Kultur og byutvikling

Hovedinvesteringene for området er digitalisering av byggesaksarkivet og reguleringsplaner, samt avsetning til utsmykning.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2018 2019 2020 2021
K1 Digitalisering av reguleringsplaner 5050 4505 545      
Bystyret bevilget kr 1,7 millioner i bsak 54/05 til prosjekt for digitalisering av eldre reguleringsplaner. Tiltaket har etter hvert blitt utvidet da behovet har økt. Prosjektet er et svært viktig bidrag for å effektivisere planprosessen både for næringslivet og internt i kommunen, og samhandlingen mellom disse. Dette vil også sikre og forbedre en god brukerdialog. Kr 245 000 er videreført fra 2017 i 2. perioderapport 2017.
K2 Sandnes  kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr     300 300 300 300
Sandnes kunst og kulturhus KF har i sin økonomiplan meldt om behov for kr 300 000 hvert år til oppgradering av sceneteknisk utstyr i Sandnes kulturhus. Kulturhuset har mye gammelt og utdatert teknisk utstyr, noe har ikke blitt skiftet ut siden huset var nytt i år 2000.  Med en aktivitet på rundt 170 arrangementer årlig er det stor slitasje på utstyret. For å kunne avvikle arrangement, og ikke minst drive utleie i stor konkurranse med andre, kreves det høy standard på utstyret. 
K3 Avsetning til utsmykning     2727 1454 934 345
I bsak 75/13 ble det vedtatt nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom. Det skal settes av minimum 0,2 prosent og inntil 0,5 prosent av totalt brutto investeringsbudsjett for byggeprosjekter, parkanlegg og andre skattefinansierte anleggsprosjekter i offentlige rom, til kunst. I forslaget til økonomiplan 2018-2021 er det lagt inn 0,2 prosent. 
K4 Branntekniske tiltak i kulturbygg 900   900      

Det er behov for kr 900 000 til oppgradering av kulturbygg. Disse vil bli disponert på bakgrunn av registrerte avvik i blant annet branntekniske rapporter, og gjelder i hovedsak lovpålagte tiltak. 

Bygg

Beskrivelse

   2018

Skeianetunet eldresenter – fredet bygg

Brannteknisk vurdering og brannsikring i form av automatisk slokkeutstyr.

750

Fogdahuset – fredet bygg

Avvik på vanntilførsel til sprinkleranlegg

150

Sum

 

900

K5 Rehabilitering kulturbygg     1200      

Status: Bevilgning i 2018.
Det er stort behov for rehabilitering av kulturbygg. Det er lagt inn kr 1,2 millioner i 2018, og disse midlene vil bli disponert etter prioritering av tiltak som skjer på grunnlag av tilstandsanalyse med påfølgende tiltaksplan.

Bygg

Beskrivelse

2018

Thranegård

Rehabilitering innvendig og utvendig

400 

Skeianetunet

Rehabilitering innvendig og utvendig

400

KinoKino

Rehabilitering innvendig og utvendig

400

 

SUM

1200

K6 Bygningsmessige utbedringer av KINO KINO 2000     2000    
Status: IK. Utstyrsheis: Forventet byggestart og ferdigstillelse 2019
KINOKINO er et gammelt bygg som i begrenset grad ivaretar moderne krav til teknisk arrangementslogistikk. Det er behov for kr 2 millioner til en utstyrsheis i 2019. Den eksisterende heisen i bygget dekker bare tilgang til noen av de aktuelle salene og er samtidig for liten for store kolli som større paller, piano, store kasser med kunst, sceneelementer og så videre. Det er et større lager i kjelleren på KINOKINO som knapt kan brukes på grunn av at tilkomsten er svært trang og kronglete. Med en heis fra dette lageret til galleriet (1. etasje) og videre til Sal 1 (2./3. etasje) vil det bli overkommelig å arrangere større arrangement på huset. Det har vært befaring med byantikvar og representant fra Sandnes eiendomsselskap KF for å se på muligheter og begrensninger. Det er ingen bygningsfaglige innvendinger mot etablering av en slik heisløsning.
K7 Digitalisering av byggesaksarkivet 9400 5900 3500      
Sandnes kommune bygger nytt rådhus og i denne situasjonen er det også riktig å digitalisere eiendoms- og byggesaksarkiv, mindre oppmålingsarkiv, landbruksarkiv og planarkiv. Dette vil spare plass i nytt rådhus, effektivisere arbeidsprosesser, og gi bedre service og tilgang på informasjon til brukerne. Kontrakt inngått i 2016 og prosjektet vil være fullført første halvdel av 2018. Kr 3,5 millioner er videreført fra 2017 i 1. perioderapport 2017.
K8 Kartgrunnlag 561 70 326 165    
Kart og geografisk informasjon er grunnlaget for svært mye av aktiviteten som skjer i samfunnet, og det er derfor viktig med høy kvalitet. For å oppnå dette, gjennomføres det årlig kartajourhold og nykartlegging i Sandnes.

Med grunnlag i en felles geodataplan, som justeres årlig, planlegges og utføres det kartleggingsprosjekter som ledes av Kartverket. Dette er et formalisert samarbeid (Geovekst) mellom kommuner og andre store aktører (Telenor, LYSE, NSB etc.). Kr 161 000 er videreført fra 2017 i 2. perioderapport 2017.
K9 Langgata 76-utskiftning av tak, utvendig rehabilitering 7500 3000 4500      
Status IK: Forventet ferdigstilt 2018.
Prosjektet omfatter utvendig istandsetting av fasade med nye vinduer og dører, tilbygg med løfteplattform, og noe istandsetting innvendig. Løfteplattformen gir universell adkomst til 1. og 2. etasje. Hele det tekniske anlegget i bygget må skiftes ut.

Tiltaket er endret som følge av rådmannens ønske om andre leietakere i bygget enn forutsatt i økonomiplan 2017-2020. Mulighetsstudie foretas i 2017. Bygget vil sammen med Langgata 72 og 74 framstå som en helhet der kulturmiljøet blir ivaretatt.
K10 Sandnes bibliotek - meråpent bibliotek 475   475      
Meråpent bibliotek betyr at biblioteket åpnes for selvbetjening i perioder der bibliotekets ansatte ikke er til stede. Meråpne biblioteker baserer seg på tekniske løsninger slik som automatisk dørlås med kortleser, automatisert utlån og innlevering, overvåkningskameraer som dekker hele lokalet og alarmporter basert på RFID teknologi. I tillegg inngås det direkte avtaler med den enkelte bruker av løsningen, knyttet til lånekortet.

Meråpent bibliotek er planlagt i bibliotekets 1. og 2. etasje. Det er derfor behov for avstenging fra 2. til 3. etasje inne i biblioteket. Det er i tillegg behov for å begrense adgangen fra heisen i 4. etasje samt begrense adgang til kulturhuset ved inngangen.
Det er behov for etablering av adgangskontroll, kameraovervåkning og sikring av datautstyr som står ute i fellesarealer. I tillegg er det behov for oppdatering av programvaren.
K11 Sandnes bibliotek - meråpent bibliotek, finansiering med disp.fond -475   -475      
Utgifter på kr 475 000 i 2018 finansieres ved bruk av områdets eget disposisjonsfond.
TOTAL SUM KULTUR OG BYUTVIKLING 25411 13475 13998 3919 1234 645
Publisert: 17.10.2017 12:59
Sist endret: 24.10.2017 19:38