Netto driftsresultat

Sviktende inntekter, høye investeringer og økende rente- og avdragsutgifter gjør at målet om 3 prosent netto driftsresultat er krevende å nå.

Netto driftsresultat

Kommunens netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene måler hvor mye som er igjen til å dekke framtidige utgifter eller investeringer. Sandnes kommune har store uløste investeringsbehov og bør ha en høy egenfinansiering av investeringene.

Langsiktig mål for netto driftsresultat

Sandnes kommune skal ha en forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden. Det operative, langsiktige målet har vært å ha et netto driftsresultat på 3 prosent. Fordi momskompensasjon av investeringer fra og med 2014 ikke lenger føres i driftsregnskapet, har teknisk beregningsutvalg endret denne anbefalingen til 1,75 prosent. For Sandnes kommune, som er en kommune med befolkningsvekst og tilhørende høyt investeringsbehov, burde netto driftsresultat holdes høyere enn dette. I kapittel om økonomiske måltall for bærekraftig utvikling er derfor mål på netto driftsresultat satt til 3 prosent.

Netto driftsresultat i rådmannens forslag

I dagens situasjon, med lave skatteinntekter, høye investeringer og økende rente- og avdragsutgifter, er målet om 3 prosent netto driftsresultat krevende å nå. Rådmannen legger fram et forslag til budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på:

  • 0,7 prosent i 2018
  • 0,8 prosent i 2019
  • 2,4 prosent i 2020
  • 2,8 prosent i 2021

Inkludert foretakene er netto driftsresultat noe lavere. Konserntallene er satt opp i vedlegget.

NETTO DRIFTSRESULTAT, 2013-2021

Det er lagt inn inntekter fra eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendom i budsjettet fra og med 2020 på kr 105 millioner i rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021. I tabellen under er det satt opp en oversikt over hva netto driftsresultat ville vært uten dette forslaget.

  2018 2019 2020 2021
Netto driftsresultat, kr 34765 41997 125749 149549
Netto driftsresultat, prosent 0,7 % 0,8 % 2,4 % 2,8 %
         
Netto driftsresultat uten eiendomsskatt, kr 39765 46997 20749 44549
Netto driftsresultat uten eiendomsskatt, prosent 0,8 % 0,9 % 0,4 % 0,9 %

Bruk av fond

Etter andre tertial 2017 hadde Sandnes kr 554 millioner på disposisjonsfond. Det foreslås å bruke kr 53,3 millioner av disposisjonsfondet for saldering av tiltak i 2018, og kr 6 millioner i 2019 (oversikt over disposisjonsfond (xlsx)).

Rådmannen foreslår i tillegg at tilgjengelige disposisjonsfond på til sammen kr 40 millioner henter kr 36 millioner fra 25701156 disposisjonsfond og kr 4 millioner fra 25701250 pensjonsfond benyttes til digitalisering. Nevnte fond foreslås således endret til et digitaliseringsfond. Hensikten med fondet er å sette fart på arbeidet med digitalisering i Sandnes kommune. Rådmannen vil stille krav om plan for gevinstrealisering knyttet til bruk av fondet. Det vil være hensiktsmessig at noe av fondet forvaltes administrativt for å kunne lage forprosjekter og gevinstrealiseringsplaner, før eventuell gjennomføring av større prosjekt. Det er også viktig med god politisk styring og forankring. Vurdering og beslutning om gjennomføring av større prosjekt vil bli politisk forankret før iverksetting. Rådmannen vil komme nærmere tilbake med forslag til styringsmodell for bruk av fondet.

 

Publisert: 20.10.2017 08:45
Sist endret: 25.10.2017 08:06