Sandnes parkering KF

Om foretaket

Sandnes parkering KF består av 13,3 faste årsverk. Det omfatter totalt 14 personer. Herav er fire administrative stillinger og ti trafikkbetjenter. Det er lagt opp til to fastlønnede og en timelønnet vikar. Merkantile tjenester som arkiv, regnskap, lønn og IKT kjøpes internt fra kommunen. Innfordring ivaretas av foretaket i nært samarbeid med økonomiavdelingen. Tilsvarende leies vei- og gategrunn og vedlikeholdstjenester av gategrunn. Verksteds- og lagerlokaler leies i samme bygg som foretakets kontorer, noe som er fordelaktig med tanke på sikkerhet og tidsbruk.

Foretakets formål er å utøve vedtatt parkeringspolitikk, drive og håndheve parkerings-vedtektene samt bidra aktivt i å bruke parkering som virkemiddel i byutviklingen. Bykassen yter ikke tilskudd til foretaket. Med virkning fra 2010 har bystyret vedtatt et resultatkrav der en andel av årsoverskuddet skal tilfalle bykassen. Resultatkravet i henhold til gjeldende økonomiplan er på kr 1,1 millioner årlig.

Foretaket har et 100 prosent eid datterselskap, Sandnes parkeringsdrift AS, som driver offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i privateide anlegg og plasser, herunder Nygaardshagen og Bystasjonen. Med grunnlag i formelle avtaler leier datterselskapet personell og driftsmateriell fra foretaket for å opptre i samsvar med konkurransedirektivet. Det er følgelig ingen ansatte i aksjeselskapet. Datterselskapet har eget regnskap og revisor, og foretaksstyret er selskapets generalforsamling. I 2018 er det budsjettert med lønns- og prisjustert utleie til aksjeselskapet i tråd med avtalen. Videre er det budsjettert med en utbytteforventning på kr 50 000 fra datterselskapet. Nytt forskriftskrav fra 1.1.2017 er trådt i kraft, men virkningene av disse arbeides det fortsatt med nasjonalt. Det er også usikkerhet knyttet til vilkårene for elbiler. Det er således usikkerhet både for utgifts- og inntektssiden, derav reduserer også foretaket sin utbytteforventning for 2018.

Mål i planperioden

Sandnes parkering KFs formål er utformet på grunnlag av bystyrets vedtatte mål for parkeringspolitikken og kommunens parkeringsvedtekter.

Foretaket skal

a) være en aktiv leverandør av tjenester som bidrar til vitalisering av byens handels-, service-,kultur- og botilbud

b) videreutvikle parkeringstilbudet og tilgjengeligheten til dette ved alene, eller sammen med andre offentlige eller private aktører, legge til rette for nødvendig antall parkeringsplasser

c) håndheve gitte bestemmelser i tråd med lov, regelverk og gjeldende parkeringspolitikk

d) forvalte parkeringsfondet, som sammen med foretakets overskudd, anvendes til forbedringer av parkeringstilbudet

For perioden 2018-2021 er styrets målsetninger:

 • Iverksette tiltak for at vedtatte parkeringspolitiske mål blir oppfylt; skape tilgjengelige parkeringsplasser til enhver tid, sørge for framkommelighet og trafikksikkerhet i hele kommunen og bidra til de beste miljømessige løsninger.
 • Være synlig og yte god service til samarbeidspartnere, næringsliv, innbyggere og besøkende; ha god kunnskap om parkering og parkeringsløsninger, komme tidlig inn i bygge- og reguleringsprosesser, fokusere på at parkeringsplasser gjelder muligheter for av- og pålessing, av- og påstigning, korttids- og langtidsparkering, særlige behov for forflytningshemmede, elbiler, sykkelparkering, hybridbiler, lastebiler, bobiler, turistbusser med videre.
 • Trafikkbetjentene skal være veiledere; hvor kan bilister parkere, hvordan parkere lovlig, gjennom god kjennskap til kommunen framstå som både trafikkguider og trafikkbetjenter.
 • Gjennomføre overgangen til nye forskrifter relatert til parkering, og sørge for at Bystyret er godt orientert om de endringer forskriftene medfører for foretaket, datterselskapet og kommunen.
 • De nye forskriftene betyr vesentlige endringer som følge av delvis gebyrfinansiering av en rekke tjenester. Videre kommer krav til oppsetting av flere ladestasjoner og universell utforming av betalingsautomater. Alle betalingsordninger skal nå være kostandsnøytrale, det vil si at operatør må betale alle påslag. Selv om satsene for tilleggsavgift og parkeringsgebyr øker, forventes det at kostnadene vil øke mer. Budsjettering er derfor vanskelig, da det foreligger begrenset erfaringsmateriale på budsjetteringstidspunktet.

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2018-2021

Styrets samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til økonomiplan 2018-2021. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett – styrets forslag:

 

2018

2019

2020

2021

Driftsinntekter

-18405

-18363

-18338

-18324

Driftsutgifter 2)
(eks. kalk. avskrivninger)

17661

17661

17661

17661

Brutto driftsresultat

-744

-702

-677

-663

Finansinntekter

-273

-273

-273

-273

Utbytte, datterselskap

-50

-50

-50

-50

Finansutgifter

0

0

0

0

Netto driftsresultat

-1066

-1024

-999

-985

Disponeringer 1)

1066

1024

999

985

Årsresultat

0

0

0

0

1) Overføring til investeringsregnskapet, bruk av og avsetning til disposisjonsfond og parkeringsfond.

