Eiendomsskatt

I Norge er eiendomsskatten en frivillig kommunal skatteform. Det er kommunestyret som avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt. Det er også opp til den enkelte kommune å bestemme utformingen av eiendomsskatten innenfor rammene fastsatt i eigedomsskattelova.

Hovedpunkter i eiendomsskatteloven

Eiendomsskatt kan i utgangspunktet skrives ut på alle faste eiendommer (1. januar i skatteåret). Til faste eiendommer regnes bygninger og tomt som hører til husløse grunnstykker som hager, løkker, vannfall, laste-, opplags- eller arbeidstomter, brygger og lignende samt verk og bruk og annen næringseiendom. Til verk og bruk regnes fabrikker, sagbruk, møllebruk, skipsverft, industrielle verk, gruver, steinbrudd, fiskevær, saltehus, lenser, utbygde vannfall og vannfallstykke, demningsverk, losse- og lasteplasser og lignende arbeids- og driftssteder. Bygninger og anlegg skal regnes sammen med verket eller bruket når de hører til eller er nødvendig til verksdriften. Til annen næringseiendom regnes for eksempel kontorlokaler, parkeringshus, butikk, varelager, hotell, serveringssteder med videre.

Eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt er:

a) Eiendom som staten eier, så langt

- Eiendommen blir brukt av Kongen eller kongehuset, Stortinget eller Regjeringen.

- Eiendommen blir brukt til kulturelle formål, slik som idrettsanlegg, musé, teater, skulpturer mv.

- Eiendommen har historisk bygg eller anlegg.

- Eiendommen blir brukt av Forsvaret til forsvarsanlegg eller avgrenset leirområde.

- Eiendommen tilhører statens samferdselsforetak så langt de tjener allmennyttige formål.

- Eiendommen er vannfall, fabrikk eller annet foretak som staten eier og som tjener allmennyttige formål.

b) Eiendom som hører til jernveier til allmenn bruk, så langt og så lenge eiendommen blir brukt i virksomheten.

c) Kirker.

d) Eiendommer som kommunen selv eier.

e) Legasjons- og konsulateiendommer som en annen stat eier, når den andre staten fritar norsk eiendom for tilsvarende skatt hos seg.

f) Eiendom som statens lufthavnselskap eier, i samme omfang som fritaket for statens eiendom etter eiendomslovens bokstav a femte strekpunkt.

g) Eiendom som helseforetak eier, i samme omfang som fritaket for statens eiendom etter bokstav a sjette strekpunkt i eiendomsloven.

h) Eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk, herunder gartneri og planteskole tilknyttet slik drift.

i) Ikke utbygde deler av Finnmarkseiendommen sin grunn i Finnmark fylke. Dette fritaket gjelder likevel ikke tomteareal, selv om arealet ikke er utbygd enda.

Bystyret kan skrive ut eiendomsskatt enten på:

a) fast eiendom i hele kommunen, eller

b) faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang, eller

c) bare på verk og bruk i hele kommunen, eller

d) bare på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, eller

e) eiendom både under bokstav b og c, eller

f) eiendom både under bokstav b og d, eller

g) faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom.

 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 at underkategorien verk og bruk fjernes. Dette innebærer at anlegg som i dag er å anse som verk og bruk skal følge reglene som gjelder for næringseiendom generelt. Vindkraftverk, vannkraftverk og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum omfattes ikke av forslaget, som innebærer at gjeldende regler for disse anleggene videreføres. Det foreslås også at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget.

I 2016 benyttet 365 av Norges 426 kommuner eiendomsskatt, det vil si 86 prosent av kommunene. Av disse hadde 240 kommuner eiendomsskatt i hele kommunen, mot 221 kommuner året før. Kommunene fikk til sammen kr 12,3 milliarder i inntekter fra denne skatten i 2016. Dette utgjør en økning på 9,9 prosent fra 2015.

Det første året det blir skrevet ut eiendomsskatt kan ikke skatten være mer enn 2 promille av taksten på eiendommen. Ved enkelte unntak (eigedomsskattelova § 13) kan skattesatsen ikke økes med mer enn 2 promille for hvert år, opp til maksimal skattesats på 7 promille. Den årlige skattesatsen vedtas av kommunestyret. I statsbudsjettet for 2018 foreslås det endringer i eiendomsskatteloven fra skatteåret 2019. Det foreslås at maksimal tillatt skattesats ved første gangs utskriving av eiendomsskatt i kommunen reduseres fra 2 til 1 promille. Samt at maksimal tillatt årlig økning av skattesatsen reduseres fra 2 til 1 promille.

Forsand kommune har eiendomsskatt på verk og bruk med 7 promille. Etter kommunesammenslåingen 1. januar 2020 har den nye kommunen anledning til å vedta å bruke den høyeste satsen som har vært i bruk i en av kommunene før sammenslåingen (jfr FINs uttalelse av 23.09.1991). Nye Sandnes har mulighet til å innføre eiendomsskatt for hele den nye kommunen på verk, bruk og næringseiendommer med samme skattesats som Forsand kommune har i dag på verk og bruk.

