Kommunens fellesområde

Etter flere års arbeid tar nå nytt rådhus i Havneparken form og bygget kan tas i bruk vinteren 2019. Områdereguleringsplan for Skeiane er godkjent og avtale om kjøp av rådhusmarka ventes klar i høst. Øvrig del av området er også ute for salg og det meldes om flere interessenter. Områdereguleringsplan for Ruten er godkjent, og forslaget til teknisk plan og uteområdet følger fremdriften med fremleggelse til endelig godkjenning innen året.

Av bestemmelser i Ruten-planen fremgår det at parkeringsanlegg i umiddelbar nærhet skal være på plass før eksisterende parkering fjernes på Ruten. Avtale om erverv av et større areal i kvartalet A8/S1 Havneparken er godkjent av bystyret 16.10.2017 og forprosjekt om offentlig parkeringsanlegg er utført under ledelse av Sandnes eiendomsselskap KF.

Sandnes står overfor en rekke store prosjekter framover. Bussveien skal føres til Ruten og videre til Vatnekrossen, nye næringsområder skal utvikles og sentrum vil fortsette påbegynt transformasjon. Prosjektkoordinator for sentrum er i gang og har en betydelig oppgave med å få fram samordnet oversikt som gir kommunen mulighet til å være i forkant og derav sikre god styringsfart. Nye lokaler for de bydekkende enhetene som i dag holder til i Haakon VII’s gate må anskaffes, men økonomisk sett er det ikke rom for å gå i gang med ytterligere et administrasjonsbygg 2 nå. Ut fra hensyn som arbeidsmiljø, organisering og drift av tjenestene og brukerne er det behov for å arbeide mer for å finne fram til anbefalte løsninger. Sandnes eiendomsselskap KF leder arbeidet. Rådmannen er opptatt av at framtidige løsninger både i by- og sentrumsutviklingen, i utviklingen av kommunen som arbeidsplass og i tjenesteproduksjonen skjer med målrettet og praktisk bruk av innovative prosesser og tilrettelegging for bruk av ny teknologi. I arbeidet med å etablere «nye Sandnes» har Sandnes og Forsand fått tilskudd på kr 4 millioner til digitale løsninger.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2018 2019 2020 2021
F1 Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon 94600 89600 5000      
Status KII: Ferdigstilt mars 2017.
Øyeblikkelig hjelpetilbud med 17 sengeplasser for Sandnes, Klepp, Time og Gjesdal er samlokalisert med brannstasjonen som er ferdigstilt og ble åpnet i april 2017. Midler i 2018 er til avsluttende arbeid.
F2 Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon, tilskudd fra Husbanken -28951   -28951      
Husbanken har den 17.11.2015 gitt tilsagn om investeringstilskudd på inntil kr 28,951 millioner til 17 nye plasser.
F3 Ny hovedbrannstasjon 400600 376000 24600      
Status KII: Ferdigstilt mars 2017.
Ny hovedbrannstasjon for Rogaland brann og redning IKS på Stangeland er ferdigstilt og ble åpnet i april 2017. Midler i 2018 er til avsluttende arbeid.
F4 Ambulansestasjon 25300 24800 500      
Status KII: Ferdigstilt mars 2017.
Ambulansesentral for Helse Vest er bygget i tilknytning til ny hovedbrannstasjonen som er ferdigstilt og ble åpnet i april 2017. Kostnaden dekkes av Helse Vest gjennom internhusleie. Midler i 2018 er til avsluttende arbeid.
F5 Nytt rådhus, kvartalet A4 406500 151000 233500 22000    
Status K2: SEKF sak 10-17 Bsak 1-17 Byggestart 2017. Forventet ferdigstilt oktober 2018.
Bygging av nytt rådhus på 11 000 kvm ble vedtatt i bsak 188/12. Bygget skal romme politisk og administrativ ledelse, stab-/støtte enheter samt myndighetsutøvende- og forvaltningsenhetene, og servicekontoret. Partikontorer, samt politiske funksjoner som bystyresal, vil være lokalisert i bygget. Kompetansesenter og kantine ligger i 1. etasje. Det planlegges for et enkelt kafetilbud på ettermiddag og kveld. Plankrav om parkeringsplasser er løst ved inngått avtale om frikjøp av parkeringsplasser. Innflytting er planlagt til desember 2018. Etter anbudskonkurranse i generalentreprise er K2 godkjent av bystyret med kostnadsramme på kr 406,5 millioner.
F6 Nytt rådus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt     2000      
I samsvar med bystyrets vedtak i bsak 188/12 og formannskapets vedtak om at oppdraget utføres av Sandnes tomteselskap KF er områdereguleringen gjennomført og planen godkjent i bsak 64/17. Arbeidet med salget er igangsatt og første avtalen ventes inngått i løpet av oktober. Endelig oppgjør mellom foretaket og bykassen skal foretas når salget er gjennomført. Bevilgningen knyttet til oppgjør for regulering/salg i 2018 er tidligere bevilget og overføres fra 2017 etter vedtak i 2. perioderapport 2017
F7 Nytt rådhus, kvartalet A4, salg av eksisterende rådhus -120000     -120000    
I bsak 188/12 ble det lagt til grunn at all kommunal bygningsmasse i Skeianeområdet, etter områderegulering, skal selges. Samlet revidert beregning av inntektene utgjør netto kr 120 millioner og er tatt med i beregningen av lønnsomheten ved å bygge nytt rådhus. 
F8 Nytt rådhus, salg av Jærveien 34 -11000     -11000    
I vedtatt funksjonsprogram for nytt rådhus ligger det til grunn at lokaler for den politiske virksomheten skal løses der. Kommunens eiendom i Jærveien 34 inngår i pågående områdereguleringsplan og er forutsatt solgt.
F9 Skeianetunet, rehabilitering 5850 3500 2350      
Status IK SEKF 25-17, Bsak 49/17 & 94/17: Planlagt byggestart 2017. Forventet ferdigstilt vår 2018.
Ombygging av Prostens bolig fra representasjonsbolig til ekstern utleie for selskapslokaler med kjøkken ble godkjent i bsak 49/17 og 94/17. Arbeidene innbefatter utomhusarbeider, tømmerarbeid, maling- og gulvleggerarbeider, nye VVS-anlegg, nye elektriske anlegg med mer. Tiltaket er søknadspliktig til byggesakssjefen og arbeidstilsynet. Prosjektet forventes ferdigstilt i mars 2018.
F10 Kommunedelplan sentrum, gjennomføringsstrategi. Se F19, T15 - blir nye tiltak jfr endr GASS     1000 1000 1000 5000
Se redegjørelse for endringen i bestemmelser KDP-sentrum og gjennomføringsstrategi i henhold til uttalelsen fra Sivlilombudsmannen, se tiltak T15 Teknisk. For innretning i samsvar med bystyrets vedtak om endringene og prioritering av Ruten byrom som kommunens hovedprioritet av rekkefølgetiltak i perioden, er opprinnelig bevilgning på kr 1 million hvert år flyttet til samfinansiering av Ruten byrom, tiltak F19.
