Helse og velferd

NR TILTAKSTEKST 2020 2021 2022 2023
  Enhet for funksjonshemmede        
H1 Avlønning private avlastere 2700 2700 2700 2700
Sandnes kommune opplever å miste private avlastere grunnet lavere lønn enn nabokommuner. Rådmannen foreslår blant annet økning i timelønn for døgnbasert avlastning til kr 100 per time, og for timebasert avlastning til kr 150 per time.
H2 8 boenheter i Olsokveien, for personer med funksjonsnedsettelser     5000 5000
Planlagt byggestart i investeringstiltak H10 er i 2019 og ferdigstillelse er satt til 2021. Fem plasser flyttes over fra eksisterende botiltak i Åsveien. Rådmannen har derfor innarbeidet driftsmidler til helårsdrift av tre nye plasser fra 2022.
H3 9 plasser i Foreldreinitiativ 3       9000
Planlagt byggestart i investeringstiltak H12 er i 2021 og ferdigstillelse er satt til slutten av 2022. Investeringen består av 13 leiligheter, hvorav 9 skal driftes av EFF og 4 skal brukes som ordinære kommunale utleieboliger. Rådmannen har derfor innarbeidet driftsmidler til helårsdrift av 9 nye plasser fra 2023.
H4 Internhusleie, renholds- og energikostnader, EFF   800 3800 7300

Internhusleier for byggeprosjekter som videreføres fra gjeldende økonomiplan.