Det er bystyret i nye Sandnes som må vedta om det skal skrives ut eiendomsskatt og hvordan skatten skal innrettes i den nye kommunen. For Sandnes er det beregnet et anslag på kr 105 millioner på eiendomsskatt for verk, bruk og næringseiendommer fra 2020.

Eiendomsskatt på verk, bruk og annen næringseiendom avhenger av taksten på eiendommen. Verk og bruk skal som hovedregel verdsettes til substansverdi. Substansverdi er anleggets tekniske verdi, det vil si gjenanskaffelsesverdi, med fradrag for slit, elde og utidsmessighet. Tele, kommunikasjons-, kabelfjernsyns- og kraftanlegg og lignende takseres særskilt. Det er særregler for beregning av eiendomsskatt for kraftanlegg, jfr eigedomsskattelova § 13.

Verdien på annen næringseiendom skal ta utgangspunkt i at tomtene er fullt utnyttet, med mindre det er sannsynlig at eiendommen har en høyere verdi på grunn av relevant utnyttingspotensial. Veigrunn, fellesområder og andre eiendommer som er en del av en hovedeiendom inngår normalt i taksten på hovedeiendommen. Dersom eiendommen benyttes til flere formål, skal eiendommen takseres forholdsmessig etter areal på de aktuelle brukstypene.

Det er ikke anledning til å benytte bunnfradrag i eiendomsskatt på verk, bruk og næring jfr eigedomsskattelova § 11 annet ledd.

 

Eiendomsskatt 2015 2016 Prosentvis endring 2015-2016
Omfang og bruk      
Kommuner med eiendomsskatt 355 365 2,8 %
Kommuner med eiendomsskatt kun på verk og bruk 88 78 -11,4 %
Kommuner med eiendomsskatt på verk, bruk og områder utbygd på byvis 11 7 -36,4 %
Kommuner med eiendomsskatt kun på næringseiendommer  17 16 -5,9 %
Kommuner med eiendomsskatt både på næringseiendommer og områder utbygd på byvis 6 7 16,7 %
Kommuner med eiendomsskatt kun i områder utbygd på byvis 0 0 0,0 %
Kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen 221 240 8,6 %
Kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen, unntatt på næringseiendom 12 17 41,7 %
Gjennomsnittlig generell skattesats (promille) 5,7 5,8 1,8 %
Kommuner med differensiert skattesats 101 122 20,8 %
Kommuner med bunnfradrag 99 101 2,0 %
Kommuner med fritak for nye boliger 87 97 11,5 %
Kommuner med fritak for historiske bygninger 212 239 12,7 %
Kommuner som benytter formuesgrunnlag ved verdsetting av boliger 49 59 20,4 %
Gjennomsnittlig eiendomsskatt på en enebolig på 120 kvadratmeter (kr) 3488 3785 8,5 %
Inntekt      
Eiendomsskatt, totalt (1000 kr) 11176506 12285381 9,9 %
Eiendomsskatt fra annen eiendom (1000 kr)1 5739380 5975160 4,1 %
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (1000kr) 5437126 6310221 16,1 %
Andelen av eiendomsskatt fra annen eiendom (prosent) 51,4 48,6 -5,4 %
Andelen av eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (prosent) 48,6 51,4 5,8 %
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2,8 2,9 3,6 %
1Eiendomsskatt fra annen eiendom gjelder verk, bruk og andre næringseiendommer.

Forsand kommune har eiendomsskatt kun på verk og bruk med 7 promille. Av ASSS-kommunene har Oslo, Fredrikstad, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø eiendomsskatt, mens Drammen, Bærum og Sandnes ikke har denne skatten. Total eiendomsskatt i disse kommunene varierer fra kr 210,8 millioner i Tromsø til kr 768,3 millioner i Bergen (tall fra 2016). Kommunenes størrelse har betydning, men størrelsen på eiendomsskatten per eiendom er også svært forskjellig i kommunene.

  Eiendomsskatt 2016 Skattesats 2016
  Boliger og fritids- eiendommer Annen eiendom1 Totalt Boliger og fritids- eiendommer Annen eiendom1
Forsand - 43675 43675 0 ‰ 7 ‰
Fredrikstad 174721 67386 242107 3,9 ‰ 7 ‰
Oslo 241987 12026 254013 2 ‰ 2 ‰
Kristiansand 207156 69049 276205 6,2 ‰ 6,2 ‰
Stavanger 154492 158254 312746 3 ‰ 4 ‰
Bergen 541972 226286 768258 2,6 ‰ 5 ‰
Trondheim 434175 165514 599689 5,65 ‰ 5,65 ‰
Tromsø 156809 53998 210807 5 ‰ 7 ‰
1 Eiendomsskatt fra annen eiendom gjelder verk, bruk og andre næringseiendommer.
Publisert: 20.10.2017 13:09
Sist endret: 24.10.2017 12:38