Oppvekst skoler

Skolebehovsplan 2018 – 2021 som ble vedtatt i bsak 130/17 forutsetter at befolkningsveksten nå vil bli omtrent som lagt til grunn i økonomiplan 2017 – 2020. Bystyret har i bsak 42/15 og 119/15 sagt at skolene må ta i bruk organisatoriske løsninger og utnytte ledig kapasitet ved naboskoler, før det bygges nytt. I forslag til investeringsbudsjett er det tatt hensyn til dette.

I forhold til vedtatt investeringsbudsjett i økonomiplan 2017 – 2020 foreslås nå

  • Bogafjell ungdomsskole ferdigstilles i 2020 ikke i 2022
  • Ny Sviland skule ferdigstilles i 2020
  • Utvidelse av Sandved skole ferdigstilles i 2020
NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2018 2019 2020 2021
S1 Figgjo skole, nybygg K20-skole (20 klasser og 560 elever) 288000 63000 170500 54000    
Status K2: Planlagt byggestart 2017. Forventet ferdigstilt vår 2019.
Det er satt av midler til ny K20 skole ved Figgjo. Skolen skal stå ferdig våren 2019 og tas i bruk fra skolestart august 2019. Avtaler om erverv av tomtegrunn er inngått. Grunnarbeider startes opp i oktober/november 2017.
S2 Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole (21 klasser og 588 elever) 232000 54000 125000 53000    
Status K2: Under bygging. Forventet ferdigstilt 1. trinn juni 2018 og 2. trinn mars 2019.
Det er avsatt midler til rehabilitering og utvidelse av Skeiene ungdomsskole fra en U15 skole til en U21 skole. Skolen bygges ut trinnvis og første byggetrinn vil kunne være ferdigstilt til skolestart 2018, mens byggetrinn 2 ferdigstilles mars 2019. Byggeprogrammet legger til grunn at skoleanlegget først tilføres et nybygg (fire nye fløyer). Skoledriften tar dette i bruk mens rehabiliteringen av eksisterende skolebygg gjennomføres. Det legges opp til en totalrenovering av eksisterende skolebygning fra 1963 og i tillegg oppgradering av varmeanlegg i gymsalbygg. Det planlegges full drift av skolen i byggeperioden. Nybygget dekker ikke behovet så det vil være nødvendig å ta i bruk brakkebygg ved rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Kostnader for etablering av brakkebygg er ikke medregnet i kalkyle for investeringstiltaket og vil måtte dekkes av driftsmidler, S10. Skolen vil ha en økning på 6 klasserom når 2. byggetrinn er ferdigstilt. 
S3 Skoler, utendørsanlegg     3000 3000 3000 3000

Status: Rullering - årsbevilgning.

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak, samt forvaltning av lekeutstyr i samsvar med forskrift om sikkerhet på lekeutstyr. På grunn av store behov er bevilgningen foreslått til kr 3 millioner årlig. Prioritering av tiltak skjer på grunnlag av tilstandsanalyse med påfølgende tiltaksplan.

Bygg

Beskrivelse

2018

Porsholen

Utbedring av sandbasseng

150

Trones Sør

Utskifting av turnbasseng

200

Kyrkjevollen

Utskifting og supplering av lekeutstyr i stort sandområde + asfaltering

300

Sørbø

Utbedring av grøntområder etter byggetrinn 2

300

Stangeland

Etablering av lekeområde mellom byggene på oversiden

400

Buggeland

Etablering av nytt lekeområde

1150

Skoler felles

Universelt utformet lekeområder

500

 

SUM

3000

 

S4/P1 Malmheim skole, prosjektering     2000 30000  32000   

Endret i henhold til vedtak i bystyret

Prosjektet ble først kalkulert til kr 48 millioner i økonomiplan 2016-2019, og så til kr 61,8 millioner i økonomiplan 2017-2020 for en fullverdig B7 skole med plass til 196 elever. Nye kalkyler viser at kostnadene nå vil utgjøre kr 123 millioner.

