Eiendom

Innen eiendomsområdet er det prioritert investeringer innen miljø- og Enøk-området. Satsing på energibesparende tiltak vil på sikt føre til reduserte kostnader i driften.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2018 2019 2020 2021
E1 Miljøtiltak, kommunale bygg     3300 3300 3300 3300

Status: Rullering - årsbevilgning.

Rullerende årsbevilgning til miljøtiltak gir kommunen muligheten til å arbeide med konkrete tiltak for bruk av stasjonær energibruk. Det vil også redusere klimautslipp slik at kommunen vil få en mer miljøvennlig profil/drift av byggporteføljen. Tiltak skal knyttes opp mot gjeldende miljøplan for Sandnes kommune. Mulige besparelser som kan oppnås vurderes i gitte tilfeller og innarbeides i driftsbudsjettet.

Tilsvarende Enova tilskudd ligger i E3.

Bygg

Beskrivelse

2018

Lura Boas fase 2

Videreføring av ny varmeløsning og ventilasjon i Lura 4.

3300

 

SUM

3300

E2 Miljøtiltak, utfasing av oljekjel     2200 2000    
Status: Rullering - årsbevilgning.

I forbindelse med Klimaforliket i 2012 ble oljekjel særskilt omtalt. Her ønskes det å øke tempoet med å fase ut oljefyringsanlegg. Fossile energivarer står for en stor andel av klimautslippene knyttet til stasjonær energibruk. Her følges kommunens egne planer for reduksjon av klimautslipp jfr. Miljøplan 2015-2030. Kommunen har gravd opp og sanert 17 anlegg. 4 anlegg gjenstår i kommunens bygg. Prosjektet blir ferdig med mindreforbruk ett år tidligere enn planlagt.

Bygg

Beskrivelse

2018

2019

Bogafjell skole

Utfasing oljekjel

 

1000

Åse Boas

Utfasing oljekjel

 

1000

KinoKino

Utfasing oljekjel

1200

 

Oalsgata 12

Utfasing av 2 små oljekjeler

1000

 

 

SUM

2200

2000

E3 Enova tilskudd, 11 formålsbygg -3600 -2600 -1000      
Enovas nye retningslinjer anbefaler at søknadene samles for 3 år om gangen. 
Det var innvilget tilskudd for prosjekter påbegynt i 2016:
Hommersåk  barnehage: prosjekt nr. 4100401
Myklaberget barnehage: prosjekt nr. 4100402
Austrått BOAS:   prosjekt nr. 4000300
Hommersåk skole: prosjekt nr. 4000103
Riskahallen:   prosjekt nr. 6000500
Riska ungdomsskole: prosjekt nr. 4000102
Austrått skole:   prosjekt nr. 3002300
Skeiene ungdomsskole: prosjekt nr. 30021

Prosjekter med i oppstart 2017/2018:
Lura BOAS:  underprosjekt til prosjekt nr. 4000100
Kyrkjevollen skole: underprosjekt til prosjekt nr. 4000500
Lura bydelssenter: Nytt prosjekt
E4 ITV-anlegg (kameraovervåking)     1000 1000 1000 1000
Status: Rullering - årsbevilgning.

Overvåkningsutstyr bidrar til å forebygge og redusere omfanget av hærverk. Dersom arbeidet med å komplettere overvåkningsanlegg på skolene skal fortsette må det settes av en årlig bevilgning på kr 1 million til formålet. I 2018 foreslås midlene disponert etter prioritering av tiltak på grunnlag av tilstandsanalyse med påfølgende tiltaksplan.

Bygg

Beskrivelse

2018

Smeaheia skole

Installasjon ITV-anlegg

400

Lura skole

Utvidelser/ supplering ITV- anlegg

200

Bogafjell skole

Utvidelser/ supplering ITV- anlegg

400

 

SUM

1000

E5 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering     5000 5000 5000 5000
Status: Rullering - årsbevilgning.

Det er behov for oppgradering av tekniske innretninger og ventilasjonsanlegg i flere av kommunens bygg. For å bedre innemiljøet er det også i flere bygg behov for ny/oppgradert solavskjerming. Prioritering av tiltak skjer på grunnlag av tilstandsanalyse med påfølgende tiltaksplan.

