Innovasjon og digitalisering

NR TILTAKSTEKST 2020 2021 2022 2023
  Innovasjon og digitalisering        
D1 Workshops, fasilitering og kompetanseutvikling 250 250 250 250
Bruk av teknologi og digitale løsninger gir kommunen muligheter til å løse oppgaver med nye og mer effektive metoder. Økt og bedre bruk av teknologi er avgjørende for å effektivisere og innovere tjenesteleveransene til Sandnes kommune. De kommende årene vil kommunens evne til å følge den teknologiske utviklingen og å innføre brukervennlige og tidsbesparende løsninger, være avgjørende for å levere bedre tjenester til byens innbyggere, næringsliv og besøkende. Offentlig sektor må samarbeide på tvers av kommuner og mellom kommuner og stat for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov. Store deler av videreutviklingen av digitale tjenester vil være basert på større samhandlingsprosjekt og realisering av felles strategi "Én digital offentlig sektor".
Det framtidige kompetansebehovet handler overordnet om å ha kunnskap om hvordan teknologiens muligheter kan utnyttes i Sandnes kommune. For å ivareta og utvikle behovet for kompetanse, er aktiv deltakelse på nasjonale og regionale arenaer avgjørende for rask realisering og best mulig bruk av ny teknologi og nye løsninger. Det betyr å tilrettelegge for arenaer hvor kunnskap kan deles, og ideer utvikles og modnes fram – både innenfor egen organisasjon og med samarbeidsparter utenfor organisasjonen. Behovet for kompetanse vil også være avhengig av mulighetene til å kjøpe spisskompetanse fra markedet for å supplere intern kompetanse eller utvide enhetens kapasitet i perioder med høy aktivitet.
D2 Medlemskap i nasjonale og regionale nettverk 200 200 200 200
Sandnes kommune er som by forventet å være en aktiv deltaker i nasjonale og regionale utviklingsbaserte nettverk. Kommunen er i dag aktive medlemmer i Smartbyene, Smarte byer Norge, Smart Region, DIFI nettverk og KINS (kommunal forening for informasjonssikkerhet) og IT forum Vest.  Tiltaket er knyttet til deltakeravgift og kostnader ved oppfølging av nettverkene.
D3 IT-sikkerhet - Holdningsskapende arbeid, phisingtester, nasjonal sikkerhetsuke, interne seminarer og kurs, konsulentbistand for styringsverktøy med mer. 100 100 100 100
I et stadig mer digitalisert samfunn er det behov for økt oppmerksomhet rundt sikkerhet og kunnskap om informasjonssikkerhet hos ledere og ansatte. Ny lovgivning og nye retningslinjer (Datatilsynet) gir krav om større fokus innen informasjonssikkerhetsarbeidet. Tester og kartlegging viser at det er stort behov for å bruke ressurser på kompetanseheving hos ledere og ansatte. Ved økt digitalisering og effektivisering må informasjonssikkerhetsarbeidet styrkes for å minimalisere uønskede hendelser. Det er behov for driftsmidler til å gjennomføre holdningskampanjer, samt midler til å utvikle, iverksette og vedlikeholde styringssystem for informasjonssikkerhet i hele organisasjonen. Inkludert i dette budsjettet er årlig kostand for drift av GDPR fagsystem (Draftit) for oppfølging og behandling av personopplysninger (pålegg Datatilsynet) til kr 100 000. Rådmannen tilrår økt fokus på IT sikkerhet.
D4 Medlemskap og deltakelse i DigiRogaland 550 550 550 550
Behovet for forsterket innsats på digitaliseringsområdet og sektorspesifikke krav til bruk av standarder og felleskomponenter øker i takt med at omfanget av statlige digitaliseringsprosjekter som berører kommunene og nasjonale felleskommunale prosjekter og løsninger vokser fram. Kommunene opplever at digitale trender utfordrer dagens tjenesteproduksjon og at det er krevende å møte nasjonale initiativer innenfor ulike tjenesteområder.
For å møte utfordringsbildet har kommunene i Rogaland gått sammen om å etablere et felles regionalt kompetansesamarbeid på digitaliseringsområdet – DigiRogaland. Til nå har samarbeidet vært finansiert gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen, men fra 2020 må kommunene selv dekke finansieringen. Rådmannen tilrår deltakelse i DigiRogaland.
D5 1 årsverk kommunikasjonsmedarbeider 400 400 400 400
Sandnes kommune har i dag tre stillinger innenfor kommunikasjonsfeltet. Det er behov for mer ressurser til dette området for å styrke arbeidet med innbyggerdialog, informasjon og kommunikasjon, særlig knyttet til fagområdene byutvikling og teknisk. 50 prosent av stilling som kommunikasjonsmedarbeider finansieres av bykassen med kr 400 000. Resterende 50 prosent skal bistå, og finansieres andelsvis av, selvkosttjenestene under Byutvikling og teknisk – VAR, Byggesak, Geodata og Plan.
Arbeidsfordeling på selvkosttjenestene anslås til:
• Geodata: 15 prosent
• VAR: 35 prosent
• Plan: 25 prosent
• Byggesak: 25 prosent
Rådmannen tilrår at kommunikasjonsavdelingen styrkes med 1 årsverk fra 2020.
D6 Generell innsparing Innovasjon og digitalisering -120 -180 -180 -180
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer finner rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger på kr 120 000 fra 2020, økende til kr 180 000 fra 2021. Innovasjon og digitalisering er et nyopprettet område, som i stor grad skal jobbe prosjektrettet både internt i organisasjonen og mot eksterne samarbeidsparter. Redusert driftsramme vil bli fanget opp ved at aktivitetsnivå tilpasses tilgjengelig budsjett. Budsjettreduksjonen fordeles likt mellom de tre økonomiplan tiltakene D1-D3.
  TOTALSUM INNOVASJON OG DIGITALISERING 1380 1320 1320 1320
Publisert: 17.10.2019 12:55
Sist endret: 25.10.2019 14:44