Levekår

Innen levekår prioriteres det investeringer på områdene for heldøgnsplasser innen omsorg, og boliger innen boligsosial handlingsplan.
Boligsosial handlingsplan viser prioriteringer for å framskaffe boliger til grupper som har vanskelig for å skaffe egen bolig. For å dekke behovet for boliger blir det kjøpt brukte og nye boliger samt bygget egne leilighetsbygg og småhus. Det er også lagt inn investeringsmidler til flere botiltak for personer med funksjonsnedsettelser.

Prognose for personer over 80 år.

 

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2018 2019 2020 2021
  Omsorgstjenester            
  Antall plasser og dekningsgrad for heldøgnsbemanning.      
Plasser med heldøgnsbemanning 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antall plasser 1.januar 2016 474 474        
Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, tredje etasje   20        
Reduksjon Lura grunnet oppussing   -18        
Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, fjerde etasje   20        
Reduksjon dobbeltrom   -6        
Reduksjon Gjesdal -1 -6        
Antall plasser 1. juli 2017   484 484 484 484 484
Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, femte (og siste) etasje   21 21 21 21 21
Reduksjon dobbeltrom   -6 -6 -6 -6 -6
Oppstart Lura etter oppussing       14 14 14
Reduksjon dobbeltrom       -6 -6 -6
Sum disponible plasser per 31.12 per år 473 499 499 507 507 507
Sandnes kommunes dekningsgrad i prosent av eldre over 80 år 22,0 23,0 22,4 22,2 21,5 20,9
L1 Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, 61 plasser 240000 238000 2000      
Status KII: Overtatt februar 2017.
Rundeskogen bo- og aktivitetssenter er ferdigstilt med 61 sykehjemsplasser og 15 dagplasser. Bo- og aktivitetssenteret er en del av Lurabyen bydelssenter. Midler i 2018 er til avsluttende arbeid.
L2 Nye sykehjemsplasser Lunde 95000     3000    
Bystyret vedtok i økonomiplan 2017-2020 å ikke gå videre med bygging av nytt BOAS. Flere sykehjemsplasser skal framskaffes slik (tekstforslag 2):

Bystyret ber om at det foretas en gjennomgang av eksisterende BOAS for å klargjøre utvidelsesmuligheter ved disse. Utvidelse av eksisterende BOAS er kommunens førstevalg når nye plasser skal fremskaffes. Eventuelle reguleringsendringer foretas dersom dette er nødvendig.  Bystyret ber om at området rundt Lunde BOAS prioriteres, og tilrettelegging av Friplass og kunstgressbane vurderes i forbindelse med utvidelse av Lunde BOAS jfr vedtak i Bsak 132/16.

Arbeidsgruppen anbefaler at det ses nærmere på muligheten for nye sykehjemsplasser ved:
• Lunde bo- og aktivitetssenter – 45 sykehjemsplasser og 14 plasser for unge med funksjonshemminger, i dag.
1. Mulighetsstudie. Det anbefales at det igangsettes en mulighetsstudie for hele området inkludert Lundehaugen ungdomsskole, Sørbø barneskole, eksiterende bo- og aktivitetssenter, grønnstrukturen i området, avsatt areal til parkering m.m. I mulighetsstudien må det ses på hvor mange plasser det kan tilrettelegges for totalt, samt muligheten for tilrettelegging av Friplass og kunstgressbane. I tillegg må det vurderes om avdeling for unge fysisk funksjonshemmede skal relokaliseres i et mer sentrumsnært område.
2. Regulering.

• Rovik bo- og aktivitetssenter – 70 plasser og 12 serviceboliger, i dag.
1. Mulighetsstudie. I mulighetsstudien må det ses på hvor mange plasser det kan tilrettelegges for totalt.
2. Regulering.

I tillegg anbefaler arbeidsgruppen at det i kommuneplanen blir avsatt nye områder for å sikre tilstrekkelig offentlig areal til å ivareta behovet for nye sykehjemsplasser fram mot 2030.

