Sandnes kunst- og kulturhus KF

Om foretaket

Sandnes kunst- og kulturhus KF består av 16 fast ansatte per 1. september 2017. I tillegg engasjeres frilansere knyttet til enkeltprosjekter og forestillinger tilsvarende 4 årsverk. Renholdstjenester kjøpes for tiden fra byggdrift.

Bykassen gir i 2017 et basis driftstilskudd på kr 10,429 millioner til foretaket (kr 10,238 millioner i basistilskudd fra gjeldende økonomiplan, og kr 191 000 i helårsvirkning av lønnsoppgjør 2016). I tillegg kommer kompensasjon for lønnsoppgjør i 2017, med helårsvirkning i 2018, som finansieres av kommunens felles lønnsreserve. Til dekning av internhusleie mottar foretaket et tilskudd på kr 5,3 millioner. Bykassen yter et årlig tilskudd på kr 600 000 til Regional Arena for Samtidsdans (RAS). I 2017 er det gitt et tilskudd på kr 50 000 til utskifting av kjøkkenutstyr i Kinokino sine lokaler.

Foretakets formål er å drive og utvikle aktiviteten i kulturhuset og KINOKINO, herunder finne sin posisjon og kulturprofil lokalt og regionalt. Hovedtyngden av virksomheten i foretaket er prosjektrelatert i form av oppsetninger, arrangementer og utleie. Sandnes eiendomsselskap KF eier bygget, slik at bygningsmessige tiltak som gjelder ivaretakelsen av realkapitalen, budsjetteres av Sandnes eiendomsselskap KF. Internhusleien på kr 5,3 millioner i 2017 er for foretaket en nullsum og påvirker ikke driftsresultatet. Ombygginger og utbedringer som følge av utvikling i kulturhusets drift og produksjon, samt større utstyrsmessige anskaffelser, tilligger det imidlertid foretaksstyret å foreslå. Innvilgede midler føres opp som en utgift i bykassen og inntektsføres i foretakets budsjett.

Mål i planperioden

Av styrets forslag til økonomiplan 2018-2021 framgår følgende hovedmål for driften:

 1. Tilby innbyggerne et mangfold av profesjonelle kulturytringer på nasjonalt og internasjonalt nivå, med særlig vekt på musikkteater, dans og nyskapende kunstformidling, og å være en ledende screeningarena og møteplass. Det skal tilbys allsidig utvalg av kunst, film, dans og kulturell aktivitet basert på kvalitetskriterier. Det skal være tilbud rettet mot unge og nyetablerte utøvere.
 2. Drive Sandnes kulturhus og KINOKINO som brukshus for det lokale kulturliv og tilby et bredt publikum både kulturell og sosial møteplass.
 3. Legge vekt på samarbeidsprosjekter, etablere allianser og fellesskap med samarbeidspartnere som har samme eller likeartet målsetning.
 4. For å oppnå et bredere kulturtilbud i Sandnes, kan foretaket engasjere seg i annen virksomhet, enten selv, eller i samarbeid med andre selskaper.
 5. Foretaket skal ikke ha erverv som formål og skal ikke gi økonomisk utbytte.

Forslaget bygger på følgende resultatmål for 2018:

Resultatmål

2018

Samlet besøk

82000

Antall arrangement

300

Brutto inntekter, eksklusiv kommunalt tilskudd

18460000

Driftsresultat

0

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2018-2021

Styrets samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til økonomiplan 2018-2021. Utleiesatser for 2018 er tidligere vedtatt i bsak 120/17. En oppsummering av styrets budsjettforslag er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett – styrets forslag:

 

2018

2019

2020

2021

Driftsinntekter

-35000

-35000

-35000

-35000

Driftsutgifter
(eks. kalk. avskrivninger)

35620

35620

35620

35620

Brutto driftsresultat

620

620

620

620

Finansinntekter

-120

-120

-120

-120

Finansutgifter

0

0

0

0

Netto driftsresultat

500

500

500

500

Disponeringer

-500

-500

-500

-500

Årsresultat

0

0

0

0

Basisdriften i foretaket hviler på to grunnpilarer: kommunens rammetilskudd og egne inntekter. Egne inntekter består av leieinntekter, billettinntekter, sponsorinntekter og tilskudd fra andre instanser. Foretakets rammetilskudd har vært regulert i tråd med lønnsvekst, men ikke annen kostnadsvekst. Det betyr at kravet til egeninntjening i foretaket øker år for år. Vedtatte priser på utleie av utstyr og lokaler for Sandnes kulturhus og Kinokino ble justert opp med 10 prosent avrundet til nærmeste kr 100, gjeldende fra 1. januar 2017. Det ble videre vedtatt at tilsvarende priser justeres ytterligere opp med 4 prosent avrundet til nærmeste kr 100 fra og med 1. januar 2018.

