Hovedvedtak

Vedtak

1. Med de endringer som vedtas av kommunestyret godkjennes det framlagte forslaget til handlings- og økonomiplan 2020-2023 for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2020 fastsettes i henhold til:

 

2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema 1A i vedlegg til handlings- og økonomiplan.

 

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

 

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fattes følgende vedtak om eiendomsskatt for skatteåret 2020:

a. Utskrivningsalternativ:

   • Skatt skrives ut på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr esktl. § 3 bokstav c)
   • Det skrives ikke ut skatt på næring etter overgangsregel til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 fra og med 1. januar 2020.

b. Skattesatser og overgangsperiode:

   • Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille i tidligere Forsand kommune, jfr esktl. § 11 første ledd første pkt.
   • Eiendomsskattesatsen settes til 2 promille i tidligere Sandnes kommune for 2020, og økes her med 2 promille årlig til satsen blir 7 promille (lik) i 2023, jfr foreslåtte nye regler i esktl. § 13 tredje ledd.
   • Overgangsperiode for Nye Sandnes kommune skal være tre år og starter i 2020, jfr foreslåtte nye regler i esktl. § 13 tredje ledd.

c. For skattlegging i 2020 videreføres gjeldende takster (fra 2017) på eiendom i tidligere Forsand,

og nye takster benyttes for de eiendommer som blir omfattet av skatteplikt i tidligere Sandnes.

Takstene i tidligere Sandnes må gjenspeile takstnivået til tidligere Forsand fra 2017.

d. Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale avgifter, jfr esktl. § 25.

 

5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet:

  • Startlån fra Husbanken til videre utlån:

kr 240 000 000 / 22 år.

  • Lån til finansiering av egne investeringer:

kr 780 757 000 / 30 år.

Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for

positiv avkastning. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

 

6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønns- og pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet.

 

7. Kommunestyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv slik det framgår i avsnittet avgifter, gebyrer og egenbetalinger i vedlegg til økonomiplan.

 

8. Økonomiplan 2020 - 2023 for Sandnes tomteselskap KF godkjennes.

  • Kommunestyret godkjenner foretakets årsbudsjett for 2020, med et resultat på kr 7 millioner.

 

9. Økonomiplan 2020 - 2023 for Sandnes Parkering KF, som avvikles fra 1. januar 2020, tas til orientering.

  • Kommunestyret godkjenner at følgende takster for parkering gjøres gjeldende fra 1. januar 2020:
   • 1. time kr 15 (uendret)
   • 2. time kr 21 (uendret)
   • 3. time og påfølgende timer kr 32 (uendret)
  • Overføring til bykassen på kr 1,1 millioner per år videreføres i planperioden.

 

10. Økonomiplan 2020 - 2023 for Sandnes Kunst- og Kulturhus KF, som avvikles fra 1. januar 2020, tas til orientering.

 

11. Økonomiplan 2020 - 2023 for Sandnes Havn KF godkjennes. 15 15 49

 

12. Økonomiplan 2020 - 2023 for Sandnes Eiendomsselskap KF, som avvikles fra 1. januar 2020, tas til orientering.

 

13. Kommunestyret godkjenner følgende mål for finansielle nøkkeltall:

  • Netto driftsresultat settes til 1,5 prosent av driftsinntektene.
  • Disposisjonsfond + mindreforbruk settes til minimum 7 prosent av driftsinntektene.
  • Arbeidskapital settes til 10-15 prosent av driftsinntektene.
  • Langsiktig lånegjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) skal ikke overstige 110 prosent av kommunens brutto
  • driftsinntekter.
  • Lånegjeld som betjenes av frie inntekter skal ikke overstige 90 prosent av kommunens frie inntekter.
  • Andel sertifikatlån settes til under 70 prosent av langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser).
  • Netto lån med renteeksponering skal ikke overstige 20 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.

 

14. ASSS-rapportene som ligger på https://www.ks.no/asss-hjem/ tas til orientering.

Publisert: 20.12.2019 13:57
Sist endret: 08.01.2020 13:05