2) Inkludert kr 1,1 millioner i overføring til bykassen.

I samsvar med gjeldende økonomiplan løses behovet for investeringer i automater og utstyr gjennom årlig prioritering av foretakets midler avsatt på disposisjonsfond, inkludert årsoverskuddet. Styret foreslår for perioden 2018-2021 å videreføre avsetning til investeringer i ombygging av automater i henhold til nytt regelverk og nye automater, eller andre mer moderne og kostnadseffektive betalingsløsninger. Videre foreslås tre investeringstiltak i planperioden. Det gjelder sluttfinansiering på kr 760 000 i 2018 til fem informasjonstavler for hovedinnfartsårene til Sandnes, opparbeidelse av «Park&Ride» tilbud i Vatnekrossen i 2018 til kr 250 000 og kr 1,92 millioner til etablering av 16 ladestasjoner for el-biler mot betaling i løpet av 2018-2021. Informasjonstavlene foreslås finansiert av parkeringsfondet.

Totalt er det investert i parkeringsteknisk utstyr i nye anlegg i Nygaardshagen og Bystasjonen for kr 10 millioner, kr 4 millioner i 2013 og kr 6 millioner i 2014. Parkeringsfondet er et bundet fond. Av forskriften framgår det at fondet skal kunne brukes til etablering av nye parkeringsanlegg (bil og sykkel), utvikling, informasjon og markedsføring av parkeringstilbudet i Sandnes samt tilstøtende oppgaver som kan redusere behovet for parkeringsplasser. For å løse finansieringen av anskaffelse i parkeringsutstyr i Bystasjonen og Nygaardshagen parkeringsanlegg, vedtok bystyret å disponere midler fra parkeringsfondet i 2014. Disse midlene tilbakeføres med årlig beløp tilsvarende et lån med renter og avdrag over 10 år. I 2018 utgjør dette kr 1 142 029 som aksjeselskapet betaler tilbake til bundet parkeringsfond i foretaket. Avtalen med aksjeselskapet gir muligheter for raskere nedbetaling dersom den økonomiske situasjonen skulle tilsi det.

Foretaksstyret har i driftsbudsjettet for 2018 ikke forutsatt inntektsøkning som følge av volumvekst. Dette skyldes at det er flere parkeringsplasser som er fjernet (midlertidig og permanent), blant annet deler av Ruten, Jernbaneveien og plasser i sentrum. Parkeringstider og avgiftene for Sandnes sentrum ble justert fra 1. januar 2017. Det er gjort en vurdering av gjeldende avgifter, herunder sammenligning med andre kommuner. Styret foreslår å beholde takstene som følger:

 • For 1. time beholdes taksten uendret på kr 15.
 • For 2. time beholdes taksten uendret på kr 21.
 • For 3. time og påfølgende timer beholdes taksten uendret på kr 32.

I tillegg legges opp til at det betales for strømforbruket på el-bil ladestasjonene slik som tidligere vedtatt. Betaling skjer fortrinnsvis via EasyPark app’en eller tilsvarende.

Bystyrets vedtak i gjeldende økonomiplan om at kr 1,1 millioner av årsoverskuddet i foretaket skal tilfalle bykassen er videreført.

Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag:

 

2018

2019

2020

2021

Overføring fra drift

-650

-400

0

0

Bruk av disposisjonsfond

-1200

-240

-240

-240

Bruk av bundet parkeringsfond

-760

0

0

0

Utgifter

2610

640

240

240

Årsresultat

0

0

0

0

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannen har merket seg styrets påpekning av at virkninger av nye parkeringsforskrifter ikke er endelig avklart og at endringene kan få ytterligere økonomiske virkninger for foretaket. Å få nødvendig oversikt er en prioritert oppgave, og rådmannen vil i samarbeid med foretaket bidra til å få dette på plass. Rådmannen har i sitt forslag videreført, etter foranalysen, nytt parkeringsanlegg med 240-250 plasser i kvartalet A8 Havneparken. Parkeringsfaglig kompetanse fra foretaket er påkrevd i den videre gjennomføringen. Rådmannen vil i egen sak til bystyret komme tilbake til hvordan byggeprosjektet og driften av anlegget organiseres. Rådmannen er tilfreds med at styret har funnet rom for å videreføre overføringen til bykassen med kr 1,1 millioner. Rådmannen har innarbeidet foretaksstyrets budsjettforslag, inkludert at takst for parkering holdes uendret.

Forslag til vedtak:

 1. Økonomiplan 2018-2021 for Sandnes parkering KF godkjennes. Finansiering av investeringene fastsettes endelig for ett år om gangen i forbindelse med økonomiplan.
 2. Bystyret godkjenner at følgende takster for parkering gjøres gjeldende fra 1. januar 2018:
  • 1. time kr 15,- (uendret)
  • 2. time kr 21,- (uendret)
  • 3. time og påfølgende timer kr 32,- (uendret)

Vedlegg 1: Styrets forslag til økonomiplan 2018-2021, se vedlegget til økonomiplan 2018-2021.

Publisert: 17.10.2017 14:44
Sist endret: 24.10.2017 21:33