Bygg 2020 2021 2022 2023
Bofellesskap for 9 unge funksjonshemmede, Skeianegaten     2100 4100
Bofellesskap for 9 unge funksjonshemmede, Skeianegaten     100 300
Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter fer 2021, tomt Olsokveien   700 1500 1500
Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter fer 2021, tomt Olsokveien   100 100 100
Foreldreinitiativ 3       1300
Sum enhet for funksjonshemmede   800 3800 7300
  Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering        
H5 Hjemmetjenesten, befolkningsvekst 2500 5000 7500 10000
I samsvar med befolkningsutvikling og prognose for antall nye brukere innenfor hjemmetjenesten, vil det være behov for å styrke tjenesten. Behovet er estimert til en årlig økning på om lag 4 årsverk, tilsvarende kr 3 millioner i året. Rådmannen har funnet rom for å styrke hjemmetjenesten med kr 2,5 millioner i 2020, kr 5 millioner i 2021, kr 7,5 millioner i 2022 og kr 10 millioner i 2023.
H6 Dagaktivitetstilbud demens 4000 4000 4000 4000
Tidligere har kommunen søkt på tilskudd til dagaktivitetstilbud for demente. Fra kommuneproposisjonen framkommer det at dette skal innlemmes i rammetilskuddet fra 2020.
  Helse og velferd felles og samordningstjenester        
H7 2 stillinger HELT MED 150 150 150 150
HELT MED handler om å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv. Rådmannen ønsker i budsjettet å innarbeide to HELT MED stillinger med arbeidssted i rådhuset. En til å jobbe i kantinen og den andre med servicefunksjoner i resten av rådhuset.
H8 Kjøp av tjenester til ressurskrevende bruker 2700 2700 2700 2700
Tiltaket gjelder en bruker som har behov for forsterket botilbud som må kjøpes fra privat leverandør. Sandnes kommune har per i dag ikke tilrettelagt botilbud til denne brukergruppen. Bolig på Bråstein som foreslås i tiltak H13 i investeringsbudsjettet ville vært passende botiltak. Bemanning 2:1 er prissatt til kr 7,5 millioner. Netto kostnad etter refusjon ressurskrevende vil være kr 2,7 millioner.
H9 Økt innslagspunkt refusjon ressurskrevende 4900 4900 4900 4900
Regjeringen foreslår å stramme inn toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester ved å øke innslagspunktet med kr 50 000 utover prisjustering, slik at nytt innslagspunkt blir kr 1,361 millioner. For Sandnes vil dette utgjøre om lag kr 4,9 millioner i mindreinntekter.
H10 Redusert refusjon ressurskrevende 10000      
Ved beregning av refusjon ressurskrevende må en på ressursbruken trekke fra bruk av premiefond fra Sandnes kommunale pensjonskasse. Ved bruk av kr 100 millioner av premiefondet i 2020, antas det at kommunen vil få inn kr 10 millioner mindre i refusjon ressurskrevende i 2020.
H11 Videreføring opptrappingsplan rus 1950 1950 1950 1950
I statsbudsjettet la regjeringen frem en ytterligere opptrapping på rusfeltet med kr 150 millioner fra 2020. For Sandnes vil dette utgjøre kr 1,95 millioner. Midlene skal nyttes til å dekke varslet bortfall av statlige tilskuddsmidler for kommunalt rusarbeid, for å styrke rusoppfølging i tjenestene.
H12 Kommunale boliger, indeksregulering -350 -1150 -1900 -2700
Bystyret vedtok i økonomiplan 2012-2015 at det skal foretas en årlig regulering av husleienivået per 1. august. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket.
H13 Videreføring av tidligere innsparinger -5000 -5000 -5000 -5000
I økonomiplan 2019-2022, tiltak L2 og L3, ble det vedtatt innsparinger på kr 5 millioner og kr 2 millioner i 2019, økende til kr 10 millioner og kr 4 millioner fra 2020. Det er ikke funnet løsninger på disse innsparingene i 2019. Rådmannen har nå igangsatt et arbeid for å se på hvilke tjenester som kan reduseres. Det betyr at enkelte enheter må redusere tilbud eller legge ned tilbud. Dette vil medføre reduksjon i årsverk, og vil gi dårligere kvalitet på tjenestene. Rådmannen vil legge fram en egen sak om dette.
H14 Gevinster ved digitalisering -2000 -2000 -2000 -2000
Helse og velferd er i startfasen med digitalisering og å ta i bruk ulike velferdsteknologiske løsninger. Eksempler på dette et nyutviklet digitalt verktøy til bruk i booking av avlastningsopphold i EFF. Digitale trygghetsalarmer er implementert og elektronisk medisineringsstøtte er tatt i bruk i deler av hjemmetjenesten. Kommunen er med i et interkommunalt prosjekt som skal implementere GPS og digitalt tilsyn. Det er foretatt en analyse av mulige økonomiske gevinster av digitaliseringen. Et optimistisk grovt estimat tilsier en mulig innsparing på kr 2 millioner i 2019, stigende til kr 4 millioner fra 2020. Dette estimatet er høyst usikkert. Rådmannen vurderer at effekten av for eksempel medisindispensere og Digisos kan føre til redusert antall årsverk i tjenestene, dette vil bli omhandlet i sak om innsparinger jamfør H13.
H15 Generell innsparing helse og velferd -15240 -22870 -22870 -22870
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer finner rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger på kr 15,2 millioner fra 2020, økende til kr 22,9 millioner fra 2021. Helse og velferd arbeider med å finne løsning på tidligere vedtatte innsparingskrav, se H13 og H14, og forslag til håndtering av de uløste innsparingene vil bli presentert i en egen sak.
Disse ytterligere innsparingskravene kan vanskelig løses uten at tilbud både reduseres kraftig og nedlegges. Forebyggende tiltak og andre ikke lovpålagte tiltak er gjerne det som må foreslås nedlagt. Ny generell innsparing vil bli vanskelig å innfri i 2020, og en krevende oppgave på lang sikt. Både på grunn av de uløste innsparingskravene fra tidligere, utfordringer knyttet til blant annet demografiske endringer med et økende antall eldre og oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten til kommunen.
P2 Frivillighet 2000 2000 2000 2000
  Helse- og rehabiliteringstjenster        
H16 8,6 årsverk Langgata samlokaliserte boliger 3850 7750 7750 7750
Behovet for samlokaliserte boliger med personalbase tilknyttet boligen på døgnbasis er økende. Det gjelder innbyggere med sammensatte utfordringer i tillegg til alvorlige psykiske helseutfordring. Ved å tilføre økte personalressurser til Langgata vil en klare å bosette innbyggere på en mer kostnadseffektiv måte. Rådmannen foreslår at mestringsenheten dekker drift første halvår 2020 av eget disposisjonsfond.
H17 Bofellesskap psykisk helse, 9 plasser   1000 10000 10000
Det er behov for flere plasser til å motta utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse. Til erstatning for bofellesskapet på Håholen legges det i tiltak H19 i investeringsbudsjettet inn et bofellesskap for psykisk helse med ni plasser på Sørbø-Hove. Rådmannen har innarbeidet driftsmidler med helårsvirkning fra 2022.
H18 Tilskudd til fastleger i henhold til befolkningsvekst 1550 2100 2700 3250
Tilskudd til fastlegeordning økes fra kr 486 per år per innbygger til kr 499 fra 1. juli 2019. Dette medfører en økt kostnad på om lag kr 1 million i 2020. I tillegg har rådmannen for hele økonomiplanperioden innarbeidet økningen i tråd med antatt befolkningsvekst. I resten av perioden er det derfor bare økningen i basistilskuddet og den faktiske befolkningsveksten som må justeres.
H19 Kjøp fastlegepraksis, goodwill 1000      
Sandnes har problemer med å rekruttere fastleger. Unge leger opplever at fastlegearbeidet har for lang arbeidstid og for usikker økonomi til at de vil satse på næringsdrift. De vil ha fastlønn og ordnet arbeidstid. Rådmannen henviser til vedtak i bystyresak 67/19 om å gjøre inntil 2 fastlegehjemler om til fastlønnspraksis. Det forhandles om en pris for kjøp av fastlegepraksis som dekker kjøp av utstyr og inventar samt goodwill. Viser til investeringstiltak H22.
H20 Drift fastlegepraksis 500 500 500 500
Tiltaket gjelder driftsmidler til to kommunale fastleger, jamfør H19.
H21 Driftstilskudd fysioterapeuter 100 100 100 100
Det er gjennomført takstoppgjør. Driftstilskuddet til fysioterapeuter øker med kr 3 120 per tilskudd, fra kr 444 600 til kr 447 720 med virkning fra 01. juli 2019. Sandnes kommune har 26,1 driftstilskudd. Det medfører en tilleggsutgift for kommunen på kr 81 432 i helårsvirkning for 2020.
H22 Egenandeler fysioterapi -100 -100 -100 -100
Kommunen har fra og med 2017 fått redusert overføringer i statsbudsjettet knyttet til fysioterapibehandling og nye regler for egenbetaling. Sandnes kommune har til nå ikke krevd egenandel på grunn av manglende funksjonalitet i fagprogrammet. Fra og med 2020 er denne modulen i fagprogrammet implementert, og rådmannen foreslår å innføre egenandel i henhold til Helfo sitt takstsystem fra 2020.
H23 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helse- og rehabiliteringstjenester 200 2100 2100 2100

