Sandnes tomteselskap KF

Om foretaket

Sandnes tomteselskap KF består av 8 faste årsverk. Merkantile tjenester som arkiv, regnskap og IKT kjøpes internt fra kommunen. Administrasjonen i foretaket er lokalisert i leide lokaler i Havnegata 15.

Foretakets formål er å bidra til å realisere kommunens utbyggingsvirksomhet gjennom å anskaffe og tilrettelegge arealer klare for utbygging. Foretaket utøver kommunens grunneierrolle i sentrumsutviklingen og byomformingsområder. Bystyret kan også tillegge foretaket definerte konsernprosjekter og utviklingsoppgaver knyttet til senterområder og sentrumsutvikling.

Det er et ansvarlig lån i foretaket til bykassen på kr 108,3 millioner (saldo per 31.12.2016) som nedbetales over 30 år. Det betales et årlig avdrag på kr 4,333 millioner og en rente med 3 måneders NIBOR + 3 prosentpoeng (se avsnitt 6.4 andre inntekter). I 2018 er det budsjettert med renter på kr 4 millioner. Det ytes ikke tilskudd fra bykassen. Av styrets forslag til budsjett 2018-2021 framgår det at foretaket har god likviditet. Dersom det skulle vise seg at det blir behov for likviditet kan foretaket søke bykassen om lån til definerte tiltak.

Mål i planperioden

Bystyret fastsatte revidert eierstrategi for Sandnes tomteselskap KF ved fusjonen med Sandnes indre havn KF (bsak 185/12). Den er senere oppdatert (bsak 83/13), og ligger til grunn for styrets budsjettforslag. I eierstrategien framgår blant annet resultatmål med hensyn til prisnivå på boliger, krav om aktiv medvirkning i å nå målene i den boligsosiale handlingsplanen, utvikling av prosjektkonkurransekonseptet som virkemiddel for å framskaffe rimelige boliger, og om å oppnå en markedsandel på minimum 40 prosent av utbudet på tomtearealer til boligformål i Sandnes kommune. Eierstrategien oppstiller også resultatmål knyttet til engasjement i utviklingen av transformasjonsområdene. Foretaket skal være den foretrukne leverandør av ledige næringsarealer i Sandnes kommune generelt og være pådriver for å framskaffe tilgjengelige strategiske regionale næringsarealer i Sandnes spesielt. Videre skal foretaket framskaffe, på en kostnadseffektiv måte, offentlige arealer til bruk i tjenesteproduksjon. Bystyret forventer at foretaket er kommunens foretrukne samarbeidspart og pådriver for utviklingen av nye store strategiske utbyggingsområder og prioriterte offentlige utviklingsprosjekter i bysentrum.

Siden fusjonen i 2012 har styret arbeidet systematisk med å utvikle en modell for økonomisk mål- og risikostyring. Ekstern faglig bistand er brukt i arbeidet. Styret har i tillegg arbeidet med å styrke konsernstyringen i foretaket. Det er besluttet at en slik modell skal brukes framover i regnskaps- og budsjettrapportering i foretaket. Hensikten er å styrke styringsdata, nøkkeltallsrapportering og risikostyring knyttet til datterselskaper og i foretaket konsolidert. Bystyret vedtok styrets forslag til overordnet nøkkeltall og mål i bsak 149/13. Med grunnlag i bystyrets eierstrategikrav overfor foretaket, viser styrets budsjettforslag følgende beregnede måloppnåelse for 2018:

Eierstrategikrav

Nøkkeltall

Målsetning

Beregnet måloppnåelse 2018

Foretaket skal være kostnadsbevisst og leveringsdyktig aktør

Lønnsomhet: resultat i % av salgsinntekter (skal vises med estimat for 4 år)

Årlig resultat på minimum 15 % etter finanstransaksjoner

11 %

Foretaket skal være selvfinansierende

Likviditet og finansieringsevne: bankinnskudd og 30 % av innbetalinger, fratrukket forventede utbetalinger neste 2 år. (Skal vises med estimat også for 2 år fram).