Det bevilges kr 3 millioner i 2019 til prosjektering av 30 nye sykehjemsplasser på Lunde bo- og aktivitetssenter med forventet ferdigstillelse i 2023. Videre bevilges det kr 3 millioner i 2021 til prosjektering av 30 nye sykehjemsplasser på Rovik bo- og aktivitetssenter med forventet ferdigstillelse i 2025.
L3 Nye sykehjemsplasser Lunde, tilskudd -52250          
Husbanken gir investeringstilskudd til sykehjemsplasser med inntil 55 prosent av kostnadene begrenset oppad til kr 1 980 000 per plass. Det er kalkulert at en utvidelse med 30 plasser på Lunde og Rovik vil koste kr 95 millioner per prosjekt, og dette vil gi tilskudd fra Husbanken på kr 52,25 millioner per prosjekt.
L4 Nye sykehjemsplasser Rovik 95000         3000
Bystyret vedtok i økonomiplan 2017-2020 å ikke gå videre med bygging av nytt BOAS. Flere sykehjemsplasser skal framskaffes slik (tekstforslag 2):
Bystyret ber om at det foretas en gjennomgang av eksisterende BOAS for å klargjøre utvidelsesmuligheter ved disse. Utvidelse av eksisterende BOAS er kommunens førstevalg når nye plasser skal fremskaffes. Eventuelle reguleringsendringer foretas dersom dette er nødvendig.  Bystyret ber om at området rundt Lunde BOAS prioriteres, og tilrettelegging av Friplass og kunstgressbane vurderes i forbindelse med utvidelse av Lunde BOAS jfr vedtak i Bsak 132/16.

Arbeidsgruppen anbefaler at det ses nærmere på muligheten for nye sykehjemsplasser ved:
• Lunde bo- og aktivitetssenter – 45 sykehjemsplasser og 14 plasser for unge med funksjonshemminger, i dag.
1. Mulighetsstudie. Det anbefales at det igangsettes en mulighetsstudie for hele området inkludert Lundehaugen ungdomsskole, Sørbø barneskole, eksiterende bo- og aktivitetssenter, grønnstrukturen i området, avsatt areal til parkering m.m. I mulighetsstudien må det ses på hvor mange plasser det kan tilrettelegges for totalt, samt muligheten for tilrettelegging av Friplass og kunstgressbane. I tillegg må det vurderes om avdeling for unge fysisk funksjonshemmede skal relokaliseres i et mer sentrumsnært område.
2. Regulering.

• Rovik bo- og aktivitetssenter – 70 plasser og 12 serviceboliger, i dag.
1. Mulighetsstudie. I mulighetsstudien må det ses på hvor mange plasser det kan tilrettelegges for totalt.
2. Regulering.

I tillegg anbefaler arbeidsgruppen at det i kommuneplanen blir avsatt nye områder for å sikre tilstrekkelig offentlig areal til å ivareta behovet for nye sykehjemsplasser fram mot 2030.

Det bevilges kr 3 millioner i 2019 til prosjektering av 30 nye sykehjemsplasser på Lunde bo- og aktivitetssenter med forventet ferdigstillelse i 2023. Videre bevilges det kr 3 millioner i 2021 til prosjektering av 30 nye sykehjemsplasser på Rovik bo- og aktivitetssenter med forventet ferdigstillelse i 2025.
L5 Nye sykehjemsplasser Rovik, tilskudd -52250          
Husbanken gir investeringstilskudd til sykehjemsplasser med inntil 55 prosent av kostnadene begrenset oppad til kr 1 980 000 per plass. Det er kalkulert at en utvidelse med 30 plasser på Lunde og Rovik vil koste kr 95 millioner per prosjekt, og dette vil gi tilskudd fra Husbanken på kr 52,25 millioner per prosjekt.
L6 Rehabilitering omsorgsbygg     10000      

Status: Bevilgning i 2018.
Det er stort behov for rehabilitering av omsorgsbygg og det er lagt inn kr 10 millioner i 2018. Disse midlene vil bli disponert etter prioritering av tiltak som skjer på grunnlag av tilstandsanalyse med påfølgende tiltaksplan.

Bygg

Beskrivelse

2018

Rovik

Rehabilitering innvendig og utvendig

1500 

Åse

Rehabilitering innvendig og utvendig

500

Serviceleiligheter

Rehabilitering innvendig og utvendig på om lag 20 stykk

2500

Trones

Rehabilitering innvendig og utvendig

5500

 

SUM

10000

L7 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer 32000 2000 10000 15000 7000  
Status: IK, forventet ferdigstillelse i 2020

Kommunen kjøper i dag tjenester til flere personer med store adferdsutfordringer. Disse står ikke på venteliste til ordinær kommunal omsorgsbolig med heldøgnstjenester da de krever høyere bemanningsgrad.

