Teknisk

Organisering av tjenesten

Tjenesteområdet teknisk i Sandnes kommune har ansvaret for kommunal infrastruktur, renovasjon, matproduksjon, myndighetsutøvelse og planer. Dette omfatter:

 • Infrastruktur: Utvikling, drift, vedlikehold og forvaltning av kommunal infrastruktur, inkludert vann- og avløpssystemet med tekniske installasjoner, veier, gang- og sykkelstier, byrom, parker, friluftsområder, idrettsanlegg, lekeplasser, gravlunder og kommunale bygg.
 • Renovasjon: Forvaltning av renovasjonsordningen for husholdninger inkludert fritidsboliger.
 • Mat: Ivaretakelse av kommunens behov for mat på bo- og aktivitetssentre, dagsentre, eldresentre, samt personalkantiner.
 • Myndighetsutøvelse: Utøvelse av kommunens myndighet etter forurensingsloven, vegloven (deler), vegtrafikkloven, lov om friluftslivet, motorferdsel i utmark, hundehold og kirkegårder.
 • Planer: Oppfølging av arealplaner og behandling av tekniske planer.

 

Tilpassing til redusert ramme

Som følge av kommunens stramme økonomiske rammer er nye innsparinger fra 2019 og 2020, som ble lagt inn i fjorårets økonomiplan, videreført. For teknisk utgjør dette kr 490 000 i 2019, økende til kr 990 000 i 2020. Tiltaket er beskrevet i driftstiltak T5.

Videreutvikle Sandnes sentrum som senter for sosiale møter, kulturliv og rekreasjon

Det tilstrebes å holde sentrum ryddig og rent med attraktiv beplantning. Gater, aktivitetsanlegg og uterom/byrom skal fremstå som attraktive å bruke. Definerte offentlige arealer leies ut til næringsvirksomhet og arrangementer. Trafikksikkerhetstiltak som fremmer kollektivbruk, gange og sykkel prioriteres.

Drifts- og forvaltningsaktiviteter knyttet til den strategiske prioriteringen om videreutvikling av sentrum som sentrum for sosiale møter, kulturliv og rekreasjon er:

 • Utleie av arealer til aktiviteter, parkering, arrangementer og næringsvirksomhet
 • Drift av grøntanlegg, vei og parkeringsanlegg, aktivitetsanlegg, byrom og havnepromenaden med tilhørende kunst og infrastruktur.
 • Kontinuerlig vurdering av trafikksikkerhetstiltak for å fremme kollektivbruk, gange og sykkel i et bysentrum i stadig transformasjon.
 • Sørge for god tilgjengelighet for tilreisende i båt.
 • Bidra i reguleringsprosesser for å få egnede offentlige anlegg som gir et variert tilbud og som er trygge, solide og estetiske.
 • Godkjenne tekniske planer og følge opp utbygging av veianlegg, byrom, parker og aktivitetsanlegg.
 • Samarbeide tett med byens næringsaktører for å være attraktive.

Prioriteringer 2018-2021

I kommende økonomiplanperiode foreslås følgende nye driftstiltak for å videreutvikle sentrum:

 • Overtakelse av nye sentrumsparker og byrom med drift- og vedlikehold

På investeringssiden prioriteres det å utvikle Ruten som byens nye møteplass med park, aktivitetsanlegg og næringsvirksomhet. Byrommene og kaifronten i Havneparken skal videreutvikles med gode parker og uterom som innbyr til opphold, næringsvirksomhet og aktivitet for ulike aldersgrupper. Bruk av blomster og beplantning skal være et viktig virkemiddel for å skape trivsel. Det skal i perioden prioriteres forbedring av muligheter til randsoneparkering, samt forhold for gående og syklende. Nye og gamle byrom skal ha ulike møteplasser og aktivitetsarenaer som gjør sentrum til et attraktivt sted å være for næringslivet og byens befolkning.