Bygg

Beskrivelse

2018

Giske ungdomsskole

Installasjon av SD- automatikk for overvåking og styring av inneklima

2500

Bogafjell skole

Installasjon av SD- automatikk for overvåking og styring av inneklima

2100

Høyland skole

Supplering av SD- automatikk for overvåking og styring av inneklima

400

Sum

 

5000

E6 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer     300 300 300 300
Status: Rullering - årsbevilgning.
Sandnes eiendomsselskap KF har et eget teknisk nett som er levert og driftet av IT avdelingen for kommunikasjon/ overføring av datatrafikk. Det benyttes til kameraovervåking, adgangskontroll og SD-anlegg som er avhengig av denne transportveien. Prosjektet dekker nyinvesteringer av utradert utstyr for kommunikasjon og oppgradering av teknisk nett for å sikre at kommunen ikke har sikkerhetshull.
I 2018 er planen å ha en oppgradering på Høyland ungdomsskole, Bogafjell skole og Smeaheia skole.
E7 Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring     1500 1500 1500 1500
Status: Rullering - årsbevilgning.

Det er behov for elektronisk ytre skallsikring da det mistes nøkler og må skiftes på låsesylindre. For effektiv drift og administrering foreslås det avsatt midler for oppgraderinger i utvalgte formålsbygg. Bevilgning foreslås justert opp siden prisnivå er noe høyere enn tidligere antatt, samt at det er ønskelig å øke antall per år. Prioritering av tiltak skjer på grunnlag av tilstandsanalyse med påfølgende tiltaksplan.

Bygg

Beksrivelse

2018

Kyrkjevollen skole

Etablering adgangskontroll anlegg

500

Smeaheia skole

Etablering adgangskontroll anlegg

500

Bogafjellhallen

Etablering adgangskontroll anlegg

500

Sum

 

1500

Tiltak blir utført på Stangeland skole, Lurahammaren ungdomsskole og Lura skole i 2019. SEKF tar en vurdering av andre anlegg som står igjen i 2019 og søker om mer midler etter behov.

E8 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg     600 600 600 600

Status: Rullering - årsbevilgning.

Lovverket for prosjektering av varmeanlegg har vært i endring. Kommunen er ansvarlig for egen risikovurdering og sikring av store varmeanlegg. Planen er å øke antall anlegg årlig og derfor økes årlig rullering fra kr 200 000 til kr 600 000. Prioritering av tiltak skjer på grunnlag av tilstandsanalyse med påfølgende tiltaksplan.

Bygg

2018

Lura skole

300

Stangeland skole

300

Sum

600

SEKF tar en vurdering av andre anlegg som står igjen i 2018 og søker om mer midler etter behov.

E9 Enova-program energibesparende tiltak i bygg for reduksjon av energibehov 40000 30000 10000      
Status: Planlagt oppstart 2016. Forventet ferdigstilt 2018.

Kartlegging har identifisert energisparingspotensial i 19 utvalgte skolebygg som vil gi god mulighet til å oppfylle kommunens mål om redusert energibruk. For energibesparelse se driftstiltak F33. Det var innvilget kr 40 millioner til prosjektet i økonomiplan 2016-2019. Det er igangsatt arbeid for kr 20 millioner i 2016 og kr 10 millioner i 2017. Det planlegges igangsettelse av arbeider for kr 10 millioner i 2018.

Tilsvarende Enova tilskudd ligger i E10

Bygg

Beskrivelse

2016

Giske ungdomsskole

Ventilasjon

3000

Sviland skole

Ventilasjon

1500

Trones skole

Tak og ventilasjon

4675

Sandved skole

Belysning og ventilasjon

1500

Lurahammaren skole

Ventilasjon

1250

Porsholen skole

Ventilasjon

1750

Stangeland skole

Rehabilitering

3700

Sørbø skole

Installering av energimålere for energioppfølging

150

Hana skole

Installering av energimålere for energioppfølging

150

Buggeland skole

Installering av energimålere for energioppfølging

150

Øygard ungdomsskole

Installering av energimålere for energioppfølging/ventilasjon svømmehall

625

  Smeaheia skole

Ventilasjon og energimåling

1550

  Sum

 

20000

 

Bygg

Beskrivelse

2017

Austrått skole

Ventilasjon

5500

Kyrkjevollen skole

Behovsstyring og energimåling

1250

Maudland skole

Ventilasjon og behovsstyring

3250

Sum

 

10000

 

Bygg

Beskrivelse

2018

Bogafjell skole

Ventilasjon

2250

Lura skole

Ventilasjon og behovsstyring

2200

Iglemyr skole

Ventilasjon og behovsstyring

1800

Høyland ungdomsskole

Ventilasjon og behovsstyring

3750

Sum

 

