Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet består av både skattefinansierte og avgiftsfinansierte investeringer. Investeringer innenfor vann, avløp og renovasjon (VAR) er avgiftsfinansiert.

Investeringstiltak i excel-format finnes i vedlegg til økonomiplan 2018-2021. 

Investeringstiltakene kan i hovedsak deles i to typer investeringer:

  • Årlige bevilgninger/rulleringer er av en slik karakter at tiltakene kan ha pågått i flere år forut for økonomiplanen og de kan være planlagt å pågå lenger enn økonomiplanperioden. Bevilgede midler disponeres og prioriteres enten av et utvalg eller av ledelsen i angjeldende resultatenhet.
  • Periodiske bevilgninger er prioriterte midler til bestemte formål. Investeringen har en forhåndsbestemt plan for gjennomføring i en bestemt periode og vil normalt være avsluttet innenfor økonomiplanperioden, eller være påbegynt med en planlagt avslutning fram i tid. De periodiske bevilgningene er framtredende i byggeprosjekter, innenfor park og idrett og delvis innenfor kommunaltekniske prosjekter i kommunen.

Byggeprosjekter

Et byggeprosjekt utvikles i faser, og det er i henhold til ”Rutiner for kommunale byggesaker” knyttet krav om politisk behandling etter hver fase. Byggesaksrutinen angir hvilket organ som har beslutningsmyndigheten, samt regler for avviksbehandling. Fasene i et byggeprosjekt er definert nedenfor, og informasjonen står oppført for hvert tiltak i den etterfølgende teksten:

FASE I PROSJEKTET

 KODE

 TYPE RAPPORT/KOSTNADSOVERSLAG

Idefase

IK

Grov beskrivelse og investeringskalkyle

Godkjennes av:

Bystyret (økonomiplan)

Byggeprogram

K0

Byggeprogram med funksjoner og romprogram

Godkjennes av:

Forslag til byggeprogram skal oversendes rådmannen til orientering, før styret i eiendomsforetaket sluttbehandler saken. Styret kan godkjenne K0 når prosjektet er innenfor rammen av vedtatt avsetning, innhold og framdrift i vedtatt økonomiplan eller det er ubetydelige avvik i disse. Ved økonomisk avvik eller avvik fra innhold eller framdrift oversendes saken til rådmannen. Saken fremmes for formannskapet for behandling. Økonomisk avvik på 5 prosent eller mer eller vesentlig endring i innhold og fremdrift, sammenlignet med vedtatt økonomiplan, krever bystyrets godkjenning.

Forprosjektering

K1

Prosjektering sammen med arkitekt ut fra byggeprogram

Detaljprosjekt

K2

Detaljprosjekter og med innhentede anbud

K1 og K2 godkjennes av:

Styret i eiendomsforetaket kan godkjenne K1(kun for byggherrestyrte entrepriser) og K2 (for alle entrepriser) når disse er innenfor rammen av vedtatt avsetning, innhold og fremdrift i vedtatt økonomiplan eller senere innenfor godkjent endret ramme for oppdraget som bystyret har vedtatt i perioderapport. Ved økonomisk avvik eller avvik fra innhold eller framdrift ved K1 og K2 skal saken oversendes til rådmannen som saksforbereder for behandling i formannskapet. Formannskapet fatter endelig vedtak om godkjenning av henholdsvis K1 og K2 for disse byggeprosjektene. Ved overskridelser av vedtatt kostnadsramme over 5 prosent eller vesentlig avvik i innhold eller framdrift fremmes saken til bystyret.

Byggeregnskap

BR

Byggeregnskap for prosjektet (avlegges innen 15 måneder etter ferdigstillelse)

Godkjennes av:

Formannskapet godkjenner byggeregnskapet når prosjektet er avlagt i samsvar med godkjent kostnadsoverslag K2 og oppdraget. Bystyret orienteres i egen melding eller gjennom rapportering i nærmeste perioderapport. Ved økonomisk avvik på 5 prosent eller mer, eller vesentlig avvik fra innhold eller framdrift, legges byggeregnskapet fram for bystyret.

 

Kommunaltekniske prosjekter

Bystyret har vedtatt «Prosjekthåndbok» for kommunaltekniske prosjekter”, som gjelder for kommunalteknikk og park og idrett. Utviklingen av anleggene følger disse reglene:

FASE I PROSJEKTET

KODE

                               TYPE RAPPORT/KOSTNADSOVERSLAG

Forstudie

K0

Grov oversiktskalkyle ut fra behovsbeskrivelse i overordnede planer. Overordnede alternativ foreslås. Grunnlag for økonomiplan og eventuelt reguleringsplan. Usikkerhet +/-20 prosent.

Forprosjekt

KI

Forundersøkelser, vurderinger og valg av strategi, konkretisert framdrift, utarbeidelse av avtaler/erklæringer. Kostnadskalkyle fremmes med +/-15 prosent usikkerhet. 

Detaljprosjektering 

KII

Detaljplaner og beskrivelser, anbuds- og kontraktsgrunnlag utarbeides, vedtatt reguleringsplan foreligger. Kostnadskalkyle fremmes med usikkerhet +/-10 prosent.

Som følge av at investeringsbudsjettet er ettårig og derfor skal gjøres opp hvert år, vil det foretas budsjettjusteringer i perioderapporter som videreføres til kommende økonomiplan. Videre vil det i forbindelse med årsoppgjørssaken framlegges forslag til videreføringer av ubenyttede midler i fjorårets budsjett eller nedbudsjettering av årets budsjett dersom det er forskuttert bruk av midler i prosjekter som har budsjett over flere år. Dette er beskrevet i økonomireglementet, punkt 3.6.

Som et resultat av at investeringsprosjekter utsettes summerer investeringsnivået i planperioden seg opp til kr 3,66 milliarder. Dette er kr 0,34 milliarder lavere enn forrige planperiode. Av investeringsnivået på kr 3,66 milliarder er kr 643 millioner videreførte midler fra 2017. Dette er beskrevet i 1. perioderapport og 2. perioderapport for 2017. I tillegg vurderes framdriftsplan for hvert enkelt prosjekt i forbindelse med framlegging av økonomiplan. Dette kan føre til at den økonomiske framdriften i vedtatte prosjekter kan være endret fra gjeldende økonomiplan.

Publisert: 18.10.2017 12:51
Sist endret: 24.10.2017 18:41