Teknisk

Det er en rekke investeringsprosjekter under tjenesteområdet teknisk. For å øke svømmetilbudet ble bygging av Iglemyr svømmehall igangsatt i 2017 med ferdigstillelse i 2019. Oppgradering av Giskehallen 1 og svømmehallen utføres i 2019-2020. Det ligger i planperioden inne mindre trafikksikkerhetsprosjekter og oppgradering av slitte veianlegg. For at stadig flere skal velge sykkelen som fremkomstmiddel er det i planperioden også avsatt midler til å tilrettelegge for syklister samt utrede større tiltak i samarbeid med fylkeskommunen.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2018 2019 2020 2021
T1 Bogafjell idrettshall, spillemidler -14364   -7110 -7254    
I henhold til gjeldende regelverk er det beregnet at prosjektet vil utløse omtrent kr 14,4 millioner i spillemidler. Det antas at tilskuddet blir utbetalt i 2018 og 2019.
T2 Sandnes idrettspark, Giskehallen, spillemidler -21261     -7087 -7087 -7087
I henhold til gjeldende regelverk er det beregnet at prosjektet vil utløse omtrent kr 21,3 millioner i spillemidler. Det antas at tilskuddet blir utbetalt i 2019, 2020 og 2021.
T3 Riskahallen, rehabilitering, spillemidler -20300       -6767 -6767
Rehabilitering av Riskahallen for kr 85 millioner vil utløse spillemidler på kr 20,3 millioner i henhold til gjeldende regelverk. Det antas at tilskuddet blir utbetalt i 2020, 2021 og 2022.
T4 Iglemyr svømmehall 233000 46700 120000 66300    
Status K1 SEKF 70-17, Bsak 47/17: Planlagt byggestart 2017. Forventet ferdigstilt 2019
Prosjektet omfatter en svømmehall med 3 basseng; 1 hovedbasseng og 2 varmtvannsbasseng.
Hovedbassenget på 25 meter med 8 baner tilfredsstiller krav til konkurranser. Første varmtvannsbasseng (12,5*8 m) har felles garderober med hovedbassenget. Varmtvannsbasseng 2 (12,5*9,5 m) er tiltenkt helse med egne garderober. Prosjektet inneholder også tribuner for 250 tilskuere, og er ellers dimensjonert for å være konkurranseanlegg.

Detaljregulering (plan nr 2014140) ble vedtatt i bsak 65/17. Området omfatter svømmehallen, Austråtthallen, tilgrensende baner, parkering og veianlegg. Tomt til ny kirke i Austrått er tatt ut av detaljeringsplanen og følges i stedet opp i revisjon av kommuneplanen. Arbeidet med endelig tomteløsning for kirken pågår og dialog med regionale myndigheter er opprettet. Sandnes tomteselskap KF har fremforhandlet avtale om grunnerverv i området. 
T5 Iglemyr svømmehall, spillemidler -43400   -5000   -12800 -12800
I henhold til gjeldende regelverk er det beregnet at prosjektet vil utløse omtrent kr 43,4 millioner i spillemidler. Utbetalingstidspunktet er usikkert og forutsetter godkjenning fra kulturdepartementet. 
T6 Giskehallen, rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1 99000   7000 46000 46000  
Status IK: Planlagt byggestart 2018.
Prosjektet omfatter rehabilitering av idrettshall og svømmehall m/tilhørende garderober. Med utgangspunkt i tilstandsrapporter fra 2011 og 2014 er følgende arbeider planlagt gjennomført:
Fasaderehabilitering, brannteknisk oppgradering, utskifting tekniske anlegg inkludert bassengteknisk anlegg, rehabilitering av svømmehall, garderober og idrettshall, kjøkken og foaje, sprinkleranlegg, adgangskontroll og brannalarmanlegg.
Det er påregnet en del saneringsarbeider og det er forventet noe forurensede masser med innhold av PCB o.l.
Utomhus er nedgravde avfallskontainere og asfaltering av parkeringsplass tatt med.

