Saksframlegg

Handlings- og økonomiplan 2020-2023

Det benyttes samme saksframlegg til administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret.

Politisk behandling av handlings- og økonomiplan 2020-2023 vil bli som følger:

  • Rådmannens forslag til økonomiplan legges fram for kommunestyret 31. oktober 2019
  • Formannskapet behandler og innstiller i handlings- og økonomiplansaken 25. november 2019
  • Kommunestyret vedtar handlings- og økonomiplanen 16. desember 2019

 

Rådmannen legger med dette fram forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023 på Sandnes kommune – Handlings- og økonomiplan 2020-2023

 

Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det satt i gang arbeid for å harmonisere alle gebyrer og avgifter i den nye kommunen. Følgende gebyr vil være ulike i 2020.

Vann og avløp: I Forsand betaler innbyggerne samme sats uavhengig av antall kvadratmeter. Satsene for vann og avløp vil være ulike for innbyggerne i Sandnes og Forsand i 2020. Innbyggerne i Sandnes vil betale kr 4 416 for et hus på 120 kvm, mens innbyggerne i Forsand vil betale kr 5 271. Gebyrer for vann og avløp harmoniseres for alle innbyggere fra og med 1. januar 2021.

Barnehage: Både Forsand og Sandnes benytter maks sats i statsbudsjettet, kr 3 135 per måned. Det er imidlertid noen forskjeller i søskenmoderasjon. Sandnes har 30% for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. Forsand har 50 % for barn nr. 2 og 75 % for barn nr. 3. Søskenmoderasjon vil fra og med 1. august 2020 harmoniseres og være 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3

SFO: Forsand har kr 2 290 per måned, mens Sandnes har kr 2 860 per måned. Søskenmoderasjon i Forsand er 15 % for barn nr. 2 og nr. 3. Søskenmoderasjon i Sandnes er 25 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. Egenbetaling vil fra og med 1. august 2020 harmoniseres og være kr 2 860 og søskenmoderasjon vil være 25 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. 

 

Obligatoriske oppstillinger og opplysninger i handlings- og økonomiplanen

Det har kommet ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv,. I den nye forskriften er de obligatoriske oppstillingene med benevnelse skjema 1A, 1B, 2A og 2B tatt ut. Disse erstattes av §§ 5,4-5,7 i den nye forskriften.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2020, og regnskapet for 2020 må avlegges etter den nye forskriften. Rådmannen vil komme tilbake til konvertering av budsjettet i tråd med oppstillingene i den nye forskriften.

 

ASSS-rapportene versus kommunebarometeret

Sandnes har sammen med de 10 største kommunene, over 30 års erfaring med å analysere og se på utviklingen av økonomi- og styringsdata i kommunesektoren gjennom ASSS-samarbeidet. Aktiviteten og rapportene fra arbeidet presenteres for de samarbeidende kommunene i form av data om tjenesteproduksjon, ressursbruk, prioritering, inntektsnivå og effektivitet. Dataene som benyttes er kvalitetssikret av de deltakende kommunene og gir meget godt grunnlag for sammenlikning og styring.  Det er laget en egen nettportal for analysene som finnes på https://www.ks.no/asss-hjem/ Hovedtrekkene i analysene er gjengitt i den foreliggende handlings- og økonomiplanen i kapittelet om økonomiske rammebetingelser i avsnittet om den økonomiske situasjonen (link). Rådmannen legger fram ASSS-rapporten slik det framkommer av nevnte nettsted til orientering.

I formannskapets oppfølgingsliste er rådmannen bedt om å presentere tallene fra kommunebarrometeret i en kort framstilling. Kommunebarometeret er en tabloid rangering av kommuner basert på offentlig tilgjengelig statistikk, men uten involvering av kommunene i framstillingen av tallene. Det er imidlertid svært omfattende bruk av data, men mange av resultatene er etter rådmannens vurdering ikke tilstrekkelig kvalitetssikret. Det er derfor ikke mulig å gi en kort framstilling av tallene uten å bruke uforholdsmessig mye tid på å finne ut av om fremstillingene er riktige. Rådmannen henstiller derfor til bruk av ASSS-rapportene istedenfor.