Følgende tiltak i investeringsplanen for 2018 bidrar til gjennomføring av strategien:

Videreutvikle nærmiljøet i alle bydeler med stedskvalitet, sosial infrastruktur og god tilgjengelighet internt og til Sandnes sentrum og utvikle Sandnes sentrum som et attraktivt bo- og møtested for innbyggere i ulike livsfaser og med sosioøkonomisk bakgrunn

Det vektlegges at grøntområder og aktivitetsarenaer er i tilfredsstillende stand og kan benyttes slik som forutsatt. Større offentlige og lagseide anlegg/områder prioriteres. Mindre trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter prioriteres i bydelene, spesielt i tilknytning til skolene/aktivitetsanleggene.

Drifts- og forvaltningsaktiviteter knyttet til videreutvikling av nærmiljø og Sandnes sentrum er:

 • Utleie av arealer til aktiviteter, parkering, arrangementer og næringsvirksomhet
 • Utleie av arealer og anlegg til aktiviteter
 • Drift av gravlunder, grøntanlegg, vei og parkeringsanlegg, idretts- og aktivitetsanlegg
 • Bidra i reguleringsprosesser for å få egnede offentlige anlegg som gir et variert tilbud og som er trygge, solide og funksjonelle.
 • Godkjenne tekniske planer og følge opp utbygging av veianlegg, byrom, parker og aktivitetsanlegg.
 • Kontinuerlig vurdere trafikksikkerhetstiltak for å fremme kollektivbruk, gange og sykkel.

Prioriteringer 2018-2021

I kommende økonomiplanperiode foreslås følgende nye drifts- og forvaltningstiltak for å videreutvikle nærmiljøet i bydelene og Sandnes sentrum:

På investeringssiden prioriteres det å bygge idrettshaller og mindre kunstgressbaner, gjerne med sosiale rom til nye skoleanlegg. Grønnstruktur med turveger med lys prioriteres i Riska, Hana og nye bydeler.

Følgende tiltak i investeringsplanen for 2018 bidrar til gjennomføring av strategien:

Oppmuntre til en aktiv livsstil for hele befolkningen gjennom tilrettelegging for aktivitet, møteplasser, kultur- og naturopplevelser

Det tilrettelegges for allsidige aktivitetsmuligheter gjennom å ha tilfredsstillende anlegg og tilrettelagte områder nær der folk bor. Foreningslivet og andre aktører stimuleres til å skape gode, organiserte aktivitetstilbud. Det sørge for at det finnes varierte muligheter for egenorganisert aktivitet. Naturmangfold og skjøtsel sikrer at naturverdiene ivaretas i områdene. Det tilrettelegges for aktivitet, møteplasser, kultur- og naturopplevelser gjennom drift- og forvaltningsaktiviteter som:

Prioriteringer 2018-2021

I kommende planperiode foreslås følgende nye drifts- og forvaltningstiltak for å oppmuntre til en aktiv livsstil for hele befolkningen:

 • Friluftsorganisasjoner, prisjustering av interkommunale avtaler

Følgende tiltak i investeringsplanen for 2018 bidrar til gjennomføring av strategien:

Prioritere samarbeid med lag, foreninger og frivillig innsats for å stimulere til innsats om nærmiljø, aktiviteter og tjenesteutvikling

Kommunen er tilrettelegger og foreningslivet driver aktiviteter. Dette er en god ordning som både skaper et godt aktivitetstilbud, og gir andre gevinster som gode sosiale arenaer, samt demokratisk skolering. Det legges til rette for at lag og foreninger selv kan utvikle og drive trygge gode anlegg ved hjelp av bistand og tilskudd. Dette skjer gjennom:

Prioriteringer 2018-2021

Følgende tiltak i investeringsplanen bidrar til gjennomføring av strategien:

Utnytte og tilrettelegge kommunale bygg for bydelsfunksjoner som fritid og idrett, møteplasser, frivillighet, kultur, senioruniversitet/etterutdanning

