Kommunale foretak

De kommunale foretakene er en del av kommunen som konsern (juridisk enhet). Etter innstilling fra foretaksstyrene, fastsetter bystyret henholdsvis netto driftsbudsjettramme, investeringsbudsjett og ramme for låneopptak som tas opp i bykassen. Det følger av Kommunelovens §45 nr 1 og §46 nr 2 at kommunestyret innehar enekompetansen til å fastsette årsbudsjettet for kommunens virksomhet. Endringer og nye tiltak som ikke kan løses innenfor foretakets egne rammer, herunder bruk av egne disposisjonsfond, utløser behov for økt overføring av midler fra bykassen. Dette må da innarbeides i konsernets endelige budsjett for 2018 og eventuelt de påfølgende årene.

Når bystyret har vedtatt rammen for foretakets virksomhet, både drift og investeringer, er det styrets ansvar å fastsette det detaljerte årsbudsjettet. Det er videre styrets ansvar å utøve økonomistyring og oppfølging gjennom budsjettåret i samsvar med kommuneloven med forskrifter, og det som følger av kommunens økonomireglement generelt og særskilte bestemmelser om kommunale foretak i kapittel 7.

Her framlegges hovedtallene, mål og prioriteringer slik de framgår av forslagene fra foretaksstyrene. Til hvert av forslagene har rådmannen gitt sine vurderinger og tilrådninger. Dersom forslag fra foretaksstyrene avviker fra det rådmannen har innarbeidet av endringer i sitt forslag, er dette særskilt omtalt. I forslaget til vedtak er disse endringene satt opp punktvis.

Økonomiplanforslagene til foretaksstyrene følger i sin helhet i vedlegget til økonomiplan 2018-2021.

Publisert: 17.10.2017 14:05
Sist endret: 18.10.2017 14:37