 

Rådmannen fremmer følgende:

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner det framlagte forslaget til handlings- og økonomiplan 2020-2023 for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2020 fastsettes i henhold til:

2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema 1A i vedlegg til handlings- og økonomiplan.

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fattes følgende vedtak om eiendomsskatt for skatteåret 2020:

a. Utskrivningsalternativ:

   • Skatt skrives ut på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr esktl. § 3 bokstav c)
   • Det skrives ikke ut skatt på næring etter overgangsregel til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 fra og med 1. januar 2020.

b. Skattesatser og overgangsperiode:

   • Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille i tidligere Forsand kommune, jfr esktl. § 11 første ledd første pkt.
   • Eiendomsskattesatsen settes til 2 promille i tidligere Sandnes kommune for 2020, og økes her med 2 promille årlig til satsen blir 7 promille (lik) i 2023, jfr foreslåtte nye regler i esktl. § 13 tredje ledd.
   • Overgangsperiode for Nye Sandnes kommune skal være tre år og starter i 2020, jfr foreslåtte nye regler i esktl. § 13 tredje ledd.

c. For skattlegging i 2020 videreføres gjeldende takster (fra 2017) på eiendom i tidligere Forsand, og nye takster benyttes for de eiendommer som blir omfattet av skatteplikt i tidligere Sandnes. Takstene i tidligere Sandnes må gjenspeile takstnivået til tidligere Forsand fra 2017.

d. Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale avgifter, jfr esktl. § 25.

5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet:

   • Startlån fra Husbanken til videre utlån: kr 240 000 000 / 22 år.
   • Lån til finansiering av egne investeringer: kr 785 007 000 / 30 år.

Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønns- og pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet.

7. Kommunestyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv slik det framgår i avsnittet avgifter, gebyrer og egenbetalinger i vedlegg til økonomiplan.

8. Økonomiplan 2020 - 2023 for Sandnes tomteselskap KF godkjennes.

  • Kommunestyret godkjenner foretakets årsbudsjett for 2020, med et resultat på kr 7 millioner.

9. Økonomiplan 2020 - 2023 for Sandnes Parkering KF, som avvikles fra 1. januar 2020, tas til orientering.

  • Kommunestyret godkjenner at følgende takster for parkering gjøres gjeldende fra 1. januar 2020:
   • 1. time kr 15 (uendret)
   • 2. time kr 21 (uendret)
   • 3. time og påfølgende timer kr 32 (uendret)
  • Overføring til bykassen på kr 1,1 millioner per år videreføres i planperioden.

10. Økonomiplan 2020 - 2023 for Sandnes Kunst- og Kulturhus KF, som avvikles fra 1. januar 2020, tas til orientering.

11. Økonomiplan 2020 - 2023 for Sandnes Havn KF godkjennes.

12. Økonomiplan 2020 - 2023 for Sandnes Eiendomsselskap KF, som avvikles fra 1. januar 2020, tas til orientering.

13. Kommunestyret godkjenner følgende mål for finansielle nøkkeltall:

  • Netto driftsresultat settes til 1,5 prosent av driftsinntektene.
  • Disposisjonsfond + mindreforbruk settes til minimum 7 prosent av driftsinntektene.
  • Arbeidskapital settes til 10-15 prosent av driftsinntektene.
  • Langsiktig lånegjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) skal ikke overstige 110 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.
  • Lånegjeld som betjenes av frie inntekter skal ikke overstige 90 prosent av kommunens frie inntekter.
  • Andel sertifikatlån settes til under 70 prosent av langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser).
  • Netto lån med renteeksponering skal ikke overstige 20 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.

14. ASSS-rapportene som ligger på https://www.ks.no/asss-hjem/ tas til orientering.

 

 

 

Publisert: 23.10.2017 13:47
Sist endret: 20.12.2019 13:42