I styrets forslag til driftsbudsjett er forslag til rammetilskudd for 2018 i tråd med gjeldende økonomiplan på kr 10,429 millioner. Helårsvirkning av lønnsoppgjør for 2017 samt lønnsoppgjør for 2018 kompenseres over kommunens lønnsreserve etter framlagt lønnsprotokoll.

Kommunal egenandel på kr 600 000 til RAS-prosjektet videreføres, men styret foreslår at tilskuddet økes med kr 110 000, til kr 710 000, fra og med 2018. Gjennom formalisert turnésamarbeid med Dansens hus i Oslo, Bærum kulturhus, DansiT i Trondheim og Dansearena Nord er RAS tildelt statlig støtte på kr 3 millioner. Støtten er lagt inn som fast ordning gjennom Dansens hus, som administrerer samarbeidet. Midlene fordeles med en sentral pott til program og administrasjon, samt en årlig sum på kr 240 000 til hver av de regionale samarbeidspartene. Samarbeidet forutsetter imidlertid en fordeling av nasjonal og regional finansiering, og RAS må dermed ha kr 160 000 årlig i lokal og regional medfinansiering. Rogaland fylkeskommune har gitt tilsagn på kr 50 000, slik at Sandnes kommunes andel utgjør kr 110 000. Rådmannen mener at det er viktig for Sandnes at RAS videreutvikles, og tilrår at det lokale tilskuddet, som er kommunens andel av finansieringen på totalt kr 400 000, økes med kr 110 000, til totalt kr 710 000.

I samsvar med vedtak i gjeldende økonomiplan 2017-2020 videreføres tilskudd til musikalproduksjoner med kr 700 000. Styret foreslår å forskyve avsetningen fra 2019 til 2020 på grunn av endret musikalsyklus. Rådmannen tilrår forskyvningen av tilskuddet til musikalproduksjoner til 2020.

I styrets forslag til driftsbudsjett foreslås kr 40 000 i nytt kommunalt tilskudd for å kunne gjennomføre gratis sommerkino for barn på Kinokino fra 2018. Foretaket har tidligere år søkt og blitt tilført midler til tiltaket via formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger. Rådmannen mener at gratis sommerkino for barn er et positivt tiltak, og tilrår at kr 40 000 legges inn som årlig økning i driftstilskuddet fra og med 2018.

Det er økt fokus på sommeraktiviteter i Sandnes sentrum og flere har etterlyst sommerkonserter i kulturhusets foaje. I styrets forslag til driftsbudsjett er det lagt inn kr 100 000 i et nytt tiltak med årlig økt kommunalt tilskudd for å gjennomføre tiltaket. Rådmannen tilrår ikke forslaget, og mener at tiltaket eventuelt må håndteres innenfor foretakets eksisterende ramme.

Musikalen Billy Elliot, som spilles i januar og februar 2018, delfinansieres med midler fra foretakets driftsbudsjett både i 2017, 2018 og 2019. Øvrig finansiering kommer fra billettinntekter, eksterne tilskudd og sponsorinntekter. For 2019 er det avsatt kr 500 000 til musikalen. For å trygge foretakets økonomi og få avsluttet musikalregnskapet i 2018, søker foretaket om et rentefritt lån/forskudd på kr 500 000 i 2018, som tilbakebetales i sin helhet ved et tilsvarende redusert tilskudd i 2019. Rådmannen tilrår at dette håndteres innenfor foretakets eksisterende ramme i 2018.

Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag:

 

2018

2019

2020

2021

Egne inntekter

0

0

0

0

Utgifter

300

2220

300

300

Årsresultat

300

2220

300

300

I gjeldende økonomiplan 2017-2020 er det satt av kr 300 000 årlig til oppgradering av sceneteknisk utstyr i kulturhuset. Foretaket har behov for løpende oppgradering og utskifting av utstyr knyttet til sal og scene, og behovet vil ikke avta i planperioden. Rådmannen tilrår at beløpet videreføres i økonomiplanperioden.

