Driftsbudsjett

Driftstiltakene er oppdatert etter vedtak i bystyret.

Driftstiltakene utgjør i 2020 om lag kr 194 millioner, økende til om lag kr 369 millioner i 2023. Netto driftsramme samlet er kr 4,5 milliarder i 2020.

Det er prioritert inn nye tiltak som følge av befolkningsveksten i skole, barnehage og helse & velferd. I tillegg er det lagt inn nødvendige midler til lærernorm, spesialundervisning, nye stillinger innen styrket barnehage, flere faste stillinger innen barne- og familieenheten (BFE) og økt tilskudd til private barnehager som følge av bemanningsnormen. Innen helse & velferd er det prioritert drift av nye sykehjem og samlokaliserte boliger samt etablering av kommunal fastlegepraksis. Rådmannen foreslår også at barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp.

Høye investeringsutgifter gir økte rente- og avdragsutgifter og økning i internleie med kr 134 millioner i 2023. Totalt sett utgjør internleiene i 2020 kr 436 millioner og samlede FDV-midler er på kr 75 millioner. Om lag kr 30 millioner er avsatt til forvaltning og resterende kr 45 millioner fordeles mellom drift og vedlikehold.

I 2019 ble det vedtatt innsparinger på kr 15 millioner som øker til kr 29,5 millioner i 2020. Dette er videreført i årets økonomiplan. På bakgrunn av fortsatt stramme rammer foreslår rådmannen ytterligere reduksjon i netto ramme på om lag 1 prosent tilsvarende kr 46 millioner fra og med 2020 økende til 1,5 prosent tilsvarende kr 70 millioner fra 2021. Innsparingene er fordelt jevnt på samtlige tjenesteområder, men for å dekke inn innsparingsbehovene er det nødvendig for tjenesteområdene å jobbe videre med digitaliseringsprosjekter for å oppnå effektivisering. I tillegg vil det bli behov for å vurdere kvaliteten og tjenestetilbudet. Rådmannen vil vurdere situasjonen på nyåret, og ved behov foreslå ny fordeling mellom tjenesteområdene.

Totale innsparinger er nå høye, og rådmannen vil involvere tillitsvalgte i prosessen med å finne områder der det er mulige å redusere driftsnivået.

Driftstiltak i excel-format finnes i vedlegg til økonomiplan 2020-2023.

Publisert: 12.10.2017 14:53
Sist endret: 04.01.2020 13:13