Oppvekst barn og unge

Behovet for investeringer i barnehager i Sandnes kommune bygger på tall fra barnehagebehovsplanen 2018-2021 vedtatt i bsak 97/17 og beregnede befolkningsprognoser. I 2016 hadde kommunen for første gang et overskudd på barnehageplasser. I 2017 åpnet 10 nye avdelinger i Kleivane og 4 avdelinger i Asperholen ble avviklet. Hana avvikles i 2018 (8 avdelinger) og Rådhusmarka avvikles i 2019 (6 avdelinger). Det legges inn midler til prosjektering av barnehager på Hana og Riska.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2018 2019 2020 2021
B1 Kleivane barnehage, 10 avdelinger 87500 83500 4000      
Status KII: Byggestart våren 2015. Overtatt mai 2017.
Det er bygget en barnehage med minimum 770 kvm innendørs lekeareal fordelt på 10 grupper tilrettelagt fleksibelt for små og store barn. Ved en lik fordeling mellom små og store barn kan barnehagen ta inn 165 barn. Tomtekostnader er inkludert i kalkylen. Barnehagen åpnet høsten 2017 og midler i 2018 er til avsluttende arbeid.
B2 Utendørsanlegg, barnehager     1000 1000 1000 1000

Status: Årlig bevilgning.
Midlene disponeres til opprustning av eldre barnehageanlegg, samt opprustning av lekeutstyr for å tilfredsstille forskrift om sikkerhet på lekeutstyr. Det er stort etterslep i oppgraderingsbehovet og rådmannen tilrår at bevilgningen til oppgradering av uteområdene fortsetter med kr 1 million per år i kommende planperiode. Prioritering av tiltak skjer på grunnlag av tilstandsanalyse med påfølgende tiltaksplan.

Bygg

Beskrivelse

      2018

Hommersåk

Oppgradering utstyr

300

Jønningheia

Utbedring av utstyr og terreng

200

Stangeland

Oppgradering utstyr

100

Varatun

Utendørsanlegg

400

 

 

1000

B3 Rehabilitering barnehager     10000      

Status: Bevilgning i 2018.
Det er et stort behov for rehabilitering av barnehager i perioden. Det er lagt inn kr 10 millioner i 2018 og disse midlene vil bli disponert som vist i tabellen under.

Bygg

Beskrivelse

        2018

Stangelandsforen

Rehabilitering utvendig og innvendig

500

Sørbø nord og sør

Rehabilitering utvendig

1000

Vatne

Rehabilitering utvendig og innvendig

4200

Øygard

Rehabilitering utvendig

600

Høle

Rehabilitering teknisk utstyr

500

Rissebærstraen

Rehabilitering utvendig og innvendig

1000

Varatun

Rehabilitering utvendig og innvendig

1400

Jønningheia

Rehabilitering utvendig

800

Sum

 

10000

B4 Langgata 72 helsestasjon 35000 2000 30000 3000    
Status IK: Planlagt byggestart 2018. Forventet ferdigstilt 2019.
Tiltaket gjelder ombygging, inkludert regulering, av Langgata 72 til helsestasjon som erstatning for helsestasjon i leide lokaler i Holbergsgate 16.
B5 Prosjektering, ny barnehage Hana 59000   2000      
Status IK:
Hana barnehage søkes drevet midlertidig fram til august 2018. Arbeid med videreutvikling av barnehagen iverksettes der ulike alternativ utredes for å komme fram til beste løsning i henhold til behov og framtidig utvikling i området. Det legges inn kr 2 millioner i 2018 til prosjektering. 
B6 Prosjektering, ny barnehage Riska 70000   2000      
Status IK:
Det er behov for økt kapasitet for barnehageplasser på Riska. De to avdelingene på Riskatun er midlertidig og vil bli lagt ned når Riskatun går over til nytt formål. Det avsettes midler til forprosjekt for ny barnehage på Hommersåk. Bystyret godkjente i bsak 125/17 Detaljreguleringsplan for Hommersandslia nord-Hommersåk. Av bestemmelsene § 5.5 følger mulighet for oppføring av barnehage med inntil 8 avdelinger på tomt regulert til formålet.
B7 Forbedre trådløst nett 3115   3115      
For at barnehagene skal kunne imøtekomme dagens krav til lek og læring gjennom IKT må de ha et trådløst nettverk som tåler at flere er pålogget nettverket samtidig. Tiltaket er nødvendig for at flere av de ansatte i barnehagen skal kunne være på nett samtidig og jobbe med barn gjennom ulike IKT verktøy. Nettkapasiteten er i dag så svak at en ikke kommer på nett hvis eksempelvis fire ansatte kobler seg på nett samtidig.

For å realisere økt nettkapasitet må kabler trekkes og nettverksbokser monteres.
TOTAL SUM OPPVEKST BARN OG UNGE 254615 85500 52115 4000 1000 1000
Publisert: 17.10.2017 12:14
Sist endret: 24.10.2017 21:24