Det prioriteres å bygge idrettshaller og mindre kunstgressbaner. Disse bygges gjerne med sosiale rom til skoleanlegg, ettersom dette er areal- og driftseffektivt. Svømmeanlegg benyttes til opplæring, egenorganisert og organisert trening og mosjon. Kommunale bygg utnyttes og tilrettelegges for bydelsfunksjoner ved driftstiltak som:

 • Tilrettelegge for organisert og egenorganisert aktivitet i byenes svømme- og idrettshaller.
 • Koordinere bruk av skolenes gymnastikksaler og basseng på kveldstid.
 • Utvikle tilbud i bygg knyttet til friluftsområder i tråd med strategi for Sandnesmarka.
 • Etablere fremleieavtaler der det ligger til rette for det.

Prioriteringer 2018-2021

I kommende planperiode foreslås følgende nye drifts- og forvaltningstiltak for å stimulere til innsats om nærmiljø:

Det er i investeringsplanen ikke prioritert ytterligere tiltak tilknyttet denne gjennomføringsstrategien.

Tilby gode nettsider og brukerrettet servicekontor

Det arbeides med å tilby gode nettsider og brukerrettede servicefunksjoner i form av å:

 • Tilby gode nettsider med oppdatert informasjon om søknadsmuligheter, aktivitetstilbud, varslinger osv.
 • Videreutvikle selvhjelpsløsninger
 • Tilby elektronisk bestilling av Alsvik
 • Gjøre tømmekalender tilgjengelig elektronisk som app
 • Tilby elektronisk bestilling av henting av grovavfall
 • Tilby elektronisk tjenesten Meld feil, der brukere kan melde inn feil tilknyttet tjenester

Prioriteringer 2018-2021

Følgende tiltak i investeringsplanen for 2018 bidrar til gjennomføring av strategien:

 • Etablere et brukervennlig og effektivt bestillingssystem for idretts- og friluftsanlegg
 • Etablere digitale løsninger på begravelser/bisettelser, samt informasjon om gravlundene.

Klart språk i all formidling

Bruk av et klart språk i all formidling adresseres gjennom:

 • Standardisere svar og tillatelser
 • Forenkle prosedyrer og dokumenter
 • Kursing av medarbeidere i formidling, samt og kontinuerlig arbeide med å forbedre formidling av budskap.

Sikre sammenhengende byrom, og grønne strukturer i alle bebygde områder med kobling til Sandnes sentrum og Sandnesmarka

Sammenhengende byrom og grønn strukturer sikres gjennom plan- og forvaltningsaktiviteter som:

 • Bidra i reguleringsprosesser for å sikre at områdets bruk og naturkvaliteter synliggjøres og vurdere behovet for utvikling gjennom forslag til rekkefølgekrav.
 • Godkjenne tekniske planer og følge opp utbygging av missing links, parker og aktivitetsanlegg.

Prioritering 2018-2021

Følgende tiltak i investeringsplanen for 2018 bidrar til gjennomføring av strategien:

Benytte «Strategi for grøntdrag og møteplasser i bebygde områder» i forbindelse med reguleringsplanarbeider og friluftsprosjekter samt sikre sammenhengende grøntkorridorer/gode møteplasser i de bebygde områdene

«Strategi for grøntdrag og møteplasser i bebygde områder» legges til grunn som utgangspunkt innspill til reguleringsplaner og arbeide med friluftslivprosjekter. Drifts- og forvaltningsrabeidet omfatter:

 • Bidra i reguleringsprosesser for å sikre at områdets bruk og naturkvaliteter synliggjøres og vurdere behovet for utvikling gjennom forslag til rekkefølgekrav.
 • Godkjenne tekniske planer og følge opp utbygging av manglende forbindelser, parker og aktivitetsanlegg.