Det er behov for et tilrettelagt bygg for denne målgruppen i perioden slik at tjenestene kan gis i egen regi. Tiltaket vil bestå av to hus med to leiligheter i hvert samt et mindre personalrom, totalt om lag 130 – 140 kvm per hus. Det er også behov for en bygning som skal romme personalfunksjoner/kontorer/garderober/hybel samt et mindre verkstedbygg/garasje. På tomten bør det avsettes plass til et framtidig bygg for to leiligheter.

Tiltaket vil gi driftsinnsparinger på kr 5,5 millioner årlig før internhusleie på kr 829 000. Se tiltak ML3-arbeidsgruppe ressurskrevende brukere, Levekår i omstilling og effektivisering prosjektet, vedtatt av bystyret juni 2016, for ytterligere informasjon.

Sandnes eiendomsselskap KF har vurdert mulighetene for å benytte kommunens areal på Riskatun til formålet. Foretaksstyret fant ikke å kunne anbefale løsningen. Rådmannen fremmet i bsak 144/17 forslag om å lokalisere botilbudet her. Bystyret vedtok å sende saken tilbake til rådmannen. Det skal utredes ulike alternativer for mulig bruk av denne kommunale eiendommen (sykehjem, rehabilitering, demenslandsby, boligsosial formål mv.), samt eventuelt opplegg for salg. Rådmannen har etablert en tverrfaglig gruppe som nå utfører bystyrets oppdrag. Det forventes at resultatene kan fremmes for foretakets styre i november og endelig behandling i bystyret i desember 2017. Per dags dato er tomt for dette botilbudet uavklart.

L8 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, tilskudd husbanken -7920       -7920  
Husbanken gir investeringstilskudd til omsorgsboliger med inntil 45 prosent av kostnadene begrenset oppad til kr 1 620 000 per plass.
L9 Ombygging av første etasje på Åse BOAS 23000   1000 22000    
Status: IK, forventet ferdigstillelse i 2019
Rådmannen foreslår å sette av midler til endringer i forhold til bruk av bygningsmassen på Åse etter at produksjonskjøkkenet flytter ut. Da med tanke på å utvide tilbudet for dagavdelingen, utbedre forholdene/utvide kapasiteten til vaskeriet og tilrettelegge for fysioterapeutene. Garderobene må også oppgraderes slik at ansatte får mulighet til å dusje.
L10 Branntekniske tiltak helsebygg 10600 6300 4300      

Status: IK Forventet ferdigstilt 2018
Det er beregnet behov for totalt kr 10,6 millioner til oppgradering av helsebygg med et behov i 2018 på kr 4,3 millioner. Disse vil bli disponert på bakgrunn av registrerte avvik i branntekniske rapporter, og gjelder lovpålagte tiltak. Det vil i tillegg bli installert komfyrvakter i serviceleiligheter for å forebygge brann. 

Bygg

Beskrivelse

2017

2018

Austrått bo- og aktivitetssenter

Avvik på rømningsveier og branncelleinndeling

200

 

Riska bo- og aktivitetssenter

Avvik på rømningsveier og branncelleinndeling

 

800

Trones bo- og aktivitetssenter

Fullsprinkling av bygget, ny vanntilførsel, oppgradering av rømningsveier

1400

 

Lura bo- og aktivitetssenter

Avvik på rømningsveier og branncelleinndeling. Kartlegges 2017 og gjennomføres 2018.

1100

1200

Rovik bo- og aktivitetssenter

Avvik på rømningsveier og branncelleinndeling

Kartlegges 2017 og gjennomføres 2018.