Skolebehovsplan 2018-2021 viser at prognosen over elevtall på Malmheim skole vil ligge på mellom 94 og 118 elever. Som følge av kommunens økonomiske situasjon vil rådmannen revurdere omfanget av prosjektet for å redusere kostnadene, og rådmannen vil komme tilbake med nytt forslag og oppdatert kalkyle i perioderapporten. Det er foreløpig kun lagt inn kr 2 millioner i 2018 til prosjektering. 

S5 Nye elevplasser Sandved skole 25000   2500 22500    

Status Forventet ferdigstilt til skolestart 2020
I økonomiplan 2017 – 2020 omdisponerte bystyret midlene som var avsatt til ny sentrumsskole slik at midlene skal brukes til etablering av flere skoleplasser der det vil bli behov. Skolebehovsplanen rulleres årlig og dersom denne viser høyere behov legges midler inn i de bydeler der det er nødvendig. Bystyret legger til grunn at nærskoleprinsippet skal praktiseres slik at samlet skolekapasitet i utgangspunktet skal utnyttes før det foretas utvidelser og/eller nybygg av skoler. Kapasiteten på idrettsbygg må ses i sammenheng med dette. 

Skolebehovsplanen viser et behov for nye elevplasser på sentrumsnære skoler. Behovet for nye plasser er størst på Sandved skole, men behovet kan også løses med utvidelse på Stangeland skole. En utvidelse av Stangeland skole vil imidlertid utfordre nærskoleprinsippet i større grad. Det ses i første rekke på mulighet for utvidelse med en paviljong med 3 klasserom med garderober og personalfasiliteter på Sandved skole. Kravet til uteareal på 25 m2 per elev vil ikke kunne ivaretas. En utvidelse av Sandved skole vil derfor kreve en høy kvalitet på utearealet, for å kompensere for manglende areal. Dersom en ikke får en tilfredsstillende løsning med paviljong på Sandved skole, legges arealøkningen til Stangeland skole

S6 Ny ungdomsskole Bogafjell, U18-skole (18 klasser og 504 elever) 268000 16500 40000 109500 102000  
Status K0: Planlagt byggestart 2018. Forventet ferdigstilt august 2020
Ny ungdomsskole på Bogafjell for 18 klasser vil bidra til å løse behovet for kapasitetsøkning på ungdomstrinnet sør i kommunen. Skolen vil ta elever fra barneskolene Bogafjell og Buggeland. Det planlegges 20 måneders byggetid. Tomt er anskaffet og kostnaden er inkludert i kalkylen. I henhold til økonomiplan 2017 -2020 skulle prosjektet vært ferdig til skolestart 2022. En ny gjennomgang av situasjonen ved Lundehaugen ungdomsskole tilsier ferdigstillelse i 2020, slik økonomiplan 2016 – 2019 la opp til. 
S7 Skaarlia skole, B14-skole (14 klasser og 392 elever) 205000 33700 1000   3000 50000
Status K0:SEKF sak 21-15, bsak 43/15 Planlagt byggestart 2021. Forventet ferdigstilt august 2023.
Framdriftsplan fra økonomiplan 2017-2020 opprettholdes. Tomt er anskaffet og kostnaden er inkludert i kalkylen. Planlagt byggestart i 2021, og skolen skal være ferdigstilt til skolestart 2023. Dette i tråd med bystyrets vedtak om å utnytte ledig kapasitet ved skoler (bsak 42/15), kombinert med nedgang i prognoser for kapasitetsbehov i bydelen. Sandnes eiendomsselskap KF arbeider med regulering av hele arealet inkludert utarbeidelse av konsekvensutredning. Rådmannen har innarbeidet kr 1 million i 2018 til fullføring av arbeidet. 
S8 Skaarlia skole, liten flerbrukshall  35000          
Status K0:SEKF sak 21-15, bsak 43/15 Planlagt byggestart 2021. Forventet ferdigstilt august 2023.
I forbindelse med bygging av skolebygget er det også vurdert behov for idrettshaller i området. I dette tilfellet er en liten flerbrukshall med forventet areal på om lag 480m2 valgt som alternativ. Flerbrukshallen vil benyttes som gymsal for skolen, men også for andre idrettsaktiviteter. Hallen er utsatt i forhold til framdriftsplan etter vedtak i SEKF sak 21-15(link) og bsak 43/15. Prosjektet følger framdriftsplan som for skolebygget.
S9 Hana skole, utvidelse, B21-skole (21 klasser og 588 elever) 89000         3000
Status IK: Planlagt byggestart 2021. Forventet ferdigstilt august 2023.
Framdriftsplanen for utvidelsen av Hana skole med 7 klasserom og 196 elevplasser opprettholdes fra økonomiplan 2017 - 2020. Ved utvidelse av Hana skole er det ikke behov for kjøp av mer tomteareal.
S10 Rehabilitering skoler     10000      

