpedagogisk hjelp. Fokus på tidlig innsats gjennom den utviklingsstøttende barnehagen og en økning av minoritetsspråklige barn i barnehage er også med på å øke den spesialpedagogiske hjelpen. I dag får 3,1 prosent av barnehagebarn i Sandnes spesialpedagogisk hjelp. Dette er under landsgjennomsnittet for andel barn som mottar spesialpedagogisk hjelp og antall timer disse barna får. Det framkommer i rapporten inkluderende fellesskap for barn og unge at rundt 15-25 prosent av barn og unge har så store utfordringer at de trenger en form for tilrettelegging i barnehage. Dagens system gir kun hjelp til et mindretall av disse.

Området har ulike tiltak for å styrke barnehagene og ivaretagelsen av barn innen det ordinære tilbudet:
- PPT har telefonvakt for hurtig kontakt og svar.
- Prosjekt der personell fra PPT, styrket barnehage og senter for flerspråklige barn og unge er ute i barnehager med stor andel barn med spesialpedagogisk/tilretteleggingshjelp og minoritet språklig bakgrunn.
- Kompetanseheving omkring barns språkutvikling til personellet i barnehager med stor andel barn med minoritet språklig bakgrunn.

Virksomheten har høsten 2019 16,5 midlertidige stillinger utover tildeling i budsjett for å løse behovet. Prognosen tilsier et stabilt behov framover og virksomheten må derfor bemanne opp for å kunne gi hjelp til de som har krav på dette. Rådmannen styrker virksomheten med 16,5 stillinger i økonomiplan 2020, fordelt på 0,5 stilling til administrasjon, 4 spesialpedagoger og 12 støttepedagoger. 

Prognose: barn med spesialpedagogisk hjelp 2020 2021 2022 2023
Sum 1-5 år (befolkningsprognose) 5461 5390 5389 5301
Forventet antall barn som skal motta spesialpedagogisk hjelp, 3,1 % av barn 1-5 år. 170 167 167 163
B2 Omgjøring av barnehagelærerstillinger 1800 1800 1800 1800
Ny pedagognorm trådte i kraft for alle barnehager fra august 2018. Det har vist seg vanskelig å rekruttere nok barnehagelærere til å oppfylle den nye pedagognormen. Dette har ført til en stor økning av antall ansatte med dispensasjon fra krav om barnehagelærerutdanning. Barnehagene har hatt to stillingsbetegnelser der det er krav om barnehagelærerutdanning. Dette gjelder stillingene barnehagelærere og pedagogiske ledere. Begge disse gruppene betegnes i barnehageloven som pedagogisk leder, og ligger til grunn når pedagognormen skal oppfylles. Barnehagene erfarer at det er langt større interesse for pedagogisk lederstillingene enn til barnehagelærerstillinger. For å styrke rekrutteringen må det ansettes flere i stillingskategorien pedagogisk leder. Det skiller kr 36 000 i årslønn eksklusiv sosiale utgifter mellom stillingene. I barnehageåret 2018/2019 er det om lag 80 stillinger til barnehagelærer. I rundt 32 av disse stillingene er det ansatte med relevant utdanning, resten er dispensasjoner. Man legger til grunn å øke antall ansatte med relevant utdanning til 40. En omgjøring av stillingene vil derfor koste rundt kr 1,8 millioner. Personer på dispensasjon vil ikke ha krav på tillegget til pedagogisk leder.
B3 Tilskudd til private barnehager 15000 15000 15000 15000
Tilskuddssatsene for 2020 beregnes på bakgrunn av regnskap 2018 for kommunale barnehager, 13 prosent sjablongtillegg for pensjonsutgifter, samt foreldrebetaling på kr 3 135 fra 1. januar 2020. Beregnet tilskuddssats for 2020 er kr 207 503 for små barn og kr 98 528 for store barn. I tillegg gis kapitaltilskudd per heltidsplass for barn 0-6 år differensiert etter nasjonal sats. For 2020 gir kostnader knyttet til pedagognorm og bemanningsnorm i kommunale barnehager høsten 2018 effekt på de 2 år gamle kommunale regnskapene. Full effekt komme først i 2021. Deler av denne effekten er det tatt høyde for i tiltak B4, som er en videreføring av tiltak fra økonomiplan 2019-2022. Ekstra tilskudd til pedagog som ble innført høsten 2017 avsluttes og er ikke en del av tilskuddsordningen i 2020. 
B4 Ny bemanningsnorm og pedagognorm, private barnehager   14000 14000 14000
Videreføring av vedtatt tiltak i økonomiplan 2019-2022 tiltak B6. Tiltaket gjelder økt tilskudd til private barnehager på bakgrunn av økte kostnader i kommunale barnehager etter innføringen av ny bemanningsnorm og pedagognorm høsten 2018. Effekten på tilskuddet til private barnehager er på bakgrunn av kommunens 2 år gamle regnskap. De kommunale barnehagene innrettet seg etter de vedtatte nye normene høsten 2018.

