Finansiering av investeringene

NR TILTAKSTEKST 2018 2019 2020 2021
I1 Startlån 175000 175000 175000 175000

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Lånerammen for startlånordningen ble i økonomiplan 2014-2017 økt til kr 175 millioner. Rådmannen foreslår å videreføre dette.

I2 Avdragsinntekter startlån -140000 -150000 -160000 -170000

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Låntakerne betaler avdrag på startlånene i tråd med nedbetalingsplanen. Disse avdragene bokføres som avdragsinntekter for kommunen.

I3 Avdragsutgifter startlån 140000 150000 160000 170000

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. I tråd med de innbetalte avdragene i tiltak I2 betaler kommunen avdrag på lånene til Husbanken.

I4 Bruk av startlån -175000 -175000 -175000 -175000

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Utlånene finansieres av innlånte midler fra Husbanken.

I5 Avdrag på utlån Lyse og tomteselskapet -23863 -23863 -23863 -23863

Ansvarlig lån til Sandnes tomteselskap KF og Lyse AS er omtalt i avsnitt om andre inntekter. Avdragene på de ansvarlige lånene føres etter gjeldende regler i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med følgende avdrag i perioden:

AVDRAG PÅ ANSVARLIGE LÅN

2018

2019

2020

2021

Sandnes tomteselskap KF

4333

4333

4333

4333

Lyse AS

19530

19530

19530

19530

Totalt

23863

23863

23863

23863

I6 Momskompensasjon på investeringer -210534 -110383 -91611 -40487

Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon.

I7 Bruk av lån (til egne investeringer) -1074104 -568218 -499361 -166137

Investeringer som ikke finansieres av tilskudd som er budsjettert på prosjektene eller andre inntekter (tiltak I1-I8), må lånefinansieres. Det legges i perioden opp til høy lånefinansiering som omtalt i kapitlet om økonomiske rammebetingelser. Utvikling i lånegjeld er omtalt i avsnitt om utvikling i lånegjeld.

I8 Overføring fra drift -95056 -55924 -15403 -29424

Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 91,1 millioner i 2018. I slutten av perioden øker overføringen til kr 147,7 millioner i 2021. 

TOTAL SUM FINANSIERING -1403557 -758388 -630238 -259911
Publisert: 18.10.2017 12:44
Sist endret: 09.01.2018 12:02