Prioritering 2018-2021

Følgende tiltak i investeringsplanen for 2018 bidrar til gjennomføring av strategien:

Bevare viktige naturverdier, reparere tidligere miljøskader og tilrettelegge for opplevelse, rekreasjon og læring i naturen (sikre forankring av Miljøplanen)

Forebygging og fjerning av forurensing og å bidra til reduksjon i utslipp av miljøskadelige stoff vil være viktige satsingsområder.

Viktige naturverdier bevares og det legges til rette for opplevelse, rekreasjon og læring i naturen gjennom aktiviteter som:

 • Bidra i reguleringsprosesser for å sikre at områdets bruk og naturkvaliteter synliggjøres og vurdere behovet for utvikling gjennom forslag til rekkefølgekrav.
 • Bidra i reguleringsprosesser for å sikre viktige naturverdier som åpne bekker og kanaler
 • Bidra i reguleringsplaner til at det settes av tilstrekkelig areal til gode overvannsløsninger som både håndterer vannet og gir økt kvalitet i boområder
 • Ha en tydelig og forståelig strategi for utslipp i spredt bebyggelse for å redusere forurensing og sikre naturkvalitetene for fremtiden
 • Sørge for oppgradering av gamle private avløpsanlegg slik at disse ikke forurenser nærmiljøet
 • Ha gode og fleksible avfallsordninger slik at ikke avfall ender opp i naturen, spesielt farlig avfall
 • Gjennomføre holdningsskapende arbeid som vårryddeaksjonen, barnas bruktmarked, reparasjonskafè med flere
 • Godkjenne tiltaksplaner for arbeid der det er forurensa grunn som sikrer at forurensa masser blir tatt hånd om på en betryggende måte og at arbeidet ikke medfører utslipp til resipient
 • Godkjenne tekniske planer og følge opp utbygging av missing links, parker og aktivitetsanlegg.
 • Forvalte parker, grøntområder og friluftsområder slik at en ivaretar naturmangfoldet og hindrer fremmede arter å spre seg. Tilbakeføring til opprinnelig natur og sikre kulturlandskapet på Gramstad/Dalsnuten/Kubbetjørn og Alsvik.
 • Skilting av bynære grønt og friluftsområder med turinformasjon sammen med annen kultur og stedsinformasjon.

Prioriteringer 2018-2021

Følgende tiltak i investeringsplanen for 2018 bidrar til gjennomføring av strategien:

Kommunen legger målsetninger for endret reisemiddelfordeling og sammenheng mellom de enkelte transportformer i Lokal transport og mobilitetsplan (LTMP) til grunn i kommunenes planarbeid

Drifts- og forvaltningstiltak knyttet til målsetninger om endret reisemiddelfordeling omfatter:

 • Drift og vedlikehold av sykkel og gangstinettet i tråd med avsatte rammer.
 • Løpende vurdering av mindre trafikksikkerhetstiltak.

Følgende tiltak i investeringsplanen for 2018 bidrar til gjennomføring av strategien:

Videreutvikle Sandnes som sykkelby

Sandnes utvikles som sykkelby gjennom aktiviteter som:

 • Drift og vedlikehold av sykkel og gangstinettet i tråd med avsatte rammer.
 • Løpende vurdering av mindre trafikksikkerhetstiltak.

Følgende tiltak i investeringsplanen for 2018 bidrar til gjennomføring av strategien:

Gi myke trafikanter god framkommelighet og sikker ferdsel

Arbeidet med å gi myke trafikanter god framkommelighet og sikker ferdsel skjer gjennom kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Dette omfatter:

 • Gjennomføre prosjekt for å sertifisere Sandnes som trafikksikker kommune.