300

2000

Serviceleiligheter

Komfyrvakter

300

300

Sum

 

3300

4300

 

  Enhet for funksjonshemmede(EFF)            
  Boliger for personer med nedsatt funksjonsevne
Boliger for personer med nedsatt funksjonsevne 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2030
Antall boliger per 1.januar 2018 147 147 147 147 147 147 147
L13 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser       8 8 8 8
L14 To leiligheter i tilknytning til L13         2 2 2
Sum alle boliger 147 147 147 155 157 157 157
Behov ved samme dekningsgrad som 2018(prosentandel av befolkningen) 147 149 151 153 155 162 173
Økt behov pga befolkningsvekst 2 2 2 2 2 7 11
Korrigert behov etter nye bygg 2 2 2 -6 0 7 11
Endring i venteliste 36 38 40 34 34 41 52
L11 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 12 plasser 42600 36600 6000      
Status: K2: Under bygging. Forventet ferdigstilt 2017
Bystyret har i bsak 97/15 vedtatt å omgjøre Hanamyrveien til et senter for mennesker med psykiske lidelser. 12 personer som i dag bor i Hanamyrveien har derfor behov for nytt botilbud, som er planlagt ferdig i 2017. Prosjektet bygges på tomt TJ1 på Bogafjell. Behov for midler til sluttoppgjør i 2018.
L12 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 12 plasser, tilskudd fra Husbanken -18000   -18000      
Tilsagn på tilskudd fra Husbanken på kr 18 millioner.
L13 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8-10 boenheter 48500 1000 1000 7500 15000 24000

Status: IK Planlagt ferdigstilt 2021
Tomt ikke avklart, men tomt på HUP1 Sørbø Hove vurderes for dette prosjektet. Planlagt byggestart i 2019. Etter en faglig vurdering anbefales det 8 boenheter i dette prosjektet.

L14 2 leiligheter til 2103400 i 2022 5000          
Ved aktuelle tomter bør det være mulighet for å kjøpe 2 leiligheter i kort avstand (synsavstand) til bofellesskapet. Midler til disse tas med i prosjektet.
L15 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8-10 boenheter, tilskudd -16200         -16200
Tiltaket kan få tilskudd fra Husbanken i 2021. Husbanken anbefaler få boenheter i samme tiltak og det er derfor en risiko for at det ikke gis investeringstilskudd med kr 1 620 000 per bolig dersom en bygger 10 boenheter.
L16 Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser 61000   1000 8000 40000 12000
 Status: IK Planlagt ferdigstilt 2021
På Lunde bo- og aktivitetssenter er det i dag et bofellesskap for unge med fysiske funksjonshemminger. Dette ble opprinnelig bygget med tanke på eldre, men når det ble tatt i bruk ble målgruppen yngre. Det fungerer dårlig for denne gruppen både med tanke på utforming og beliggenhet. Det ønskes en mer sentral tomt. Flytter bofellesskapet kan det benyttes som sykehjem/bofellesskap for eldre, og inngå i studien om påbygg/ombygg/rivning som foreslås på Lunde BOAS. 
L17 Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser, tilskudd -22680         -22680
SEKF anser at det er en risiko at kommunen ikke får tilskudd på 14 plasser. Husbanken anbefaler få boenheter i samme tiltak og det er derfor en risiko for at det ikke gis investeringstilskudd med kr 1 620 000 per bolig dersom en bygger 14 boenheter.
L18 Nytt avlastningssenter med barnebolig 146700 63675 83025      
Status K2: Byggestart 2017. Forventet ferdigstilt i 2018.
Avlastningsenheten er prosjektert med 30 plasser, inkludert 5 plasser i barnebolig. Prosjektet plasseres på Au06 Skaarlia. Bygget skal stå ferdig i slutten av 2018.
L19 Nytt avlastningssenter med barnebolig, tilskudd fra Husbanken -57750   -57750      
Tilsagn på tilskudd fra Husbanken på kr 57,75 millioner.
L20 Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd 84000   4000 48000 32000  
Status: IK Planlagt ferdigstilt 2020
Vågsgjerd aktivitetssenter er et dagtilbud for voksne med utviklingshemming og/eller autisme. En stor del av brukerne har multifunksjonshemminger. Vågsgjerd aktivitetssenter har per i dag 40 brukere og 25 årsverk (30 ansatte).

Vågsgjerd aktivitetssenter er lokalisert i leide lokaler i Holbergsgate 19 («Varnerområdet») med leiekontrakt fram til 31.12.2019. Området er under transformasjon og det er behov for å finne nye løsninger for enheten.

