Utvikling i lånegjeld

I økonomiplanperioden vil Sandnes kommunes lånegjeld som betjenes ved hjelp av frie inntekter, øke fra kr 2,9 milliarder i 2017 til kr 3,9 milliarder i 2021.

Kommunens lånegjeld

Kommunens økte lånegjeld følger av befolkningsveksten og at kommunen i noen tilfeller har kommet sent i gang med å øke kapasiteten. Vedlikeholdsetterslepet bidrar også til behov for nye investeringer.

I vedtatt budsjett for 2017 lå det opprinnelig inne et høyt investeringsnivå, og låneopptaket var opprinnelig på om lag kr 1,1 milliarder. Prosjektene ble imidlertid ikke gjennomført i like høyt tempo som planlagt, og investeringsbudsjettet er derfor nedjustert både i første og andre perioderapport 2017. Låneopptaket for 2017 er også nedjustert i takt med dette. I skrivende stund er låneopptaket for 2017 på rundt kr 470 millioner. Dette betyr at de lånene som skulle vært tatt opp i 2017 for å finansiere det som skulle vært utgiftsført i 2017, blir forskjøvet til 2018. Ordinært låneopptak for 2018, inklusiv forskjøvet låneopptak fra 2017, er på om lag kr 1,1 milliarder.

FORVENTET UTVIKLING I LANGSIKTIG LÅNEGJELD

Lånene som kommunen må betjene ved hjelp av frie inntekter, øker fra kr 2,9 milliarder i 2017 til kr 3,9 milliarder i 2021. Årsakene til økt lånegjeld er et høyt investeringsnivå og lav egenfinansiering av investeringer. Kostnadene til ny brannstasjon lånefinansieres i Sandnes kommune. Store deler av dette lånet betjenes av leietakerneRogaland brann og redning IKS, Stavanger universitetssykehus og deltakerkommunene i legevakt og øyeblikkelig hjelp-tilbud i bygget i form av husleie.

Tabellen under viser utvikling i lånegjelden. Lånegjelden er splittet i:

  • startlån
  • lån som staten betjener i forbindelse med eldre- og psykiatriplanen  
  • lån med rentekompensasjon til skolebygg og svømmehaller
  • lån som betjenes av gebyrinntekter i VAR-sektoren
  • lån som betjenes av Rogaland brann og redning IKS
  • lån som betjenes av frie inntekter

Raden øverst i tabellen under viser det låneopptaket kommunen må finansiere selv ved hjelp av frie inntekter, og det er utviklingen i denne lånegjelden som er kritisk med hensyn til kommunens framtidige handlingsrom.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Lån som betjenes av frie inntekter 2982 2918 3745 4036 4135 3911
Lån som betjenes av Rogaland brann og redning IKS   293 283 273 263 253
Lån som betjenes av gebyrer i VAR sektoren 877 945 1008 1052 1093 1139
Lån der staten betjener renter skolebygg 217 197 177 156 136 116
Lån der staten betjener renter eldre/psykiatriplan 109 103 96 90 83 77
Startlån 977 1022 1057 1082 1097 1102
Langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser  5163 5478 6366 6689 6807 6597
Publisert: 20.10.2017 13:04
Sist endret: 24.10.2017 16:38