Tiltak som ikke er tatt med i kalkylen:
Idrettshallen oppfyller ikke kravene som arrangementshall for kamper i håndball, verken for barne- og ungdoms- eller breddeidretten, på grunn av manglende sikkerhetssoner rundt banen.
Manglende sikkerhetssone kan løses ved at eksisterende tribune rives og ny tribune etableres i 3. etasje i Giskehallen 2. Det vil da måtte gjøres noen tilpasninger for adkomst til innsatt heis som er lagt til rette for en framtidig 3. etasje samt noen tekniske tilpasninger i heis og heissjakt.
Rådmannen vil vurdere eventuelle endringer i prosjektet ved framleggelsen av neste økonomiplan.
T7 Rehabiliterting idrettsbygg     1000      

Status: Bevilgning i 2018.
Det er stort behov for rehabilitering av idrettsbygg. I økonomiplan 2017-2020 er det lagt inn kr 800 000 hvert år i planperioden. Planen er å øke rehabiliteringsnivået for å komme a jour og det foreslås derfor å øke beløpet til kr 1 million i 2018. Disse midlene vil bli disponert etter prioritering av tiltak som skjer på grunnlag av tilstandsanalyse med tiltaksplan som vist i tabellen under. 

Bygg

Beskrivelse

2018

Sørbøhallen

Rehabilitering innvendig og utvendig

700

Riskahallen

Rehabilitering innvendig og utvendig – Fokus rømningsveier

300

 

