Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Det budsjetteres med lønnsvekst på 3 prosent i 2018 og renteforutsetninger basert på siste pengepolitiske rapport fra Norges Bank. Prisvekst kompenseres ikke.

Rådmannens forslag til økonomiplan er utarbeidet i faste 2018-kroner.

Lønns- og prisvekst i kommunesektoren

Lønns- og prisvekst i kommunesektoren (kommunal deflator)Lønnsvekst er gitt 0,635 vekt og prisvekst varekjøp 0,365 vekt. er i forslag til statsbudsjett anslått å bli på 2,6 prosent i 2018, hvorav lønnsveksten er anslått til 3 prosent. Prisveksten kompenseres ikke i rådmannens forslag til økonomiplan.

Kompensasjon for faktiske lønnsoppgjør

I økonomiplanen er det lagt opp til kompensasjon for økte lønnsutgifter i henhold til faktiske lønnsoppgjør. Det budsjetteres med 97 prosent lønnsbudsjett for administrative enheter, mens øvrige resultatenheter hovedsakelig har 98-99 prosent lønnsbudsjett.

Lønnsreserve

For å møte den forventede lønnsveksten, foreslår rådmannen en lønnsreserve på totalt kr 139,2 millioner. Dette dekker lønnsvekst opp til 3 prosent. I tillegg er det tatt høyde for:

  • lønnsvekst i kommunale foretak
  • lønnsvekst i Sandnes kirkelige fellesråd
  • lønnsvekst i private eldresentre
  • kompetansetillegg
  • studentavlønning
  • seniortiltak
  • kompensasjon til resultatenheter for manglende refusjon på pensjonsutgifter fra NAV ved sykefravær og svangerskapspermisjoner.

Renteforutsetninger

Når det gjelder renteforutsetningene for neste planperiode har rådmannen tatt utgangspunkt i Norges Banks siste pengepolitiske rapport som ble offentlig i september, og rådmannen følger referansebanen for styringsrenten samt anslagene for 3 måneders Nibor rente. I renteutgifter legges det et påslag på 0,3 prosentpoeng i forhold til 3 måneders NIBOR rente.

I renteberegningene er det tatt høyde for nye fastrenteavtaler.

Følgende renteforutsetninger er lagt til grunn i planperioden.

RENTEFORUTSETNINGER 2018 2019 2020 2021
3 måneders NIBOR 0,88 % 1,09 % 1,47 % 1,80 %
Rente Lyse, 3 måneders NIBOR + 2 % 2,88 % 3,09 % 3,47 % 3,80 %
Rente Tomteselskapet, 3 måneders NIBOR +3% 3,88 % 4,09 % 4,47 % 4,80 %
Flytende rente i Husbanken 1,78 % 1,99 % 2,37 % 2,70 %
Flytende rente på lån 1,18 % 1,39 % 1,77 % 2,10 %
Fastrente 1,   kr 364 millioner, 5 år 1,89 % 1,89 % 1,89 % 1,89 %
Fastrente 2,   kr 500 millioner, 10 år 2,49 % 2,49 % 2,49 % 2,49 %
Fastrente 3,   kr 200 millioner, 5 år 1,67 % 1,67 % 1,67 % 1,67 %
Fastrente 4,   kr 200 millioner, 10 år 2,12 % 2,12 % 2,12 % 2,12 %
Fastrente 5,   kr 210 millioner, 3 år 1,50 % 1,50 % 1,50 % 2,10 %
Innskuddsrente  1,28 % 1,49 % 1,87 % 2,20 %
Innskuddsrente særvilkår 1,58 % 1,79 % 2,17 % 2,50 %
Kalkylerente for selvkostområdene (5-årig SWAP + 0,5 %) 1,87 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %

Avdragstiden for kommunens nye lån til egne investeringer er som tidligere satt til 30 år. For nye lån er det forutsatt at disse tas opp midt i året med halv rente- og avdragsbetaling første året. Avdragstiden for videre utlån fra Husbanken (startlån) er på 22 år.

 

Publisert: 18.10.2017 15:31
Sist endret: 24.10.2017 13:23