I gjeldende økonomiplan 2017-2020 ble det også bevilget kr 2 millioner til ny utstyrsheis i 2019 i Kinokino som styret foreslår videreført. Rådmannen tilrår forslaget.

Bystyret vedtok i gjeldende økonomiplan at framtidig oppgraderingsbehov for Sandnes kulturhus og Kinokino, både på kort og lang sikt, skulle utredes første halvår 2017. På grunn av sykemeldinger hos Sandnes eiendomsselskap KF ble dette ikke gjennomført innen fristen. Arbeidet er startet opp i august 2017 og forventes sluttført innen utgangen av 2017. Sandnes eiendomsselskap KF, som er eier av byggene, melder om behov for oppgradering av tekniske anlegg på totalt kr 15 millioner. Oppgraderingene gjelder ventilasjon, vann, avløp og kabling på Sandnes kulturhus. Det meldes også om tilsvarende behov, estimert til kr 300 000, i 2018 på Kinokino. Rådmannen tilrår at større investeringer i byggene utsettes til endelig utredning er sluttført. Utredningen vil være grunnlag for beslutninger i kommende økonomiplan 2019-2022.

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan - driftsbudsjettet

Rådmannen tiltrer hovedsakelig styrets forslag til driftsbudsjett og har innarbeidet avsetninger til følgende:

 • Basis rammetilskudd i 2018 på kr 10,429 millioner. I tillegg kompenseres det for helårsvirkning av lønnsoppgjør 2017. Lokale lønnsforhandlinger for 2017 er i skrivende stund ikke gjennomført.
 • Kr 5,511 millioner i tilskudd til dekning av internhusleie.
 • Lønnsoppgjør i 2018 kompenseres etter framlagt forhandlingsprotokoll og finansieres av kommunens lønnsreserve.
 • Tilskudd på kr 700 000 i 2020 til musikalproduksjoner.
 • Økt kommunal egenandel på kr 110 000 årlig til RAS-prosjektet, totalt kr 710 000.
 • Kr 40 000 i nytt årlig økt kommunalt tilskudd for å kunne gjennomføre gratis sommerkino for barn på Kinokino fra 2018.

Rådmannen tiltrer ikke styrets forslag om:

 • Kr 100 000 i årlig økt kommunalt tilskudd for å kunne gjennomføre sommerkonserter i kulturhusets foaje fra 2018.
 • Kr 500 000 i rentefritt lån/forskudd i 2018 knyttet til musikalen Billy Elliot, med tilbakebetaling ved et tilsvarende redusert tilskudd i 2019.

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan - investeringsbudsjettet

Rådmannen tiltrer styrets forslag om følgende tiltak og har innarbeidet avsetninger til:

 • Kr 300 000 årlig til oppgradering av sceneteknisk utstyr i kulturhuset.
 • Kr 2 millioner i 2019 til utstyrsheis i KINOKINO.

Rådmannen tiltrer ikke forslag om større tekniske oppgraderinger fremmet av byggeier Sandnes eiendomsselskap KF:

 • Kr 10,3 millioner i 2018 og kr 5 millioner i 2019 til ventilasjon, vann, avløp og kabling på kulturhuset og Kinokino.

Forslag til vedtak:

 1. Økonomiplan 2018-2021 for Sandnes kunst- og kulturhus KF godkjennes med følgende endringer:

  Driftsbudsjettet:

  • Økt årlig kommunalt tilskudd på kr 100 000 for å kunne gjennomføre sommerkonserter i kulturhusets foaje fra 2018 bevilges ikke.
  • Kr 500 000 i rentefritt lån/forskudd i 2018 knyttet til musikalen Billy Elliot, som tilbakebetales i sin helhet ved et tilsvarende redusert tilskudd i 2019 bevilges ikke.

  Investeringsbudsjettet

  • Kr 10,3 millioner i 2018 og kr 5 millioner i 2019 til ventilasjon, vann, avløp og kabling på kulturhuset og Kinokino, fremmet av byggeier Sandnes eiendomsselskap KF, bevilges ikke.
 2. Helårsvirkning av lønnsoppgjør 2017 innarbeides i økonomiplanen for 2018.
 3. Sandnes kunst- og kulturhus KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2018 etter framlagt forhandlingsprotokoll.

Vedlegg 1 : Styrets forslag til økonomiplan 2018-2021, se vedlegget til økonomiplan 2018-2021.

Publisert: 17.10.2017 14:53
Sist endret: 24.10.2017 21:34