SUM

1000

T8 Trafikksikring - aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel     6786 500 500 500
Bevilgningen omfatter egenandel som kommunen yter i forbindelse med trafikksikringstiltak hvor fylkeskommunen yter tilskudd i forbindelse med aksjon skolevei. Trafikksikkerhetsprosjekter søknadsbehandles ved fylkets trafikksikkerhetsutvalg i konkurranse med andre kommuner i Rogaland. Forslag til prioritering fremmes ved rullering av trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram i egen sak hver høst. Det som planlegges i tråd med behov og plan er å sette opp intensivbelysning på utsatte fotgjengerfelt på skoleveier i bydelene. Et års bevilgning vil anslagsvis holde til en bydel. Kr 6,3 millioner av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres for finansiering av påbegynte prosjekter etter vedtak i 1. perioderapport 2017 og 2. perioderapport 2017.
T9 Trafikksikring på eksisterende veinett, strakstiltak     1407 1000 1000 1000
Det foreligger behov for å få utført en rekke trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veinett. Dette er tiltak til oppfølging av trafikksikringsvedtak i utvalg for byutvikling. Konkret omhandler dette fartsdempende tiltak, krysningstiltak og skilting. Det er et behov for å øke midler til strakstiltak siden forkjørsregulering av veier har gitt lite rom til andre tiltak de siste årene. Midlene planlegges brukt til flere forkjørsreguleringer, ny pålagt skilting etter vedtak og ny oppmerking for å bedre sikkerhet for syklende og gående. Midlene kan utløse fylkeskommunale og statlige midler. Prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker(UTS). Kr 407.000 av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2017.
T10 Trafikksikring, samarbeidsprosjekter     6049 2600 2600  
Tiltaket er et samarbeid med Rogaland fylkeskommune og skal sikre framdriften i utbygging av trafikksikkerhetstiltak og tilbud for gående og syklende, samt miljøtiltak i Sandnes kommune. Det er flere pågående underprosjekter under utførelse, blant annet reguleringsplan G/S vei Figgjoveien fylkesvei 220, støyskjerming av boliger i Roald Amundsens gate og andre støyskjermingsprosjekter i kommunen. Kr 3,45 millioner av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2017.
T11 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer     500 500 500 500
Kommunen gjennomfører årlig lovpålagt tilsyn av kommunens broer. Midlene benyttes der det avdekkes forhold som kan medføre fare for liv og helse. Eksempelvis nye rekkverk og forbedringer i konstruksjoner. Det er behov for å utføre en rekke registrerte mindre tiltak. Prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker, og større mangler på broer og kaier føres opp som egne prosjekter i økonomiplanen. Det er behov for tiltak kalkulert til kr 500 000 per år i perioden 2018-2021. 
T12 Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer     549      
Det har vært et samarbeid mellom høyskolen VID og Sandnes kommune om universell utforming i sentrumsområder. Det har de siste årene pågått et arbeid med tilpasninger ved bussholdeplasser, og dette arbeidet vil fortsette i 2018. Bevilgning overført fra 2017 etter vedtak i 2. perioderapport 2017.
T13 Nyanlegg gatelys     1600 1600 1600 1600
Gatelysnettet aldres og behovet for utskifting av armaturer og stolper er stort. Det er også nødvendig med etablering av belysning nye steder som følge av utbygginger og endring i behov for å ivareta sikkerheten. Utskifting av gatelys gjøres av økonomiske hensyn hovedsakelig i forbindelse med øvrige gravearbeider og samkjøres i hovedsak med vann- og avløpsanlegg, fjernvarme og Statens Vegvesen. I 2018 planlegges gatelys skiftet ut i Parkveien og Skogsbakken/Kiprå, samt noen andre områder. 
T14 Byutviklingstiltak     2700 1700 1700 1700
Kommunen er en viktig partner og medspiller i byutvikling og utvikling av sentrumsområdet. Kommunalt engasjement i oppgradering av offentlige uterom og plasser har prioritet. Utvalg for tekniske saker prioriterer de konkrete tiltak i henhold til årsbevilgning. I tillegg gjennomfører kommunen jfr vedtatt endret gjennomføringsstrategi for sentrum rekkefølgetiltak fastsatt i bestemmelsene KDP-sentrum. Kr 1 million av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2017.
T15 GASS-egenandel (Gjennomføring Av SentrumsStrategien)     7500 7500 7500 7500
Kommunens gjennomføringsstrategi av KDP-sentrum (Bystyret 11.12.2007) opphører med bystyrets vedtak 18.09.2017 (sakene 127/17 og 128/17). Ordningen med GASS-regimet, jfr KDP-sentrum sine bestemmelser, har blitt klagd inn til Sivilombudsmannen av en av aktørene. Sivilombudsmannen har i sitt konkluderende svar til kommunen anvist endringer som må foretas i bestemmelser og kostnadsbidragsordningen for å bringe det i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser og intensjonene i disse. Vesentlig i Sivilombudsmannens uttalelse er vurderinger av nødvendighet og forholdsmessighet i hver enkelt plan/tiltak, at rekkefølgetiltakene må gjennomføres i planperioden og at utbyggingsavtalen er arenaen hvor gjennomføring av godkjent reguleringsplan avtales. Dagens ordning med at kommunen finansierer 30 prosent av utgiftene for et tiltak utgår. I stedet må kommunen prioritere konkrete rekkefølgetiltak som skal utføres. Bystyret har i sak 128/17 foretatt en slik prioritering og fastsatt at av total kalkyle for rekkefølgetiltakene skal kommunens gjennomføring stå for 30 prosent.