10000

E10 Enova-program energibesparende tiltak i bygg for reduksjon av energibehov, tilskudd fra Enova -3500 -1200 -1200 -1100    
Investeringer i Enova-programmet (tiltak E9) gir et totalt tilskudd på kr 3,5 millioner.
E11 Universell utforming     2000 2000 2000 2000
Status: Rullering - årsbevilgning.
I følge diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, samt plan- og bygningsloven, skal Norge være universelt utformet innen 2025. Målet skal nås med stor satsing på universell utforming innenfor viktige samfunnsområder. For den kommunale bygningsmassen vil en kartlegge eksisterende bygningsmasse og lage plan for tiltak, og iverksetting der det er brukere eller ansatte som har behov for tilrettelegging.
Kartlegging og utarbeidelse av tilstandsrapporter for helsebygg, administrasjonsbygg og andre tjenestebygg utføres i 2018-2019.
E12 Nedgravde avfallscontainere     1100 700 700 700
Status: Rullering - årsbevilgning.

På grunn av brannfare må avfallscontainere sikres, og det har hittil vært gjort ved bygging av avfallsskur. For nye anlegg tilrådes nedgravde søppelcontainere. Prioritering av tiltak skjer på grunnlag av vurdering av risiko. Det foreslås å øke beløpet i 2018 fra kr 700 000 til kr 1,1 millioner for å plassere et containersett ved Vitenfabrikken.

Bygg

 2018

Vitenfabrikken

400

Porsholen skole og barnehage

350

Sandved skole og barnehage

350

SUM

1100

E13 Radontiltak i bygg med for høye Bq-verdier 6000 3000 1500 1500    
Dette er et lovpålagt tiltak som skal bli gjennomført innen 2020. For å gjennomføre tiltakene må det settes av en årlig bevilgning til og med 2019 på kr 1,5 millioner til formålet. I 2018 vil midlene disponeres slik ut fra målinger som gjennomføres i 2018:
Todelt prosjekt.
Del 1 – radonkartlegging av kommunale bygg, kr 300 000.
Del 2 – fortsettelse av tiltak i henhold til plan for radontiltak, kr 1,2 millioner
E14 Branntekniske tiltak i diverse bygg 2800 1400 1400      
Status: Oppstart 2017. Forventet ferdigstilt 2018.

Det er beregnet behov for totalt kr 2,8 millioner til ulike tiltak i 2017 og 2018. Dette gjelder blant annet oppgradering av branntekniske anlegg av eldre dato, digitalisering av branntegninger i formålsbygg og kartlegging av brannteknisk tilstand i eldre bygninger. Framdriftsplan utarbeides før tiltak igangsettes i de enkelte bygg.

Beskrivelse

2017

2018

Branntekniske anlegg som brann- og nødlysanlegg

400

400

Digitalisering av branntegninger

500

500

Kartlegging av tilstand i eldre bygg

500

500

SUM

1400

1400

E15 Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg 2850 950 950 950    

SEKF har behov for å avløse eldre 2003-serverløsning for VVS-tekniske anlegg. Microsoft supporterer ikke slik løsning lenger og IT-avdelingen har bedt SEKF om å investere i ny plattform.

Totalt 16 bygninger er knyttet opp per dags dato. For 10 bygninger vil lokale anlegg bli utfaset i forbindelse med nybygg/utvidelser/prosjektmidler, som for eksempel Vitenfabrikken 1 og Riska skole.

Saken berører gjenstående 4 bygninger.

Bygg

Beskrivelse

2018

Giske ungdomsskole

Omlegging til ny serverløsning

400

Giskehallen I

Omlegging til ny serverløsning

550

Sum

 

950

Bygg

Beskrivelse

2019

Figgjo skole

Omlegging til ny serverløsning

460

Malmheim skole

Omlegging til ny serverløsning

490

Sum

 

950

E16 Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg 17641 8191 9450      

Lyse har fått godkjent konsesjon i området for levering av fjernvarme. Ved framføring til Sandnes sentrum, er det vedtatt en trasé via Smeaheia. Trasévalg gjør det formålstjenlig å tilkoble aktuelle kommunale formålsbygg i takt med framdriftsplan til Lyse.

Sandnes kommune har som kjent kommet med høringsinnspill for Lyses planer for framføring av fjernvarme. Prosjektet er nå en konkretisering av tidligere planer for konvertering og bruk av fjernvarme.

Det vil være uheldig å begynne å grave i etterkant for stikkledninger til aktuelle bygg i forhold til når maskinpark er på plass.

Lyse har en egen framdriftsplan for prosjektet. Kommunens bygg er listet opp i forhold til framdrift i dette prosjektet.