Bakgrunnen for tiltaket er innføringen av minimumsnorm for grunnbemanning og en skjerpet norm for pedagogisk bemanning. Det er vedtatt et krav til grunnbemanning som innebærer at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Fra august 2019 skal alle barnehager ha innrettet seg etter ny bemanningsnorm. Økt pedagognorm som trådte i kraft fra 1. august 2018 innebærer at det minimum skal være en pedagogisk leder per 7 småbarn og en pedagogisk leder per 14 store barn. I 2020 gir 2 år gamle kommunale regnskap effekt på tilskuddet til private barnehager med delårseffekt, og helårseffekt fra 2021. Vedtatt tiltak knyttet til 2020 er innarbeidet i basisbudsjett 2020.  
B5 Etablering av kommunale barnehageplasser 2020 850 2050 2050 2050

Etter ny prognose forventes behovet for barnehageplasser å gå noe ned fram mot 2021 før det går noe opp igjen i 2022.
* I 2020 forventes behovet å være relativt stabilt med 2019 nivå. Det er en reduksjon i små barn og en økning i store barn. For høsten 2019 går det noe færre små barn i barnehage enn dekningsgraden har vært de senere årene. Det legges opp til normal dekningsgrad i årene framover. Det må derfor økes med 12 småbarn i 2020 ut ifra forventet behov sett opp mot disponible plasser.
* I 2021 er det en liten økning i små barn og en reduksjon i store barn.
* I 2022 er det en økning i store barn.
* I 2023 er det en større reduksjon i store barn.
Små barn (0-2 år) teller som to store (3-5 år) når det kommer til behov for ansatte. 

Barnehageplasser 2019 2020 2021 2022 2023
0- åringer 1 039 1 042 1 039 1 036 1 034
1-2 åringer 2 204 2 113 2 126 2 128 2 126
3-5 åringer 3 261 3 331 3 291 3 318 3 252
Sum 0-5 år 6 504 6 485 6 456 6 482 6 412
Dekningsgrad 1-5 år 87,80 % 88,40 % 88,30 % 88,40 % 88,30 %
Forventet behov for barnehageplasser (0-5 år) 4 850 4 862 4 835 4 862 4 798
Antall barnehageplasser tilbudt kommunale 2 241 2 253 2 238 2 256 2 202
Antall barnehageplasser tilbudt private 2 609 2 609 2 609 2 609 2 609
Ledig kapasitet kommunale barnehager 134 122 137 119 173

 

B6 Etablering av kommunale barnehageplasser 2021   50 50 50
B7 Etablering av kommunale barnehageplasser 2022     500 1250
B8 Etablering av kommunale barnehageplasser 2023       -1500
B9 Korrigering Basis 2020 -4150 -4150 -4150 -4150
Barnehageplasser tatt i bruk høsten 2019 er det samme antall plasser det
forventes å bruke våren 2020. Av erfaring øker barnetallet noe mot tellingen 15. desember, men
løses som tidligere ved å ta i bruk ledig kapasitet i eksisterende barnegrupper. Høsten 2019 viser at det er lagt opp til rundt 40 færre små barn og 20 flere store barn enn det som ligger i basis
2020. Barnehageområdet trenger derfor totalt 10 færre stillinger (assistenter). Endringen fører også
til korrigering av drift og foreldrebetaling. Totalt utgjør dette en korrigering av basis på kr 4,15 millioner. 
B10 Økt foreldrebetaling i barnehager -1850 -1850 -1850 -1400
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2020 å øke maksimalprisen per heltids barnehageplass fra kr 3 040 til kr 3 135 fra 1. januar 2020. Rådmannen foreslår å øke foreldrebetalingen med kr 95 fra 1. januar 2020.
B11 Gratis kjernetid for 2-åringer 850 850 850 850
Stortinget vedtok for 2019 å inkludere 2-åringer i ordningen med gratis kjernetid 20 timer per uke for barn i familier med lav inntekt. Det justeres for helårseffekten fra statsbudsjettet 2019 og RNB 2019 med kr 56 millioner. For Sandnes utgjør dette kr 850 000. 
B12 Reversering innsparing styrket barnehage 626 626 626 626
Styrket barnehage sitt budsjett består i all hovedsak av kostnader til lønn. Virksomheten er underbemannet og styrker med 16,5 stilling i økonomiplan 2020 for å imøtekomme behovet for hjelp etter tildelinger. Virksomheten har en uløst innsparing på kr 626 000. Muligheten til å løse innsparing mot reduksjon i antall årsverk er ikke til stede. Rådmannen foreslår derfor å reversere innsparingen på kr 626 000.  
B13 Generell innsparing oppvekst barn og unge -6420 -9630 -15020 -15020