Sluttoppgjør av den gamle ordningen pågår, men endelig økonomisk oppgjør kan ikke foretas før saken med utbygger og kommunen er avsluttet. Rettsmekling finner sted i november 2017. Rådmannen opprettholder av den grunn avsetningen i 2018 knyttet til den gamle ordningen. Dette for at prosjekter som er i avslutningsfasen får sitt endelige oppgjør i den. Det gjelder Havnepromenaden etappe 1 og Langgata oppgradering, samt sluttoppgjør for omlegging av Elvegata.
Årlig avsetning som ligger i økonomiplan 2017-2020 for 2019 og 2020 er flyttet til området kommune felles og håndteres der som del av prioriterte rekkefølgetiltak i endret bestemmelse KDP-Sentrum som kommunen utfører. Hovedprioritet i denne planperioden er opparbeidelsen av Ruten byrom (se status, bystyret O-sak 45/17).
T15 Egenandel GASS utgår, prioritert kommunalt prosjekt er Ruten byrom tiltak F22       -7500 -7500 -7500
Kommunens gjennomføringsstrategi av KDP-sentrum (Bystyret 11.12.2007) opphører med bystyrets vedtak 18.09.2017 (sakene 127/17 og 128/17). Ordningen med GASS-regimet, jfr KDP-sentrum sine bestemmelser, har blitt klagd inn til Sivilombudsmannen av en av aktørene. Sivilombudsmannen har i sitt konkluderende svar til kommunen anvist endringer som må foretas i bestemmelser og kostnadsbidragsordningen for å bringe det i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser og intensjonene i disse. Vesentlig i Sivilombudsmannens uttalelse er vurderinger av nødvendighet og forholdsmessighet i hver enkelt plan/tiltak, at rekkefølgetiltakene må gjennomføres i planperioden og at utbyggingsavtalen er arenaen hvor gjennomføring av godkjent reguleringsplan avtales. Dagens ordning med at kommunen finansierer 30 prosent av utgiftene for et tiltak utgår. I stedet må kommunen prioritere konkrete rekkefølgetiltak som skal utføres. Bystyret har i sak 128/17 foretatt en slik prioritering og fastsatt at av total kalkyle for rekkefølgetiltakene skal kommunens gjennomføring stå for 30 prosent.

