De frie inntektene

Anslag for skatt og rammetilskudd bygger på forutsetningene i statsbudsjettforslaget. Veksten i Sandnes har stabilisert seg på et lavere nivå som følge av konjunkturnedgangen i oljenæringen og høyere arbeidsledighet. Inntektene til kommunen har som følge av dette blitt vesentlig lavere. Regjeringen legger opp til at skatteinngangen for alle landets kommuner vil bli kr 158,5 milliarder i 2018. Rådmannen legger til grunn at skatt per innbygger i Sandnes i prosent av landsgjennomsnittet øker fra et anslått nivå på 101,2 prosent i 2017 til 102,2 prosent i 2018.

Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. De frie inntektene fordeles til kommunene gjennom inntektssystemet.

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2018 på kr 4,6 milliarder (tilsvarer 0,9 prosent), hvorav økning i frie inntekter utgjør kr 3,8 milliarder (tilsvarer 1,0 prosent). Veksten er beregnet ut fra anslått inntektsnivå i 2017 i revidert nasjonalbudsjett 2017. Dette er i tråd med vanlig praksis.

Realveksten i frie inntekter fordeles med kr 3,6 milliarder til kommunene og kr 0,2 milliarder til fylkeskommunene.

Statsbudsjettets anslag for kommunene gjelder kun for 2018. For årene 2019-2021 forutsetter rådmannen at frie inntekter på landsbasis øker med om lag:

 • kr 3,45 milliarder i 2019
 • kr 2,8 milliarder i 2020
 • kr 2,7 milliarder i 2021

Beløpene tilsvarer økte kostnader med en befolkningsvekst på 1,2 prosent i 2019, 1,2 prosent i 2020 og 0,9 prosent i 2021.

Veksten i frie inntekter fra 2017 til 2018 skal i tillegg til demografikostnader dekke økte utgifter til nye oppgaver som følger av statsbudsjettet.

Mer om inntektssystemet

Inntektssystemet for kommunene er omtalt i Grønt hefte. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Ved fordelingen av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader og etterspørselsforhold (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning). Inntektssystemet inneholder i tillegg tilskudd som er begrunnet ut fra regionalpolitiske målsettinger. Det gis også et skjønnstilskudd, for å korrigere for forhold som ikke ivaretas godt nok i fordelingssystemet forøvrig.

Skatteinntekter

Det er budsjettert med en skatteinngang i Sandnes for 2018 fra formues- og inntektsskatten på kr 2,335 milliarder. Dette tilsvarer en vekst på 3,9 prosent fra 2017. Forventet skatteinngang per innbygger i 2018 er anslått til 102,2 prosent av landsgjennomsnittet.

Forutsetninger for skatteanslaget

Regjeringens anslag for kommunene samlet sett:

 • Skatteanslag for 2018 på kr 158,5 milliarder Dette anslaget bygger blant annet på 1,1 prosent sysselsettingsvekst, 3 prosent lønnsvekst og at skatten skal utgjøre omlag 40 prosent av kommunens samlede inntekter. Den kommunale skatteøren for 2018 er uendret fra 2017 (11,8 prosent).
 • Nominell skattevekst på 2,4 prosent fra 2017-2018
 • Revidert skatteanslag for 2017 på kr 154,7 milliarder
 • Nominell skattevekst på 3,3 prosent fra 2016-2017

Rådmannens anslag for Sandnes kommune:

 • Skatteanslag for 2018 på kr 2,335 milliarder
 • Nominell skattevekst på 3,9 prosent fra 2017-2018
 • Revidert skatteanslag for 2017 på kr 2,248 milliarder
 • Nominell skattevekst på -0,9 prosent fra 2016-2017
 • Skatt per innbygger for 2019-2021 er økt med 1,0 prosentpoeng årlig som følge av utsikter til høyere oljeinvesteringer i perioden. Dette medfører at skatt i prosent av landsgjennomsnittet øker til 103,2 prosent i 2019, 104,2 prosent i 2020 og 105,3 prosent i 2021.

Skatt per innbygger økes jevnt i planperioden som man kan se i figuren under.

Figuren nedenfor viser at svikten i skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet har vært betydelig siden 2014.

Figuren under viser skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet.

SKATT PER INNBYGGER I PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET (FØR INNTEKTSUTJEVNING)   

Som figuren viser har skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet sunket fra 116,4 i 2014 til 101,2 i 2017. Dersom Sandnes i 2018 hadde hatt skatteinntekter på 116,4 prosent av landsgjennomsnittet, ville skatteinntektene for Sandnes vært om lag kr 324 millioner høyere i 2018 enn det rådmannen nå legger til grunn. Samlet ville de frie inntektene (inkludert inntektsutjevning) da vært rundt kr 130 millioner høyere.

Rådmannen vil presisere at det alltid er usikkerhet knyttet til skatteanslag. Det er også større usikkerhet jo lenger ut i planperioden man kommer, og skattenivået vil bli fortløpende justert i tråd med faktisk skatteinngang.

Rammetilskuddet

Netto rammetilskudd for Sandnes med utgiftsutjevning, overgangsordninger, veksttilskudd og fratrukket inntektsutjevningen anslås å bli kr 1,672 milliarder i 2018.

  2017 2018 2019 2020 2021
Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger) 1755405 1805075 1831037 1857469 1886873
Utgiftsutjevning -143470 -105327 -121470 -134470 -143470
INGAR -7596 -5438 -3845 -3117 -3162
Saker særskilt fordeling  13211 12847 12847 12847 12455
Vekstilskudd 35178 10386                 -                   -                   -  
Regionsentertilskudd 4047 8097 8157 8222 8294
Overgangsordning 5433 5574 5574                 -                   -  
Budsjettavtale -6344                 -                   -                   -                   -  
RNB 2017 5014                 -                   -                   -                   -  
Sum rammetilskudd uten inntekstutjevning 1660879 1731215 1732300 1740951 1760990
Netto inntektsutjevning -43754 -58854 -73814 -89395 -105629
Sum rammetilskudd    1617000 1672000 1657000 1652000 1655000
Rammetilskudd - endring 8,0 % 3,4 % -0,9 % -0,3 % 0,2 %
Skatt på formue og inntekt 2248000 2335000 2390000 2447000 2508000
Skatteinntekter - endring -0,9 % 3,9 % 2,4 % 2,4 % 2,5 %
Sum skatt og   rammetilskudd (avrundet) 3865000 4007000 4047000 4099000 4163000
Endring fra foregående år 2,6 % 3,7 % 1,0 % 1,3 % 1,6 %

I forbindelse med sammenslåing med Forsand kommune fra 1.1.2020 mottar Sandnes kr 8 millioner i regionsentertilskudd i 2018. Tilskuddet går til mellomstore kommuner som slår seg sammen, og som etter sammenslåingen vil utgjøre et sterkere tyngdepunkt i sin region.

Publisert: 20.10.2017 09:27
Sist endret: 24.10.2017 20:49