Internhusleie for vedtatte bygg i gjeldende økonomiplan. Inkludert helårsvirkning for bygg tatt i bruk i 2019.

Bygg 2020 2021 2022 2023
Bofellesskap for peroner med psykisk lidelse, 9 plasser   1400 1400 1400
Bofellesskap for peroner med psykisk lidelse, 9 plasser   300 300 300
Ombygging boligrigg på Soma 200 400 400 400
Sum helse- og rehabiliteringstjenester 200 2100 2100 2100
  Sosiale tjenester        
H24 Barnetrygd holdes utenfor beregning av sosialhjelp 6800 6800 6800 6800

Retningslinjer for sosialhjelp ble behandlet i bystyret i desember 2016 og følgende ble vedtatt: «Barnetrygd og kontantstøtte inngår i beregningsgrunnlaget for sosialhjelp og går til fratrekk».
Det er et økende antall barn som bor i lavinntektsfamilier. Hvis tjenestemottaker har barn, skal NAV ta særlige hensyn til barnas behov i alle vurderinger. Hovedprinsippet for behandling av søknad om økonomisk stønad er at det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. Sosialhjelp er en skjønnsmessig, subsidiær ytelse og den enkelte må utnytte alle reelle muligheter til å forsørge seg selv. Vel 30 prosent av mottakere av sosialhjelp i Sandnes de siste årene har forsørgelsesplikt for barn under 18 år. Rådmannen foreslår derfor at barnetrygd holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp.