Det må utarbeides romprogram for et nytt senter som skal dekke både dagens og framtidig behov for dagaktivitetsplasser. Senteret bør også inneholde administrasjonslokaler for EFF. Senteret kan lokaliseres på AU06 like i nærheten av nytt avlastningssenter, noe som kan gi synergieffekter. Tomten er ikke regulert.
L21 Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd, tilskudd -46200         -46200
Dagsenter til psykisk utviklingshemmede og andre funksjonshemmede kan utløse 55 prosent tilskudd fra Husbanken. 
L22 Utvidelse/vedlikehold Smørbukkveien 13, tilskudd fra Husbanken -4050   -4050      
I 2017 ble utvidelse med 2 nye boenheter og rehabilitering av eksisterende bygg ferdigstilt. Tilskuddsbeløpet er vedtatt til kr 4,05 millioner.
  Helse- og rehabiliteringstjenester            
  Bofellesskap for personer med psykisk lidelse
  2018 2019 2020 2021 2022
Antall boliger per 1.1.2018 55 55 55 55 55
L26 Tilpasninger i Hanamyrveien 12 12 12 12 12
L27 Nybygg Håholen, 7 leiligheter   7 7 7 7
Sum alle boliger 67 74 74 74 74
           
Behov ved samme dekningsgrad som 2018 71 75 79 83 87
Økt behov pga befolkningsvekst 16 4 4 4 4
Korrigert behov etter nye bygg 4 -3 4 4 4
Personer på venteliste 11 8 12 16 20
L23 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 82500 52500 30000      
Status: K2 Prosjektet pågår, forventet ferdigstilt november 2018.
Nytt hovedbygg med 27 boenheter, administrasjon og servicefasiliteter er planlagt ferdigstilt i november 2017. Rivning av eksisterende lokaler, bygging av et nytt småhus, samt fullføring av utomhusanlegget er planlagt ferdig til november 2018.
L24 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg - tilskudd fra Husbanken -26010   -26010      
Tilsagn på tilskudd fra Husbanken på kr 26 millioner.
L25 Tilpasninger i Hanamyrveien 3400   3400      
Status: IK Planlagt ferdigstilt 2018
I forbindelse med omgjøring av Hanamyrveien til boliger kun for mennesker med psykiske lidelser er det behov for rehabilitering/tilpasning av leiligheter etter at nåværende beboere flytter ut.
L26 Nybygg Håholen, 7 leiligheter 26000 1500 17000 7500    
Status: IK Planlagt ferdigstilt 2019
7 leiligheter med fellesarealer og en mindre personaldel. Målgruppen er personer med psykisk lidelse og rusproblematikk. Det ble utarbeidet et romprogram i 2011, og det er søkt om rammetillatelse i april 2017. Det er kommet klage på dispensasjonssøknaden fra reguleringsplanen. Utvalg for byutvikling behandlet klagesaken 30. august 2017 sak 108/17 og vedtok å ikke ta klagen til følge. Saken er oversendt Fylkesmannen for behandling, jfr. PBL §1-9. Framdriften er således uklar da oppstart må avvente utfallet av klagesaken.
L27 Nybygg Håholen, tilskudd fra Husbanken -11340     -11340    
Tiltaket kan få tilskudd fra Husbanken i 2019 på om lag kr 1,620 millioner per boenhet. Husbanken har ikke behandlet forespørselen om investeringstilskudd ennå. De skal vurdere totalantall omsorgsboliger i området. I forbindelse med dette har de har vært på befaring. 
L28 Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 12 personer 50000 1000       1000
Status: K0 
Etter at betalingskrav i forhold til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset trer i kraft, har en behov for plasser til å motta disse pasientene i kommunen. Rådmannen har innarbeidet midler til prosjektering i 2021.
Prosjektet kan bygges på tomt i Olsokveien, og regulering har startet.
L29 Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 12 personer, tilskudd fra Husbanken -19440          
Det er ikke søkt om tilskudd fra Husbanken. Tilskuddet er beregnet ut fra satser i statsbudsjett 2017. Husbanken anbefaler få boenheter i samme tiltak og det er derfor en risiko for at det ikke gis investeringstilskudd med kr 1 620 000 per bolig dersom en bygger 12 boenheter.
L30 Legevaktsbil 120   120      
For å kunne yte forsvarlig akutt medisinske tjenester er det behov for en uniformert legevaktsbil.  Dette følger av akuttmedisinsk forskrift § 6. Ambulansetjenesten kan ikke lenger garantere at legevakten kan bli med på deres akuttutrykninger på grunn av deres flåtestyring. Dette vil si at de ikke alltid rykker ut fra legevakten.

