Befolkningsframskriving 2030 og langsiktig behov

Sandnes kommune vil i planperioden ha en befolkningsvekst på mellom 1,2 og 1,4 prosent, tilsvarende 1 030 nye innbyggere per år. Dette er en økning i forhold til befolkningsprognosen som ble lagt til grunn i økonomiplanen for 2017-2020, med 887 nye innbyggere årlig.

BefolkningsframskrivingBefolkningstall per 1. januar hvert år for planperioden

 

Befolkningsprognose   for planperioden 2017 2018 2019 2020 2021 Vekst 2017-2021
0-2 år 3300 3242 3250 3186 3181 -119
3-5 år 3335 3343 3300 3346 3311 -24
6-9 år 4361 4444 4474 4495 4466 105
10-12 år 2998 3105 3205 3253 3386 388
13-15 år 2913 2926 3006 3065 3172 259
16-19 år 3977 3935 3887 3940 3969 -8
20-39 år 22360 22532 22696 22928 23095 735
40-69 år 26193 26556 27001 27460 27970 1777
70-79 år 3888 4122 4319 4465 4659 771
80+ 2172 2197 2258 2338 2409 237
Totalt 75497 76403 77395 78478 79616 4119
Befolkningsvekst   i antall   906 993 1083 1138  
Befolkningsvekst   i prosent   1,2 % 1,3 % 1,4 % 1,4 %  
Befolkningsvekst i landet (SSBs MMMM alternativ)   1,1 % 1,1 % 0,9 % 0,9 %  

Befolkningsframskrivingen for Sandnes kommune viser at veksten ser ut til å ha en svak økning de neste årene, sammenlignet med de forutsetningene som lå til grunn for økonomiplan 2017-2020. Veksten var anslått til mellom 0,9 prosent og 1,4 prosent i den foregående økonomiplanen. I økonomiplanen for 2016-2019 var veksten anslått til mellom 1,7 prosent til 2,1 prosent.

Sandnes kommune har en ung befolkning sammenlignet med mange kommuner, og om lag 28 prosent av innbyggerne er under 20 år. Andelen av befolkningen som er 60 år og eldre er 17 prosent i Sandnes, sammenlignet med 22 prosent på landsbasis. Befolkningen forventes å bli eldre og mer flerkulturelt sammensatt de kommende årene.

Forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Befolkningsframskrivingen for Sandnes er basert på en forventning om vekst også i de kommende årene. De siste årene har kommunen hatt nettovekst både fra fødselsoverskudd og tilflytting til kommunen. Fødselsoverskuddet har vært stabilt, med en svak stigning, de siste ti årene. Nettotilflytting og nettoinnvandring hadde en topp i 2012 med 1 572 personer og har senere hatt negativ vekst, ned til 7 personer i 2016.

Befolkningsutviklingen har sammenheng med sysselsettingen i regionen. Lavere aktivitet i oljebransjen har derfor hatt stor innvirkning på befolkningsutviklingen. En antar at investeringene innen oljevirksomhetene vil holde seg på et lavere nivå i årene framover enn det som har vært tilfelle den siste tiårsperioden. Det er derfor sannsynlig at Sandnes kommune vil ha en svakere økning i befolkningsutviklingen fram mot 2035 enn tidligere antatt. Innbyggertallet til kommunen forventes likevel å være omlag 95 000 i 2035.

Sandnes er mangfoldig og har en relativt stor innvandrerandel. I dag har en av fire innbyggere i Sandnes innvandrerbakgrunn. Bakgrunnen deres er fra mange ulike land, hvor de største er Polen, Litauen og Vietnam. Innvandringen er den mest usikre delen av befolkningsframskrivingen.

FOLKETALLSUTVIKLING I SANDNES

Flytting

Sandnes kommune har i lengre tid hatt både positivt fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Siden 2007 har den største andelen nettoflytting til Sandnes vært tilflytting fra utlandet. Dette har hovedsakelig sammenheng med etterspørsel etter arbeidskraft og tilflytting fra blant annet Øst-Europa. Per i dag er rett i overkant av 20 prosent av kommunens innbygger av utenlandsk opprinnelse. Det legges til grunn en fortsatt netto innflytting i de nærmeste årene, men tilflytningsoverskuddet ligger an til å bli vesentlig lavere enn det har vært den siste tiårsperioden. For 2016 var netto tilflytting til Sandnes kun 7 personer. Endringene i arbeidsmarkedet, som særlig er forårsaket av nedgangen i olje- og gassnæringen, har konsekvenser for nettoinnflyttingen. Det sterke arbeidsmarkedet har tidligere vært en av driverne bak den store befolkningsveksten i regionen, og det kan være vanskelig å forutse både sysselsettingsutviklingen og nøyaktig hvilke utslag denne gir på flyttestrømmene. Selv om den negative sysselsettingsutviklingen ser ut til å flate ut og det er noe mer optimisme i regionen, er det relativt stor usikkerhet rundt flyttetallene i planperioden.