Prioriteringer 2018-2021

Følgende tiltak i investeringsplanen for 2018 bidrar til gjennomføring av strategien:

Bygge videre på en aktiv idrettssatsing i samarbeid med lag og organisasjoner (KDP Aktive Sandnes)

I Sandnes skal alle ha anledning til allsidig fysisk aktivitet og til å få gode opplevelser på et mangfold av arenaer. Kommunen er tilrettelegger med bidrag eller bygging av arenaer, områder og anlegg. For både foreningslivet og den enkelte som driver aktiviteter. I samarbeid med lag og foreninger videreføres en aktiv idrettssatsing, gjennom:

 • Tilrettelegge og drifte anlegg og områder i tråd med avsatte midler.
 • Åpningstider og anleggstildeling i tråd med behov og økonomi.
 • Sørge for god informasjon/bistand om muligheter for tilskudd til aktivitet og anlegg.
 • Leie av ny stadion og andre anlegg med avtaler på vegne av breddeidretten.

Prioriteringer 2018-2021

I 2018 foreslås følgende nye drifts- og forvaltningstiltak for en aktiv idrettssatsing:

Følgende tiltak i investeringsplanen for 2018 bidrar til gjennomføring av strategien:

Utnytte ny teknologi og vektlegge digitaliseringsløsninger

Den pågående sterke teknologiutviklingen muliggjør nye løsninger som kan gi forbedret forvaltning og drift av kommunal infrastruktur, i form av økt kvalitet, økt effektivitet og/eller reduserte kostnader. Ny sensorteknologi, kommunikasjonsteknologi og robotteknologi, kombinert med nye løsninger for automasjon, dataprosessering og informasjonshåndtering, planlegges i perioden brukt innenfor flere områder. Et veikart for innføring av ny teknologi vil legges til grunn for å sikre riktig timing, robuste løsninger og gevinstrealisering. Eksempelvis vil robotklippere i økende grad benyttes for å klippe gressflater. Sensorer for måling av temperatur, fuktighet og friksjon vil kunne benyttes for å effektivisere veivedlikehold. Nivåmålere i sandfangkummer, nivåsensorer i nedgravde søppelsiloer, samt sensorer ved rister og avløp vil kunne sikre tømming og rensing til riktig tid. Automatiserte gulv- og vindusvaskemaskiner, samt robotstøvsugere vil kunne effektivisere renhold av kommunale bygg. Videre vil nye digitale løsninger kunne brukes ved bestilling og bruk av idrettsanlegg og kommunale områder, kvalitetssikring av måltidsproduksjon, forvaltning og drift av bygg, samt effektivisering av gebyrhåndtering og samhandling med entreprenører.

I første del av perioden utnyttes ny teknologi og digitaliseringsløsninger i form av:

 • Roboter tas i bruk for å klippe gress på idrettsplasser og gravplasser
 • Ubemannet beltegående maskin tas i bruk for klipping av vegetasjon i skråninger og veiskulder langs kommunale veier

Følgende tiltak i investeringsplanen for 2018 bidrar til gjennomføring av strategien:

Være en attraktiv arbeidsplass som utnytter ny forskning og som legger til rette for faglig utvikling og kompetansestyrking

Det tilrettelegges for faglig utvikling og kompetansestyrking ved at:

 • Det gjennomføres kurs for arbeidsformenn i daglig ledelse av arbeidsutførelse
 • Medarbeidere deltar på kurs og konferanser/messer innenfor utvalgte fagområder

Eksempler på utnyttelse av forskning i arbeidet er:

 • Målinger og analyser av deponigass på Varatun, der nedbrytingen av metangass følges opp sammen med et norsk forskningsmiljø.
 • Luftkvalitetsmålere er plassert på ulike steder i kommunen. Analyse av måleresultater og videre oppfølging skjer i samarbeide med et norsk forskningsmiljø.
 • Prosjekt for biokull-produksjon på Vatne driftstasjon, der det mottas støtte fra Miljødirektoratet.
 • Samarbeide med universitet i Stavanger tilknyttet virksomheten Rogaland Arboret og Stavanger botaniske hage.

Prioriteringer 2018-2021

Det er i kommende planperiode ikke prioritert ytterligere tiltak tilknyttet denne gjennomføringsstrategien.