Til enhver tid ha kontantbeholdning som er kr 100 millioner større enn summen av neste 2 års forventede utbetalinger, fratrukket 30% av forventede innbetalinger. Måltallet for perioden er kr 100 millioner.

Kr -108 millioner

Styret skal til enhver tid føre tilsyn med at foretaket har en egenkapital som er forsvarlig ut fra den risiko som virksomheten er eksponert for

Soliditet: egenkapitalandel

(skal vises med estimat også for 4 år fram).

Egenkapitalandel på minimum 45 %

67 %

Styrets forslag opprettholder forpliktelsen til bykassen når det gjelder ansvarlig lån. De viktigste bidragene som foretaket kan yte i tillegg til bykassen, er å få fram flere rimelige boliger generelt, og til gjennomføring av boligsosial handlingsplan spesielt. Enda tidligere bestillinger av tomtebehov sammen med egen videreutvikling av prosjektkonkurranse-konseptet, muliggjør leveranse av rimelige boliger og tomter til kommunens behov. Budsjettet er forsiktig vurdert i et urolig marked, og hovedfokuset er på 2018. Budsjett 2019-2021 er vurdert nøkternt og det er usikkerhet knyttet til både antall enheter og tidspunkt for salg.

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2018-2021

Styret sitt forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til økonomiplan 2018-2021. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets budsjett – styrets forslag:

 

2018

2019

2020

2021

Driftsinntekter/dekningsbidrag

-161000

-179000

-155000

-163000

Driftsutgifter

147000

179000

153000

160000

Brutto driftsresultat

-16000

-1000

-2000

-3000

Finansposter

-2000

-2000

-3000

-3000

Netto driftsresultat

-18000

-3000

-5000

-6000

Disponeringer 1)

       

Årsresultat

-18000

-3000

-5000

-6000

1) Kostnader overført prosjekter

 

I styrets forslag er forpliktelsen om å yte kommunens støtte til Blink-festivalen 2018, Tour des Fjords/Hammer Race og Nordsjørittet opprettholdt på samme nivå som tidligere, totalt kr 4,2 millioner. Lønnsutgiftene justeres for lønnsøkning. Det er ikke budsjettert med nyansettelser eller vikarbruk framover. Annen driftskostnad holdes uendret fra 2017. Dette gjelder i hovedsak kostnader knyttet til annonser og reklame, el-bil som vil bli leaset samt midler til kundearrangement.

Budsjett 2018-2021 er basert på prosjektstatus og markedsvurdering. Styret vurderer at urolighetene i 2017 ikke er over, men markedet har den siste tiden vist signaler på bedring. Boligprosjektene som er lagt inn i budsjett 2018 er basert på områder som er byggeklare. Kleivane er i produksjon og er et populært boområde. Siste rest av B7 samt B3/B4 kommer i 2018. Nye områder som kommer i 2018 er delfelt innenfor Austrått Utvikling AS, Åsveien 140 og Hommersåk HO17.

For næring er markedssituasjonen fortsatt vanskelig. Det største prosjektet innenfor næring i 2018 er knyttet til Stangeland KA-1, samt salg av areal på Stangeland til Statens vegvesen. I tillegg er det lagt opp til start av salg på Hesthammer. Det jobbes videre med resalg av to tomter som ble tilbakekjøpt i 2016.

Offentlige tomter i 2018 består av tomt til svømmeanlegg Iglemyr. Når det gjelder salg av offentlige tomter ble mange salg signert i 2016 og 2017.

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan - driftsbudsjettet

Styrets forslag til budsjett vurderes å være i tråd med resultatmålene i eierstrategien. Det er viktig at Sandnes tomteselskap KF bidrar til rimelige boliger, omforming av sentrumsområder og ulike typer næringsareal.