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer finner rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger på kr 6,4 millioner i 2020, økende til kr 9,6 millioner i 2021. Fra 2022 får innsparingen effekt på tilskudd til private barnehager og økes til kr 15 millioner. Det vil for barnehageområdet bli vanskelig å løse innsparingskravet etter innføring av pedagog og bemanningsnorm. Andre tiltak må derfor vurderes. 

Helsestasjonstjenester, barne- og familieenheten, styrka barnehage og PPT er tjenester som har et stort trykk. En reduksjon av tilbudet her vil kunne føre til at det blir utfordrende å oppfylle lovkrav. Tjenesteområdet har over flere år hatt et stort fokus på tidlig innsats og har bygd opp tilbudet til å kunne gi tidlig hjelp til barn og deres familier. En konsekvens av innsparingen kan være at deler av dette tilbudet må avvikles. 

B14 Internhusleie, renholds- og energikostnader, barnehager 25 50 50 50

Internhusleier for nye foreslåtte byggeprosjekter i kommende planperiode.

Bygg 2020 2021 2022 2023
Brueland barnehage, ombygging og utvidelse 25 50 50 50
Sum barnehagetjenester 25 50 50 50
  Helsestasjonstjenester, PPT, barne- og familieenheten        
B15 PPT-To nye faste årsverk til ped.psyk.rådgivere 750 750 750 750
Tjenesten ble tilført en stilling i 2019 med økning på ytterligere en stilling i 2020. Denne tjenesten har lav bemanning sammenlignet med andre kommuner jamfør ekspertutvalget ved Thomas Nordahl sin rapport «Inkluderende fellesskap for barn og unge» og har ikke blitt styrket med nye stillinger på lang tid. Det er et økende krav til sakkyndig vurdering, både når det gjelder innhold og varighet. Ifølge fylkesmannen bør en sakkyndig vurdering i førskolealder ha som utgangspunkt varighet på 1 år (tilbakemelding tilsyn april 2018). Aktive saker har økt med om lag 50 prosent fra 1 060 saker i 2017 til 1 569 saker i 2018.
For å muliggjør tidlig innsats, kunne være tettere på skoler og barnehager, drive forsvarlig systemarbeid og for å innfri lovkrav og ønske om tidlig innsats foreslås det at tjenesten styrkes med ytterligere en stilling i 2020 i tråd med økonomiplan 2019-2022. Rådmannen tilrår videreføring av tiltaket.
B16 HST-4 årsverk jordmor 1500 1500 1500 1500
Tjenesten ble tilført to stillinger i 2019 med økning på ytterligere to stillinger i 2020. Kommunen har lav dekningsgrad i svangerskapsomsorgen. Jordmortjenesten har 7 årsverk, hvorav 2.6 årsverk er finansiert av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. For å oppfylle lovkrav i barselsretningslinjene (hjemmebesøk til alle etter fødsel) er Helsedirektoratets normtall for Sandnes kommune totalt 12 årsverk.   Årsverk jordmødre i 2017 per 10 000 fødte er 39,7 i Sandnes kommune og snittet i ASSS kommunene er 55,52.
Tjenesten startet i 2018 tilrettelegging for å overta større deler av barselomsorgen som helseforetakene til nå har hatt ansvar for. Dette i tråd med nasjonale retningslinjer for barselomsorgen. Rådmannen tilrår videreføring av tiltaket.
B17 BFE-Tilskudd, kommunalt rusarbeid  6 stillinger. Opptrappingsplan 1178 2058 3048 4038

Tilskuddsordningen «Kommunalt rusarbeid» forutsetter delfinansiering fra kommunen og en nedtrapping av tilskuddsbeløp over en 4-års-periode. Kommunalt rusarbeid, barn og unge har i perioden 2017-2018 blitt styrket med totalt tre stillinger gjennom denne tilskuddsordningen. Vår 2019 ble virksomheten ytterligere styrket med 3 stillinger fra samme tilskuddsordning. En styrking av dette arbeidet med totalt 6 stillinger muliggjør å videreutvikle og iverksette ønskede tiltak nedfelt i rusmiddelpolitisk handlingsplan og bystyrets tekstvedtak (bsak 3/19 ) om drop in tilbud for ungdommer og om at virksomheten kan være tettere på skoler og i foreldremøter.
For ytterligere styrking har virksomheten inneværende år søkt om midler til to stillinger (Rask Psykisk helsehjelp). Det er ennå ikke mottatt svar på denne søknaden.
Rådmannen tilrår opptrappingsplan innen kommunalt rusarbeid.