F10 Forprosjektering GASS utgår, prioritert kommunalt prosjekt er Ruten-byrom tiltak F19     -1000 -1000 -1000 -5000
Se redegjørelse for endringen i bestemmelser KDP-sentrum og gjennomføringsstrategi i henhold til uttalelsen fra Sivlilombudsmannen, se tiltak T15 Teknisk. For innretning i samsvar med bystyrets vedtak om endringene og prioritering av Ruten byrom som kommunens hovedprioritet av rekkefølgetiltak i perioden, er opprinnelig bevilgning på kr 1 million hvert år flyttet til samfinansiering av Ruten byrom, tiltak F19.
F11 Offentlige arealer  70000   44689 15000 10000  
I økonomiplanperioden er det flere arealer avsatt til offentlig formål i kommuneplanen, som må komme til realisering og utvikles til byggeklar tomtegrunn for å møte kommunens behov. Kommunen (konsernet) må for flere av disse framforhandle avtaler om kjøp av grunn. Selve ervervs- og forstudiearbeidene utføres av tomteselskapet som kommunens aktør. Avtale om kjøp av arealer i kvartalet A8/S1 er godkjent av bystyret i bsak 164/17. I tillegg til kjøpsprisen påløper refusjonsbidrag til SIAS for felles infrastrukturtiltak. Erverv i forbindelse med områder i sentrum til tjenester og samferdselstiltak inkludert bussveien aktualiseres framover og har prioritet i perioden. Rådmannen har videreført avsetningen, inkludert tidligere bevilget som overføres fra 2017 etter vedtak i 2. perioderapport 2017
F12 Digital strategi     2643 1300 1300 1300
IKT er et viktig virkemiddel for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Sandnes kommunes mål er økt produktivitet, høyere kvalitet og bedre tilgjengelighet gjennom riktig utnyttelse av IKT i framtidige løsninger. For å sikre at basissystemer og infrastruktur kan bli oppgradert, slik at reell effektivisering kan oppnås, viderefører rådmannen styrkingen av bevilgningene til IKT-prosjektet med kr 1,3 millioner årlig for perioden 2018-2021. Tiltaket må ses i sammenheng med digitalisering av Sandnes kommune. Kr 1,3 millioner av bevilgning i 2018 er tidligere bevilget og overføres fra 2017 etter vedtak i 1. perioderapport 2017.
F13 Oppgradering Public 360     600 600 600 600
Public 360 blir stadig mer sentral i driften i hele kommunen, både som saksbehandlingsverktøy og system for godkjent elektronisk arkivering. Flere elektroniske fagsystemer vil avgi dokumenter til Public, som igjen betyr både større grad av elektronisk arkivering og offentliggjøring. Konsekvensen er årlige oppgraderingskostnader.
F14 Kapitaltilskudd til pensjonskasser     17300 17300 17300 17300
Sandnes kommunale pensjonskasse og KLP har behov for årlige kapitaltilskudd i planperioden. Det er i økonomiplan 2017-2020 satt av kr 15 millioner årlig til Sandnes kommunale pensjonskasse og kr 2,3 millioner til KLP. Rådmannen anmoder styret om å avsette hele renteresultatet til premiefond. Det tas forbehold om hvorvidt styret vil følge anmodningen. Med det lave rentenivået man ser per i dag, må pensjonskassene ha solide buffere og egenkapital slik at de kan beholde investeringsstrategien i perioder med oppgang og nedgang. Med lavt rentenivå må pensjonskassene søke investeringer som gir høyere forventet avkastning, slik som eiendom og aksjer, og da er det behov for soliditet til å gjøre dette. Hvis pensjonskassene ikke får tilført egenkapital vil de kunne få problemer med å levere den garanterte avkastningen (3 måneders Nibor pluss 1,6 prosent). Ved gode resultater vil dette tilføres premiefondet som kan brukes til å betale årlig premie for medlemmene. Dette kan redusere løpende driftskostnader.
F15 Nettverksutstyr i nytt rådhus 6000   6000      
For at ansatte kan få tilgang til nettverk, data, fagsystemer mm, må det investeres i nytt utstyr for både kablet og trådløst nettverk. Ansatte har behov for å bevege seg mellom soner og ha tilgang til de samme fagsystemer. Dette krever godt og tidsriktig nettverksutstyr. Prosjektet inneholder nettverksutstyr for kablet og trådløst nettverk. Kabling er ikke medregnet i dette tiltaket da byggeprosjektet har med kabling fram til alle punkter.
F16 PC mm utstyr til kontorpulter ved innflytting i nytt rådhus 6000   6000      
Ansatte kan ikke flytte inn i nytt rådhus med gammelt utstyr. Det vil skape utfordringer i forhold til støy, støv, varmeutvikling (ventilasjon blir dimensjonert i forhold til moderne utstyr) mm. Kommunen må investere i helhetlig og ensartet nytt utstyr, da dette vil gi forutsigbarhet for ansatte og være i tråd med profilen for det nye rådhuset. Igangsetting må skje tidlig vinter 2018, da det er en umulig oppgave å få alle 400 ansatte oppe å gå ved innflytting. Det vil være en besparelse i hver enhet som skal inn i det nye rådhuset da resultatenhetene til vanlig betaler for sitt eget PC utstyr. 
F17 Sentrum parkeringsanlegg A8 72000 1000 11000 44000 16000  
I tråd med oppdrag gitt av formannskapet er Sandnes tomteselskap KF i arbeid sammen med andre private aktører/grunneiere om utviklingen av kvartalet A8. Avtale med BaneNOR AS er sluttført og godkjent av bystyret.
Hele kvartalet er omfattet av pågående områdereguleringsplan for Havneparken nordre. Innfasing av et parkeringsanlegg inngår her som en mulig integrert del av framtidig næringsformål (kategori 1). Sandnes eiendomsselskap KF har ledet arbeidet med forstudien om realiseringen av offentlig parkeringsanlegg. Rådmannen har med grunnlag i arbeidet innarbeidet oppføring av et nytt offentlig parkeringsanlegg (konverterbart til næringsformål) på kjøpt areal. Konseptet er et anlegg i størrelsesorden 240 plasser, på bakkenivå. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser eller analyser av tomten. Det er således usikkerhet om utgiftsnivået for grunnarbeider per dags dato. Oppstart av detaljregulering varsles med grunnlag i bystyrets vedtak om rammene for anlegget i økonomiplan. Reguleringsplanen vil fastsette nærmere bestemmelser som også angår grunnforhold. Forstudien viser estimert ferdigstillelse mot slutten av 2019.