Sandnes kommune skal være en inkluderende arbeidsgiver og en helsefremmende arbeidsplass

Arbeidet med å fremme god helse hos medarbeiderne og å inkludere medarbeiderne på en god måte, omfatter:

 • Tilretteleggelse for et bredt spekter av aktiviteter i regi av bedriftsidrettslaget
 • Treningsmuligheter for medarbeidere på Vatne driftsstasjon og i lokalene i Elvegaten
 • Alle kontorsteder i Teknisk er etablert som miljøfyrtårn.

Det er i investeringsplanen for 2018 ikke prioritert ytterligere tiltak tilknyttet denne gjennomføringsstrategien.

Forvalte og utvikle kommunal infrastruktur for vann- og avløp slik at eksisterende og framtidige behov møtes og kommunens forpliktelser innenfor miljø ivaretas

Infrastrukturen for vann og avløp ivaretas gjennom drift- og forvaltningsaktiviteter som:

 • Utvikle, drifte og vedlikeholde vann- og avløpsnettet samt tekniske installasjoner
 • Behandle tekniske planer
 • Følge opp arealplaner, innkreve gebyr for vann, avløp, renovasjon, slam og feiing
 • Forvalte renovasjonsordningen for husholdninger, inkludert fritidsboliger
 • Utøve kommunens myndighet etter forurensingsloven

Prioriteringer 2018-2021

Følgende tiltak i investeringsplanen for 2018 bidrar til gjennomføring av strategien:

Gå foran på miljøvern og klima gjennom innkjøp av kjøretøy, energiløsninger i kommunale bygg og effektiv arealutnyttelse

Vi går foran på miljøvern i form av:

 • Innkreve gebyr for vann, avløp, renovasjon, slam og feiining og ved å forvalte renovasjonsordningen for husholdninger, inkludert fritidsboliger
 • Utøve kommunens myndighet etter forurensingsloven

Prioriteringer 2018-2021

Følgende tiltak i investeringsplanen for 2018 bidrar til gjennomføring av strategien med å gå foran på miljøvern og klima:

Gjøre samfunnssikkerhet og beredskap til prioritert tema i kommunens ledelse og i fysisk planlegging

Samfunnssikkerhet og beredskap adresseres gjennom tiltak som:

 • Drift av kommunens beredskapstelefon
 • Vaktordning for vei, vann og avløp
 • ROS-analyse for vannverket

Sammen med beredskap og kultur og byutvikling har teknisk innledet et tverrfaglig samarbeidsprosjekt med opprettelse av Phd stilling ved Universitetet i Stavanger (UiS) for å kartlegge grunnforholdene i kommunen. Formålet med prosjektet er å fremskaffe mer og bedre kunnskap om grunnforholdene i sentrumsnære områder av Sandnes by.
Hensyn til klimautvikling er viktig for Sandnes kommune når byen skal utvikles videre. Det kan medføre kommunen må vurdere særskilte tiltak i bygnings- og infrastrukturprosjekter. Ytre påvirkninger som følge av endringer i vær- og klimaforhold, utbyggingspolitiske føringer og samfunnssikkerhet krever høy kunnskap om grunnforholdene.
Forskningsprosjektet vil gi ny kunnskap om utvikling av byer i marine avsetninger.

Prioriteringer 2018-2021

Følgende tiltak i investeringsplanen for kommende planperiode bidrar til gjennomføring av strategien:

Tilrettelegge for lærlingeplasser i kommunen og kreve dette av anbudsbedrifter

I henhold til «Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter» hjemlet i lov om offentlige anskaffelser, stilles det krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingeordning og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med gjennomføringen av kontrakten. Kravet gjelder i bransjer hvor departementet i forskrift har definert at det er særlig behov for læreplasser. Kravet gjelder for kontrakter over 1,75 million kroner eksklusive merverdiavgift og med varighet over tre måneder.

 

Publisert: 12.10.2017 10:02
Sist endret: 24.10.2017 10:57