Prosjektet er i tråd med bystyrets vedtak for Regional strategi for energi- og varmeløsninger (bsak 124/12) og orienteringssak til bystyret. Videre vedtak om framføring av fjernvarme til Sandnes sentrum ble behandlet i fsak 5/15.

Bygg

Beskrivelse

2017

Smeaheia skole

Omlegging og installasjon av fjernvarme

1375000

Giske ungdomsskole

Omlegging og installasjon av fjernvarme

937500

Giskehallen 1 og 2

Omlegging og installasjon av fjernvarme

1812500

Stadionbygg

Omlegging og installasjon av fjernvarme

700000

Trones Boas

Omlegging og installasjon av fjernvarme

656250

Lura Boas

Omlegging og installasjon av fjernvarme

1900000

Nytt rådhus

Installasjon av fjernvarme

810000

Sum

 

8 191250

Gravearbeider i forbindelse med fjernvarmen skal foregå påfølgende år. Resterende bygninger vil da inngå i prosjektet. Trones Nord, Sør og Sør-Gymsal er forskjøvet fra 2017 til 2018, men en må vurdere om disse skal forskyves ytterligere ett år.

Bygg

Tiltak

2018

KinoKino

Omlegging og installasjon av fjernvarme

1400000

Sandnes Helsesenter

Omlegging og installasjon av fjernvarme

1400000

Langgata 72,74,76

Omlegging og installasjon av fjernvarme

4000000

Trones nord

Omlegging og installasjon av fjernvarme

700000

Trones sør

Omlegging og installasjon av fjernvarme

950000

Trones sør gymsal

Omlegging og installasjon av fjernvarme

1000000

Sum

 

9450000

 Gevinsten med overgang og bruk av fjernvarme er todelt.

1. Drift og vedlikehold av varmeanleggene blir enklere. Lokalt produserende utstyr som elektrokjel annet kjel utstyr- utfases. Forsyningssikkerheten styrkes da Lyse leverer varmeenergi direkte til bygget. Det er derved ikke behov for ettersyn, service for egne produksjonsanlegg for varme.

2. Besparelser vil variere ut fra gjeldende nettpris. Som utgangspunkt regnes snittpris for 1. kvartal 2016. Tabell viser besparelser for drift og vedlikehold per år.

Navn

Beløp (inkludert mva)

Smeaheia barneskole

101553

Giske ungdomsskole

100165

Giskehallen

125478

Stadionanlegget (garderobe)

68103

Trones skole nord

72228

Trones skole sør

74440

Trones skole sør gymsal

90978

Trones boas

136540

Lura boas

136540

KinoKino

55600

Sandnes helsesenter

69800

Langgata 72,74,76

187500

Sum

1218925

Det beregnes ikke besparelser for Rådhuset, da det er et nytt bygg som skal tilkobles fjernvarmen og ikke ligger i porteføljen enda.

For elektrisk energivare vil det i perioden forventes en avgiftsøkning. Besparelsene vil da kunne bli høyere.

E17 Alarmoverføring og heisalarm anlegg     200 200 200 200
Status: Rullering - årsbevilgning.

Det er behov for oppgraderinger og investering i ny alarmoverføringsplattform. Eksisterende løsning har foreldet teknologi med hensyn til overføring til alarmsentralmottak. Saken gjelder i første omgang 30 anlegg i skoler og helsebygg/BOAS. Det foreslås en gradvis omlegging med 15 bygg først grunnet omfang og justering av kalkyler i prosjektet.

Bygg

Beskrivelse

2018

Formålsbygg

Investering ny alarmoverføring

200

E18 Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole og Riskatun 4000 500 3500      
Status: Rullering - årsbevilgning.
Tiltaket gjelder mulighetsstudier og regulering av kommunale eiendommer. Eiendommene må reguleres eller utredes til eget bruk eller salg.
E19 Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella     2000 2000 2000 2000
Status: Rullering - årsbevilgning.

Det er nødvendig å vurdere tiltak for automatisering og oppgradering av dusjanleggene på skoler, idrettshaller og boas for å sikre seg bedre mot oppblomstring av legionella i kommunens dusjanlegg. Det foreslås at det avsettes investeringsmidler for installasjon av 3-4 slike anlegg i året i planperioden.

Bygg

Estimat 2018

Lundehaugen ungdomsskole

700

Lundehaugen boas

650

Åse boas

650

SUM

2000

TOTAL SUM EIENDOM 66191 40241 43800 19950 16600 16600
Publisert: 18.10.2017 12:23
Sist endret: 24.10.2017 21:42