Innbetalte midler på frikjøp parkeringsfondet finansierer med dagens frikjøpsløp vel 150 nye plasser. Resterende er innarbeidet med ordinær lånefinansiering slik at anlegget kan stå klart i perioden. Utgifter og inntekter knyttet til selve driften er innarbeidet i driftsbudsjettet tiltak F15/F16. Frikjøp parkeringsfondet vil etter dette være tilnærmet oppbrukt. Oppbygging av fondet igjen er avhengig av at det er nye prosjekter som kommer til realisering hvor det er/blir avtalt frikjøp av parkeringsplasser. Først når det bundne fondet er tilstrekkelig oppbygd med ny fondsbeholdning kan ytterligere nye plasser og tiltak for tilrettelegging av parkering iverksettes.
F18 Finansiering nytt parkeringshus -47332 -810 -8100 -32400 -6022  
Byggekostnadene finansieres delvis ved bruk av innestående på bundet fond frikjøp parkering, totalt kr 47,3 millioner. Finansiering av ervervet inngår i prosjekt 65065, F11. 
F19/P2 Ruten - byrom, teknisk plan og utomhusplan 165000 3000 12000 46500 59500 44000
Områdereguleringsplanen for Ruten ble godkjent 29.05.2017 av bystyret (bsak 63/17). Bystyret vedtok i bsak 52/16 kostnadsoverslag K0 og framdriftsplan for Ruten – offentlig byrom og kalkyle på kr 195 millioner inkludert mva. Arbeidet med utarbeidelse av teknisk plan for hele planområdet og utomhusplan for byrommet pågår med en ramme på kr 3 millioner. Status ble gitt i O-sak 45/17 til bystyret 18.09.2017. Det vil være i denne saken at spørsmål om kvalitetsnivå, utforming av Ringen, utforming av aktivitetsanlegg, sykkelanlegg, heisadkomster til perrongen med videre avgjøres. Endelig forslag sammen med revidert kostnadsoverslag (K1) for Ruten byrom fremmes for bystyret innen året.

