Budsjettskjema 1A, driftsbudsjett

Tusen kroner

DRIFTSBUDSJETTET - SKJEMA 1A Oppr budsjett 2017 Vedtatt budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2019 Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021
1 Skatt på inntekt og formueGrunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen, jfr rådmannens forslag til økonomiplan -2319000 -2335000 -2390000 -2447000 -2508000
2 Ordinært rammetilskuddGrunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen, jfr rådmannens forslag til økonomiplan -1535634 -1672000 -1657000 -1652000 -1655000
3 Skatt på eiendom      -           -       -   - -
4 Andre direkte eller indirekte skatterAndre forventede fiskale inntekter, for eksempel konsesjonsavgift - ingen       -   -   -   -   -  
5 Andre generelle statstilskuddForventede generelle statstilskudd jfr. rådmannens forslag til økonomiplan -113130 -131411 -124756 -117769 -114789
6 Sum frie disponible inntekter -3967764 -4138411 -4171756 -4216769 -4277789
7 Renteinntekter og utbytteForventet rente-, avdragsinntekt og utbytte fra kommunalt eide selskaper jfr. rådmannens forslag til økonomiplan -396783 -424759 -517937 -520760 -544698
8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 109754 99421 116061 137722 152941
9 Avdrag på lån 209953 225201 251906 269647 282539
10 Netto finansinntekter / - utgifter -77076 -100137 -149899 -112000 -105134
11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk -      -     -    -      -  
12 Til ubundne avsetninger+likviditetsreserve           -           -           -       -    -  
13 Til bundne avsetninger  -          -     -   -    -  
14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -   -   -   -   -  
15 Bruk av ubundne avsetninger -32000 -53713 -5700                 -                   -  
16 Bruk av bundne avsetninger                  -         -             -            -          -  
17 Netto avsetninger -32000 -53713 -5700           -         -  
18 Overført til investeringsbudsjettet 70604 95056 55924 15403 29424
19 Til fordeling drift -4006236 -4197205 -4271431 -4313366 -4353499
20 Sum fordelt til drift fra detaljert budsjett skjema 1B 4006236 4197205 4271431 4313366 4353499
21 Merforbruk/mindreforbruk = 0                 -             -            -          -        -  
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 0,5 % 0,7 % 0,9 % 0,3 % 0,6 %
Publisert: 06.06.2017 16:35
Sist endret: 09.01.2018 12:06