Kommuneplan

Kommuneplan (2015-2030) er kommunens overordnede styringsverktøy for kommunens planlegging, tjenester og forvaltning. Kommuneplanen beskriver hvordan vi vil utvikle Sandnes kommune og hvordan vi skal leve opp til Sandnes kommune sin visjon: «Sandnes i sentrum for fremtiden. Romslig, modig og sunn». Kommuneplanen skal sikre tverrsektoriell tenkning, felles visjon og mål og omforente gjennomføringsstrategier. Som vårt felles styringsverktøy er kommuneplanen forpliktende for alle tjenesteområder.

I kommuneplanen knyttes nasjonale, regionale og kommunale mål sammen. Kommuneplanen har en tidshorisont på 15 år og rulleres hvert fjerde år.

Kommuneplanen består av to hoveddeler, en samfunnsdel med mål og strategier og en arealdel med kart og juridisk bindende bestemmelser og retningslinjer. Oppbyggingen illustreres i modellen under. Blå farge viser hvilke avklaringer som håndteres i kommuneplanens samfunnsdel. Rød farge viser avklaringer som håndteres i arealdelen:

  • Bærekraftig utvikling og folkehelse- forpliktelser og verdivalg.
  • Hovedmål- retning (15 års perspektiv).
  • Delmål- prioritering (15 års perspektiv).
  • Gjennomføringsstrategier- hvordan de ulike fagområdene og avdelingene i kommunen skal bidra til å gjennomføre delmålene.
  • Juridisk forpliktelse om arealbruk og forvaltning av arealer i 15 års perspektiv (kart og bestemmelser).

Kommuneplanen gir overordnede føringer og prioriteringer innenfor alle kommunens fag- og tjenesteområder i et 15 års perspektiv.

Ny kommuneplan

Det pågår nå et arbeid med å revidere gjeldende kommuneplan. I dette arbeidet legges det stor vekt på involvering og engasjement fra både tjenesteområder og politikere for å skape et godt planverktøy som beskriver reelle mål og strategier som de enkelte tjenesteområdene har behov for, for å nå de overordnede målene. Kommunens gjeldende visjon og verdier videreføres og danner grunnlag for retningsvalg og prioriteringer i ny kommuneplan.

Folkehelse og bærekraftig utvikling er overordnede verdier som ligger til grunn for alle planer og tjenester i Sandnes kommune. Kommunens visjon og langsiktige politikk kobles sammen i de mål, strategier og tiltak som beskrives i kommuneplanen.

God folkehelse er alt som fremmer helse og trivsel for befolkningen. Grunnlaget for god helse legges tidlig i livsløpet. Kommunen skal videreføre tidlig innsats og forebygging for å bedre egenmestring og folkehelse blant innbyggerne. Økende forskjeller innen levekår må begrenses.

Bærekraftig utvikling bygger på tre pilarer: økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Økonomisk bærekraft tilsier at det vi setter av mål og strategier må være gjennomførbare innenfor kommunens økonomiske handlingsrom. Ressursene skal forvaltes på en god måte til beste for nåværende og fremtidige generasjoner.

For Sandnes kommune er det et overordnet mål å sikre at kommunen har en bærekraftig utvikling og evne til å møte framtidige utfordringer. I et samfunn i stadig raskere utvikling vil dette kreve større endringer i arbeidsformer, tjenesteleveranser og samhandlingsmønstre. For å nå målsettingen er det viktig at planer og vedtak fra omstillingsprosjektet i 2016 gjennomføres.

Sosial bærekraft vil si et samfunn som gir likeverdige muligheter for alle.

Miljømessig bærekraft handler om å ta vare på klima og miljø og sikre at fremtidige generasjoner ikke må ta regningen for våre valg.  

Ny kommune

Prinsippdokumentet for kommunesammenslåingen mellom Forsand og Sandnes ligger til grunn og setter mål for ny kommune som samfunnsutvikler. Fellesnemnda skal lede arbeidet med tilrettelegging for overgang til ny kommune fra 01. januar 2020. Begge kommuner har påbegynt arbeid med å revidere gjeldende kommuneplaner i egen kommune. Etter rådmannens vurdering må disse prosessene gå som forutsatt. Sandnes har planlagt sluttbehandling i 4. kvartal 2018. Dette må fastholdes, men rådmannen ser behov for at det er nødvendig dialog med Forsand om hovedprioriteringer som foreslås både i samfunns- og arealdel, underveis i prosessen. Sandnes kommune sin økonomiske situasjon er fortsatt utfordrende og både Forsand og Sandnes har forpliktet seg gjensidig til å ikke iverksette nye permanente tiltak eller økonomiske disposisjoner som direkte svekker det økonomiske grunnlaget for ny kommune.

Økonomiplanen for 2018-2021

Økonomiplanen bygger på mål i gjeldende kommuneplan, men ser også hen mot planprosesser og kommunal planstrategi. I kapittelet om samfunnsutvikling beskrives det vi ser som hovedtrekkene i kommunens utfordringer og muligheter for i et langsiktig perspektiv.

Publisert: 19.10.2017 13:01
Sist endret: 29.10.2019 08:25