Oppvekst barn og unge

I et folkehelseperspektiv og tidlig innsatsperspektiv står en fortsatt styrking og kvalitetssikring av grunntjenestene, helsestasjon og barnehagetilbudet, sentralt.

Fokusområder

 • Økende barnebefolkning også utover økonomiplanperioden
 • Kunne tilby barnehageplass hvor og når det er behov
 • Til tross for forventet lav vekst i aldergruppen 1-5 år, kan det bli behov for nye barnehageplasser fordi eksisterende avdelinger avvikles
 • Lav voksentetthet i barnehagen krever høy kompetanse hos ansatte
 • Forslag om endringer i barnehageloven om innføring av bemanningsnorm og skjerpet pedagogtetthet i barnehagene
 • Søkerne velger i noen grad barnehageplass i andre kommuner
 • Høy andel minoritetsspråklige barn og familier i kommunen
 • Økt antall flyktningfamilier – usikre prognoser
 • Lav barnehagedeltagelse for minoritetsspråklige barn
 • Forvaltningsreform i barnevernet, større økonomisk ansvar til kommunene; usikkerhet knyttet til kostnader
 • Stigende barnefattigdom som følge av arbeidsledighet, usikre prognoser
 • Økte forventninger til et individfokusert PPT i motsetning til et systemrettet PPT i tråd med statlige krav og føringer
 • Dimensjonering av psykisk helsetjeneste for barn og unge i forhold til behov
 • Forhindre frafall i videregående opplæring
 • Behov for økt satsing på ungdom med begynnende rus- og kriminalitetsproblematikk
 • Nye retningslinjer for helsestasjonstjenester krever økt tilgjengelighet/ressurser
 • Økt andel komplekse, ressurskrevende saker innen alle enhetene i tjenesteområdet

Prognose – barnebefolkning

Befolkningsframskrivingen viser at antallet barn mellom ett og fem år vil gå noe ned fram mot 2022, og deretter øke litt. I 2016 ble det født 1134 barn, en økning på om lag 7 prosent fra 2015. Dette innebærer at nedgang i den yngste delen av barnebefolkningen ikke skyldes nedgang i fødsler, men utflytting og redusert tilflytting. For aldersgruppen 0-13 viser prognosen en økning i økonomiplanperioden på om lag 5 prosent og for gruppen 14-18 er prognosen om lag 6 prosent.

Dette innebærer at alle enheter i tjenesteområdet vil få en vekst i behov for tjenester og tiltak.

Midlertidig overkapasitet av barnehageplasser

I Sandnes kommune er det politisk vedtatt et ønske om at flest mulig barn får tilbud om barnehageplass når foreldrene ønsker det. Det er videre et mål at søkerne skal få tildelt barnehageplass som er slik lokalisert at søkeren tar imot plassen. Det er imidlertid en utfordring å tilby barnehageplass i nærområdet til alle søkere - noen bydeler har for lav kapasitet til tross for at kommunen totalt sett har hatt overkapasitet av barnehageplasser. Ved starten av nytt barnehageår 2017 har barnehagene i Sandnes ledig kapasitet tilsvarende 17 avdelinger. Det pågår nå et arbeid for å avvikle drift i eksisterende barnehager for å redusere overkapasiteten. Den ledige kapasiteten i barnehagene kan forsvinne raskt i takt med planlagt avvikling av drift i to barnehager samt gjenåpning av avdelinger for å møte behovet for barnehageplasser. Hana barnehage avvikles fra august 2018 på grunn av bygningsmessige forhold. Rådhusmarka barnehage avvikles fra august 2019 da denne kun har en midlertidig plassering og området er nå regulert til boligformål. Den ledige kapasiteten i barnehagene forventes å ligge på 5 avdelinger ved nytt barnehageår 2019. Det knytter seg usikkerhet til 42 private barnehageplasser lokalisert i Riskatun. Dette tilsvarer 3 småbarnsavdelinger.

Kommunen vil fortsette dagens praksis med løpende tildeling av ledige plasser. I tillegg til løpende opptak skal det nå også lyses ut plasser tilsvarende to avdelinger med oppstart 1. januar 2018. Barnehager som i dag har redusert drift åpner da gradvis de stengte avdelingene i tråd med behov. Innføring av ekstra barnehageopptak ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av barnehagebehovsplanen i bsak 97/17.

Antall søkere som tar imot barnehageplass har gått opp de senere årene og det forventes at dekningsgraden fortsatt vil være stigende. Faktorer som gratis kjernetid, nasjonal ordning for redusert betaling og det at flere barn har fått barnehagerett gjør at flere takker ja til barnehageplass.  Det er videre ønskelig å stimulere til en økning i barnehagedeltagelsen i gruppen minoritetsspråklige barn.

Foreslått endring i bemannings- og pedagognorm i barnehagene

Lovforslag om innføring av bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm i barnehagene er ute på høring. Det tas sikte på at de nye reglene vil være gjeldende fra august 2018. For Sandnes kommune betyr dette at det må gjøres endringer i gruppestrukturen i barnehagene. Barnehagene legger i dag opp til effektive grupper som gir mer enn 6 barn per ansatt, mens det etter ny pedagognorm ikke skal være mer enn 6 barn per ansatt. Dette kan redusere den midlertidige overkapasiteten i barnehagene, og det kan få konsekvenser for barnehageutbygging med kostnader til både drift og investering.

