Tekstvedtak

Nyskapende aktivitetsarena for barn
Kulturdepartementet ønsker å bidra til nye ideer om, og etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Departementet vil derfor bidra med finansiering av prosjekter som har høy funksjonell kvalitet og en utforming som kan inspirere den fremtidige utviklingen av aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen er et prøveprosjekt til og med 2021. Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av kostnader for nyskapende aktivitetsarenaer. I økonomiplan er det de neste årene lagt inn kroner 3 millioner årlig til skoler, utendørsanlegg (økonomiplan S14). Sandnes kommune har også vedtatt å sanere mindre lekeplasser og erstatte med større lekeplasser med universell utforming og kvalitet skal skape bedre samlingsplasser i bydelene. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om det kan være hensiktsmessig å søke finansiering gjennom Nyskapende Aktivitetsarena hvor det er sammenfallende med tiltak som skal gjøres i Sandnes, og om nødvendig omprioritere rekkefølgen som er gjort i økonomiplan i forhold til tilstandsanalyser hvor det er forsvarlig.

Ungdomshus
Leieavtale med L54 går nå ut. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et forslag til ungdomshus som skal erstatte dette tilbudet. Sandnes ungdommens kommunestyre involveres i arbeidet

Prosjekt Heltid
I Sandnes kommune skal heltidsstillinger være hovedregelen. Kommunestyret ber rådmann starte opp piloter som en del av videreføringen av prosjekt heltid.

Bemanningssenter
Kommunestyret ber rådmann vurdere et bemanningssenter med faste hele fagarbeider stillinger som vikarer til bruk i barnehage og skole innenfor rammen av vikarbruken.

Sykehjemsdekning
Kommunestyret ber rådmann fortsatt sikre full sykehjemsdekning. Full sykehjemsdekning defineres slik at de som har behov for en sykehjemsplass får det ved behov. Hovedregelen er enkeltrom, med mindre brukeren ønsker dobbeltrom/delt rom.

Boliger til personer med nedsatt funksjonsevne
Kommunestyret ber rådmann om en sak med framdriftsplan for å fjerne ventelister på boliger til personer med nedsatt funksjonsevne.

Kompetansestrategi
Kommunestyret ber rådmannen sammen med de tillitsvalgte videreutvikle strategien for å sikre riktig kompetanse for rett arbeid i kommunen nå og fram i tid. Det bes i denne forbindelse se på omorganisering.

Kommunen som arbeidsgiver
Kommunestyret ber rådmann om å sette ned en gruppe bestående av administrasjon og tillitsvalgte for å se på lønnsforskjeller som er oppstått som en følge av at den lokale lønnsstigen ble avsluttet i 2016 og resultatet av de påfølgende lønnsoppgjørene. Hvor mange er rammet, hvor store er lønnsforskjellene og hva skal til for at dette rettes opp. Hvordan ser dette ut sammenlignet med omkringliggende kommuner og hva har de eventuelt gjort. Gruppen bes om å komme tilbake med forslag til tiltak innenfor den totale lønnsrammen.

Eldreboliger
Kommunestyret ber rådmann vurdere behov med bemanning og fremtidens boform som er omtalt i omsorgsplanen uten stedlig fast bemanning hele døgnet som alternativ til dagens tilbud

Serviceboliger
Det står serviceleiligheter ledige både privateide og i kommunens eie. Rådmann bes se på best mulig utnyttelse og organisering av disse boformene.

Storbynettverket
Kommunestyret ber rådmann søke medlemskap for Sandnes i storbynettverket.

Rapporteringssystem
Kommunestyret ønsker en mer tillitsbasert kommune med mer tid for ansatte til det elementære arbeidet og ber rådmann vurdere rapporteringsrutinene i kommunen.

Eget planarbeid
I økonomiplanen ligger det inne flere poster på eksterne konsulenter til reguleringsarbeid og mulighetsstudier. For å redusere kostnader knyttet til bruk av eksterne konsulenter ber kommunestyret rådmann vurdere om planavdelingen kan utføre en større andel av reguleringsplaner og mindre mulighetsstudier selv

Insektsvennlig kommune
Kommunestyret ber rådmann starte et fireårig prosjekt om å systematisk plante bærbusker, frukttrær, urter og andre insektsvennlige nytteplanter ut i byens parker og i lekeplasser. Kommunens innbyggere kan nyte fruktene gjennom selvplukk.