Status: Bevilgning i 2018
Rådmannen har innarbeidet kr 10 millioner til rehabilitering av skoler i 2018. Disse vil bli disponert etter prioritering av tiltak som skjer på grunnlag av tilstandsanalyse med påfølgende tiltaksplan.

Bygg

Beskrivelse

2018

Iglemyr

Rehabilitering innvendig og utvendig

200 

Porsholen

Rehabilitering innvendig og utvendig

3900

Sandved

Rehabilitering innvendig og utvendig, inkludert dusj- og varmeanlegg

2500

Lura

Rehabilitering innvendig og utvendig

1900

Buggeland

Rehabilitering innvendig og utvendig

1500

 

SUM

10000

S11 Ganddal skole, ny liten flerbrukshall - spillemidler -5750 -2000 -3750      
Etter gjeldende regler er det beregnet at utbygging av hallen vil gi kr 5,75 millioner i spillemidler og kr 3,75 millioner antas utbetalt i 2018. Byggeprosjektet er ferdigstilt. 
S12 Branntekniske tiltak skoler 5800 4400 1400      

Status IK: Forventet ferdigstilt 2018.
Det er beregnet behov for totalt kr 5,8 millioner til oppgradering av skolebygg med et behov i 2018 på kr 1,4 millioner. Midlene disponeres på bakgrunn av registrerte avvik i branntekniske rapporter, og gjelder lovpålagte tiltak.

Bygg

Beskrivelse

 2018

Maudland skole

Avvik på rømningsveier og branncelleinndeling

500

Sandved skole

Avvik på rømningsveier og branncelleinndeling

600

Soma skole

Kartlegging av tilstand på bygning og branntekniske anlegg.

300

Sum

 

1400

S13 Nybygg og utvidelse Sviland skule, fullverdig B7-skole 136000 1000 34000 51000 50000  
Status IK: Planlagt byggestart 2018. Forventet ferdigstilt 2020.
Sviland skule får økning i barnetallet. Skolen har i dag en lite hensiktsmessig romløsning. Selv om skolen samlet sett kan ta 160 elever vil ikke skolen kunne ta imot 22 elever hvert år. Til det har skolen for mange små klasserom. Utredninger vedrørende økning av kapasiteten viser at dagens fasiliteter er uhensiktsmessig å videreutvikle for å møte krav til en fullverdig B7-skole med 196 elevplasser. Nybygg er planlagt øst for eksisterende bygningsmasse, så plasseringen gir muligheter for full skoledrift i byggefasen. Gammel bygningsmasse rives etter at nye lokaler er tatt i bruk med unntak av eksisterende gymsal som er planlagt benyttet til byggetrinn 2 med gymnastikkfasiliteter. Trinn 2 er planlagt som tilbygg til de nye lokalene mot vest, etter at eksisterende bygningsmasse er revet. 
S14 Sviland skule - liten idrettshall 27000       10000 17000
Status IK: Planlagt byggestart 2020. Forventet ferdigstilt 2021.
Bygging av nye gymnastikkfasiliteter på 840m2 i tillegg til 500m2 uteareal er planlagt realisert etter at nytt skolebygg er tatt i bruk, og gammel bygningsmasse er revet. I kalkylen er det tatt høyde for etablering av en liten idrettshall som er tilpasset en framtidig utbygging av skolen til en fullverdig B14-skole. En liten idrettshall vil kvalifisere til delfinansiering med spillemidler.
S15 Sviland skule - liten idrettshall, tilskudd -4000          
Etter gjeldende regler er det beregnet at utbygging av hallen vil gi kr 4 millioner i spillemidler.
S16 Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever og ansatte i Sandnesskolen 45000   45000      
Digitalisering er en viktig faktor i grunnskolen i dag og digitale ferdigheter er en av de 5 grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet. Bruk av digitale verktøy blir en stadig viktigere del i skolen og da er en avhengig av å ha tilgang til et digitalt verktøy når man har behov for det, og ikke være avhengig av at det er ledig tid på et datarom eller at datatraller med bærbare PCer er ledige. Ved å gi alle elever i Sandnesskolen hver sin digitale enhet vil det føre til at man kan undervise og arbeide med nye og bedre metoder. Elevene vil også ha tilgang til digitale læringsressurser, Internett og sine notater hele tiden.