Sluttoppgjør av den gamle ordningen pågår, men endelig økonomisk oppgjør kan ikke foretas før saken med utbygger og kommunen er avsluttet. Rettsmekling finner sted i november 2017. Rådmannen opprettholder av den grunn avsetningen i 2018 knyttet til den gamle ordningen. Dette for at prosjekter som er i avslutningsfasen får sitt endelige oppgjør i den. Det gjelder Havnepromenaden etappe 1 og Langgata oppgradering, samt sluttoppgjør for omlegging av Elvegata.
Årlig avsetning som ligger i økonomiplan 2017-2020 for 2019 og 2020 er flyttet til området kommune felles og håndteres der som del av prioriterte rekkefølgetiltak i endret bestemmelse KDP-Sentrum som kommunen utfører. Hovedprioritet i denne planperioden er opparbeidelsen av Ruten byrom (se status, bystyret O-sak 45/17).
T16 Oppgradering av gravlunder     1397 1000 1000 1000
Det er til sammen åtte gravlunder i kommunen som dekker et stort areal. Det er årlig behov for mindre investeringstiltak for å holde gravlundene verdige og mest mulig innbydende. Midlene som har vært avsatt de senere år har ikke vært tilstrekkelige til å ta større oppgraderinger. Det er behov for omfattende dreneringstiltak både på Høyland og Soma gravlund. Det er også en rekke trær som er fjernet, og som burde erstattes med nye. I tillegg bør utgåtte buskfelt erstattes. Gangveier med heller bør legges på nytt der det er blitt betydelige høydeforskjeller. Prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker. Kr 397 000 av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2017.
T17 Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker     450 450 450 450
Tiltaket gjelder rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. UTS prioriterer tiltak i henhold til årsbevilgningen. Større planlagte tiltak omfatter oppgradering av lysanlegg og vanningsanlegg. 
T18 Oppgradering av kommunale lekeplasser     1000 1000 1000 1000
I forvaltningsrapporten fra Rogaland revisjon IKS fremlagt i bsak 9/15 bemerkes det behov for utbedringer på lekeplasser i kommunen. Prosjektet er omfattende og det vil årlig være behov for store oppgraderinger og utskifting av utstyr på kommunale lekeplasser. Av planlagte lekeplasser står gammel del av Sandvedparken hovedlekeplass for tur. Ny del av denne lekeplassen skiftes i 2017 og delfinansieres med gave fra SR-bank stiftelsen. Videre planlegges oppgradering av Budstikka hovedlekeplass. Mange av kommunens 191 lekeplasser har behov for oppgradering eller utskifting. En årsbevilgning beregnes tilstrekkelig til å skifte en større lekeplass. Prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker.
T19 Forbedringer av parker og grøntanlegg     1258 400 400 400
Tiltaket gjelder forbedringer og opparbeidelse av mindre tiltak i parker, grøntanlegg og friområder. Det har de senere år vært store skader på turveinettet i kommunen grunnet mye regn. Turveier med mye skader etter nedbør og dårlig drenering fungerer ikke etter intensjonen, spesielt ikke for rullestolbrukere, barnevogner og eldre. En rekke steder bør dreneringsrør skiftes ut med større dimensjon og grøfter og profil på turveien økes. Størrelsen på bevilgningen muliggjør mindre dreneringstiltak i bynære parker og grøntområder som Sandvedparken, Trones og Rundeskogen. Midlene benyttes også til helt nødvendig utskifting av defekte benker, skilt og lys. Endelig prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker. Kr 858 000 av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2017.
T20 Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder     3907 600 600 600
Tiltaket gjelder opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Bruken av friluftsområdene øker, og det er viktig med trygge installasjoner, og tilstrekkelig skilting og merking. Midlene benyttes også til ny gjerding der kommunen har gjerdeplikt. Større gjerdinger fremmes som egne prosjekter. Tiltakene vil kunne utløse betydelige fylkeskommunale og/eller statlige midler. Planlagte vedtatte tiltak i perioden er nytt fiskekart, samt fullføring av merkeprosjektet (de delene som går på privat grunn og som ikke kan tas i tiltakspakken) samt utskifting av falleferdige gapahuker. Det har de senere år vært store skader på turveinettet i kommunen grunnet mye regn. Turveier med mye skader etter nedbør og dårlig drenering fungerer ikke etter intensjonen, spesielt ikke for rullestolbrukere, barnevogner og eldre. Endelig prioritering gjøres i bsak Handlingsprogram Aktive Sandnes hver høst. Kr 3,5 millioner av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2017 og 2. perioderapport 2017.