Styret har fulgt opp bystyrets vedtatte eierstrategi og modell for styring av økonomisk risiko gjennom måltall for lønnsomhet, likviditet og soliditet. Modellen ivaretar 4-års perspektivet. Styret har videreutviklet modellen til å omfatte foretakets virksomhet sammen med andre utbyggingsselskaper (datterselskaper). Det er et sentralt grep for å ha et solid styringsverktøy med hensyn til økonomisk risiko og som beslutningsunderlag framover. I forhold til vedtatte nøkkeltall ser rådmannen at måltallet for lønnsomhet med 15 prosent ikke nås i perioden. Soliditet på 67 prosent i 2018 holdes stabilt høyt i hele perioden. Resultatoppnåelsen på dette nøkkeltallet er etter rådmannens vurdering sentralt for at foretaket skal kunne gjennomføre de oppgaver og oppdrag som bystyret har gitt. Rådmannen ser at kompleksiteten i virksomheten tiltar. I samsvar med regionale og kommunale planer vil engasjement i byomformingsprosjekter få et økt omfang framover. Kompetanse og kapasitet i foretaket må over tid tilpasses endrede rammevilkår. Fokus på risiko- og økonomistyring vil fortsatt ha høy prioritet i tråd med eierstrategien. Dette er vesentlig for bykassen og for kommunen som konsern. Rådmannen tilrår at bystyret slutter seg til styrets forslag.

Når det gjelder konsernprosjekter som foretaket utfører, som særskilte oppdrag fra bystyret, foretas netto sluttoppgjør mot bykassen. Med grunnlag i at blant annet oppdraget om områderegulering og salg av kommunenes eiendommer i Skeianeområdet ventes dette fullført i planperioden. Netto sluttoppgjørsinntekter med til sammen kr 45 millioner er innarbeidet i 2018, 2019 og 2020. Beløpet forutsettes overført til bykassen.

Bystyret har i sak om K0 for Ruten byrom lagt til grunn at anleggsstart skjer i 2018 og ferdigstillelse om lag 2 år etter. Nettoinntekten fra utbyggingsdelen av Ruten tilfaller bykassen, men først på lengre sikt. Områdereguleringsplan for Ruten er godkjent. Rådmannen foreslår derfor å videreføre tiltaket om at det foretas et deloppgjør mellom bykassen og Sandnes tomteselskap KF på kr 20 millioner, fordelt med kr 17,7 millioner i 2019 og kr 2,3 millioner i 2020 som utlukkende disponeres til medfinansiering av Ruten byrom. Det ekstraordinære uttaket er forutsatt å kunne skje fra foretaket med allerede oppspart egenkapital, ikke framtidige resultater. Av eierstrategien framgår det at foretaket skal være kommunens foretrukne samarbeidspart og pådriver for utviklingen av nye store strategiske utbyggingsområder og prioriterte offentlige utviklingsprosjekter i bysentrum. Det eierstrategiske grepet er her konkret forslag om et økonomisk deloppgjør av realiseringen av Ruten til delfinansiering av Ruten byrom i planperioden. Tiltaket vil etter rådmannens vurdering samtidig bygge opp om Ruten som regionalt kollektivknutepunkt og hele sentrum som attraktiv forretningsadresse.

Forslag til vedtak:

  1. Økonomiplan 2018-2021 for Sandnes tomteselskap KF godkjennes.
  2. Bystyret godkjenner foretakets årsbudsjett for 2018, med et resultat på kr 18 millioner.
  3. Bystyret godkjenner at det foretas et deloppgjør for Ruten utvikling med Sandnes tomteselskap KF til bykassen på kr 20 millioner, fordelt over årene 2019 og 2020, som utelukkende disponeres til delfinansiering av opparbeidelsen av Ruten byrom.
  4. Bystyret godkjenner at første nettooppgjør for konsernoppdraget om salg av kommunens eiendommer i Skeianeområdet foretas som en overføring fra Sandnes tomteselskap KF til bykassen på kr 15 millioner i 2018, kr 25 millioner i 2019 og kr 5 millioner i 2020.

Vedlegg 1: Styrets forslag til økonomiplan 2018-2021, se vedlegget til økonomiplan 2018-2021.

Publisert: 17.10.2017 14:09
Sist endret: 24.10.2017 21:32