H25 Tilskudd til etablering bolig 10000 10000 10000 10000
Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering.
Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Kommunen forvalter tilskuddet som gis til privatpersoner.
Startlån og tilskudd kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskudd til etablering blir vanligvis brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene. Dette er tidligere gitt som et eget tilskudd til kommunen fra Husbanken, men vil fra 2020 innlemmes i rammen.
H26 Tilskudd til tilpasning bolig 3000 3000 3000 3000
Innbyggere som har behov for å tilpasse en bolig slik at de kan fortsette å bo i den, selv om de har nedsatt funksjonsevne, kan søke kommunen om tilskudd til dette. Dette er tidligere gitt som et eget tilskudd til kommunen fra Husbanken, men vil fra 2020 innlemmes i rammen.
H27 Husleie nye boenheter 0 -2800 -5400 -8200
Det er i årets økonomiplan foreslått kjøp av nye kommunale boliger hvert år i perioden, og det foreslås å øke inntektskravet for husleiebudsjettet i takt med at boligene blir anskaffet. Utover i planperioden legges det inn økte inntekter fra nye boliger i 2021-2023.
H28 Integreringstilskudd enslige mindreårige 9100 21350 24350 25100
I budsjettgrunnlag for 2020 er integreringstilskudd for enslige mindreårige budsjettert med kr 32,2 millioner. Ny beregning av tilskudd gir en reduksjon i 2020 på kr 9,1 millioner økende til 25,1 millioner i 2023. Noe av reduksjonen dekkes av tidligere avsatte midler til målgruppen.
H29 Integreringstilskudd bruk av fond -3400 -10000 -8500 -8500
I budsjettgrunnlag for 2020 er integreringstilskudd for enslige mindreårige budsjettert med kr 32,2 millioner. Ny beregning av tilskudd gir en reduksjon i 2020 på kr 9,1 millioner økende til 25,1 millioner i 2023. Noe av reduksjonen dekkes av tidligere avsatte midler til målgruppen.
H30 Introduksjonsprogrammet -5700 -11350 -15850 -16600
Introduksjonsordningen har et basisbudsjett på kr 37 millioner i 2020. På grunn av reduksjon i antall deltakere kan budsjettet reduseres med kr 5,7 millioner i 2020, økende til 16,6 millioner i 2023.
H31 Økte kommunale avgifter, kommunale boliger 600 600 600 600
Satsene for kommunale avgifter økte i 2019, for å kunne dekke økningen er det behov for økt budsjett på kr 600 000. 
H32 Innleie nye lokaler NAV Sandnes   500 800 800
Bystyret godkjente i sak 109/19 resultatet etter tilbudsinnhenting for innleie av felles lokaler til NAV Sandnes og NAV Arbeidslivssenter. Nye lokaler skal leies i nybygg som oppføres i Hoveveien 9, fra 01. mai 2021. Leieavtalen er 10 år med opsjon på ytterligere 5 år. Rådmannen har innarbeidet merutgiften i leieutgifter for NAV Sandnes i samsvar med vedtatt avtale.  
H33 Internhusleie, renholds- og energikostnader, sosiale tjenester 4600 10700 14800 16500

Internhusleie for vedtatte bygg i gjeldende økonomiplan. Inkludert helårsvirkning for bygg tatt i bruk i 2019.

Bygg 2020 2021 2022 2023
Småhus to hvert år 500 500 500 500
Småhus to hvert år 2019 100 300 300 300
Småhus to hvert år 2020 100 300 300 300
Småhus to hvert år 2021   100 300 300
Småhus to hvert år 2022     100 300
Tun Lura Nord ferdig 2020   300 500 500
Tun ubestemt tomt   300 600 600
Tun Håbafjell/ brattebø småhus 500 500 500 500
Boligsosial handlingsplan 2019 1700 3400 3400 3400
Boligsosial handlingsplan 2020 1700 3400 3400 3400
Boligsosial handlingsplan 2021   1700 3400 3400
Boligsosial handlingsplan 2022     1700 3400
Sum sosiale tjenester 4600 10800 15000 16900
H34 Internhusleie, renholds- og energikostnader, sosiale tjenester       1800

Internhusleie for nye bygg i rådmannens forslag til økonomiplan.

Bygg 2020 2021 2022 2023
Småhus, 2023       100
Boligsosial handlingsplan 2023       1700
Sum sosiale tjenester       1800
  Sykehjemstjenester        
H35 Nye sykehjemsplasser Lunde bo- og aktivitetssenter     1000 30000
I investeringsbudsjettet (tiltak H1) foreslår rådmannen å bygge på Lunde bo- og aktivitetssenter med 30 nye sykehjemsplasser. Byggeperiode er i 2021 og 2022, og det er forventet at ferdigstillelse kan bli helt i slutten av 2022. Rådmannen har bevilget midler til å starte ansettelser fra slutten av 2022.
H36 Lunde bo- og aktivitetssenter, 14 sykehjemsplasser      1000 13000
I investeringsbudsjettet (tiltak H11) ligger det inne et nytt bygg for unge med funksjonsnedsettelser i Skeianegata. Brukerne bor i dag på Lunde bo- og aktivitetssenter, og når disse flytter inn i nye lokaler, blir det 14 disponible plasser på Lunde. Her foreslår rådmannen at det kan etableres 14 nye sykehjemsplasser.
H37 Internhusleie, renholds- og energikostnader, omsorgstjenester       3300

Internhusleie for bygg vedtatt i gjeldende økonomiplan.

Bygg 2020 2021 2022 2023
Nye sykehjemsplasser Lunde       2900
Nye sykehjemsplasser Lunde       400
Sum sykehjemstjenester       3300
H38 Internhusleie, renholds- og energikostnader, omsorgstjenester       500

Internhusleie for nye investeringstiltak i rådmannens forslag til økonomiplan.

Bygg 2020 2021 2022 2023
Omsorgsboliger 6 personer med store adferdsutfordringer       500
Sum sykehjemstjenester       500
P3 Hele stillinger pilotprosjekt 3000 4700 2500  
  TOTALSUM HELSE OG VELFERD 43410 40130 61080 118830
Publisert: 14.10.2017 13:42
Sist endret: 23.04.2020 11:58