Også nasjonale myndigheter legger føringer for at flere syke skal motta sykebesøk fra lege. Dette gjelder særlig de eldre hvor tanken er at legen skal hjem til pasienten og ikke motsatt. Det blir flere og flere eldre som bor hjemme, og som en konsekvens av dette vil det bli nødvendig med flere sykebesøk.

En uniformert bil vil sikre legen å komme raskt fram, være synlig i bybildet og legene vil slippe å bruke egne private biler eller taxi. Rådmannen innarbeider midler til utstyr, foliering og klargjøring av legevaktsbilen.
  Sosiale tjenester            
L31 Boligsosial handlingsplan. Kjøp av boliger     80000 78000 78000 78000
Status: Rullering - årsbevilgning.
Det er fortsatt stort behov for kommunale boliger for vanskeligstilte. Antall og type boliger må tilpasses behov hos brukerne (som enslige og familier). Det antas at flere kommunale boliger for vanskeligstilte vil redusere kommunens utgifter til midlertidig bolig.

Kommunen eier relativt få kommunale gjennomgangsboliger sammenlignet med kommuner av tilsvarende størrelse. Behovet er stort selv om etterspørselen er redusert siden slutten av 2014. Det er per nå 73 på venteliste.

I økonomiplan 2017-2020 er det innlagt midler til kjøp av 30 kommunale gjennomgangsboliger per år. Det er behov for å videreføre bevilgningen på 30 boliger per år til 2021. Inkludert i beløpet i 2018 er to leiligheter kjøpt i 2016 i Sandved Allé med betaling i 2018.
L32 To småhus per år     12900 8400 8400 8400
Bystyret vedtok i sak 138/16 Prinsipper og strategi for etablering av småhus. Boformen har som målgruppe personer som har vært langvarig bostedsløse og som i tillegg kan ha rusproblematikk. Tjenestebehovet til brukerne fastsettes utfra individuelle vurderinger og varierer mye. Som det framgår av gjeldende økonomiplan er det stort behov for denne typen boliger. Det har vist seg utfordrende å få til, lokaliseringsmessig og økonomisk. Det har blitt et betydelig etterslep i gjennomføringen. Dette må løses raskt, i tillegg må oppsatt plan om to nye småhus per år fastholdes for å løse behovene som kommunen står overfor.