T21 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna     2192 300 300 300
Det er utarbeidet en tiltaksplan for å ta vare på og videreutvikle parkdragene langs Storåna, fra Ganddal til Vågen. Parkdraget er komplisert og mange hensyn må tas. Å investere i oppfølgingen av denne planen vil ha betydning for folkehelse, hverdagsglede, flora, fauna, vannkvalitet og myke trafikanters framkommelighet i Sandnes sitt viktigste parkdrag. Planen er under ferdigstillelse og vil med forslag til tiltak framlegges Utvalg for tekniske saker for behandling i 2017. Aktuelle tiltak kan være beplantninger, utbedring av stier og nye benker. Kr 1,6 millioner av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2017 og 2. perioderapport 2017.
T22 Utskifting av maskiner og utstyr til bydrift     400 400 400 400
Bydrift har i dag en del gammelt og slitt utstyr med betydelige vedlikeholdskostnader. Det er behov for å bytte eldre utstyr og legge til rette for nye og forbedrede driftsmetoder.
T23 Utskifting av utrangerte gatelys 30000 9000 13000 8000    
EU-direktivet, Økodesigndirektivet, forbyr fra og med 2015 distribusjon av høyintensive utladningslamper (hql), samt lyskilder tilpasset disse armaturene. Slike armaturer og tilhørende lyskilder forbys av miljøhensyn ettersom de inneholder kvikksølv. Sandnes kommune hadde per 1. januar 2016 om lag 5 500 slike armaturer i gatelysnettet som må skiftes ut i løpet av en 4 års periode. Arbeidet med utskiftning pågår og i 2016/17 ble det hovedsakelig gjort utskiftning på Lura og Trones. Videre i 2018 og 2019 vil øvrige deler av kommunens gatelys skiftes. Kr 4 millioner av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2017
T24 Skifte av kunstgress     4020 2500 2500 2500
Kunstgressbaner har en begrenset levetid før de mister egenskaper som gjør at de er egnet til fotball. Forventet levetid på de eldste banene er 10-12 år. Bystyret vedtok i bsak 32/16 å skifte kunstgress på følgende baner i prioritert rekkefølge: Hana kunstgressbane, Sandnes kunstgressbane stadion og Lura kunstgressbane. Arbeidet planlegges i tråd med denne sak, samt avsatte midler i økonomiplan 2018- 2021. Utbyggingsmetode, type kunstgress og prioritering gjøres i egen bsak Rullering av handlingsprogrammet Aktive Sandnes. Hana er ferdigstilt og Lura står for tur i 2018 siden Sandnes stadion er utsatt i påvente av stadionsaken som påvirker denne. Antatt kostnad er kr 2,5 – 3 millioner per bane. Tiltaket kan utløse en tredjedel spillemidler. Det vurderes også tiltak i forbindelse med miljøvennlig granulat og pad samt metode for å hindre granulat i naturen og vann. Kr 1,5 millioner av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2017
T25 Rundkjøring og diagonal Hoveveien 65000 10000 55000      
I forbindelse med utvidelse av E39 Kvelluren bro, i regi av Statens Vegvesen, skal Sandnes kommune anlegge ny rundkjøring med tilhørende gang- og sykkelvei på Hove, samt diagonal til E39. Etter gjeldende framdriftsplaner skal anlegget være klart for tilknytning til E39 høsten 2018. Det skal etter avtaler ytes bidrag fra utbyggere i området til dette anlegget, men tidspunkt for innbetaling er usikkert. Anleggets totalkostnad er grovkalkulert til kr 65 millioner, der kommunens nettokostnad inkludert framtidige bidrag er kr 25 millioner. Kr 25 millioner er overført fra 2017 i 2. perioderapport 2017
T25 Rundkjøring og diagonal Hoveveien, finansiering -40000 -7000 -20000 -5000 -4000 -4000
I forbindelse med utvidelse av E39 Kvelluren bro, i regi av Statens Vegvesen, skal Sandnes kommune anlegge ny rundkjøring med tilhørende gang- og sykkelvei på Hove, samt diagonal til E39. Etter gjeldende framdriftsplaner skal anlegget være klart for tilknytning til E39 høsten 2018. Det skal etter avtaler ytes bidrag fra utbyggere i området til dette anlegget, men tidspunkt for innbetaling er usikkert. Anleggets totalkostnad er grovkalkulert til kr 65 millioner, der kommunens nettokostnad inkludert framtidige bidrag er kr 25 millioner. Kr 25 millioner er overført fra 2017 i 2. perioderapport 2017
T26 Folkehelse. Oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen     1500 1000 1000 1000