Vaktapotek
Kommunestyret ber rådmann gå i dialog med bransjen for å se på om det er mulighet for å få vaktapotek i Sandnes

Strategisk Handlingsplan for næringsutvikling
Kommunestyret ber rådmann gå i gang med en næringsstrategisk handlingsplan for Sandnes kommune. Sandnes skal være en foretrukken kommune for næringsetablering og som bostedskommune. Planen skal ha konkrete satsingsområder, organisering med kommunen og næringslivet i førersete, fordeler og utfordringer i dag med konkrete målsetninger som omdømmebygging og skape nye arbeidsplasser. Sandnes skal være en anerkjent næringsadresse det innebærer at vi skal være på tilbudssiden for næringen. Vi sier ja når vi kan og nei når vi må. Planen bør ta høyde for både etablerte fagmiljøer og gründerbedrifter. Planen bør peke på konkrete lokasjonsmuligheter, og utrede muligheter innenfor ulike bransjer.

Reiser og seminarkostnader
Reise - og seminarkostnader bør reduseres vesentlig. Muligheter som fjernmøter og videreformidling av kunnskap mellom våre ansatte må utnyttes bedre.

Boligsosialt arbeid
Alle prosjekter må gjennomgås på nytt for å få ned kostnadsnivået og alternative løsninger må vurderes Det må vurderes andre løsninger enn småhus som har blitt forholdsvis dyre. Der det er faglig forsvarlig, skal også kjøp av leiligheter vurderes opp mot alternativet at kommunen bygger selv. Innsatsen reduseres ikke.

Skole
Rådmannen bes vurdere om det er mulig å framskynde oppstart av Sandved skole. Arbeidet med utredning av sentrumsskole fremskyndes og starter opp i 2020.

Porteføljestyring
Det legges fram en sak om det er mulig å innføre rammebevilgning for investeringer og at de enkelte investeringsbeslutninger gjøres basert på porteføljestyring. Eksempelvis skal en slik vurdering foretas før det tas en endelig beslutning om ev utvidelser av Rovik og Lunde BOAS. Ved investeringsbeslutninger må tiltakets livstidskostnader ivaretas. Dette betyr at driftskostnader for ulike alternativer vektlegges.

Oppkjøp av arealer
Kommunestyret ber om at formannskapet skal involveres tidlig ved aktuelle oppkjøp av arealer for å sikre friluftslivsinteresser.

Salg av eiendom
Tidligere vedtak om at eiendommer som ikke brukes av kommunen eller som ikke har konkrete planer om framtidig bruk skal selges, står fast.

Fritidskort
Sandnes kommune søker om å bli en forsøkskommune for Fritidskortet for alle barn/unge mellom 6 og 18 år.

Ettervern
Rådmannen bes om å utrede og komme med en sak som drøfter om deler av etterverns arbeidet kan utføres av ideell sektor eller i et samarbeid med ideell sektor

Greater Stavanger
Greater Stavanger i sin nåværende form avvikles ved kontraktslutt. Kommunestyret ber rådmannen sammen med nabokommunene utarbeide en langsiktig strategi for regionalt næringsutviklingsarbeid

Frilager
Sandnes kommune ønsker å gå inn i Frilager. Det må lages en samarbeidsavtale mellom Frilager og AKS, slik at AKS kan videreutvikle sitt konsept, men under samme "paraply".

Energieffektive bygg
Kommunestyret ber rådmannen påse at kommunens virksomhet er organisert på en effektiv, målrettet og koordinert måte innenfor klima - og miljøområdet. Kommunestyret ber rådmannen satser videre på kostnadseffektive og energieffektivisering i kommunale bygg, implementere hvor det er naturlig miljøinnovative løsninger og benyttelse av relevante støtteordninger på miljøområdet.

Sammenkobling av grøntdrag og turveier
Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre for å bevare og tilgjengeliggjøre kommunens natur- og friluftsområder. I tettbebygde områder er det viktig å bevare og videreutvikle grønne lunger. For å stimulere til mer fysisk aktivitet ber kommunestyret om at rådmannen fortsette arbeidet med å etablere/forbedre turveier eller forbindelser mellom grøntdragene.

Publisert: 20.12.2019 14:09
Sist endret: 08.01.2020 12:58