VAR

Selvkostområdene vann, avløp og renovasjon ligger under Teknisk og har i planperioden store investeringer. Det er særlig tiltak på vann og avløpsnettet som står for store deler av investeringene. Dette er opprydding i eksisterende forhold for å hindre uønskede utslipp så vel som fornyelse av ledningsnettet og tekniske installasjoner. Det vil også i planperioden gjennomføres en rekke klimatilpasningstiltak da økt nedbør de senere årene har skapt utfordringer på ledningsnettet. Blant større enkeltprosjekter som skal gjennomføres i planperioden er «Omlegging av kulvert Stangelandsåna», «Omlegging av VA ledninger i Gjesdalveien, Laksen og Havnegata», og «Sanering av VA ledninger i Parkveien Nord og omegn».

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2018 2019 2020 2021
V1 Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner     5000 7000 7000 7000
Det er over 100 tekniske installasjoner på vann og avløpsnettet med behov for oppgraderinger. Aktuelle tiltak vil være oppgradering og utskifting av utstyr, noe driftsoptimalisering, samt tiltak på bygningsmasse. 
V2 Sanering VA Lurabekken        10000 20000 25000
Lurabekken er et belastet nedslagsfelt og det er behov for tiltak på avløpsnettet for å hindre uønskede utslipp. En vil også benytte anledningen til å skifte strekk av vannledningsnettet ved behov. Prioritering av anlegg er under utarbeidelse. 
V3 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr     1900 1900 2000 1500
Tiltaket omhandler kjøp og utskiftning av teknisk utstyr og renovasjonsbeholdere. Det er årlig behov for fornying og anskaffelse av større beholdere grunnet volumvekst. Arbeidet med utskiftning av utrangerte beholdere videreføres. Det er viktig å ha en aktiv rolle ved vurderinger av nye innsamlingssystem samt tilby nedgravde løsninger der hvor dette er egnet. 
V4 Tiltak på nedlagt deponi     500 500 500 500
Tiltaket omhandler Varatun gamle fyllplass hvor utslippstillatelsen setter strenge krav til oppfølging. Avslutningsarbeidene er lagt opp til å tas over tid, ikke minst for å få tilkjørt rimelige overskuddsmasser for tildekning og terrengutforming. Det er behov for investeringer ved Varatun gamle fyllplass for å fornye og utbedre eksisterende miljøbrønner for overvåking av sigevannet. 
V5 Kommunale returpunkt     1000 1000 1000 1000
Tiltaket omhandler etablering og oppgradering av kommunale returpunkt. Dette gjelder både hytterenovasjon og miljøstasjoner for mer effektiv drift og bedre tilbud til abonnenter. 
V6 Omlegging kulvert Stangelandsåna 51000 10588 15412 25000    
Tiltaket omhandler omlegging og oppgradering av kulvert Stangelandsåna. Spillvannsledning som henger i kulverten er av dårlig tilstand og det har vært flere uønskede hendelser som medførte utslipp av kloakk til gjestehavnen. Sanering av anlegget er nødvendig for å unngå videre utslipp i framtiden. Tiltaket utløses også av utbygginger i området. Bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres fra 2017 etter vedtak i 1. perioderapport 2017
V7 Klimatilpassing     6000 1000 14000 18000
Tiltaket omhandler klimatilpasning på spill- og overvannsnettet. Nedbørsmønsteret har de senere år endret karakter som medfører økende tilfeller av kraftig nedbør over kortere perioder. Det er nødvendig med klimatilpasning for å kunne håndtere store mengder overvann i korte tidsrom som følge av de stadig økende nedbørsmengdene om en skal forhindre skader på eiendom og øvrig infrastruktur (hovedplan bsak 135/14).
V8 Enøk-tiltak tekniske installasjoner     5000 4000 5000 7000
Tekniske installasjoner til vann- og avløpssystemet som pumpestasjoner, renseanlegg og vannmagasiner er energikrevende. En reduksjon i energiforbruket er et viktig klimatiltak etter nasjonale mål for energieffektivisering så vel som kostnadsbesparelser. Det pågår kartlegging og utredning for prioritering av tiltak. Kr 2 millioner av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2017
V9 Omlegging av ledninger i Gjesdalveien, Havnegata og Laksen 30000 5000 10000 10000 5000  
Tiltaket omhandler omlegging av VA-ledninger i Gjesdalveien, Havnegata (Laksen) for optimalisering av drift som vil redusere fare for utslipp. Ved gjennomføring av tiltaket vil det også tilrettelegges for videre byutviklingstiltak som åpning av Storåna. Prosjektet er under planlegging. Kr 10 millioner av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres fra 2017 etter vedtak i 1. perioderapport 2017
V10 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 30000 11000 9000 10000    
Tiltaket omhandler sanering av VA-ledninger i området Skogsbakken og omegn. Det er til tider utslipp til Stangelandsåna fra dette området, og med opprydding av eksisterende forhold vil dette kunne forhindres. Det er et omfattende anlegg med foreløpig kalkyle på kr 30 millioner. Prosjektet er under planlegging. Kr 9 millioner av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres fra 2017 etter vedtak i 1. perioderapport 2017 og 2. perioderapport 2017.
