Diverse

  Vedtatt budsjett 2017 Vedtatt budsjett 2018 Endring
Eldrerådet, drift og møtegodtgjørelse 140000 140000 0
Møtegodtgjørelsen for medlemmene justeres i samsvar med reglene for godtgjøring for folkevalgte i Sandnes kommune. 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, driftsmidler 50000 50000 0
Møtegodtgjørelsen for medlemmene justeres i samsvar med reglene for godtgjøring for folkevalgte i Sandnes kommune. 
BLINK 0 0 0
Tilskudd til Blink 2018 ytes i sin helhet fra Sandnes tomteselskap KF med min. kr 1,2 millioner, og kommunal egeninnsats beholdes uendret.
Kulturminnetilskudd 300000 300000 0
Tilskuddsordning til kulturminnevern ble etablert i etterkant av arbeidet med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes 2005-2017. Formålet er å bevare kulturminner i samsvar med gjeldende plans generelle mål. Tilskuddsordningen skal motivere til bevaring av kulturminner i privat eie, og dekke dokumenterte merkostnader utover vanlig vedlikehold som følge av krav om antikvarisk utførelse. Tildeling skjer etter søknad som vurderes etter gjeldende antikvariske prinsipper (retningslinjer vedtatt av bystyret, sak 25/07). Ordningen forvaltes av byantikvaren. 
Bidrag TV-aksjonen 230000 232394 2394
Bidrag til TV-aksjonen og BUBS Barnas 60 000 fond inngår i formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. Den direkte gavedelen av bidraget til TV-aksjonen prisjusteres årlig, jfr vedtak i fsak 64/13.  
BUBS Barnas 60 000 fond 76000 76988 988
Bidrag til TV-aksjonen og BUBS Barnas 60 000 fond inngår i formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. Tilskuddet som ytes til Barnas 60 000 fond justeres i henhold til folketall per 2. kvartal 2018.
Greater Stavanger AS 2642395 2671935 29540
For kjøp av næringslivstjenester fra Greater Stavanger AS betales kr 35 per innbygger i partnerskapsperioden 2016-2019. Enkeltprosjekter som kommunen deltar i, i regi av Greater Stavanger AS, håndteres særskilt og med egne saker.
Jæren produktutvikling 160000 160000 0
Tilskuddet til Skape.no med kr 1,25 pr innbygger inngår fra 2014 i tilskuddet til Jæren Produktutvikling. Tilskudd til Grunderarena kommer i tillegg med kr 160 000. 
Skape.no 94371 95426 1055
Tilskuddet til Skape.no med kr 1,25 pr innbygger inngår fra 2014 i tilskuddet til Jæren Produktutvikling. Tilskudd til Grunderarena kommer i tillegg med kr 160 000. 
Region Stavanger BA 1585437 1603161 17724
Tilskuddet til Region Stavanger BA er kr 21 pr innbygger. Årsmøtet 2011 avviste kommunens anmodning om å redusere tilskuddet til kr 15.
Sandnes Sentrum 300000 600000 300000
Årlig tilskudd til Sandnes sentrum AS har rådmannen foreslått å øke til kr 600 000 fra nivået i 2017. Se omtale i driftstiltak F5.

Publisert: 06.06.2017 16:29
Sist endret: 08.01.2018 12:36