Gode turmuligheter i nærområdene er viktig for daglig mosjon i det fri og et viktig folkehelsetiltak. Prosjektet vil innebære utbedring av mindre karakter og sammenkobling av turveinettet rundt i kommunen slik at innbyggerne vil få et økt tilbud. Utvidelser og bedring av stier vil åpne for at flere brukergrupper, som eldre og de med funksjonsnedsettelser, lettere får tilgang til en større del av turveinettet. Tiltaket vil bedre standarden og redusere framtidig vedlikehold. Endeling prioritering av områder gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker. Kr 500 000 av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2017.
T27 Folkehelse. Sykkelveinett     1500 1000 1000 1000
Sykkel er et viktig transportmiddel som fremmer folkehelsen og bidrar til et bedre bymiljø med mindre støy og forurensing. Skal en tilrettelegge for at stadig flere velger sykkelen som transportmiddel kreves det en utbygging av sykkelveinettet i regionen. Sandnes søker regionale midler til finansiering av prosjekter og tiltak innenfor egen kommunegrense som finansieres gjennom Bypakken. For å få realisert gode prosjekter i Sandnes med denne finansieringskilden vil det kreve egeninnsats fra kommunen. Det pågår utredning av flere prosjekter som etablering av sykkelvei med fortau langs Jærveien, opphøyet sykkelfelt i sentrumsområder som blant annet Elvegata, utbedringer i rundkjøringer i nærhet til sentrum som Austråttveien/Gravarsveien og Oalsgata, og tilrettelegging til sykkelstamveien. Kr 500 000 av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2017
T28 Folkehelse. Trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel     1750 750 1500 750
Sykkel er et viktig transportmiddel som fremmer folkehelsen og bidrar til et bedre bymiljø med mindre støy og forurensing. For å tilrettelegge bedre og ivareta sikkerheten vil det være behov for jevnlige mindre utbedringstiltak på sykkelveinettet og etablering av gode sykkelparkeringsmuligheter som låsbare hus. Prosjekter under utførelse og planlegging er blant annet sykkelparkeringshus på Ganddal stasjon og på Brueland. Det er også mindre behov for oppgraderinger og utbedringer for syklister i sentrumsnære områder. Kr 1 million av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2017
T29 Kommunalteknisk infrastruktur i Smeaheia     3000      
Prosjektet omhandler refusjoner og innbetalinger for videre finansiering av framtidige forpliktelser om opparbeidelse av kommunalteknisk infrastruktur med mer. Bevilgningen i 2018 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2017
T30 Bydelsstrand i Luravika     2500      
Prosjektet er igangsatt og planlegges fullført i 2018. Videreføring av midler til 2018 etter vedtak i 2. perioderapport 2017
T31 Bydelspark på Figgjo     1674      
Prosjektet er under planlegging og vil av kostnadsmessige årsaker samkjøres med etablering av Figgjo skole. Midler fra 2017 videreføres til 2018 for å følge framdriften til skolen, vedtatt i 2. perioderapport 2017.
T32 Kunstgressbaner, grunnerverv     10000      
Tiltaket gjelder kommunens avsetning til grunnerverv og etablering av kunstgressbaner i kommunen. Av forestående prosjekter er Høle bydel vedtatt prioritert, men endelig løsning er ikke valgt. Det kan vurderes andre grunnerverv i tråd med prioriteringer i egen bsak Aktive Sandnes. Bevilgningen i 2018 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2017.
T33 Oppgraderinger av vei, G/S og fortau     5000 6000 7000 7000
Kommunen har på grunn av sin utstrekning et omfattende kommunalt veinett, og standarden er flere steder i økende forfall. For å hindre at veiens grunnstamme tar skade, og krever større tiltak med ny oppbygging, så kreves det oppgraderinger. Prosjektet omhandler mindre tiltak for å hindre et ytterligere forfall og holde veikapitalen best mulig. Det foreslås en økning i bevilgning i årene framover for å redusere antall veier med lav standard, og hindre ytterligere økte vedlikeholdskostnader. For oversikt over status og prioriteringsliste henvises det til orienteringssak Utvalg for tekniske saker, 23/16.
T34 Navnet minnelund - arealeffektivisering 1500 1000 500      
Prosjektet omhandler etablering av en navnet minnelund på Sandnes gravlund. Dette er en gravløsning hvor flere urner settes ned i et pent opparbeidet område med en felles minnestein. Det er vedtatt i gravplassmeldingen, bsak 99/15, at slike felt skal etableres i Sandnes. Dette er også en meget arealeffektiv og kostnadsbesparende løsning for kommunen. Navnet minnelund på Sandnes gamle gravlund ble vedtatt i bsak 71/16.
T35 Omregulering av gravplass Sandnes nye 1000   500 500    