Opptrappingsplan kommunalt rusarbeid 2020 2021 2022 2023
Behov ved nedtrapping av tilskuddsordningen 1178 2058 3048 4038
Tilskuddsordning kommunalt rusarbeid 2870 1980 990 0
B18 BFE-Kommunepsykologer, tilskudd innarbeidet i ramme jamfør revidert nat.bud. 2019 2700 2700 2700 2700
Fra 2020 innlemmes tilskuddet for psykologer i rammen til kommunen jamfør revidert nasjonalbudsjett 2019.
Kommuneproposisjonen 2020 - Innlemming av øremerkede ordninger og oppgaveoverføringer   
Krav om psykologkompetanse i kommunene 2630 2630 2630 2630

Styrking av psykisk helsearbeid for barn og unge har vært – og er et satsingsområde. Styrking av slike tiltak og tjenester er prioriterte tiltak i kommunens plan for psykisk helsearbeid. Fra 2020 er kommunen pålagt å ha kommunepsykologer og fra samme år innlemmes tilskuddet for psykologer i rammen til kommunen jamfør kommuneproposisjonen 2020 i revidert nasjonalbudsjett 2019.
Kommunepsykolog-ressursene nyttes både til veiledning av ansatte og inn i BFEs lavterskel-tilbud til ungdom (Ungdomsteamet) og familier (Familieteamet). 60 prosent -hjemmel nyttes til psykologveiledning i Helsestasjonstjenester. Rådmannen tilrår fortsatt styrkning av psykisk helsearbeid for barn og unge.
B19 BFE-Styrkning fagstillinger, 4 stillinger i 2020 (2 midlertidige) 3000 1500 1500 1500
Barneverntjenesten har i flere år hatt en kostnadseffektiv drift og det er blitt foretatt flere organisatoriske grep for å fordele personellressurser på en best mulig måte. Rogaland revisjon tilrår, i tillegg til organisatoriske grep, å styrke avdelingen med flere fagstillinger. Hvor omfattende ressursbehovet vil bli vil en ikke kunne konkludere med før pågående prosess i tjenesten er fullført. Det tilrås derfor at det i 2020 opprettes to faste stillinger samt to midlertidige/ettårige engasjement. Rådmannen tilrår styrkning av fagstillinger i barnevernstjenesten.
B20 BFE-Barnevernssjef, 1 stilling fast 950 950 950 950
Barneverntjenesten har i flere år hatt en kostnadseffektiv drift og det er blitt foretatt flere organisatoriske grep for å fordele personellressurser på en best mulig måte (se tiltak B18). Rogaland revisjon tilrår, i tillegg til organisatoriske grep, å overføre barnevernsjefsmyndigheten til avdelingsleder i avdeling barnevern. Rådmannen tilrår ansettelse av egen barnevernssjef.
B21 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helsestasjoner 400 2100 2100 2100

Internhusleier for byggeprosjekter som videreføres fra gjeldende økonomiplan, inkludert helårseffekt for bygg som ble ferdigstilte og tatt i bruk i 2019.

Bygg 2020 2021 2022 2023
Langgata 72, helsestasjon 300 1800 1800 1800
Langgata 72, helsestasjon 50 200 200 200
Langgata 72, helsestasjon 50 100 100 100
Sum helsetjensester, PPT, barne- og familieenheten 400 2100 2100 2100
B22 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helsestasjoner, innleide bygg 200 400 400 400

Internhusleier for nye foreslåtte byggeprosjekter/innleie av lokaler i kommende planperiode.

Bygg 2020 2021 2022 2023
Økte kostnader til samlokalisering BFE i Strandgt 147 100 300 300 300
Økte kostnader til samlokalisering BFE i Strandgt 148 50 50 50 50
Økte kostnader til samlokalisering BFE i Strandgt 149 50 50 50 50
Sum helsetjensester, PPT, barne- og familieenheten 200 400 400 400
  TOTALSUM OPPVEKST BARN OG UNGE 27909 41254 37354 38044
Publisert: 14.10.2017 11:32
Sist endret: 28.10.2021 07:20