V11 Sanering VA Foren-området 50000     6000 14000 22000
Tiltaket omhandler sanering av VA-ledninger og separering i området Foren som er nedslagsfelt til Stangelandsåna. Det er i dag fellessystem, og skal en hindre framtidige utslipp til Stangelandsåna må boliger i området separeres og avløpsnettet oppgraderes.  Prioritering innenfor nedslagsfeltet er under utarbeidelse. 
V12 Sanering VA og legging av fjernvarme Parkveien Nord 30000 20000 10000      
Tiltaket omhandler sanering av vann- og avløpsledninger i Parkveien og omegn med formål om å redusere utslipp til gjestehavna. Sørlige del av Parkveien ble ferdigstilt i 2015, og dette er det gjenstående strekket fra Parkveiens høyeste punkt og nordover til Langgata. Lyse skal også legge fjernvarmeledninger i gaten, som vil gjøres samtidig av kostnadsbesparende årsaker. Bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres fra 2017 etter vedtak i 1. perioderapport 2017
V13 Omlegging av VA-ledninger i forbindelse med etablering av fjernvarme 26000 15000 11000      
Tiltaket omhandler omlegging og fornying av VA-ledninger i forbindelse med Lyse sin etablering av fjernvarme til Sandnes sentrum. Det er primært i området Varatun-Trones hvor det kreves arbeid på VA-nettet.  Prosjektet utføres i regi av Lyse med valgte entreprenører. Kr 5 millioner av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres fra 2017 etter vedtak i 1. perioderapport 2017.
V14 Optimalisering av vannforsyning Hommersåk 12000 6500 5500      
Tiltaket omhandler driftsoptimalisering av vannforsyningen på Hommersåk. Utførelsen gjøres etappevis. 
V15 Omlegging vannledning Foss Eikeland 5000   5000      
Tiltaket omhandler en omlegging/flytting av vannledning i forbindelse med etablering av ny fylkesvei. Planlegging og prosjektering pågår og framdrift vil styres av Vegvesenet. Kr 2,5 millioner av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres fra 2017 etter vedtak i 1. perioderapport 2017
V16 VA-anlegg Ruten 2600   2600      
Tiltaket gjelder VA-anlegg inkludert kummer og overvannshåndtering i forbindelse med transformasjon av Ruten byrom, jmf tiltak F19.
V17 Oppgradering høydebasseng Hana     2000      
Tiltaket omhandler oppgradering av høydebassenget på Hana med tilhørende tekniske installasjoner, samt bygningsmessige tiltak for å bedre tilgjengelighet og forsyningssikkerhet i sonen.
V18 Etablering VA ledninger Usken     5500      
Tiltaket omhandler kommunens del i å etablere vann og avløp til Usken som planlegges i regi av private oppsittere. Det planlegges sjøledning med tilhørende tekniske installasjoner på land. Tiltaket er en forutsetning for etablering og gjennomføring av det planlagte og igangsatte private prosjektet på Usken.
V19 Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse     1000      
Tiltaket omhandler oppfølging av avløpsstrategi i spredt bebyggelse. I forbindelse med etablering av felles private avløpsanlegg i spredt bebyggelse vil det i mange områder være behov for tilrettelegging med offentlig infrastruktur, ledningsnett og tekniske installasjoner.
V20 Optimalisering av vannforsyning, Asheimveien     3000      
Tiltaket omhandler omlegging og fornying av vannledning i Asheimveien på Sandved som følge av trafikksikkerhetsprosjekt i regi av Statens Vegvesen. Det etableres en G/S vei samt andre tiltak. Vannledningen blir flyttet ut av kjørebanen for bedre tilgjengelighet, samt fornying og oppgradering av vannledningen som er av eldre dato. 
TOTAL SUM VAR 236600 68088 99412 76400 68500 82000
Publisert: 18.10.2017 12:13
Sist endret: 24.10.2017 21:30