Prosjektet omhandler omregulering av gravfelt på gravplassen Sandnes nye. Dette er nødvendig om en skal få omløp ved å ta i bruk avsluttede graver. Det er med dette et arealeffektiviserende tiltak som åpner for videre gravlegging på denne gravlunden.  Kostnaden knytter seg i hovedsak til fundamentering og flytting av gravminner. Forberedende arbeid pågår i egen regi.
T36 Frøylandsvatnet, turvei med lys. Utredning og tiltak 7200 200   1000 5000 1000
Prosjektet omhandler etablering av turvei rundt Frøylandsvatnet på Riska. Det er et mindre strekk med turvei per i dag, men for videre tilrettelegging kreves utreding og avtaler med private grunneiere. Dette er et naturrikt og mye brukt turområde, så gjennomføring av dette prosjektet vil utvide turmulighetene i området betraktelig. Utredningen er ferdig og forhandlinger pågår. Tiltaket er prioritert i Aktive Sandnes.
T37 Offentlig toalett Bråstein turområde/badeplass 500   500      
Prosjektet omhandler etablering av offentlig toalett på Bråstein. Det er et mye brukt område og behovet for et toalett i tilknytning til badeplassen er stort. 
T38 Melsheia, lysanlegg 3000   3000      
Prosjektet omhandler etablering av nytt lysanlegg i Melsheia. Dagens anlegg består av gamle trestolper med luftspenn og armaturene inneholder kvikksølv som ble forbudt fra og med 2015. Lysløypen i Melsheia er svært mye brukt gjennom hele året og dette er et prioritert anlegg i Aktive Sandnes. Tiltaket gir mye aktivitet for lite midler og utnytter allerede eksisterende infrastruktur.
T39 Trafikksikkerhetstiltak     4602 1000 1000  
Ved behandling av økonomiplan 2017-2020 ble kr 1 million årlig fra 2017 til 2020 lagt inn av politikerne. Midler overført fra 2017 i henhold til vedtak i 2. perioderapport 2017
T40 Utredning av økt vannføring i Frøylandsbekken     600      
Flomsonekartlegging viser at store deler av Hommersåk sentrum er utsatt for flom med påfølgende skader på eiendommer og øvrig infrastruktur. Dette grunnet økt vannføring i Frøylandsbekken som følge av at demning skal fjernes etter krav fra NVE. Se T41 som bidrag til demming Frøylandsvatnet. Det vil i første omgang gjøres en utredning før videre tiltak kan iverksettes. 
T41 Tiltak ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet       700    
NVE har pålagt grunneier å fjerne oppdemming i Frøylandsvatnet, og kommunen er forpliktet gjennom vedtak i Utvalg for tekniske saker sak 42/11 9. november 2011 til å bidra i dette arbeidet. Tiltaket sees i sammenheng med «Forprosjekt utredning Frøylandsvatnet».
T42 Robotgressklippere     600 600 600 600
Robotgressklippere vil forenkle driftsoppgaver/rutiner innen gravlund og idrett med mål om å opprettholde en god standard. Kostnad per ferdig installert robotgressklipper er omtrent kr 40 000 for standard klipper og omtrent kr 100 000 for en klipper for fotballbane. Det vil si 15 standard klippere for kr 600 000.  Hver klipper vil generelt kunne dekke plenareal på mellom 3 000 og 5 000 kvm, og en stor klipper dekker en hel fotballbane. Robotklipperne vil være permanent plassert på ett sted. 
T43 Bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle 1100   100   500 500
Bevaringsplanen utarbeides i 2018 og 2019 hovedsakelig i egen regi. Midlene benyttes til flytting av utgåtte gravminner, restaurering og tiltak i bevaringsplanen. Tiltaket forventes å frigjøre en del areal til nye graver.
T44 Utbedring av utvendig vegg på Austråtthallen 5500   5500      
Det er avdekket en kraftig utbøying av betongelementene i den ene langveggen. Dette kan medføre at hele bygget kollapser enten ved middels snølast eller ved kraftig vind. Det er derfor bestilt målinger av utbøying for å se om dette har stabilisert seg eller ikke, samt en bygningsmessig vurdering om tiltak som må iverksettes. Foreløpig kostnadsestimat for etablering av ny bæring er estimert til kr 5,5 millioner, men vil eventuelt justeres når rapport er ferdig.
T45 Nytt gulv i Austråtthallen 3000   3000      
Fuktinntrengning i gulvet i Austråtthallen har medført at gulvet buler og slår seg opp. Utførte analyser viser at bygget ikke har etablert drenering på utsiden, og dette medfører at hallen over tid har fått vanninntrenging i gulvet. Dette må nå skiftes. Etablering av drens på utsiden, samt installering av nytt gulv er inkludert i kostnadskalkylen. 
TOTAL SUM TEKNISK 310475 59900 251431 128059 47496 -6854
Publisert: 18.10.2017 11:57
Sist endret: 24.10.2017 20:01