Teknisk

Nr Tiltakstekst 2018 2019 2020 2021
T1 Sandnes matservice, organisering for styrket kundeorientering 300 300 300 300
Sandnes matservice ønsker å styrke organisasjonsstrukturen for å bedre kunne levere mat tilpasset kundenes behov. Kundene ønsker i større grad å få servert behovstilpassede måltider. Nå leveres 2500 måltider hver dag, hvorav omtrent 60 er spesialkost. Ved å tilpasse organiseringen av nytt produksjonskjøkken på Vatne vil de ansatte bli mer spesialisert, og en vil kunne levere flere spesialkostmåltider. 
T2 Sandnes matservice, organisering for styrket kundeorientering, finansieres av økte inntekter -300 -300 -300 -300
Tiltaket finansieres med økte enhetspriser og økte rammer for bestilling fra omsorg (tiltak L6).
T3 Friluftsorganisasjoner, prisjustering av interkommunale avtaler 275 275 275 275
Kommunene i regionen har i samarbeid inngått avtaler med friluftsorganisasjoner som Rogaland arboret, Ryfylke friluftsråd og Jæren friluftsråd hvor det ytes tilskudd. Etter avtalene som er inngått skal tilskuddene justeres årlig etter prisvekst og folketall. Rådmannen tilrår en økning i budsjett til tilskudd. 
T4 Folkepulsen - tilskuddordning     -275 -275

I økonomiplan 2017-2020 tiltak T3 ble det satt av kr 275 000 til Folkepulsen (bsak 54/16). Etter treårig prosjekt vil evaluering av resultater avgjøre om tiltaket videreføres.

T5 Nye innsparinger   -440 -910 -910
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2017-2020, tiltak T4, på kr 490 000 i 2019, økende til kr 990 000 fra 2020. Noe av dette kan trolig løses ved gevinster ved digitalisering, se tiltak T6. Rådmannen vil komme tilbake i neste års økonomiplan med konkretisering av hvordan innsparingen kan innfris.
T6 Gevinster ved digitalisering   -50 -80 -80
Digitalisering og automatisering har potensial for kostnadsreduksjoner innenfor flere områder. Automatisering av klipping av noen parker og en fotballbane vil i første omgang gi årlige besparelser på kr 50 000. Automatisering og forbedring av prosesser ved gravplasstildeling skal gi årlige besparelser på kr 30 000 i perioden 2020-2021. Det jobbes med å kartlegge ytterligere potensial for besparelser gjennom andre digitaliserings- og automatiseringstiltak. Rådmannen vil vurdere tiltaket nærmere og komme tilbake med en ytterligere konkretisering i neste års økonomiplan.

Les mer om kommunens satsning på digitalisering her.
T7 Innsparing LED gatelys -250 -500 -750 -750
Innføring av lysarmatur med LED-lamper vil gi redusert energiforbruk og reduserte utgifter til strøm. Reduksjonen vil øke gjennom perioden etter hvert som andelen gatelys med LED-armatur øker.
T8 Økt vedlikeholdsstandard på gravplasser 200 200 200 200
Vedlikeholdsstandarden på gravplassene planlegges økt til et mer riktig nivå. Dette innebærer økt ressursbruk til gressklipping, beskjæring av trær og busker, ugressbekjempelse, samt vedlikehold av stier og dekker.
T9 Overtakelse med drift og vedlikehold av nye sentrumsparker og byrom   600 800 1300
I planperioden vil nye og oppgraderte sentrumsparker og byrom slik som Langgata, Havneparken og Rutenparken ferdigstilles og overtas av drifts- og vedlikeholdsorganisasjonen, med tilhørende behov for midler til drift og vedlikehold.
T10 Overtagelse med drift og vedlikehold av nye grøntanlegg/nærmiljøanlegg og lekeplasser 1000 1000 1000 1000
I 2018 vil 19 200 m2 grøntanlegg, lekeplasser og nærmiljøanlegg i nye boligfelt overtas av drifts- og vedlikeholdsorganisasjonen, med tilhørende behov for midler til drift og vedlikehold av tillagt areal.
T11 Iglemyr svømmeanlegg   720 8400 8400
Iglemyr svømmeanlegg planlegges tatt i bruk i fjerde kvartal 2019, med tilhørende behov for drift- og vedlikehold. Drifts- og vedlikeholdskostnader er estimert på bakgrunn av sammenlikning med tilsvarende anlegg som Holmen svømmeanlegg i Asker, samt beregninger med utgangspunkt i erfaringer fra Giskehallen. 
T12 Inntekter Iglemyr svømmeanlegg     -1600 -1600
Inntektene fra driften av Iglemyr svømmeanlegg forutsetter tilgang for publikum i hele åpningstiden.
T13 Tilskudd Sandnes håndballklubb 280 280    
Tilskuddet til Sandnes håndballklubb gjelder leieutgifter for leie av Sandneshallen, og er på kr 20 000 per kamp. Rådmannen vil komme tilbake til tiltaket for videreføring i neste økonomiplan (jfr. 5 årig avtale Sandnes håndballklubb og Sandneshallen).
T14 Internhusleie, renholds- og energikostnader, teknisk 636 8438 15084 17828
Tabellen under viser internhusleiekostnader for tidligere vedtatte bygg som tas i bruk i planperioden, med eventuelle kostnader til renhold og energi.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2018 2019 2020 2021
Iglemyr svømmehall INTERNHUSLEIE   6252 9378 9378
Iglemyr svømmehall RENHOLD   670 1004 1004
Iglemyr svømmehall ENERGI   880 1321 1321
Nytt kjøkken Vatne (helårseffekt) INTERNHUSLEIE 527 527 527 527
Nytt kjøkken Vatne (helårseffekt RENHOLD 51 51 51 51
Nytt kjøkken Vatne (helårseffekt) ENERGI 58 58 58 58
Giskehallen svømmehall og Giskehallen 1 (rehabilitering) INTERNHUSLEIE     2745 5489
Sum teknisk   636 8438 15084 17828
  VAR        
T15 Vann 0 0 0 0
Prisøkning på omtrent 4 prosent i 2018. Fond forventes avviklet innen utgangen av 2017.