Byggestart er påregnet 2. halvår 2018 og ferdigstillelse 2. halvår 2020. Som det framgår av O-sak 45/17 vil etterfølgende fase i denne planperioden være anbudskonkurranse om gjennomføring og påfølgende sak om godkjenning av kostnadsoverslag 2 (K2).
F20 Finansiering ruten - byrom -2600   -2600      
I økonomiplan 2017-2020 er finansieringen av K0 kalkylen lagt opp med kr 10 millioner fra bundet fond GASS og kr 14,7 millioner som forskottering av GASS-bidrag fra fremtidig bebyggelse sør på Ruten (jfr. rammen på inntil 25 millioner i forskottering). Med vedtak om opphør av ordningen bortfaller kr 24,7 millioner av finansieringen. Rådmannen har i samsvar med bystyrets vedtak omdisponert den skattefinansierte avsetningen til GASS til medfinansiering av byrom Ruten. Omdisponeringen tilfører prosjektet totalt kr 30,5 millioner.

Finansiering lagt i økonomiplan 2017-2020 med kr 2,6 millioner i VA-anlegg som finansieres av selvkostområdet (likt som Langgata) og et ekstraordinært utbytte fra Sandnes tomteselskap KF på kr 20 millioner (fordelt over 2019 og 2020) som utelukkende disponeres til medfinansiering av Ruten byrom. Dette strategiske grepet er fortsatt etter rådmannens vurdering i tråd med eierstrategien overfor foretaket om å bidra i den strategiske utvikling av sentrum og sentrumsområdene.