Rådmannen har bedt en tverrfaglig gruppe utrede tomte-/lokaliseringsmuligheter, konsepter for oppføring av boligene og foreta gjennomgang av alle kostnadsdriverne. Dette for å nå målene som er satt både i antall boenheter og økonomisk ramme for investeringene. Rapport fra arbeidsgruppen er levert rådmannen. Etter nærmere drøfting i rådmannens koordineringsgruppe Konsernprosjekter er det gitt oppfølgende oppdrag om å komme fram med konkrete forslag til lokalisering av minimum 12 nye småhus som kan gjennomføres de første årene og innenfor rammen gitt i gjeldende økonomiplan. Rådmannen vil fremme resultatene i egen sak til bystyret.
L33 Sanering og nybygg av Syrinveien 16000 3000 13000      
Status: K2 Planlagt byggestart tidlig 2018. Forventet ferdigstilt tidlig 2019.
Eksisterende bolig rives og erstattes av et nybygg som vil gi 4 treroms og 2 fireroms leiligheter, totalt 6 boenheter. Reguleringsplanen er godkjent. Vedtatt K2 er på kr 14,8 millioner, men det forhandles med grunneier om gjennomføringen av rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene. Da det trolig vil bli nødvendig å ekspropriere noe av naboeiendom vil det påløpe tilleggskostnader. Rammen ble økt til kr 16 millioner i økonomiplan 2017-2020. Statens Vegvesen overtar ansvar for gjennomføring av rekkefølgeskrav i reguleringsbestemmelsene.
L34 Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger, tilskudd fra Husbanken     -23300 -19000 -19000 -19000
Tilskudd til utleiebolig søkes etter kjøp/ferdigstillelse og beregnes på grunnlag av faste variabler. Gjelder tiltak L31 til og med L33.
L35 Boliger for vanskeligstilte 9800 9800        
Kr 50 millioner ble bevilget av politikerne i forbindelse med budsjettbehandlingen i bsak 175/14. Utvalg for helse og sosialtjenester vedtok i sak 12/15 å disponere beløpet på denne måten; kr 9,8 millioner til 5 spredte hybelleiligheter til unge og kr 40,2 millioner til etablering av 3 tun med 4 boliger i løpet av 2018-2020. Det er lagt en plan for gjennomføring av 3 tun, men det er noe usikkert om det er gjennomført innen 2020 grunnet tomteavklaringer for det siste tunet.
L35 Tun - Lura nord 14200 5000 5000 4200    
Kr 50 millioner ble bevilget av politikerne i forbindelse med budsjettbehandlingen i bsak 175/14. Utvalg for helse og sosialtjenester vedtok i sak 12/15 å disponere beløpet på denne måten; kr 9,8 millioner til 5 spredte hybelleiligheter til unge og kr 40,2 millioner til etablering av 3 tun med 4 boliger i løpet av 2018-2020. Det er lagt en plan for gjennomføring av 3 tun, men det er noe usikkert om det er gjennomført innen 2020 grunnet tomteavklaringer for det siste tunet.
L35 Tun - ubestemt tomt 14800 100     14700  
Kr 50 millioner ble bevilget av politikerne i forbindelse med budsjettbehandlingen i bsak 175/14. Utvalg for helse og sosialtjenester vedtok i sak 12/15 å disponere beløpet på denne måten; kr 9,8 millioner til 5 spredte hybelleiligheter til unge og kr 40,2 millioner til etablering av 3 tun med 4 boliger i løpet av 2018-2020. Det er lagt en plan for gjennomføring av 3 tun, men det er noe usikkert om det er gjennomført innen 2020 grunnet tomteavklaringer for det siste tunet.
L35 Tun Håbafjell/Brattebø småhus 11200 2600 8600      
Kr 50 millioner ble bevilget av politikerne i forbindelse med budsjettbehandlingen i bsak 175/14. Utvalg for helse og sosialtjenester vedtok i sak 12/15 å disponere beløpet på denne måten; kr 9,8 millioner til 5 spredte hybelleiligheter til unge og kr 40,2 millioner til etablering av 3 tun med 4 boliger i løpet av 2018-2020. Det er lagt en plan for gjennomføring av 3 tun, men det er noe usikkert om det er gjennomført innen 2020 grunnet tomteavklaringer for det siste tunet.
L36 Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken -11000 -2150 -1900   -6950  
Tilskudd til utleiebolig søkes etter kjøp eller ferdigstillelse. Satsen beregnes på grunnlag av faste variabler.
L37 Rehabilitering av kommunale boliger, ca 24 per år     8000 8000 8000 8000
Status: Rullering - årsbevilgning.
Hvert 25. år er det behov for rehabilitering av boligene. Ut fra kommunens boligmasse tilsvarer dette 24 boliger per år. Da adresseliste for kommunale boliger er unntatt offentlighet, er det ikke tatt inn oversikt over aktuelle boliger i dette prosjektet. 
L38 Brannsikringstiltak i kommunale boliger 4000 2000 2000      

Status K0: Forventet ferdigstilt i 2018.
Sandnes kommune har hatt flere branner og branntilløp i boliger de siste årene.  Det installeres komfyrvakt i alle gjennomgangsboligene, samt brannalarm og sprinkleranlegg i noen utvalgte boliger. Installering av komfyrvakt i gjennomgangsboliger forventes gjennomført i 2017 og 2018.  Da adresseliste for kommunale boliger er unntatt offentlighet, er det ikke tatt inn oversikt over aktuelle boliger i dette prosjektet.
Det settes av kr 4 millioner til tiltaket som gjennomføres i 2017 og 2018.

Bygg

Beskrivelse

2017

2018

Gjennomgangsboliger

Brannsikring og Komfyrvakter

2000

2000

TOTAL SUM LEVEKÅR 770330 422925 171335 179260 169230 30320
Publisert: 17.10.2017 12:45
Sist endret: 25.10.2017 08:39