 

2018

2019

2020

2021

Vann, endring av gebyrinntekter

-6465

-10723

-14048

-17278

Vann, enøk-tiltak

-80

-155

-195

-195

Vann, endring av utgifter til kjøp av vann fra IVAR

1044

1613

2197

2795

Vann, endring i driftskostnader

-235

1139

2550

3999

Vann, økt budsjett til utgifter for støttetjenester

65

131

199

268

Vann, endring i kalkulatoriske renter og avskrivninger

1101

3302

4556

5664

Vann, bruk av selvkostfond

4570

4693

4741

4747

T16 Avløp 0 0 0 0
Prisøkning på omtrent 4 prosent i 2018. Fond forventes avviklet innen utgangen av 2017.

 

2018

2019

2020

2021

Avløp, endring av gebyrinntekter

-19524

-25891

-30425

-35192

Avløp, enøk tiltak

-120

-195

-230

-230

Avløp, endring i tilskudd

-119

43

211

382

Avløp, endring av utgifter til kjøp av avløpsbehandling fra IVAR

1310

2287

3289

4315

Avløp, endring i driftskostnader

2299

3900

5546

7238

Avløp, økt budsjett til utgifter for støttetjenester

74

149

226

305

Avløp, endring i kalkulatoriske renter og avskrivninger

1371

3741

5372

7169

Avløp, bruk av selvkostfond

14709

15966

16011

16013

T17 Renovasjon 0 0 0 0
Ingen prisøkning. Fond forventes avviklet innen utgangen av 2018. Deretter normal prisutvikling.

 

2018

2019

2020

2021

Renovasjon, endring av gebyrinntekter

 988

 -764

-6756

-9394

Renovasjon, endring i øvrige salgsinntekter

 -43

 -60

 -78

 -97

Renovasjon, endring i driftskostnader

-1695

-1372

-1040

 -699

Renovasjon, endring i kostnader for sluttbehandling og innsamling

 1194

 2941

 4735

 6578

Renovasjon, økt budsjett til utgifter for støttetjenester

 75

 152

 231

 313

Renovasjon, endring i kalkulatoriske avskrivinger

 -380

 -548

 -870

 -520

Renovasjon, bruk av selvkostfond

 -139

 -349

 3778

 3819

T18 Slam 0 0 0 0
Gebyrsatsene reduseres med omtrent 5 prosent.

 

2018

2019

2020

2021

Slam, endring i gebyrinntekter

887

1233

802

1142

Slam, endring i driftskostnader

-352

-702

-262

-610

Slam, bruk av selvkostfond

-535

-531

-540

-532

T19 Feiing 0 0 0 0
Normal prisvekst.

 

2018

2019

2020

2021

Feiing, endring i gebyrinntekter

1901

1769

1631

1490

Feiing, endring i driftskostnader

-89

45

182

324

Feiing, bruk av selvkostfond

-1812

-1814

-1813

-1814

Publisert: 14.10.2017 15:31
Sist endret: 24.10.2017 17:32