Sak om endelig teknisk plan og utomhusplan inkludert K1 fremmes for bystyret mot slutten av året. Endringer innarbeides i forbindelse med bystyrets økonomiplanbehandling. På lang sikt legger rådmannen til grunn at lånet vil kunne avkortes som del av sluttoppgjøret når Ruten utbygging er fullført.
F21 Salg av restareal i utbygde områder     -5000 -5000 -5000  
Bystyret vedtok i økonomiplan 2017-2020 oppdrag om at det skal tas en gjennomgang av arealene grønt og grått i kommuneplanen som kan selges. Det skal være enkelt å kjøpe areal avsatt til grønt og grått som ikke får konsekvenser for andre bestemmelser i vedtatte planer. Likebehandlingsprinsipp og markedspris skal legges til grunn. Sandnes tomteselskap KF skal stå for gjennomføring av salg av grønne og grå arealer i kommunen. Status i arbeidet ble gitt til bystyret 24.04.2017. Det har vist seg krevende på kort sikt å oppnå inntektsmålet. Utsiktene til å få til avtaler som gir inntekter på sikt synes bedre. Rådmannen har videreført inntektsmålet for 2018-2020 i samsvar med bystyrets vedtak.
F22 Lisenser, IT     4100      
For å kunne tilby ansatte elektroniske tjenester via internett som krever pålogging og bruk av nettbrett og smarttelefoner i tjenesteproduksjonen, vil det være behov for en betydelig økning i antall brukerlisenser. Av elektroniske tjenester kan nevnes mobil omsorg, turnusprogram for omsorg (GAT), epost via internett, synkronisering av epost og kalender på nettbrett og smarttelefoner, og eventuell tilgang til samhandlingsportal via internett. Midler videreført fra 2017 etter vedtak i 2. perioderapport 2017.
F23 IT - Skype for Business     234      
Skype må oppgraderes til nyeste versjon for å ta i bruk ny funksjonalitet samt kjøre på en mer stabil plattform. I forbindelse med flytting av serverrom til Green Mountain må bylinjene mot Telenor flyttes. Neste trinn blir å etablere en skytjeneste der man i første omgang kjører parallelt med lokal løsning for på sikt å kjøre hele løsningen som en skytjeneste. Målet med dette er å lage en tjeneste som er robust i drift med redundans. Midler videreført fra 2017 etter vedtak i 2. perioderapport 2017.
F24 ID håndtering     451      
Sandnes kommune har behov for en sikker og effektiv administrasjon av brukertilganger og identitetshåndtering for alle ansatte inn i kommunens nettverk. Skal kommunen oppnå full effekt av en ID-løsning, må alle relevante system inngå i løsningen. Det er anskaffet en IDM-løsning som er i ferd med å implementeres. Løsningen implementeres trinnvis og det er behov å få overført til neste års budsjett de midler som er tildelt prosjektet. For å få effekt av grunninvesteringen må det også satses videre på utvikling og økt omfang av systemer. Midler videreført fra 2017 etter vedtak i 2. perioderapport 2017.
F25 TEIS, en integrasjonsplattform 200   200      
TEIS er en integrasjonsplattform som muliggjør systemintegrasjon mellom ulike miljøer og teknologier, både eksisterende og nye. Skal det legges til rette for en døgnåpen kommune må flere av kommunens systemer kobles sammen slik at innbyggerne finner det de er på jakt etter. I selvbetjeningsløsningene må arkivene være tilgjengelig når innbyggerne logger seg på for å finne for eksempel hustegninger og andre dokumenter. Det er systemene som skal gjøre jobben slik at ikke innbyggerne må søke flere steder. For å få dette til er det nødvendig å sette opp integrasjoner mellom ulike systemer og fagprogrammer. Det er dessuten kostnadseffektivt å standardisere alle integrasjoner slik at framtidig vedlikehold blir enklere enn dagens ulike integrasjoner fra system til system. 
F25 TEIS, en integrasjonsplattform, finansieres av eget fond(organisasjon) -200   -200      
Utgifter på kr 200 000 finansieres ved bruk av eget disposisjonsfond(organisasjon).
F26 Public 360 tileggsmoduler 120   120      
3 tilleggsmoduler til Public 360; eWorker, SvarInn og Difis signeringstjeneste.

Ved å ta i bruk eWorker økes fleksibiliteten og mobiliteten ved at ansatte ikke er avhengig av å være på kontoret for å få tilgang til eller legge inn dokumenter i sak/arkivsystemet Public 360 via PC. Dokumenter som leder skal godkjenne og som krever dennes signatur blir tilgjengelig via app på mobil. Effektivt og tidsbesparende for ledere og saksbehandlere.

Med SvarInn kan kommunen få innkommet post sikkert direkte i sak /arkivsystemet Public 360. Gevinstene er tids- og ressursbesparende på manuelt arbeid, bedre tjenester til innbyggere og næringsliv, og miljøgevinst i forhold til papir og transport.

Difis signeringstjeneste gjør det mulig for innbyggere å signere dokument fra det offentlige digitalt ved påføring av personsignatur. Ved å ta i bruk signeringstjenesten tilbys innbyggerne, næringsliv og ansatte en brukervennlig, sikker og effektiv håndtering av dokumenter som krever signatur.
F26 Public 360 tileggsmoduler, finansieres av eget fond(organisasjon) -120   -120      
Utgiftene på kr 120 000 finansieres ved bruk av eget disposisjonsfond(organisasjon).
TOTAL SUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE 1071967 648090 328316 -21700 93678 63200
Publisert: 18.10.2017 12:18
Sist endret: 13.03.2018 07:11