Økonomi

Bærekraftig utvikling bygger på tre pilarer, økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Vår generasjon skal overlevere kloden og lokalsamfunnene i minst like god tilstand som vi overtok. Økonomisk bærekraft tilsier at det vi setter av mål og strategier må være gjennomførbare innenfor kommunens økonomiske handlingsrom. Ressursene skal forvaltes på en god måte til beste for nåværende og fremtidige generasjoner.

Sandnes kommune har de senere år opplevd store endringer i forutsetninger og økonomiske rammer. For Sandnes kommune er det viktig å kunne tilpasse seg i et samfunn i rask endring. Nye måter å uføre tjenester på vil gjøre seg gjeldende i stadig raskere tempo. Det er viktig å ha en økonomiavdeling som er framtidsrettet og som er i stand til å gjøre de riktige økonomiske grepene for at kommunen til enhver tid skal være godt rustet til å møte framtidens utfordringer.

Økonomiavdelingen er en støttespiller for alle kommunale enheter. Økonomiavdelingen skal tilrettelegge for god økonomistyring og sørge for at Sandnes kommune har en sunn kommuneøkonomi. Økonomiavdelingen skal også sørge for at aktuelle lover og regler for kommuneøkonomien følges og skal fastsette internt regelverk, prinsipper og rutiner, innen økonomi og anskaffelser. Kemnerkontoret innehar en viktig samfunnsrolle ved innfordring og fordeling av skatteinntekter til kommune, fylke og stat.

Publisert: 12.10.2017 10:01
Sist endret: 19.10.2017 11:38