Digitale enheter er i stadig utvikling og det som er gode løsninger i dag kan være avleggs om 5 år. Derfor vil en i ny skoleutviklingsstrategi ikke skrive noe om hvilken type digital enhet hver elev skal få, men for å kunne legge inn kostander til 1 til 1 dekning for hver elev så tar en utgangspunkt i kostnadene for en Chromebook til hver elev. Dette er per i dag det verktøyet som anbefales for kommunens elever og ansatte. Dette henger også sammen med at skolene vil innføre Google Classroom (en gratis tjeneste som gjør det lett for elever og lærere å kommunisere – enten de er på skolen eller andre steder) og Google G Suite for education (en serie av gratis produktivitetsverktøy for samarbeid i og utenfor klasserommet) for alle elever og ansatte i Sandnesskolen. Prisen for 1 Chromebook med lisenser er mellom kr 3 125 og kr 3 750.
S17 Digital satsing - Trådløs infrastruktur 11500   11500      

For å kunne ta i bruk en digital enhet per elev i Sandnesskolen er en helt avhengig av å ha en trådløs infrastruktur på hver skole som er dimensjonert til at elevene kan benytte sine digitale enheter samtidig.
IT har foretatt en kartlegging av trådløs nettverkskapasitet på skolene og har estimert beløpene under for hver skole. Estimatet for Sandnes læringssenter er usikkert.

Skole

Beløp

Altona skole

175317

Aspervika skole

102500

Austrått skole

446567

Bogafjell skole

272192

Buggeland skole

364385

Ganddal skole

364385

Giske ungdomsskole

398452

Hana skole

306260

Hommersåk skole

301577

Høle barne- og ungdomsskole

371260

Høyland ungdomsskole

663760

Iglemyr skole

553452

Kyrkjevollen skole

246250

Lundehaugen ungdomsskole

463452

Lura skole

785952

Lurahammaren ungdomsskole

427192

Malmheim skole

194692

Maudland skole

461260

Porsholen skole

400000

Sandved skole

630952

Smeaheia skole

473452

Stangeland skole

534077

Sviland skole

325635

Sørbø skole

471382

Trones skole

882827

Øygard ungdomsskole

431260

Senter for flerspråklige  barn og unge (FBU)

62500

Sandnes læringssenter

562000

SUM:

11672997

S18 Ny idrettshall Høyland ungdomsskole 79000   1000 45500 32500  
Gymsalen, bassenget og tilhørende garderobeanlegg ved Høyland ungdomsskole er i så dårlig forfatning at det ikke har noen hensikt med rehabilitering. Når den nye svømmehallen på Iglemyr står ferdig kan derfor bassenget og gymsalen ved Høyland ungdomsskole rives. Dette vil gi plass for en ny enkel flerbrukshall med tilhørende garderober og tribune på 2 460 m2 og 1 500 m2 utendørsareal. Eventuelle manglende arealer på skolen kan forsøkes løst ved et bygg mellom gammel skole og ny flerbrukshall. Midler til dette er ikke medtatt i kalkylen. Riveutgifter av gammel gymsal og basseng er medtatt i kalkylen. Prosjektmidler innarbeides i 2018.
S19 Ny idrettshall Høyland ungdomsskole, tilskudd -10500          
Etter gjeldende regler er det beregnet at utbygging av hallen vil gi kr 10,5 millioner i spillemidler.
TOTAL SUM OPPVEKST SKOLER 1426050 170600 443150 368500 232500 73000
Publisert: 17.10.2017 09:11
Sist endret: 09.01.2018 08:31