Barnefattigdom

Det har vært en økning i antall minoritetsspråklige barn i barnehagene de siste årene. Gruppen minoritetsspråklige barn har til tross for økning i barnehagedeltagelsen fremdeles noe lavere deltagelse enn norskspråklige barn Det er ønskelig at flere minoritetsspråklige barn søker og tar imot barnehageplass. Ett av tiltakene i kommunens Barnefattigdomsplan, vedtatt i bsak 45/17, er å øke barnehagedeltakelsen for utsatte barn og/eller minoritetsspråklige barn. Forskningen er entydig når det gjelder samfunnseffekten av økt barnehagedeltagelse for denne gruppen. Mye tyder på at kommuner som gjør en spesiell innsats for å øke barnehagedeltagelsen når det gjelder denne gruppen, oppnår høyere barnehagedeltagelse. Å arbeide for å redusere og forebygge fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier er en prioritert oppgave. Barnehagedeltakelse vurderes som en viktig faktor for utjevning av sosiale ulikheter.

Nye, faglige retningslinjer for helsestasjonstjenester

Helsedirektoratet har gitt tilskudd til kommunen til styrking av helsestasjonstjenester i 2017. Nye faglige retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten stiller (ferdigstilles høst 2017) blant annet økt krav til daglig tilgjengelighet av helsesøstre på skolene. Det vil også komme krav om økt legetilgjengelighet. Videre stilles det nå også tydeligere krav til å gjennomføre hele helsestasjonsprogrammet (0-6 år).

Den utviklingsfremmende barnehagen

I barnehagene implementeres nå «Den utviklingsfremmende barnehagen». Programmet er et ledd i satsing på tidlig innsats i barnehagene og skal fremme barns omsorgs- og læringsmiljø som følge av økt kvalitet på de ansattes samspill med barna. Programmet skal gjelde alle avdelinger i alle kommunale barnehager samt de fleste private barnehagene i kommunen. Det er gjennomført et stort arbeid for å tilrettelegge, øke kunnskap og forberede barnehagene på programmet. Programmet bygger på systemet CLASSClassroom Assesment Scoring System og gjennomføres i samarbeid med private barnehager i kommunen og barnehagenes støttetjenester PPT, styrket barnehage og FBU, samt i samarbeid med SpedbarnsnettverketNasjonalt nettverk for sped- og småbarns psykiske helse i RBUPRegionsenter for barn og unges psykiske helse. For å sikre god gjennomføring og vurdere nytten av systemet skal RBUP gjennomføre følgeforskning for evaluering av satsingen. Endelig rapport fra RBUP skal legges fram innen utgangen av 2018.

Psykisk helsearbeid for barn og unge

Barne- og familieenheten (BFE) har primæransvar for psykisk helsetjeneste til barn og unge i Sandnes kommune. Vi regner med at om lag 15-20 prosent av barne- og ungdomsbefolkningen har nedsatt funksjonsevne på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsvansker. Om lag 8 prosent har så alvorlige problem at de tilfredsstiller kriterier for psykisk lidelse. Tall fra spesialhelsetjenesten BUPS Sandnes viser at det har vært en økning i antall henvisninger de siste årene. Plan for psykisk helsearbeid 2017-2022 ble vedtatt i bsak 104/17.

Forskning viser at det er sammenheng mellom fattigdom og økt risiko for psykiske vansker. Vår regions økte arbeidsledighet gjør at en kan få økte sosiale forskjeller som igjen kan gi økt risiko for utvikling av psykiske vansker. Plan mot barnefattigdom Sandnes kommune 2017-2025 er et viktig verktøy, som gir ansvar på tvers av tjenesteområdene, i arbeidet for å redusere og forebygge fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier i Sandnes kommune.

Helsestasjoner, barnehager og skoler har sentrale roller for å bidra til god utvikling og god psykisk helse hos barn og unge. Barnehagedeltakelse har vist seg å ha stor betydning for barns utvikling og videre læring. For sårbare barn har barnehagedeltakelse en særlig positiv betydning for læring og utvikling på sikt.

Kartleggingsdata fra Ungdata viser at ungdom i videregående skole, særlig jenter, ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder forekomst av følelse av tristhet og ensomhet. Det er særlig jenter fra familier med lav økonomisk status som er overrepresentert blant de med dårlig psykisk helse.

PPT jobber systematisk for å etablere praksis og system for i enda større grad være en støtte for barnehager og skole ved organisasjonsutvikling og kompetanseheving. Skolenes satsing på «alle elevene er våre» og barnehagenes «Den utviklingsfremmende barnehagen» er kommunens overbygging for enhetens systemarbeid.

Det kriminalitetsforebyggende arbeidet som utføres av SLT er en viktig del av det forebyggende arbeidet innen psykisk helse. SLT-arbeidet i kommunen skal jobbe på systemnivå for å forebygge og avhjelpe kriminalitet. SLT-koordinator samarbeider tett med skoler, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom og BFE for at oppfølging av enkeltungdom og ungdomsgrupper er samordnet med systemarbeidet. Arbeidet til SLT omfatter tiltak rettet mot ungdom i alderen 12-23 år. Hos BFE har SLT-koordinator ledet opprettelse av et eget ungdomsteam som skal følge opp ungdommer som er i ferd med å utvikle negative atferdsvansker som kriminalitet og vold.

Barnevernet er til for de barna som har en spesielt krevende og utfordrende livssituasjon. Barn og unges psykiske helse er et viktig satsingsområde både nasjonalt og lokalt og barneverntjenesten i Sandnes skal styrke sin kompetanse på dette området.

 

 

                                                

Publisert: 12.10.2017 10:00
Sist endret: 24.10.2017 15:21