Andre inntekter

Det budsjetteres med inntekter fra utbytte og ansvarlig lån fra Lyse energi AS og Sandnes tomteselskap KF. Det budsjetteres også med overføringer fra SF kino Stavanger/Sandnes AS, Renovasjonen IKS og Sandnes parkering KF.

Avkastning fra Lyse energi AS

Sandnes kommune eier 19,53 prosent av Lyse energi AS. Kommunen mottar utbytte, renter og avdrag på ansvarlig lån fra Lyse som omtalt i driftstiltak I15, driftstiltak I16 og investeringstiltak I5.

Ansvarlig lån

Hovedstolen på det ansvarlige lånet var opprinnelig kr 585,9 millioner. Renten er fastsatt til 3 måneders Nibor med et tillegg på 2 prosentpoeng. Renteforutsetningene er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå.

Utbytte

Det er forutsatt et utbytte til alle eierkommunene fra Lyse på kr 500 millioner i 2018, økende til kr 600 millioner i 2021. I 2017 var utbytte fra Lyse på totalt kr 480 millioner.

Av styrets melding framkommer det at utbytte fra Lyse ventes å ligge på kr 500 millioner i 2018.

De budsjetterte inntektene fra Lyse energi AS i planperioden:

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA LYSE ENERGI AS  2018 2019 2020 2021
Avdrag i 30 år fra 2009 (føres i investering) 19530 19530 19530 19530
Rente 3 måneders NIBOR + 2 % (føres i drift) 11671 11919 12707 13173
Utbytte (føres i drift) 97655 107421 112303 117186
Totalsum overføring fra Lyse energi AS 128856 138869 144540 149889
Rente 2,88 % 3,09 % 3,47 % 3,80 %
Utbytte til alle eierkommunene 500000 550000 575000 600000

Avkastning fra Sandnes tomteselskap KF

Ansvarlig lån fra Sandnes kommune til Sandnes tomteselskap KF er på til sammen kr 130 millioner. Foretaket betaler rente på disse lånene tilsvarende 3 måneders Nibor, med et tillegg på 3 prosentpoeng. Avdragstiden er 30 år. Renteinntektene er omtalt i driftstiltak I21 og avdragene i investeringstiltak I5. Det budsjetteres også med ekstraordinær overføring fra tomteselskapet som omtalt i driftstiltak I19 og driftstiltak I20.

De budsjetterte inntektene fra Sandnes tomteselskap KF i planperioden:

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA SANDNES TOMTESELSKAP KF  2018 2019 2020 2021
Ansvarlig lån (kr 130 mill)        
Avdrag i 30 år (føres i investering) 4333 4333 4333 4333
Rente 3 måneders NIBOR + 3 % (føres i drift) 4035 4076 4261 4368
Ekstraordinær overføring  15000 42700 7300 0
Totalsum overføring fra Sandnes tomteselskap KF 23369 51110 15895 8701
Rente 3,88 % 4,09 % 4,47 % 4,80 %

I tillegg til overføringer fra Sandnes tomteselskap KF, budsjetteres det også med kr 1,1 millioner i overføring fra Sandnes parkering KF, som omtalt i driftstiltak I22.

Avkastning fra andre selskaper

Utbytter SF Kino Stavanger/Sandnes AS og Renovasjonen IKS

Det er i tråd med eierstrategiene forventet utbytter fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS og Renovasjonen IKS. Sandnes sin andel utgjør kr 1,79 millioner fra SF kino Stavanger/Sandnes AS og kr 1 million fra Renovasjonen IKS, jfr driftstiltak I17 og driftstiltak I18.

De budsjetterte inntektene fra andre selskaper i planperioden:

PROGNOSE  - OVERFØRINGER FRA ANDRE SELSKAP 2018 2019 2020 2021
SF Kino Stavanger/Sandnes AS (utbytte) 1785 1785 1785 1785
Renovasjonen IKS (utbytte) 1000 1000 1000 1000
Totalsum overføringer fra andre selskap 2785 2785 2785 2785
Publisert: 20.10.2017 11:50
Sist endret: 24.10.2017 13:24