I tillegg til flytting til og fra kommunen, er det også mange som flytter innad i kommunen. Flytting innad i kommunen gjør det blant annet vanskelig å framskrive skolebehov i de ulike bydelene i kommune.

ÅRLIG NETTOINNFLYTTING TIL SANDNES FORDELT PÅ UTLANDET OG RESTEN AV LANDET

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nettoinnflytting  fra resten av landet 95 -31 -83 219 387 630 416 209 -7 44
per 1 000 innbyggere 1,6 -0,5 -1,3 3,3 5,8 9,1 5,9 2,9 -0,1 0,6
Nettoinnflyttinger fra utlandet 859 789 724 694 595 942 784 805 546 -37
per 1 000 innbyggere 14,0 12,6 11,3 10,6 8,9 19,7 11,0 11,1 7,4 -0,5
Netto innflytting i alt 954 758 641 913 982 1572 1200 1014 539 7
per 1 000 innbyggere 15,6 12,1 10,0 13,9 14,7 28,8 16,9 13,9 7,3 0,1

Boligbygging

I den siste femårsperioden er det bygget rekordmange boliger i Sandnes, og i 2012 ble det bygget over 1 000 boliger, som er det høyeste antallet noensinne. Kommuneplanen har målsetting om en boligproduksjon på 700 boliger i året. Dette forutsetter at alle boliger blir innflyttet slik at det vil være en direkte sammenheng mellom boligbygging og folkevekst i kommunen. En utflating i forventet befolkningsvekst gjør at en i kommende økonomiplanperiode forventer en noe lavere boligbygging framover – om lag 550 i 2018 økende til om lag 650 i 2021.

ANTALL FERDIGSTILTE BOLIGER PER ÅR I SANDNES

Framtidig utbyggingsmønster og folketallsutvikling vil fordele seg noe forskjellig innenfor hver enkelt bydel i kommunen. Det legges til grunn at utbyggingen vil skje i samsvar med godkjente regulerings- og arealplaner i kommuneplanen. Den samlede boligbyggingen i kommunen er resultat av mange ulike aktører og enkeltpersoner som treffer sine beslutninger ut fra en rekke ulike forhold. Selv om utbyggingen skjer i henhold til godkjente arealplaner er det imidlertid usikkerhet knyttet til å anslå eksakt hvilket årstall i perioden utbyggingen vil skje.

Oversikt over ledig boligkapasitet

I vedtatte reguleringsplaner framkommer det oversikt over antall boliger som er godkjent, antall som er bygget, og hvor mange gjenværende boliger som utgjør ledig kapasitet for utbygging til enhver tid. Kartskissen nedenfor viser en oversikt over hvordan den ledige kapasiteten fordeler seg på hver bydel. Framskrivingen legger til grunn at alle disse boligene som er regulert kommer til å bli bygget i løpet av kommuneplanperioden (i tillegg til disse kommer de nye arealene i kommuneplanen som enda ikke er regulert og enkeltprosjekter innen byens sentrumsnære områder som ikke er «planlagt» i samme grad).

LEDIG BOLIGKAPASITET I VEDTATTE REGULERINGSPLANER PER 1. JANUAR 2017

Ledig boligkapasitet i vedtatte reguleringsplaner per 1.januar 2016

En interaktiv utgave av dette kartet, som viser detaljene for hver plan, kan man finne her. I det interaktive kartet kan man zoome inn og se planenes arealavgrensning, samt klikke på hver enkelt plan for blant annet å se konkret antall boliger.

Framskriving av den årlige boligutbyggingen og folkeveksten er prosjektert framover i perioden i tråd med de ledige boligreservene i hver enkelt bydel. Framskrivingen av utbygging viser at en forventer 551 nye boliger i 2018 og fordelingen av disse boligene ser slik ut.

BOLIGBYGGEPROGNOSE FOR 2018. ANTALL BOLIGER FORDELT PÅ BOLIGTYPE OG BYDEL

Boligsammensetning

Oversikten over boligsammensetningen i Sandnes viser hvordan boligene i hver bydel er fordelt mellom boligtypene:

  • enebolig
  • rekkehus
  • horisontaldelte boliger og lavblokk
  • blokkbebyggelse
  • andre byggkombinasjonsbygg, institusjoner med mer

Det er stor variasjon i sammensetningen av boligtyper mellom bydelene. Generelt har Sandnes en stor andel eneboliger sammenlignet med andre byer. Sentrum har naturlig nok størst andel rekkehus og blokkbebyggelse. Utenom sentrum er det Bogafjell bydel som har den laveste andelen eneboliger. I kartene under kan man se boligkonsentrasjoner og antall boliger på kommunenivå, samt antall boliger og boligtype på bydelsnivå. Kartet finnes i en interaktiv utgave der man kan se detaljer for hvert område her.

BOLIGKONSENTRASJONER OG ANTALL BOLIGER, SANDNES KOMMUNE

Boligkonsentrasjoner og antall boliger i Sandnes kommune

Publisert: 12.10.2017 09:44
Sist endret: 24.10.2017 15:14