Sandnes havn KF

Om foretaket

Sandnes havn KF har tre faste årsverk. Merkantile tjenester som arkiv og regnskap kjøpes internt fra kommunen.

Foretaket har som formål å drive Sandnes havn med tilhørende bygg og eiendommer på en forretningsmessig måte, samt sørge for at havnen til enhver tid er en effektiv havn som tilfredsstiller brukernes behov. Foretaket skal ikke ha erverv som formål og skal ikke gi økonomisk utbytte. Formålet i havne- og farvannsloven som regulerer havnens virksomhet (§ 1.) er å legge til rette for god framkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet samt å legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter. Styrets forslag til økonomiplan følger i sin helhet i vedlegget til økonomiplan 2018-2021.

Mål i planperioden

Foretakets visjon er: Sandnes havn skal være et attraktivt, miljøvennlig og effektivt logistikknutepunkt for næringslivet i Sandnes og på Jæren til beste for innbyggerne og samfunnet. Kundens behov skal være styrende for våre tjenester.

  • Sandnes havn skal framstå som den beste og mest kostnadseffektive havnen i regionen for stykkgods, herunder stål og elementer samt bulklaster. Annen tilknyttet virksomhet er utleie av havnebygg og arealer. Dette skal gi avkastning til havneformål som bestemt i lov.
  • Resultatet måles blant annet i antall tonn losset og lastet, fordeling på varetyper, leieinntekter og regnskapsmessig resultat. Dette legges fram i forbindelse med regnskapsrapporter og årsregnskap.

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2018-2021

Styret sitt samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til økonomiplan 2018-2021. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett – styrets forslag:

 

2018

2019

2020

2021

Driftsinntekter

-14100

-14100

-14200

-14200

Driftsutgifter

13700

13900

14000

14000

Brutto driftsresultat

-400

-200

-200

-200

Finansinntekter

-900

-900

-600

-600

Finansutgifter

0

0

0

0

Motpost avskrivninger

-4000

-4000

-4000

-4000

Netto driftsresultat

-5300

-5100

-4800

-4800

Disponeringer 1)

5300

5100

4800

4800

Årsresultat

0

0

0

0

1) Overført investeringsregnskapet

Bystyret godkjente i bsak 76/11 avtale mellom Sandnes havn KF og Sandnes indre havn KF (nå Sandnes tomteselskap KF) om overdragelse av arealene i indre havn til byutviklingsformål. Avtalen innebærer at havnen i september 2016 har flyttet kontorer og det meste av havnevirksomheten. I forståelse med Sandnes tomteselskap KF driver havnen restarealene i indre havn så lenge det er hensiktsmessig. Avtalen innebærer videre at Sandnes havn KF har gitt et lån til Sandnes tomteselskap KF tilsvarende kjøpesummen, og dette har blitt startet nedbetalt i 2016 og framover i takt med salg av arealene.

I et normalt driftsår for Sandnes havn KF er driftsinntektene på om lag kr 14 millioner og driftsutgiftene, inkludert avskrivninger, på om lag kr 13-14 millioner. Skipsinntekter er budsjettert på samme nivå som i 2017. Dette er ut i fra forventet trafikk og at det ikke kan forventes inntekter fra skip i korte opplag.

Bygningsmassen på Somaneset er relativ ny, og det blir derfor foretatt normalt utvendig vedlikehold etter behov. Det samme gjelder for kaianleggene. De årlige driftsresultatene settes av til investeringsbudsjettet, og i 2018 er dette budsjettert til kr 5,3 millioner.

Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag:

 

2018

2019

2020

2021

Egne inntekter/overført fra drift

-5300

-5100

-4800

-4800

Bruk av fond

0

-29100

-31200

0

Investeringsinntekt, salg av eiendom

-20800

-20800

0

-21500

Finansieringsbehov

26100

55000

36000

26300

Årsresultat

0

0

0

0

Forslaget til økonomiplan er i samsvar med gjeldende plan og tar høyde for investeringer som er nødvendige for havnedriften. For å kunne oppfylle foretakets formål på en god måte, vil det være behov for ytterligere investeringer i lagerbygg, havnekran og utvidelse av landareal. Investeringene vil i størst mulig grad tilpasses slik at de samsvarer med innbetalinger fra Sandnes tomteselskap KF.

Investeringer dekkes av egne midler, salgsinntekter, fondsbruk og løpende drift. Styrets forslag til investeringsbudsjett omhandler blant annet:

Lagerbygg: For å kunne gi et fortsatt godt tilbud til kundene er to nye lagerbygg under bygging. Hvert bygg er på om lag 1 400 kvadratmeter.

Havnekran nummer 2: Det kan bli behov for å investere i en havnekran nummer 2. Dette for å bli enda mer effektive ved at det kan betjenes to skip samtidig, eller laste opp biler når det også er skipshåndtering, samt for å ha en backup i tilfelle driftsstans. Investeringen kan bli aktuell i 2018 eller 2019.

Utvidelse av landareal: Det er under regulering planlagt utfyllingsområde utenfor havneområdet på om lag 10 dekar. Det er gjennomført grunnundersøkelser og endelig utforming og størrelse vil måtte tilpasses de anbefalinger som blir gitt fra geoteknisk konsulent, samt en vurdering om prosjektets økonomi. Reguleringsplanen antas godkjent i slutten av 2017. Det er satt av kr 20 millioner til dette i 2019.

Forlenging av kai: For å kunne utnytte eksisterende infrastruktur, herunder kran, optimalt, planlegges forlenging av om lag 50 meter kai sørover fra dagens kai og bort til eksisterende 10 meter fortøyningskai. Ved å legge kranspor på denne vil man få en kranbane på om lag 150 meter, og dette vil muliggjøre betjening av to skip uten at disse må forhale (flyttes). Budsjett for en slik utvidelse er på kr 30 millioner basert på gjennomført forhåndsprosjekt.

Oppgradering av bygningsmassen: En betydelig del av bygningsmassen vil bli ledig for ny leietaker i 2019, og det er satt av kr 5 millioner til oppgradering/tilpassing til potensiell ny leietaker i 2019.

Eksisterende kraner i indre havn blir holdt sertifisert så lenge det er økonomisk forsvarlig, men inntreffer en skade av betydning vil de bli utfaset og satt igjen på området etter nærmere avtale med Sandnes tomteselskap KF og kommunen.

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan – drifts- og investeringsbudsjettet

Styrets forslag til drift- og investeringsbudsjett er etter rådmannens vurdering i samsvar med foretakets formål og bystyrets prioriteringer av virksomheten. Rådmannen slutter seg til økonomiplanforslaget fra styret i Sandnes havn KF.

Forslag til vedtak:

1) Økonomiplan 2018-2021 for Sandnes havn KF godkjennes.

Vedlegg 1 : Styrets forslag til økonomiplan 2018-2021, se vedlegget til økonomiplan 2018-2021.

Publisert: 17.10.2017 15:03
Sist endret: 24.10.2017 21:34